Licytacja L-337-2015

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-337-2015 - Dost. części dolnej odsiewacza do Młyna MKM-33

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Dariusz Sadurski, ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Świerże Górne -
Miejscowość: Kozienice, Kod pocztowy: 26-900
Tel.: 48 611 51 69, Faks: 48 614 26 60
Rodzaj zamawiającego: Energetyka

Numer ogłoszenia w BZP:

L-337-2015

Termin otwarcia licytacji:

2015-11-12 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dost. części dolnej odsiewacza do Młyna MKM-33
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Dost. części dolnej odsiewacza do Młyna MKM-33
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 43.41.41.00-0
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
31.12.2015r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć:

inne dokumenty
Zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego

Inne niewymienione dokumenty

Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wraz z załącznikami. Zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

60 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.enea-wytwarzanie.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi określone przez producentów przeglądarek internetowych MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyżej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyżej, z zainstalowaną jedną z wyżej wymienionych przeglądarek lub równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Złożone oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Kryterium oceny złożonych ofert jest cena. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę netto oferty, wyrażoną w złotych. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej netto 48 000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych).

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-11-06 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2015-11-12 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2015-11-12 09:09:19

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła