Licytacja L-324-2012

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-324-2012 - Dostawa sprzętu komputerowego-cz.II

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Izba Skarbowa w Łodzi, Izba Skarbowa w Łodzi
Adres pocztowy: al. T. Kościuszki 83
Miejscowość: Łódź, Kod pocztowy: 90-436
Tel.: 42 25 47 192, Faks: 42 25 47 187
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

413918-2012

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 11:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego-cz.II
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa sprzętu komputerowego - drukarki sieciowe z możliwością druku dwustronnego – 3 szt, dla Izby Skarbowej w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1B do ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający przewiduje możliwość składanie ofert częściowych. Oferty można składać na jedną, dwie lub trzy części.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.23.21.10-8
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
7 dni od dnia podpisania umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
nie dotyczy

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie dokumentów lub oświadczeń wymienionych w ogłoszeniu.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie dokumentów lub oświadczeń wymienionych w ogłoszeniu.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie dokumentów lub oświadczeń wymienionych w ogłoszeniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie dokumentów lub oświadczeń wymienionych w ogłoszeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie dokumentów lub oświadczeń wymienionych w ogłoszeniu.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.izbaskarbowa.lodz.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl (rejestracja jest darmowa). 1.2. Wykonawca, w celu umożliwienia Zamawiającemu dopuszczenia go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl oraz przekazać Zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarką internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższa, Mozilla Firefox 2.0 lub wyższa, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączoną do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający ustalił: w części II cenę (brutto) wywoławczą na kwotę 10.050,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy pięćdziesiąt 00/100), minimalne postąpienie w wysokości 50,00 zł; 2. Od otwarcia licytacji elektronicznej do jej zamknięcia wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia, które podlegają automatycznej klasyfikacji. 3. Wykonawca, który zamierza złożyć postąpienie korzystniejsze musi tego dokonać w czasie 5 minut od ostatniego złożonego postąpienia. Niezłożenie przez wykonawców postąpienia w tym czasie spowoduje zakończenie licytacji. 4. W toku licytacji wykonawcy proponują cenę (brutto) oferty wyrażoną w złotych (grosze należy oddzielić kropką). Zaproponowana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w szczególności należny podatek VAT. 5. Oferta złożona przez wykonawcę powinna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia.

Minimalna wysokość postąpienia

50.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-10-31 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Izba Skarbowa w Łodzi

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 11:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 5 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

nie dotyczy

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła