Licytacja L-334-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-334-2014 - KPP Inowrocław-rozbudowa i modernizacja -etap I

I. Dane zamawiającego

Nazwa: KWP, KWP w Bydgoszczy
Adres pocztowy: ul. Powstańców Wielkopolskich 7
Miejscowość: Bydgoszcz, Kod pocztowy: 85-090
Tel.: 52 525 53-20, Faks: 52 525-53-19
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

355378

Termin otwarcia licytacji:

2014-11-12 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
KPP Inowrocław-rozbudowa i modernizacja -etap I
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1.Przedmiotem postępowania są roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / teks jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.zm./ polegające na rozbudowie i modernizacji obiektu byłego kasyna wojskowego i istniejącej siedziby - Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu etap I, szczegółowo określone w: 1)dokumentacji projektowej i dokumentach formalno-prawnych- załącznik nr 1 do Ogłoszenia, 2)specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - załącznik nr 2 do Ogłoszenia, 3)przedmiarach robót - załącznik nr 3 do Ogłoszenia, 4)projekcie umowy - załącznik nr 4a do Ogłoszenia, 5)Księdze Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej - załącznik nr 5 do Ogłoszenia, 6) Księdze znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów Policji - załącznik nr 6 do Ogłoszenia, Uszczegółowiony opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 13 do Ogłoszenia
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.21.00.00-2
Dodatkowe przedmioty 45.26.12.10-9
45.31.00.00-3
45.31.10.00-0
45.32.00.00-6
45.33.00.00-9
45.33.11.00-7
45.33.12.00-8
45.41.00.00-4
45.42.10.00-4
45.43.00.00-0
45.44.00.00-3
45.45.00.00-6
45.11.12.00-0
45.23.30.00-9

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
336 dni

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w łącznej wysokości: 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) gwarancjach bankowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone: - w pieniądzu należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek zamawiającego w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Bydgoszczy nr konta 95 1010 1078 0077 4813 9120 0000, - wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w kasie zamawiającego, siedziba zamawiającego, pok. nr 7 (Wydział Finansów KWP), czynna w dni robocze w godz. 7.30-10.30, 12.30-14.00. 5. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę uznania na rachunku bankowym zamawiającego; w pozostałych formach - datę dostarczenia dokumentu zamawiającemu. 6. Dokumenty wymienione w ust. 3 pkt. 2 - 5 muszą uwzględniać zapisy art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy. 7. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej zaleca się dołączyć kserokopię polecenia przelewu lub innej formy wadium. 8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Do oceny spełniania warunku, wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Za roboty budowlane odpowiadającą wartością i rodzajem robocie stanowiącej przedmiot zamówienia uzna 1 lub max. 2 roboty ogólnobudowlane tj.: wielobranżowe obejmujące przede wszystkim roboty z branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej dla budynku użyteczności publicznej*, której pojedyncza lub łączna wartość brutto była większa lub równa 6.500.000 zł. * Przez budynek użyteczności publicznej Zamawiający rozumie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) - budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczy, morskim lub wodnym, śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Do oceny spełniania warunku, wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia (min. 1 osoba z każdej specjalności) legitymującą się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wynikającymi z zakresu zamówienia wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1409 z późn.zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów w specjalności: - konstrukcyjno-budowlanej, pełniąca jednocześnie obowiązki kierownika budowy, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonante w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Wykaz i dowody określające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie należy ograniczyć wyłącznie do robót budowlanych potwierdzających spełnienie warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia opisanego w Sekcji III.3.2) Dowodami, o których mowa powyżej mogą być poświadczenia lub oświadczenie wykonawcy, jeżeli wykonawca z uzasadnionych przyczyn o charakterze obiektywnym nie jest w stanie uzyskać poświadczeń. Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane.;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

1. Wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Ogłoszenia; 2. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - do wniosku musi być dołączone pełnomocnictwo posiadające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum). W takiej sytuacji zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu na zasadach określonych w art. 23 ustawy oraz załączyć do wniosku stosowne pełnomocnictwo. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Określone we wzorze umowy - załącznik nr 4 do Ogłoszenia

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

I. Wymagania formalne: 1. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczonej na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego loginu zamawiającemu wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do licytacji elektronicznej. 2. Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej. Zamawiający prześle tym wykonawcom zaproszenia do składania ofert oraz przypisze ich do licytacji prowadzonej na platformie UZP. Dodawanie wykonawcy do licytacji odbywa się na podstawie jego loginu podanego we Wniosku, w związku z czym zaleca się dokładne sprawdzenie poprawności podanego loginu. II. Wymagania techniczne: Minimalne wymagania techniczne urządzeń informatycznych używanych do dostępu do systemu: komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux, z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Mozilla Firefox 2.0 lub wyższa

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Po zalogowaniu się na stronie licytacji elektronicznych UZP przy użyciu loginu i hasła, Wykonawcy uzyskują dostęp do systemu umożliwiającego składanie ofert w postaci elektronicznej. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. W celu złożenia postąpienia, wykonawca dopuszczony do licytacji winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk LISTA POSTĄPIEŃ (przycisk aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk ZŁÓŻ POSTĄPIENIE. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaką proponuje wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk ZŁÓŻ. 2. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia, określonego w ogłoszeniu o zamówieniu. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. Jednocześnie system nie przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 90000.09 będzie oznaczało 90 tys. zł i 9 groszy). 3. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej: 7.270.421,00 zł brutto. W toku licytacji Wykonawcy proponują łączną cenę ofertową brutto w PLN (CENA RYCZAŁTOWA) za wykonanie robót budowlanych określonych załącznikami do ogłoszenia i umieszczonych na stronie Zamawiającego www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl.. 4. Krok postąpienia (minimalna różnica ceny składanych ofert) wynosi: 200.00 zł brutto. 5. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 6. W toku licytacji zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 7. Licytacja elektroniczna jest jednoetapowa. 8.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który w toku licytacji elektronicznej zaoferował najniższą cenę.

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-11-05 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85 - 090 Bydgoszcz.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-11-12 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-11-12 12:10:00

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zgodnie z treścią zapisów wzoru umowy Załącznik nr 4a do Ogłoszenia

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

wzór umowy - załącznik nr 4a do Ogłoszenia

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że Wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej oraz pozostałe wymagane dokumenty należy złożyć w formie pisemnej. 2. Wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej z dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem wykonawcy z dopiskiem: Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Bydgoszczy - Wniosek o dopuszczenie do licytacji - Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu - rozbudowa i modernizacja obiektu byłego kasyna wojskowego i istniejącej siedziby- etap I. W powyższy sposób musi być również oznaczone opakowanie kurierskie. 3. Forma składanych oświadczeń i dokumentów: 3.1.Wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej; Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy; Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej oraz Dokument potwierdzający dysponowanie zasobami na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - muszą być złożone w oryginale. 3.2. Pełnomocnictwa muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 3.3.Pozostałe dokumenty i oświadczenia są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy). 3.4.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3.5.Poprawki we wniosku muszą być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę podpisującą wniosek. 4. Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy, przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 5. Załącznikami do niniejszego Ogłoszenia są: Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa, Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Załącznik nr 3 - Przedmiary robót nr 1-7, Załącznik nr 4a - Wzór umowy, Załącznik nr 5 - Księga Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej, Załącznik nr 6 - Księga znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów Policji, Załącznik nr 7 - Wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej, Załącznik nr 8 - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust. 1 ustawy, Załącznik nr 9 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy , Załącznik nr 10 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej- na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Załącznik nr 11 - Wykaz robót budowlanych, Załącznik nr 12 - Wykaz osób i oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, załącznik nr 13 - uszczegółowiony opis przedmiotu zamówienia..

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła