Licytacja L-327-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest Estampar z ofertą o wartości 24800PLN.
Dane zwycięzcy:
Estampar - Estampar1, Estampar Sp. z o.o.
Plac Czerwca 1976 2 m. 203A
02-495, Warszawa


Ogłoszenie o zamówieniu L-327-2018 - Druk oraz dostawa folderu „Miejsca Inspiracji”

Dane zamawiającego


Nazwa: Urząd Miasta Lublin BZP, Gmina Lublin
Adres pocztowy: Pl. Litewski1
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-080
Tel.: 814663000, Faks: 814663001
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

610929-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-10-08 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Druk oraz dostawa folderu „Miejsca Inspiracji”

Usługi

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 1)wykonania i przedstawienia Zamawiającemu prób barwnych folderu Miejsca Inspiracji 2)wykonania druku folderu „Miejsca Inspiracji” po akceptacji przez Zamawiającego przedłożonych prób barwnych, 3)dostawę folderu „Miejsca Inspiracji” na adres wskazany przez Zamawiającego wraz z usługą wniesienia tj. Magazyn kulturalno-kulinarny ul. Czerniowiecka 4B 02-705 Warszawa. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia udostępniony jest na stronie internetowej zamawiającego https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/uslugi/

https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/uslugi/

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji. (zaleca się zapoznanie z samouczkiem umieszczonym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl) 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (system nie dokonuje odświeżania automatycznie, dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postąpień, niezbędne jest samodzielne odświeżanie ekranu). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz należny podatek VAT 5 %, a w szczególności: 1) koszty materiałów, 2) koszty wykonania i przedstawienia Zamawiającemu prób barwnych, 3) koszt dostawy na adres wskazany przez Zamawiającego wraz z wniesieniem. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość w wysokości 41 425,13 PLN. 8. Wysokość minimalnego postąpienia: wynosi 100,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych). 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto

100

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-09-18 11:30:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-10-08 12:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2018-10-08 12:10:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

-

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

-

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


1.Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 50 dni roboczych od daty zawarcia umowy przez Zamawiającego według następującego porządku: 1)Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt folderu Miejsca Inspiracji w terminie do 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, 2)w terminie 5 dni roboczych od otrzymania projektu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu próby barwne folderu Miejsca Inspiracji . 3)Zamawiający zgłosi Wykonawcy ewentualne uwagi do przedłożonych prób barwnych w terminie 5 dni roboczych. 4)Ustala się 10 dni roboczych od daty akceptacji przedłożonych prób barwnych na druk i dostawę folderu Miejsca Inspiracji na adres wskazany przez Zamawiającego.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Umowa nr… /ST/18 zawarta w dniu……………………………….. w Lublinie pomiędzy: Gminą Lublin z siedzibą: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 946-25-75-811, REGON 431019514, reprezentowaną przez: ……………………………………………… zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a …………………………………….. z siedzibą w: ………….……….ul. ….......……………….(adres do korespondencji:......................................) reprezentowanym przez Pana/Panią ………………………………….., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, łącznie zwanymi Stronami, o następującej treści: § 1 Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w wyniku której oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. § 2 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest druk oraz dostawa folderu „Miejsca Inspiracji” 2. Wykonawca zobowiązuje się do: 1)wykonania i przedstawienia Zamawiającemu prób barwnych folderu Miejsca Inspiracji o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, 2)wykonania druku folderu „Miejsca Inspiracji” po akceptacji przez Zamawiającego przedłożonych prób barwnych, 3)dostawę folderu „Miejsca Inspiracji” na adres wskazany przez Zamawiającego wraz z usługą wniesienia tj. Magazyn kulturalno-kulinarny ul. Czerniowiecka 4B 02-705 Warszawa 3. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy określa załącznik nr 1 do niniejszej Umowy – Opis przedmiotu zamówienia. 4.Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na bezpośredniej obsłudze maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia. 5.Wykonawca/Podwykonawca w terminie 3 dni, licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy, zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób, o których mowa w ust.4, tj. zanonimizowaną kserokopię umów o pracę oraz oświadczenia tych osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 6.W celu kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności Zamawiający może w szczególności żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień co do sposobu i stanu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 4, okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób wyznaczając mu w tym celu stosowny termin nie dłuższy niż 7 dni. 7.Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). § 3 1.Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 50 dni roboczych od daty zawarcia umowy przez Zamawiającego według następującego porządku: 1)Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt folderu Miejsca Inspiracji w terminie do 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, 2)w terminie 5 dni roboczych od otrzymania projektu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu próby barwne folderu Miejsca Inspiracji . 3)Zamawiający zgłosi Wykonawcy ewentualne uwagi do przedłożonych prób barwnych w terminie 5 dni roboczych. 4)Ustala się 10 dni roboczych od daty akceptacji przedłożonych prób barwnych na druk i dostawę folderu Miejsca Inspiracji na adres wskazany przez Zamawiającego. 2.W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do prób barwnych, o których mowa w ust 1 pkt 3 Wykonawca przedstawi poprawione próby barwne do akceptacji, zgodnie z terminem określonym w ust 1 pkt 2. 3.Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie przez Wykonawcę projektu folderu i/lub logotypu w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy. § 4 Zamawiający do kontaktów z Wykonawcami wyznacza Panią Agatę Patoletę, kierownika referatu ds. turystyki Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin, tel. 81 466-38-37, e-mail: agata.patoleta@lublin.eu § 5 1.Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wraz z jego wniesieniem do magazynu znajdującego się w Warszawie przy ul. Czerniowiecka 4B - 43 000 szt we własnym zakresie i na własny koszt, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Zamawiającym miejsca i terminu dostawy. 2.Przedmiot umowy zostanie dostarczony w opakowaniach zbiorczych oznaczonych etykietą zawierającą opis zawartości (opis przedmiotu, ilość sztuk). Etykieta zostanie umieszczona na dwóch przeciwległych bokach paczki. § 6 1.Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony w formie protokołu zdawczo- odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół zostanie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, po wcześniejszym sprawdzeniu ilości i jakości dostarczonego przedmiotu umowy najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych po dostawie. 2.W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do ilości oraz jakości dostarczonego przedmiotu umowy, Wykonawca zostanie poinformowany o tym fakcie drogą telefoniczną. Wykonawca wraz z przedstawicielem Zamawiającego sporządzą protokół, w którym opisane zostaną stwierdzone braki lub wady oraz ustalony zostanie termin ich usunięcia nie dłuższy niż 7 dni. Wykonawca odbierze wadliwie wykonany przedmiot umowy na swój koszt z magazynu Zamawiającego. 3.Po usunięciu powyższych braków lub wad Wykonawca ponownie zgłosi do odbioru przedmiot umowy na swój koszt. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona, w tym wypadku będą miały zastosowanie postanowienia umowy, o których mowa w § 10 ust.1 pkt. 1. § 7 1.Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie ................... zł brutto (słownie: .....................................………...) za wykonanie folderu posiadającego numer ISBN, w tym …...............… zł netto oraz należny podatek VAT …..........… zł. 2.Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania, a w szczególności: 1.koszty materiałów, 2.koszty wykonania i przedstawienia Zamawiającemu prób barwnych, 3.koszt dostawy na adres wskazany przez Zamawiającego wraz z wniesieniem. 3.Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty złożenia przez Wykonawcę poprawnej faktury w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim odbiorze zamówienia bez uwag i zastrzeżeń. 4.Podstawą zapłaty faktury przez Zamawiającego jest protokół zdawczo – odbiorczy, podpisany przez obie strony umowy, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. 5.Wynagrodzenie o którym mowa w § 7 ust. 1 płatne będzie ze środków zaplanowanych w budżecie miasta Lublin na 2018 r., dział 630 rozdział 63003 § 4300, zadanie: działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa. 6.Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego. § 8 1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy Podwykonawcom. 2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość prac, które realizuje przy pomocy podwykonawców. 4.Wykonawca na dzień zawarcia niniejszej umowy zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć niżej wskazanym Podwykonawcom następujący zakres zamówienia: 1) .................................................…. 2) ...................................................… § 9 1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2.W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3.Niezależnie od podstaw odstąpienia wynikających z obowiązujących przepisów prawa, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, a w szczególności w przypadku zwłoki w realizacji zamówienia, zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 lub ust. 6 trwającej ponad 7 dni, dostawy druków niezgodnych z wydrukiem barwnym zaakceptowanymi przez Zamawiającego - w terminie 21 dni od dnia powzięcia informacji o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1. § 10 1.Strony ustalają następujące zasady odpowiedzialności za nieterminowe i nienależyte wykonanie umowy: 1) Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w § 3 ust. 1 pkt 2 i pkt 4. 2) Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1. 4) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1 z wyłączeniem sytuacji opisanych w § 9 ust. 1 i 2. 2.Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne. § 11 1.Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2.Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie. 2) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1. 3.Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 1)ad pkt 1) - zmiana terminu realizacji zamówienia o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 2)ad pkt 2) - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto, ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę. 4.Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2) – 6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmian, o których mowa w § 11 ust 2-3. § 12 1.W zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych strony zobowiązują się do przestrzegania i realizacji celów określonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L z 2016 r. Nr 119). 2. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w czasie realizacji umowy, które nie stanowią informacji podlegającej upublicznieniu, winny być traktowane jako poufne i nie powinny być udostępnianie bez wyraźnej zgody strony, której te informacje dotyczą. 3. Jeżeli w związku z wykonaniem Umowy niezbędne będzie powierzenie przetwarzania danych osobowych, Strona, która będzie przetwarzała dane osobowe, jest zobowiązana uwzględnić wymogi określone w obowiązujących przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L z 2016 r. Nr 119). § 13 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo zamówień publicznych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. § 14 Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 15 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

XIII. Informacje dodatkowe


1. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest w zakresie procedury: p. Małgorzata Kubiczek- Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3, telefon 81 466 3013. 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później, niż do końca dnia 12.09.2018r. 2.1.Przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej nie wpływa na bieg terminu składania zapytań, o których mowa w pkt. 2. 2.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniana na stronie internetowej zamawiającego:https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/uslugi/. 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 3.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin. 3.2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych. 3.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 3.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”. 3.5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 4.3 tj. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 3.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 3.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 3.8. Posiada Pani/Pan: 4.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 3.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 3.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 3.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 3.9. nie przysługuje Pani/Panu: 3.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 3.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 3.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła