Licytacja L-327-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-327-2012 - Remont pomieszczeń biurowych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Alina Miśkiewicz, Izba Celna w Łodzi
Adres pocztowy: Lodowa 97
Miejscowość: Łódź, Kod pocztowy: 93-232
Tel.: 42/63-88-278, Faks: 42/63-88-354
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

226489

Termin otwarcia licytacji:

2012-11-12 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont pomieszczeń biurowych
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Zakres robót obejmuje: 1) wymianę wykładzin podłogowych (dywanowych), z naprawą powierzchni podłoża o łącznej powierzchni 869,2 m ² na wykładzinę dywanową, 2) malowanie farbą akrylową ścian i sufitów w pomieszczeniach biurowych i socjalnych o łącznej powierzchni 4078,33 m ², 3) przygotowanie pomieszczeń do malowania i wymiany wykładzin - wyniesienie mebli i sprzętów ustawionych w poszczególnych pomieszczeniach biurowych do miejsc wskazanych przez Zamawiającego (z wyłączeniem sprzętu komputerowego), 4) sprzątanie pomieszczeń po wykonaniu robót, 5) przygotowanie pomieszczeń do użytkowania, wniesienie mebli i sprzętów do poszczególnych pomieszczeń biurowych (z wyłączeniem sprzętu komputerowego). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.44.21.00-8
Dodatkowe przedmioty 45.43.21.11-5
45.43.00.00-0

Termin wykonania zamówienia:
17-12-2012

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o posiadania wiedzy i doświadczenia- za spełniających ten warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 1 zamówienie, polegające na wykonaniu robót remontowo- budowlanych, o wartości co najmniej 120 000,00 zł., wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

Pełnomocnictwo- w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału bądź odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności lub zaistnienia warunków, a mianowicie: 1) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje część przedmiotu zamówienia na innego oraz rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie, o ile przyczyni się to do poprawienia jakości robót remontowych; 2) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie, o ile przyczyni się to do poprawienia jakości realizacji robót remontowych; 3) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.lodz.ic.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl 2) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl , a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 3) W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie LOGINU w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet 3. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. Zaproszenie zostanie wysłane drogą elektroniczną lub faksem na numer lub e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 2. Cena wywoławcza wynosi: 160 891,72 zł brutto, za całą dostawę. 3. Minimalna wartość postąpienia wynosi 500,00 zł brutto. 4. Zaproszeni Wykonawcy składają w trakcie licytacji elektronicznej kolejne korzystniejsze postąpienia. 5. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia 6. Pierwsza złożona oferta nie może być wyższa od ceny wywoławczej. 7. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 8. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 9. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 10. W toku licytacji zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 12. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto za wykonanie całego zamówienia. Cena oferty jest ceną ryczałtową i łączne musi obejmować wszelkie obciążenia związane z realizacją przedmiotu umowy oraz wynikające z przepisów prawa

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-11-05 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Kancelaria Izby Celnej w Łodzi, ul. Lodowa 97

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-11-12 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-11-12 13:00:26

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Stanowią załącznik nr 5 do ogłoszenia

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Opis sposobu porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 1) Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje zamawiający i Wykonawcy przekazują droga elektroniczną na adres ic.wl@lod.mofnet.gov.pl lub faksem 42/63-88-354. 2) Od momentu otwarcia licytacji do momentu zamknięcia licytacji, zgodnie z art. 77 ustawy, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy licytacyjnej http://licytacje.uzp.gov.pl 2. Sposób przygotowania i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 1) Wniosek o dopuszczenie do licytacji, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia musi być sporządzony w języku polskim, w formie pisemnej. Dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2) Wraz z wnioskiem należy złożyć Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. 3) Wraz z wnioskiem należy złożyć Wykaz Wykonanych Robót Budowlanych, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia. 4) W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, z wyjątkiem pełnomocnictwa (w formie oryginału albo kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem). Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 5) Wniosek o dopuszczenie do licytacji, wraz z dokumentami i oświadczeniami należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem- Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na Remont pomieszczeń biurowych- nie otwierać przed 05-11-2012r. godz. 12:00- w terminie do dnia 05-11-2012 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, tj.: Kancelaria Izby Celnej w Łodzi ul. Lodowa 97 93-232 Łódź. Dla wniosków przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia do siedziby Zamawiającego

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła