Licytacja L-327-2017

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest PTTW z ofertą o wartości 228500PLN.
Dane zwycięzcy:
PTTW - Łukasz Kaczor, World Trade Technology Polska Sp. z o.o.
Sikorki23
31-589, Kraków


Ogłoszenie o zamówieniu L-327-2017 - Materiały eksploatacyjne

Dane zamawiającego


Nazwa: Józef Tatol, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Adres pocztowy: Partyzantów 6-8
Miejscowość: Olsztyn, Kod pocztowy: 10-950
Tel.: 89 522 52 00, Faks: 89 522 52 05
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

585707-N-2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-10-02 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Materiały eksploatacyjne

Dostawy

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, w miarę potrzeb Zamawiającego, dostawy oryginalnych lub kompatybilnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek telefaksów(tusze, głowice drukujące, tonery, taśmy, folie, bębny i inne) dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


Wymagania formalne: Z platformy UZP w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl . Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie siebie do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl (jeżeli nie jest jeszcze zarejestrowanym użytkownikiem), a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, powinien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie. Podanie przez wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do licytacji będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału wykonawcy w licytacji. Wymagania techniczne Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa, podłączony do sieci Internet. Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna https://licytacje.uzp.gov.pl

https://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


Licytacja biegnie według czasu podawanego na platformie licytacji elektronicznych UZP. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto, za wykonanie całego zamówienia, wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500,00 zł. W toku licytacji zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Po zakończeniu licytacji, system automatycznie wygeneruje: nazwę i adres wykonawcy, którego oferta zwyciężyła Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto i zaoferuje materiały eksploatacyjne zgodne z wymaganiami ogłoszenia o licytacj. Wykonawcy przystępujący do licytacji powinni dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi na platformie (Samouczek, Regulamin).

500

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2017-09-22 13:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2017-10-02 10:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2017-10-02 10:36:12

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

-

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

-

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie 1 roku w ramach jednego zamówienia (umowy), lecz w okresie nie wcześniejszym niż przed upływem 3 ostatnich lat przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do licytacji, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniem dostaw materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych lub telefaksów na łączną kwotę co najmniej 200000,00 zł brutto wraz z podaniem przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, wraz z dowodami, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa w niniejszym punkcie są: - poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków; - oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa powyżej. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, będą budzić wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy, miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

Wykaz wykonanych w okresie 1 roku w ramach jednego zamówienia (umowy), dostaw materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych lub telefaksów na łączną kwotę co najmniej 200000,00 zł brutto

Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę w licytacji elektronicznej, zobowiązany będzie przekazać zamawiającemu w formie pisemnej, w ciągu 5 dni od daty zamknięcia licytacji, zestawienie oferowanych materiałów eksploatacyjnych według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Ogłoszenia dostępny na stronie Zamawiającego www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl. Zestawienie to powinno zawierać informacje o: producencie i oznaczeniu handlowym oferowanych materiałów eksploatacyjnych w poszczególnych pozycjach Formularza cenowego, cenach jednostkowych brutto, wartości brutto dla każdej pozycji i łącznej cenie ofertowej brutto. Suma wartości brutto wszystkich pozycji (łączna cena ofertowa brutto) musi być zgodna z zaoferowaną w licytacji elektronicznej ceną najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca nie złoży zestawienia oferowanych materiałów eksploatacyjnych wraz z cenami w wymaganym terminie i wymaganej formie (pisemna) lub zaoferowany materiał eksploatacyjny nie będzie spełniał wymogów opisu przedmiotu zamówienia, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, co spowoduje zatrzymanie wadium wraz z odsetkami.

-

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Sukcesywne dostawy w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Zamawiający zażąda od wybranego Wykonawcy wniesienia, przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie równej 10 % wartości brutto wybranej oferty. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 66, poz.596 i Nr 216, poz.1824).W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 148 ust. 4 ustawy Pzp). Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art.46 ust.5 pkt 2 ustawy Pzp).

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Projekt umowy na realizację zamówienia stanowi załącznik do ogłoszenia o licytacji. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty możliwa jest w następujących przypadkach i na zasadach w nich określonych: a.W przypadku zaniechania produkcji przedmiotu umowy lub wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących tym, że dostarczenie przedmiotu umowy stało się niemożliwe. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa wyżej Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia produktu równoważnego o parametrach użytkowych równych bądź wyższych niż ten zaoferowany w ofercie. b.Nastąpiła zmiana podwykonawcy oraz zakresu realizacji zamówienia przez podwykonawcę. c.Zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę,

XIII. Informacje dodatkowe


Sposób przekazania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji: Wniosek należy złożyć w oryginale wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami określonymi powyżej, osobiście (w pok. 219 KWP w Olsztynie przy ul. Partyzantów 6-8) lub przesłać pocztą zwykłą w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie (kopertach). Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji, ul. Partyzantów 6-8, 10-521 Olsztyn, pok. 219 i zawierać oznaczenie: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ NA DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH – NIE OTWIERAĆ PRZED DN. .......... 2017 r. Ponadto koperta winna spełniać warunek uniemożliwiający odczytanie jej zawartości i być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy. Wnioski złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania. Opis sposobu przygotowania wniosku: Wniosek musi być sporządzony w języku polskim, pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny. Wszelkie poprawki muszą być naniesione czytelnie (jednokrotne skreślenie) oraz parafowane przez te osoby. Wniosek oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu wykonawcy bądź osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli wniosek podpisuje osoba, której umocowanie nie wynika z aktualnego odpisu właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wymagane jest załączenie pełnomocnictwa. Załączane do oferty dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność przez wykonawcę, z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”, z wyjątkiem pełnomocnictwa, które winno być złożone w formie oryginału lub odpisu notarialnego. Jeżeli o zamówienie wykonawcy ubiegają się wspólnie lub prowadzą działalność w formie spółki cywilnej - dokument potwierdzający ustanowienie przez Wykonawców pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wniosek należy złożyć zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 1, udostępnionym na stronie Zamawiającego: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl; Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: Zamawiający urzęduje w następujących dniach (roboczych) i godzinach: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30. Inne, niż złożone z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. przekazywane są na piśmie, za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie – osobiście, lub pocztą zwykłą. Każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji w formie elektronicznej. Brak potwierdzenia otrzymania lub wyjaśnienia treści otrzymanego pisma (nieczytelnego) zamawiający traktuje jako skuteczne doręczenie. Zaproszenia zostaną przekazane drogą elektroniczną na adres wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Józef Tatol– e-mail: zamówienia@ol.policja.gov.pl– tel. 89 522 52 00. Zamówienie nie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Informacje o wadium


Tak

Informacje na temat wadium Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 złotych (słownie: cztery tysiące złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP/Oddział Olsztyn 45 1010 1397 0051 0613 9120 0000, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn.zm.). Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem na wskazane konto Zamawiającego, Wykonawca dołącza do wniosku kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium do licytacji elektronicznej na dostawy materiałów eksploatacyjnych. Z-t-P/24 - a/2017”. W pozostałych przypadkach wymagane jest dostarczenie do Zamawiającego w Olsztynie przy ulicy Partyzantów 6/8, (Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, pokój 219) przed upływem terminu składania wniosków oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 2-5 muszą zachowywać ważność przez cały okres 30 dni od złożenia oferty w licytacji elektronicznej. Wykonawcy, którzy złożą wnioski nie zabezpieczone dopuszczalną formą wadium nie zostaną zaproszeni do licytacji elektronicznej. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis powinien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację (podpis czytelny lub podpis wraz z imienną pieczątką). Z treści gwarancji musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data uznania wskazanego konta Zamawiającego przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji. Uwaga: Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła