Licytacja L-330-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-330-2016 - Przygotowanie i dostawa posiłków

I. Dane zamawiającego

Nazwa: GOPS, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym
Adres pocztowy: Rynek 18
Miejscowość: Brzeg Dolny, Kod pocztowy: 56-120
Tel.: 71 3195662, Faks: 71 3195662
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

361081 - 2016

Termin otwarcia licytacji:

2016-12-22 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie i dostawa posiłków
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków (obiadów) o gramaturze nie mniej niż 500g, smacznych i urozmaiconych, o wysokiej wartości odżywczej, dla ok. 120 osób dziennie. Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym w szczególności z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz z zachowaniem zasad systemu HACCP, czyli Zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej. Produkcja posiłków powinna odbywać się z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, z zachowaniem reżimów dietetycznych i sanitarnych. Urozmaicenie posiłków powinno dotyczyć doboru posiłków, barwy, smaku i zapachu, konsystencji oraz sposobu przyrządzenia potraw. Nie dopuszcza się produktów typu instant, gotowych sosów i ziemniaków w proszku (typu puree). Niedopuszczalne jest dostarczanie pieczywa czerstwego lub wykazującego objawy pleśnienia, psucia, zawilgocenia. Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Wykonawca musi mieć świadomość, że dostarczane przez niego posiłki wydawane będą osobom, dla których często będzie to jedyny posiłek w ciągu dnia. Zamawiający szacuje liczbę posiłków do dostarczenia w ramach zamówienia na 40 000 (słownie: czterdzieści tysięcy). Zamawiający jednocześnie zastrzega prawo do przerwania dostaw w każdym momencie i na każdy okres, w zależności od ilości osób objętych dożywianiem, a także z innych przyczyn, które uniemożliwią prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Spadki liczby osób objętych dożywianiem mogą wnikać z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. zmiana sytuacji materialnej podopiecznych, itp.). Mimo wszystko Zamawiający szacuje, że zamówiona zostanie pełna ilość posiłków, a ewentualne niewykonania oscylować będą w granicach kilku procent. Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu 10 dniowego jadłospisu na 4 dni przed pierwszym dniem dostawy w celu jego akceptacji przez Zamawiającego. W tym celu wykonawca wybierze posiłki z listy przygotowanej przez Zamawiającego. Wykonawca powinien dołożyć starań, aby poszczególne posiłki nie powtarzały się zbyt często w kolejnych dekadówkach. W przypadku braku akceptacji jadłospisu przez Zamawiającego (np. w przypadku powtarzania się rodzajów posiłków, niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia itp.), Wykonawca zobowiązany będzie do wprowadzenia poprawek. Każdorazowo dziesięciodniowy jadłospis powinien zostać sporządzony przy zachowaniu następujących zasad: - w „dekadówce” musi być ujętych minimum 6 posiłków mięsnych (z listy „posiłki mięsne” przygotowanej przez Zamawiającego), - za posiłek mięsny zostanie uznane takie danie, w którym gramatura mięsa wynosić będzie nie mniej niż 150 g, - danie z mięsa mielonego nie więcej niż 2 razy w miesiącu; - zupa (z wkładką czy bez) nie będzie traktowana jako posiłek mięsny, - dopuszcza się maksymalnie 2 zupy na „dekadówkę” z zastrzeżeniem, że w soboty i niedziele każdego miesiąca zupa może wystąpić tylko jeden raz, - sosy/tłuszcz/okrasa dodawane do posiłków nie mogą przekraczać 10% wagi całego posiłku, W szczególnych przypadkach Zamawiający dopuszcza, za zgodą Wykonawcy lub na jego wniosek, możliwość dokonania zmian w przygotowanym wykazie posiłków, w szczególności w przypadku, gdy proponowany nowy posiłek będzie bardziej urozmaicony i uwzględniać będzie zastrzeżenia powyżej. Dostawa gorących posiłków będzie następować w każdym dniu, również w soboty, niedziele i święta, w dwa miejsca: 1) Około 60 posiłków powinno zostać dostarczonych na godz. 12.00 pod adres Urazka 47, 56-120 Brzeg Dolny; 2) Około 60 posiłków powinno zostać dostarczonych na godz. 12.20 do siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy (ul. Kolejowa 27a, 56-120 Brzeg Dolny), z tym, że w soboty, niedziele pod adres Zamawiającego (Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny). W sytuacjach losowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy i wskazanego miejsca (w obrębie miasta Brzeg Dolny). Zamawiający dopuszcza również możliwość wcześniejszych godzin dostaw na wniosek Wykonawcy, jednak w takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie temperatury posiłków w momencie ich wydawania przez Zamawiającego. Każdy z posiłków powinien być dostarczony w pojemniku jednorazowego użytku (spełniającym wymogi sanitarne i przystosowanym do kontaktu z żywnością) zapewniającym odpowiednią temperaturę w momencie dostarczenia (tj. minimalna temperatura zupy powinna wynosić 75 stopni Celsjusza , drugiego dania 65 stopni Celsjusza, a maksymalna temperatura produktów zimnych (surówki) 15 stopni Celsjusza) oraz gotowość wydania niezwłocznie po dostawie. W celu zachowania temperatury dostarczanych posiłków Wykonawca przekaże Zamawiającemu termosy grzewcze typu bemar 1/1 g/200 (lub podobne) w ilości i wielkości niezbędnej do realizacji zamówienia, na zasadzie pełny za pusty. Przekazanie termosów nastąpi wraz z pierwszą dostawą - wraz z kolejną dostawą Wykonawca odbierze termosy pozostawione dnia poprzedniego i zostawi nowe, do czasu kolejnej dostawy, itd. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania temperatury dostarczonych posiłków. Przekazane termosy pozostają własnością Wykonawcy, który zobowiązuje się do ich niezwłocznego odebrania od Zamawiającego po zakończeniu realizacji umowy. Wraz z posiłkiem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezbędne sztućce jednorazowego użytku (spełniające wymogi sanitarne i przystosowane do kontaktu z żywnością). Posiłki powinny być przewożone transportem posiadającym zaświadczenie/decyzję SANEPID na przewóz posiłków. Sprawy związane z rozładunkiem, przenoszeniem, lokowaniem w miejscu wskazanym przez pracownika Zamawiającego oraz odbiorem i myciem przekazanych termosów są każdorazowo obowiązkiem Wykonawcy. Pracownicy Zamawiającego zajmować się będą wyłącznie wydawaniem posiłków podopiecznym. Dostawa (liczba dostarczonych posiłków) będzie każdorazowo potwierdzana przez przedstawiciela Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym listę posiłków przygotowaną przez Zamawiającego zawiera załącznik Nr 1 do ogłoszenia.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 55.32.20.00-3
Dodatkowe przedmioty 55.52.00.00-1

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Sukcesywnie, od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. Przed otwarciem licytacji każdy Wykonawca zobowiązany będzie wnieść wadium w wysokości 5000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). Zgodnie z treścią ogłoszenia licytacja rozpocznie się w terminie 5 dni od przesłania zaproszenia. Wykonawcy zobowiązani będą do wniesienia wadium najpóźniej do godziny 15:00 dnia poprzedzającego dzień wyznaczony jako termin licytacji – pod rygorem wykluczenia z prowadzonego postępowania. O dokładnym terminie wniesienia wadium każdy wykonawca zostanie powiadomiony wraz z przekazanym zaproszeniem do składania ofert. 2. Nie należy składać wadium wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3. Wadium można wnosić w formie: 1) pieniężnej; 2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowej; 4) gwarancji ubezpieczeniowej; 5) poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie Oddział Brzeg Dolny nr 67 9583 1022 0100 1195 2001 0003. 5. W przypadku zamiaru wniesienia wadium w formach, o których mowa w ust. 3 pkt 2-5, oryginał dokumentu należy przekazać zamawiającemu przed upływem terminu o którym mowa w ust. 1. Wadium wniesione w tych formach musi spełniać następujące wymogi: 1) musi być wystawione na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym, Rynek 18, 56-10 Brzeg Dolny, 2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wadium musi być wniesione na okres związania ofertą (15 dni), bieg tego okresu rozpoczyna się w dniu otwarcia licytacji. 7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych oraz trwającymi w Urzędzie Zamówień Publicznych pracami nad dostosowaniem treści ogłoszenia do obowiązujących przepisów, informacja nt. warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje się na końcu ogłoszenia, w sekcji "Informacje dodatkowe"

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych oraz trwającymi w Urzędzie Zamówień Publicznych pracami nad dostosowaniem treści ogłoszenia do obowiązujących przepisów, informacja nt. warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje się na końcu ogłoszenia, w sekcji "Informacje dodatkowe"

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych oraz trwającymi w Urzędzie Zamówień Publicznych pracami nad dostosowaniem treści ogłoszenia do obowiązujących przepisów, informacja nt. warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje się na końcu ogłoszenia, w sekcji "Informacje dodatkowe"

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych oraz trwającymi w Urzędzie Zamówień Publicznych pracami nad dostosowaniem treści ogłoszenia do obowiązujących przepisów, informacja nt. warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje się na końcu ogłoszenia, w sekcji "Informacje dodatkowe"

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych oraz trwającymi w Urzędzie Zamówień Publicznych pracami nad dostosowaniem treści ogłoszenia do obowiązujących przepisów, informacja nt. warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje się na końcu ogłoszenia, w sekcji "Informacje dodatkowe"

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający informuje, iż dopuszczalna będzie zmiana terminu wykonania umowy, w przypadku gdy zmiana taka będzie korzystna dla Zamawiającego. Zamawiający przewiduje także możliwość dokonania istotnych zmian do umowy w sytuacji zmiany stawki podatku od towarów i usług na elementy objęte zamówieniem. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego strony dokonają zmiany umowy w sposób odpowiednio uwzględniający zmianę stawki podatku od towarów i usług. Do czasu dokonania zmiany umowy w tym zakresie ryzyko wzrostu stawki podatku od towarów i usług oraz związane z tym ewentualne koszty obciążają Wykonawcę. Liczba 120 posiłków dziennie jest wielkością szacunkową. Faktyczna ilość posiłków do dostarczenia będzie wynikać z potwierdzonych partii. Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia za ewentualnie niedostarczoną ilość posiłków. Zamawiający jednocześnie zastrzega prawo do ograniczenia i przerwania dostaw w każdym momencie i na każdy okres, w zależności od ilości osób objętych dożywianiem, a także z innych przyczyn, które uniemożliwią prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia Zmiany postanowień umowy bez stosunku do treści oferty wybranego Wykonawcy będą dokonywane sukcesywnie, tak aby jak najlepiej oddać istotę przedmiotu zamówienia oraz w celu wyeliminowania nieskutecznych zapisów umownych. Strona dążąca do zmiany umowy każdorazowo obowiązana jest przedstawić na piśmie argumenty przemawiające za dokonaniem zmian do umowy.

Termin związania ofertą

15 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.brzegdolny.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Licytacja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie Licytacji Elektronicznej udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: https://licytacje.uzp.gov.pl 2. Wymagania formalne: 2.1.Wykonawca chcący wziąć udział w licytacji elektronicznej jest zobowiązany do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych, zwanej dalej platformą, zamieszczonej na stronie: https://licytacje.uzp.gov.pl (o ile nie jest jeszcze zarejestrowany). Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie (nie jest wymagany podpis elektroniczny). 2.2. aby Zamawiający miał możliwość dopuszczenia Wykonawcy do udziału w licytacji, Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej musi przekazać Zamawiającemu swój LOGIN, który otrzyma po zarejestrowaniu się na platformie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego LOGINU (LOGIN należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, spacje - jeżeli takie zastosowano przy rejestracji) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania Zamawiającemu najpóźniej do godz. 15:00 na dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie prawidłowego LOGINU w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. 2.3. Ze względu na częste błędy popełniane przez Wykonawców podczas procesu rejestracji na portalu licytacji, Zamawiający przypomina, że podczas rejestrowania należy wybrać status "WYKONAWCA". 3. Wymagania techniczne: Wykonawca powinien posiadać urządzenia informatyczne, umożliwiające sprawne korzystanie z systemu, tj. komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/Linux z zainstalowaną przeglądarką internetową MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, podłączony do sieci Internet. 4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Wykonawcy, którzy otrzymali zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej, po zalogowaniu się na platformie, uzyskają możliwość składania ofert. 2. Nie jest wymagany podpis elektroniczny. 3.Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest wniesienie wadium na okres związania ofertą (15 dni). 4. Ofertę składa się w postaci elektronicznej. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Licytacji podlega zryczałtowana cena brutto za 1 (słownie: jeden) posiłek. Od momentu otwarcia licytacji do jej zamknięcia Wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze oferty (postąpienia) za 1 posiłek brutto, które podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. 6. Wykonawcy w zryczałtowanej cenie posiłku powinni uwzględnić wymogi zamawiającego oraz wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty. Należy pamiętać, że z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT, zaoferowana cena nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy. 7. Zamawiający określił minimalną wysokość postąpienia na 0.05 zł (słownie: pięć groszy) brutto. 8. Oferta złożona w toku licytacji elektronicznej przestaje wiązać, w sytuacji złożenia oferty korzystniejszej. Tym samym Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej przez siebie oferty, może za to składać kolejne oferty w przypadku przelicytowania dotychczasowej. 9. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za informacje wprowadzone do systemu i konsekwencje z tego wynikające. 10. W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom na platformie informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 11. Jedynym kryterium wyboru będzie cena. 12. Licytacja elektroniczna jest licytacją jednoetapową, zakończy się po upływie pięciu minut od momentu złożenia ostatniego postąpienia. 13. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto za 1 (słownie: jeden) posiłek, pod warunkiem, że wylicytowana cena nie będzie wyższa od ceny szacowanej przez Zamawiającego, która wynosi 6,50 zł brutto za 1 posiłek.

Minimalna wysokość postąpienia

0.05 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-12-14 15:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny (pok. 11)

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-12-22 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-12-22 12:28:26

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie (przez którą należy rozumieć iloczyn ceny jednostkowej posiłku zaoferowanej przez Wykonawcę oraz szacunkowej ilości 40 000 posiłków). 3. Zabezpieczenie może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie Oddział Brzeg Dolny nr 67 9583 1022 0100 1195 2001 0003. 6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia. 7. Dokument wniesiony w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. 8. Wykonawca wniesie zabezpieczenie najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 9. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 10. Wykonawca poprzez wniesienie zabezpieczenia zapewnia Zamawiającemu możliwość szybkiego zrekompensowania ewentualnych strat, dlatego też zapisy gwarancji ubezpieczeniowych/bankowych nie mogą poprzez nadmierny formalizm i obostrzenia odbierać Zamawiającemu należnych mu praw. Dlatego też w gwarancjach niedopuszczalne będą zapisy warunkujące wypłatę kwoty, która z niej wynika, np. od udowodnienia przez zamawiającego nienależytego wykonania lub niewykonania zamówienia lub takie, wg. których gwarant ma prawo do stwierdzenia, czy zamówienie zostało zrealizowane nie należycie albo nie zostało wykonane. Zamawiający zażąda wykreślenia takich zapisów (i podobnych) z dokumentu, pod rygorem odmowy jego przyjęcia

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku nr 7 do ogłoszenia (do pobrania na stronie internetowej http://bip.brzegdolny.pl)

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

I. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM I.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: I.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie precyzuje tych warunków. I.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna: Zamawiający nie precyzuje tych warunków. I.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa: Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie doświadczenia w postaci należytego wykonania (wykonywania, gdy zamówienie nadal trwa) zamówień polegających na przygotowaniu i wydaniu zamawiającym minimum 20 000 (słownie: dwudziestu tysięcy) gorących posiłków (obiadów) w okresie sześciu miesięcy, z wyłączeniem zamówień, których przedmiot dotyczył dostawy posiłków dla pacjentów podmiotów świadczących usługi medyczne (w szczególności pacjentów szpitali). Przez należyte wykonanie należy rozumieć poziom co najmniej 95 % wszystkich zamówień polegających na przygotowaniu i wydaniu zamawiającym gorących posiłków, wykonanych (wykonywanych) przez Wykonawcę. Wykonawca powinien wykazać się zrealizowaniem (bądź realizowaniem) takich zamówień w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W celu spełnienia warunku, zamówienia można sumować, istotne jest aby łączna ilość przygotowanych i wydanych posiłków w okresie sześciu miesięcy wyniosła minimum dwadzieścia tysięcy. Dodatkowo, w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia wykonawcy, winien on wykazać zamówienia niewykonane oraz nienależycie wykonane w ww. okresie. Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca w wykazie zamówień (wg. wzoru z zał. Nr 5 do ogłoszenia) wykaże zrealizowanie wymaganych usług, załączy dowody na potwierdzenie ich należytego wykonania lub wykonywania, a liczba zamówień niewykonanych lub wykonanych nienależycie nie będzie większa niż 5 % wszystkich wykazywanych. I.2. PODSTAWY WYKLUCZENIA I.2.1)Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp I.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) I.3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Wykonawca składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. I.4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powołując się na art. 26 ust. 2f ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę wyżej wymienionych dokumentów wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. I.5 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 1)Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (Załącznik nr 5 do ogłoszenia); 2) dowody określające czy wykazywane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) Powołując się na art. 26 ust. 2f ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę wyżej wymienionych dokumentów wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. I.6. INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt I.3. - I.5. Inne dokumenty które należy przedłożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 1) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr 4 do ogłoszenia). Powołując się na art. 26 ust. 2f ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę ww. dokumentu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) Pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa). II. Inne informacje dodatkowe 1. Załącznikami do ogłoszenia są: Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia; Załącznik nr 2 - wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej; Załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; Załącznik nr 4 - informacja nt. grupy kapitałowej; Załącznik nr 5 - wzór wykazu zamówień; Załącznik Nr 6 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego Załącznik nr 7 - wzór umowy; W wyniku problemów technicznych ze stroną internetową Zamawiającego załączniki te opublikowane są na stronie internetowej http://bip.brzegdolny.pl. Zamawiającym jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym i wszelka korespondencja powinna być prowadzona z tym podmiotem. 2. Wymagania odnośnie pełnomocnictwa (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa). Jeżeli osoba/osoby podpisująca wniosek i dokumenty o dopuszczenie do udziału w postępowaniu działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania wniosku i dokumentów. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do wniosku i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 3. Forma dokumentów i oświadczeń innych niż pełnomocnictwa: 1) Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale 2) Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (osobę podpisującą wniosek). 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy (wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do ogłoszenia) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. 6.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w ogłoszeniu: a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument, lub dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 6.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 6.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 7. PRAWIDŁOWO SPORZĄDZONY WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI POWINIEN ZAWIERAĆ CO NAJMNIEJ: 1) Uzupełniony formularz wniosku (załącznik nr 2 do ogłoszenia); 2) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do ogłoszenia); 3) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr 4 do ogłoszenia); 4) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (Załącznik nr 5 do ogłoszenia); 5) dowody określające czy wykazywane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu); 6) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 7) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 8) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 9) Pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa. 8. Do kontaktów Zamawiającym upoważniona jest p. Beata Sokolska, tel./fax 071 319 56 62, email: gops@brzegdolny.pl. Dopuszcza się porozumiewanie faksem oraz drogą e-mail, z zastrzeżeniem ust. 9. 9. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami musi być złożony w formie pisemnej. Tym samym dla dokumentów przesyłanych na ewentualne wezwanie z art. 26 ust. 3 lub 3a pzp lub art. 26 ust. 2 lub 2f, również dopuszczalna jest wyłącznie taka forma przesłania. 10. Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła