Licytacja L-328-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-328-2010 - Remont wybranych pomieszczeń OR KRUS w Bydgoszczy

I. Dane zamawiającego

Nazwa: OR KRUS w Bydgoszczy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy
Adres pocztowy: Wyczółkowskiego 22
Miejscowość: Bydgoszcz, Kod pocztowy: 85-092
Tel.: 52 341-52-61, Faks: 52 341-57-81
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

370318

Termin otwarcia licytacji:

2010-11-30 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont wybranych pomieszczeń OR KRUS w Bydgoszczy
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Remont wybranych pomieszczeń w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiają załączniki do wzoru umowy: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót dostępne na stronie internetowej www.krus.gov.pl. 3. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 4. Przed zawarciem umowy Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę w toku licytacji elektronicznej przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy opiewający na wartość oferty (najkorzystniejszej) złożonej w toku licytacji (z podaniem stawki roboczogodziny kosztorysowej, wskaźnika kosztów pośrednich, wskaźnika kosztów zakupu, wskaźnika zysku, podatku VAT). 5. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów niegorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.45.30.00-7
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
do 31.12.2010 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (oświadczenie).

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Wykonawca w celu wykazania spełniania powyższego warunku udokumentuje realizację co najmniej 1 roboty budowlanej, w zakresie prac remontowych, wykonanej w obiekcie użyteczności publicznej, a jej wartość winna odpowiadać minimum 150 000 PLN (wykaz zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do wniosku).

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (oświadczenie).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (oświadczenie).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (oświadczenie).

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Inne dokumenty

1) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami, zgodnym ze wzorem dostępnym na stronie http://www.krus.gov.pl; 2) oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej nie jest podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub gdy z innych wymaganych dokumentów nie wynika upoważnienie do reprezentowania, ewentualnie notarialnie potwierdzona za zgodność kopia pełnomocnictwa; 3) jeżeli o zamówienie Wykonawcy ubiegają się wspólnie lub prowadzą działalność w formie spółki cywilnej - dokument potwierdzający ustanowienie przez Wykonawców pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Wszelkie okoliczności mające wpływ na zmianę treści zawartej umowy muszą być potwierdzone odpowiednim protokołem konieczności. Protokół konieczności musi zawierać wskazanie okoliczności, uzasadnienie oraz proponowaną zmianę do umowy. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian w treści zawartej umowy: 1. Możliwość zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 umowy, w drodze aneksu do umowy, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) działania siły wyższej, (przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Jeżeli wskutek siły wyższej jedna ze stron umowy nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W takim przypadku strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana), 2) udokumentowanego opóźnienia w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego, 3) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji umowy, 4) zawarcia umowy na roboty dodatkowe z przyczyn określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Możliwość zmiany zakresu realizowanych robót – zmiany dokumentacji projektowej (specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót), nie prowadzącej do zmiany przedmiotu zamówienia, określonego w ogłoszeniu o zamówieniu i umowie, w wyniku zaistnienia sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zmiana jest konieczna, tj. wad projektowych, których Wykonawca nie miał obowiązku sprawdzić, a które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku ustala się następujący tok postępowania: 1) Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za niewykonane roboty, 2) gdy wykonanie robót z projektu zamiennego nie podwyższy wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1, Wykonawca wykona roboty zamienne, które zostaną rozliczone zgodnie z przedłożonym kosztorysem ofertowym wykonania robót zamiennych przy czym stawki w nim zawarte nie mogą być wyższe od stawek ujętych w kosztorysie ofertowym – załącznik nr 1 do umowy.

Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.krus.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl; b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji (zgodnym ze wzorem dostępnym na stronie http://www.krus.gov.pl) winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie; c) w przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Zamawiający dopuszcza przekazanie loginu najpóźniej dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji; 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. W przypadku złożenia oferty stanowiącej mniej niż 50 % ceny oferty najkorzystniejszej Wykonawca będzie musiał dodatkowo potwierdzić złożenie oferty. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 1 000,00 PLN. 7. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z wszelkimi kosztami związanymi z realizacją zamówienia, wartość 193 000,00 PLN. 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-11-24 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy, ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, pok. 803 Sekretariat

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-11-30 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-11-30 10:51:53

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy Umowa Nr 2310/19/10 Zawarta w dniu .................. r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w imieniu którego zgodnie z upoważnieniem występuje: Joanna Krzyżanowska – Dyrektor Oddziału KRUS w Bydgoszczy, zwana w umowie „Zamawiającym” a ......................................................................................................................................... z siedzibą w ...................................................................................................................., posiadającym NIP .........................................., REGON .................................................., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego nr ........................ w Sądzie ......................... lub wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej w ..................................................... pod nr ............................................. dnia .............................................. zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentują: 1) ..................................................................................................................................... 2) ..................................................................................................................................... Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). § 1 1. Przedmiotem zamówienia jest remont wybranych pomieszczeń w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy. 2. Zakres rzeczowy robót określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 2 do umowy), przedmiar robót (załącznik nr 3 do umowy). 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i wymaganiami Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac wyłącznie w godzinach od 15:00 do 7:00. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Podstawę do podjęcia tych robót stanowi wpis do dziennika budowy dokonany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego lub Wykonawcy bądź przedstawiciela nadzoru budowlanego. §2 1. Termin realizacji umowy rozpoczyna się z dniem jej zawarcia, a termin zakończenia nastąpi do dnia 31.12.2010 r. 2. Rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy będzie poprzedzone przekazaniem Wykonawcy przez Zamawiającego placu budowy w terminie 3 dni roboczych od zawarcia umowy. §3 1. Upoważnionym do współdziałania przy wykonaniu umowy jest ze strony: 1) Zamawiającego: ………………………………… , nr telefonu: …………………….. , 2) Wykonawcy: ………………………………….… , nr telefonu: …………………….. . §4 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do źródeł energii elektrycznej i wody. 2. Z chwilą przekazania placu budowy Wykonawca, ponosi aż do chwili oddania obiektu, odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. 3. W przypadku prowadzenia prac spawalniczych na obiekcie, całkowite zabezpieczenie przeciwpożarowe i zapewnienie nadzoru straży pożarnej na czas wykonywania tych prac spoczywa na Wykonawcy. 4. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim. 5. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał na bieżąco wszelkie zbędne materiały, odpady i śmieci. 6. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego. 7. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy. 8. Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy do dnia wyznaczonego na odbiór końcowy przedmiotu umowy. 9. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia (wykaz zgodny z załącznikiem nr 4 do umowy). 10. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać aktualizacji wykazu, o którym mowa w ust. 9 każdorazowo, gdy dokona zmiany osób realizujących roboty budowlane. Jeżeli pracownik Wykonawcy nie zostanie ujęty w wykazie nie zostanie wpuszczony przez Zamawiającego na plac budowy. 11. Pracownicy Wykonawcy, którzy będą realizować roboty budowlany zobowiązani są przed wejściem na plac budowy okazać pracownikowi Zamawiającego dokument tożsamości. § 5 1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i robót od szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu budowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz odpowiedzialności cywilnej. 2. Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu na jego żądanie właściwe polisy. § 6 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć faktury zakupu na zastosowane materiały. § 7 1. Łączne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą złożoną w toku licytacji elektronicznej wynosi: ………… PLN brutto, słownie: ..……………………………………………….................................................. . 2. Wynagrodzenie brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie obejmujące wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. § 8 1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 2. Nie dopuszcza się przyjmowania przez Zamawiającego robót wykonanych częściowo w miarę ich ukończenia i zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia. 3. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest załączyć protokół odbioru wykonanych i przyjętych robót. 4. Termin zapłaty faktury strony ustalają na 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu po podpisaniu protokółu odbioru. 5. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia uregulowana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury. §9 1. Ostateczny odbiór wykonanych robót nastąpi w terminie 5 dni roboczych od zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. 2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że prace będące przedmiotem zamówienia nie osiągnęły gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, Zamawiający może odmówić odbioru. 3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: 1) nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 2) nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może: a) obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej, b) gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - odstąpić od umowy lub żądać wykonania po raz drugi robót z wadami, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 4. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi Zamawiający może : 1) żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, 2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej przedmiotu. 5. Strony ustalają, że odbiór jest połączony z przekazaniem użytkownikowi przez Wykonawcę przedmiotu odbioru do eksploatacji (użytkowania). § 10 1. W przypadku konieczności przerwania robót objętych niniejszą umową z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający lub w razie rozwiązania umowy z powodu okoliczności za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, wysokość wynagrodzenia za wykonane prace zostanie ustalona na podstawie protokólarnie zatwierdzonego zaawansowania prac. 2. Protokół, o którym mowa w pkt 1 stanowić będzie podstawę do rozliczenia należności Wykonawcy. 3. W przypadku stwierdzenia wadliwego lub sprzecznego z umową wykonania prac, a także zagrożenia terminu wykonania, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, a Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkód jakie w związku z tym poniesie Zamawiający. 4. Po odstąpieniu od umowy w trybie, o którym mowa w ust. 3 strony mają obowiązek inwentaryzacji wykonanych robót w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy, a także zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, potwierdzone przez obie strony protokołem zdawczo – odbiorczym. § 11 1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy od daty odbioru robót. 2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym niż 30 dni. § 12 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za odstąpienie od umowy, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wartości wynagrodzenia ofertowego Wykonawcy, 2) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości jw. za każdy dzień zwłoki , 3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wartości jw. za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad. 2. Ewentualne kary umowne Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. § 13 Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, w szczególności informacji o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą stronę, uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją przedmiotowej umowy. § 14 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zlecenie części prac objętych umową osobom trzecim, szczególnie za terminowe i dobre jakościowo wykonanie prac jak i za własne działanie i zaniechanie. § 15 Wszelkie okoliczności mające wpływ na zmianę treści zawartej umowy muszą być potwierdzone odpowiednim protokołem konieczności. Protokół konieczności musi zawierać wskazanie okoliczności, uzasadnienie oraz proponowaną zmianę do umowy. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian w treści zawartej umowy: 1. Możliwość zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 umowy, w drodze aneksu do umowy, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) działania siły wyższej, (przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Jeżeli wskutek siły wyższej jedna ze stron umowy nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W takim przypadku strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana), 2) udokumentowanego opóźnienia w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego, 3) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji umowy, 4) zawarcia umowy na roboty dodatkowe z przyczyn określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Możliwość zmiany zakresu realizowanych robót – zmiany dokumentacji projektowej (specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót), nie prowadzącej do zmiany przedmiotu zamówienia, określonego w ogłoszeniu o zamówieniu i umowie, w wyniku zaistnienia sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zmiana jest konieczna, tj. wad projektowych, których Wykonawca nie miał obowiązku sprawdzić, a które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku ustala się następujący tok postępowania: 1) Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za niewykonane roboty, 2) gdy wykonanie robót z projektu zamiennego nie podwyższy wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1, Wykonawca wykona roboty zamienne, które zostaną rozliczone zgodnie z przedłożonym kosztorysem ofertowym wykonania robót zamiennych przy czym stawki w nim zawarte nie mogą być wyższe od stawek ujętych w kosztorysie ofertowym – załącznik nr 1 do umowy. § 16 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonaną część umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania i kar umownych. 2. Ponadto prawo odstąpienia od umowy przysługuje w przypadkach uregulowanych w Tytule XV Kodeksu cywilnego. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. § 17 1. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy. 3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów zakupionych na realizację robót, które nie będą przez niego wykorzystane do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urządzenia i zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia materiałów przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy oraz przejęcia od Wykonawcy terenu budowy. §18 Załączniki do przedmiotowej umowy stanowią jej integralną część. § 19 Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 20 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego. § 21 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. Zamawiający: Wykonawca: Załączniki: 1. kosztorys ofertowy, 2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 3. przedmiar robót, 4. wykaz osób upoważnionych do realizacji robót budowlanych. Załącznik nr 4 do umowy 2310/19/10 ……………………………… Pieczęć adresowa firmy Wykonawcy WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH LP IMIĘ I NAZWISKO NR DOWODU OSOBISTEGO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ………………..… dnia …………. ........................................................ (miejscowość ) (Podpis upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy)

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła