Licytacja L-335-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-335-2016 - Dostawy mat. i urz. biurowych dla UMLublin w 2017

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Urząd Miasta Lublin BZP, Gmina Lublin
Adres pocztowy: Pl. Litewski 1
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-080
Tel.: 814663000, Faks: 814663001
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

362538 - 2016

Termin otwarcia licytacji:

2016-12-28 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy mat. i urz. biurowych dla UMLublin w 2017
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Sukcesywne dostawy zamawianych partii materiałów i urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Lublin w 2017 r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia udostępniony jest na stronie internetowej zamawiającego http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&fid=10110
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.00.00-7
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2017 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu wskazanego przez Zamawiającego w zaproszeniu do licytacji elektronicznej , w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych); 2.Wadium może być wnoszone w następujących formach: -pieniądzu; -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; -gwarancjach bankowych; -gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. nr konta 77 1240 1503 1111 0010 0125 3875, tytułem „Wadium: Sukcesywne dostawy materiałów i urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Lublin w 2017 r.”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 4.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument wadium należy złożyć w Biurze Zamówień Publicznych, Plac Litewski 1, pokój nr 7 przed terminem wskazanym przez Zamawiającego w zaproszeniu do licytacji elektronicznej. 5.Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 5.1.gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych 5.2.okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą 6.Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 6.1.poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych 6.2.poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w terminie, o którym mowa w pkt. 1 pomimo zaproszenia go do licytacji elektronicznej, nie zostanie do niej dopuszczony.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Inne niewymienione dokumenty

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólny wniosek. 2.Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Pełnomocnictwo: 3.1. do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) 3.2. do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek popsuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dokument, musi określać w szczególności: 4.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 4.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1, 2 oraz 4 winny być przedstawione w formie oryginału. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 3 winny być przedstawione formie oryginału lub kopii poświadczonej przed notariuszem. 7.Dokument, o którym mowa w pkt. 5 winien być złożony w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. 8. Dokument z pkt. 5 winien być złożony przez każdego z Wykonawców. 9. Wniosek należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Inne dokumenty składające się na wniosek sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

do 10.01.2017

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&fid=10110

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji. (zaleca się zapoznanie z samouczkiem umieszczonym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl) 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cena brutto musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT w wysokości 23 % – dotyczy podmiotów będących czynnym podatnikiem podatku VAT). 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość w wysokości 128 808,66 PLN. 8. Wysokość minimalnego postąpienia: wynosi 100,00 (słownie: sto złotych) PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-12-16 11:30:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miasta Lublin BiuroZamówień Publicznych Pl. Litewski 1, pok. nr 7, 20-080 Lublin

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-12-28 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-12-28 12:30:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

UMOWA NR............................................... zawarta w dniu ….. w Lublinie pomiędzy Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON: 431019514, reprezentowaną przez: 1)…........................ 2)…........................ zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a ….............................................................................................................................................................................................................................................................................................. w imieniu, którego/ej występuje/ą: 1)…....................... 2)…....................... zwanym/ą dalej w treści umowy Wykonawcą. Treść umowy: § 1 Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) postępowania w trybie licytacji elektronicznej na Sukcesywne dostawy materiałów i urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Lublin w 2017 r. § 2 Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania zamawianych partii materiałów i urządzeń biurowych wymienionych w załączniku do niniejszej umowy - Wykaz/wycena materiałów i urządzeń biurowych, zwanych w dalszej części umowy artykułami. § 3 1.Wykonawca, w oparciu o odrębne zamówienia, składane pisemnie na adres ............., faksem - nr ….... lub drogą e-mail – adres …......... przez pracownika Zamawiającego, dostarczy artykuły w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia. Poprzez dostarczenie artykułów należy rozumieć: dowóz, rozładunek i złożenie we wskazane przez Zamawiającego miejsce. 2.Zamawiający, w przypadku stwierdzenia wad jakościowych i/lub braków ilościowych dostarczonych artykułów, niezwłocznie, pisemnie, faksem (nr jak w ust.1) lub drogą e-mail (adres, jak w ust. 1), powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach lub wadach. 3.Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, zobowiązuje się dostarczyć artykuły bez wad i/lub uzupełnić braki ilościowe, przy jednoczesnym zastosowaniu § 7 ust. 1 pkt 1). 4.Każdorazowy odbiór artykułów, potwierdzony zostanie protokołem odbioru dostawy i następował będzie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. 5.Do dostarczonych artykułów muszą być dołączone odpowiednie dokumenty i instrukcje określające podstawowe cechy towarów (atesty, metki fabryczne i etykiety w języku polskim). 6.Na wszystkie oferowane artykuły Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji liczonej od od daty odbioru dostawy przez Zamawiającego. 7.W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do: 1)przyjmowania zgłoszeń usterek i/lub wad na adres e-mail (adres, jak w ust. 1). 2)usunięcia usterek i lub/wad – najpóźniej do końca 3-go dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia, przy jednoczesnym zastosowaniu § 7 ust. 1 pkt 2). 8.Wykonawca dostarczy artykuły na własny koszt i ryzyko. § 4 1.Strony ustalają, iż rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2017 r. 2.Zamówienie artykułów, w ilości mniejszej niż określona w załączniku do niniejszej umowy - Wykaz/wycena materiałów i urządzeń biurowych, nie stanowi zmiany umowy i nie skutkuje żadnymi sankcjami wobec Zamawiającego, pod warunkiem zmniejszenia ilości artykułów o łączną wartość nieprzekraczającą 20 % wartości zamówienia. § 5 1.Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie dostarczone artykuły w wysokości obliczonej na podstawie cen jednostkowych poszczególnych artykułów zgodnie z fakturą wystawioną w oparciu o ceny zawarte w załączniku do niniejszej umowy - Wykaz/wycena materiałów i urządzeń biurowych. 2.Łączna wartość zamówienia nie może przekroczyć kwoty: …........... zł brutto (słownie brutto: …........................................................... złotych i grosze/y). Kwota brutto obejmuje należny podatek VAT (stawka 23%). 3.Zapłata za faktycznie dostarczone artykuły będzie następowała przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz po dokonaniu odbioru dostawy, o którym mowa w § 3, ust. 4 niniejszej umowy. Płatność nastąpi z budżetu Miasta Lublin na rok 2017, dział 750 i 851, rozdział 75023, 85154, 75022 § 4210 – zadania budżetowe: Funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin OR/W/023/00/10/0360, Pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań ZSS/W/077/10/10/0352, Rady Dzielnic Miasta Lublin KP/W/179/46/10/0428. 4.Dane do wystawienia faktury: Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 9462575811 (fakturę należy dostarczyć/przesłać do: Urząd Miasta Lublin, Wydział Organizacji Urzędu). § 6 1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącej przedmiotem niniejszej umowy podwykonawcom. 2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 3.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 4.Wykonawca na dzień zawarcia niniejszej umowy zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć niżej wskazanym podwykonawcom następujący zakres zamówienia: 1)................................................................................; 2)................................................................................; 3)….............................................. . § 7 1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1)w przypadku zwłoki w dostarczeniu zamówionych artykułów - w wysokości 0,5 % wartości umownej zamówionych poszczególnych partii artykułów za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 2)w przypadku zwłoki usunięcia usterek i lub/wad w ramach gwarancji 100 zł brutto (słownie brutto: sto złotych i zero groszy) za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 7 pkt 2) niniejszej umowy; 3)za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wartości umownej brutto określonej w § 5 ust. 2 niniejszej umowy. 2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % wartości określonej w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w szczególności w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności: 1)wartość zgłaszanych przez Zamawiającego reklamacji przekroczy 15 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, w powiązaniu z § 3 ust. 2; 2)Wykonawca nie rozpoczął dostaw artykułów lub przerwał ich realizację i nie wznowił przez okres dłuższy niż 14 dni; 3)Wykonawca w sposób bezzasadny nie uwzględnia reklamacji Zamawiającego, o których mowa w § 3 ust. 2. 4.Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 5.Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy stronami umowy z momentem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z rękojmi, gwarancji, kar umownych i odszkodowania. 6.Strony mogą odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. § 8 1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2.Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 9 oraz art.144 ust.1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych. § 9 Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1)zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynikająca z tego zmiana wynagrodzenia brutto określonych w § 5 ust. 2 oraz w załączniku nr 1 do niniejszej umowy – stawka i kwota podatku VAT oraz ceny i wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę; § 10 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, m.in.: Kodeks cywilny i ustawa Prawo zamówień publicznych. § 11 Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Lublinie. § 12 Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest w zakresie procedury: p. Radosław Antoń – Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 7, telefon 81 466 30 20. 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później, niż do końca dnia 12.12.2016 . 2.1.Przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej nie wpływa na bieg terminu składania zapytań, o których mowa w pkt. 2. 2.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniana na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&fid=10110. 3. Po wyborze oferty a przed zawarciem umowy Wykonawca winien opracować i przekazać Zamawiającemu Wykaz/wycenę materiałów i urządzeń biurowych, który będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy (udostępniony na tronie internetowej Zamawiającego www. bip.lublin.eu).

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła