Licytacja L-324-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Nie złożono żadnej oferty.


Ogłoszenie o zamówieniu L-324-2018 - Dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Pawłosiów i jej jednostek organizacyjnych w 2019r

Dane zamawiającego


Nazwa: Jerzy Kubicki, Gmina Pawłosiów
Adres pocztowy: Pawłosiów88
Miejscowość: Jarosław, Kod pocztowy: 37-500
Tel.: 166220380, Faks: 166220248
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

607226-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-09-20 09:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Pawłosiów i jej jednostek organizacyjnych w 2019r

Dostawy

Dostawa energii elektrycznej w ilości ok. 1.051.900 kWh w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. dla potrzeb Gminy Pawłosiów i jej jednostek organizacyjnych.

www.pawlosiow.itl.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


Warunkiem wzięcia udziału w licytacji jest uprzednia rejestracja na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych oraz przesłanie zamawiającemu loginu wykonawcy wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji. Wykonawca winien dysponować komputerem PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarką internetową Internet Explorer lub wyższą albo Firefox 2.0 lub wyższą. Do udziału w licytacji zostaną dopuszczeni, zaproszeni wszyscy wykonawcy którzy spełnia warunki udziału w postępowaniu

https://licytacje.uzp.gov.pl/index.php

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


Wykonawca w toku licytacji składa ofertę w postaci elektronicznej. Od otwarcia do zamknięcia licytacji zamawiający i wykonawcy przekazują wnioski i oświadczenia drogą elektroniczną za pomocą platformy licytacyjnej UZP. Składane przez wykonawców ofert podlegają automatycznej klasyfikacji wg kryterium ceny. System przyjmuje oferty o cenie niższej niż dana cena. Oferta przestaje wiązać gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy który zaoferował najniższą cenę netto na przedmiot zamówienia. Cena wywoławcza - 284 013 zł netto / dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące trzynaście zł /. Minimalna wysokość postąpienia - 300 zł / trzysta /. Wysokość postąpienia w odniesieniu do najkorzystniejszej z ofert.

300

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-09-13 09:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-09-20 09:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2018-09-20 09:10:00

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Koncesja na obrót energią elektryczną wydana przez Prezesa URE, Wpis wykonawcy do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonego w państwie członkowskim UE, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

-

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wykonawcy z zakresu związanego z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500.000,00 zł / pięćset tysięcy /.

-

Wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dostaw energii elektrycznej na rzecz dwóch odbiorców o wolumenie co najmniej 1 500 000 kWh każda.

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

Oświadczenie wykonawcy

Koncesja na obrót energią elektryczną wydana przez Prezesa URE, Wpis wykonawcy do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonego w państwie członkowskim UE, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

-

-

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


od 01-01-2019 do 31-12-2019

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


10 % wynagrodzenia umownego brutto

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


1. Przedmiot umowy; dostawa energii elektrycznej do punktów poboru wskazanych w załączniku do umowy. Załącznik dostępny na stronie internetowej Zamawiającego. 2. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci OSD z którym zamawiający ma zawarte umowy o usługę dystrybucji, wykonawca podejmie wszelkie czynności i uzgodnienia z OSD niezbędne do zmiany sprzedawcy 3. Łączna ilość energii elektrycznej objętej umową szacuje się na 1051,9 MWh / +/_ 15%/ MWh. 4. Wynagrodzenie wykonawcy z uwzględnieniem podatku VAT wg. stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.. 5. Wynagrodzenie za każdy okres rozliczeniowy stanowić będzie iloczyn faktycznie zużytej energii w kWh i stawki jednostkowej ustalonej z dokładnością 4 miejsc po przecinku, wyliczonej jako iloraz ceny oferty i zamówionego wolumenu zużycia. 6. Cena jednostkowa / uśredniona ze wszystkich taryf / zawierać będzie koszty bilansowania handlowego, 7. Rozliczenie z tytułu dostawy następować będzie zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. 8. Termin płatności faktur 30 dni, 9. Kara umowna w wysokości 60.000 zł na wypadek odstąpienia / rozwiązania / umowy z przyczyn lezących po drugiej stronie, 10. Prawo stron do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

XIII. Informacje dodatkowe


Wykaz punktów poboru energii oraz przyporządkowane grupy taryfowe dostępny na stronie internetowej zamawawiającego

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła