Licytacja L-339-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-339-2014 - Dostawa monitorów o przekątnej ekranu 24 cali

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Plac Wszystkich Świętych 3-4
Miejscowość: Kraków, Kod pocztowy: 31-004
Tel.: 12 61-61-289, Faks: 12 61-61-236
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

228193 - 2014

Termin otwarcia licytacji:

2014-11-27 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa monitorów o przekątnej ekranu 24 cali
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 28 sztuk monitorów o przekątnej 24 cali. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikiem - dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.bip.krakow.pl (postępowanie OR-10.271.120.2014).
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.23.13.00-0
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
14 dni od dnia zawarcia umowy.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Wykonawca przed upływem terminu składania wniosków zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych). 2. Wadium może być wnoszone: a) przelewem - wpłacane na rachunek Gminy Miejskiej Kraków - Urzędu Miasta Krakowa Pekao SA nr 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667 (IBAN: PL 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667, SWIFT: PKOPPLPW) z dopiskiem Dostawa monitorów 24 cali - (postępowanie OR-10.271.120.2014) tak, aby przed upływem terminu składania wniosków wadium znajdowało się na ww. rachunku. b) w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 42 poz. 275 z późn. zm.) - wystawione na Gminę Miejską Kraków - Urząd Miasta Krakowa (31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4), składane w oryginale w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa za potwierdzeniem przyjęcia przed upływem terminu składania wniosków lub załączane do wniosku (tj. w kopercie z wnioskiem, w takim przypadku Zamawiający przekaże oryginał dokumentu stanowiącego wadium do kasy). 3. Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie. 4. Właściwa kasa Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa znajduje się w budynku przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 na parterze - jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:40-15:15. Kasa potwierdza jedynie przyjęcie dokumentu stanowiącego wadium - nie zajmuje się oceną, czy spełnia ono wymagania Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: a) musi być wystawione na Gminę Miejską Kraków (31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4); b) musi zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., z poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą; c) w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia - obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy każdego z tych Wykonawców; d) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 6. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, 1a oraz 2 ustawy. W przypadku wpłaty przelewem Zamawiający zwróci kwotę wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku, pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizje bankowe. Wadium wniesione inaczej niż w pieniądzu kasa Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa wydaje (przesyła) Wykonawcom za potwierdzeniem odbioru. Zamawiający zatrzyma wadium w wypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego (w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż przelew i w razie zaistnienia takiej konieczności, Wykonawca na wniosek Zamawiającego/lub samodzielnie zobowiązany będzie do przedłożenia aneksu celem zabezpieczenia oferty przez okres związania oferty tj. 30 dni od dnia licytacji).

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy, w tym w szczególności posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizowali co najmniej 1 dostawę monitorów, o wartości minimum 20 000,00 zł brutto. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu poniżej

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

1. Wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej (wzór) dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl (post. nr OR-10.271.120.2014), wraz z pozostałymi wzorami niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku. 2. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 3. Dowód dysponowania zasobami do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - jeżeli dotyczy

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Istotne zmiany treści umowy mogą wynikać z następujących okoliczności: a) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, b) gdy z przyczyn niezależnych od Stron umowy konieczna będzie zmiana Załącznika nr 1 do umowy, c) gdy z przyczyn niezależnych od Stron umowy konieczna będzie zmiana terminu realizacji niniejszej umowy, 2. Zmiany treści umowy dopuszczone powyżej nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia brutto.

Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.bip.krakow.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy, którzy zarejestrują się w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl/. 2) Rejestracji Wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. 3) Przy rejestracji na platformie Wykonawca otrzyma LOGIN - identyfikator użytkownika. Wykonawca informuje Zamawiającego we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji wyłącznie o swoim LOGIN-ie. W przypadku wpisania nieprawidłowego LOGIN-u lub nie podania go Zamawiającemu we wniosku, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania prawidłowego LOGIN-u. Niepoinformowanie Zamawiającego o loginie bądź jego błędne wskazanie uniemożliwi udział Wykonawcy w licytacji. Uwaga: nie należy przesyłać Zamawiającemu hasła należącego do Wykonawcy. 4) Wymagania techniczne: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux z zainstalowaną przeglądarką internetową: Mozilla Firefox 2.0 (lub wyższa) lub Internet Explorer w wersji 6.0 (lub wyższa) oraz aktywne połączenie z siecią Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1) Wykonawcy w trakcie licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia w zakresie WYNAGRODZENIA NETTO za 1 szt. MONITORA O PRZEKĄTNEJ 24 CALI. 2) Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 3) W toku licytacji Wykonawcy proponują WYNAGRODZENIE NETTO za 1 szt. MONITORA O PRZEKĄTNEJ 24 CALI wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach. Uwaga: grosze należy oddzielić od złotych kropką. 4) Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 3 ZŁ NETTO. Pierwsze składane postąpienie winno być niższe od kwoty wywoławczej. Kolejne postąpienia winny być niższe od WYNAGRODZENIA NETTO za 1 szt. MONITORA O PRZEKĄTNEJ 24 CALI zaproponowanego wcześniej przez innego Wykonawcę. 5) Zamawiający informuje, że kwota wywoławcza wynosi: 975,61 zł netto za 1 szt. MONITORA O PRZEKĄTNEJ 24 CALI. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższe WYNAGRODZENIE NEETO za 1 szt. MONITORA O PRZEKĄTNEJ 24 CALI. 6) W celu ustalenia zaoferowanego wynagrodzenia brutto za 1 szt. MONITORA O PRZEKĄTNEJ 24 CALI - wynagrodzenie NETTO zaproponowane w ofercie zwycięskiej zostanie zwiększone o 23 % stawkę podatku VAT. Całkowite wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia będzie stanowiło iloczyn liczby zamówionych MONITORÓW O PRZEKĄTNEJ 24 CALI i wynagrodzenia brutto za 1 szt. MONITORA O PRZEKĄTNEJ 24 CALI. 7) Za pośrednictwem platformy licytacyjnej Wykonawcy na bieżąco otrzymują informację o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o zaoferowanych wysokościach postąpień.

Minimalna wysokość postąpienia

3.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-11-07 13:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Kancelaria Magistratu (parter), stanowisko nr 1, Kancelaria Magistratu jest czynna od poniedziałku do piątku od 7:40 - 15:30.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-11-27 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-11-27 13:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy wraz z załącznikiem znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.krakow.pl/ (post. OR-10.271.120.2014).

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

I) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. UWAGA: Pełnomocnictwa składane w przedmiotowym postępowaniu mogą być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. II) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają: 1) każdy z osobna - dokumenty wymienione w sekcji III.4.2) tiret 2 oraz III.4.4) ogłoszenia w BZP (UZP) - wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej www.bip.krakow.pl (postępowanie OR-10.271.120.2014). 2) Oświadczenie Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (część I oświadczenia) oraz o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (część II oświadczenia) zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej www.bip.krakow.pl (postępowanie OR-10.271.120.2014). 3) dokument o, którym mowa w sekcji III 6) pkt 1 ogłoszenia w BZP (UZP). 4) dokument, o którym mowa w sekcji III.4.1 ogłoszenia w BZP (UZP) składa ten z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który spełnia warunek - wzór dokumentu (wykazu) jest dostępny na stronie internetowej www.bip.krakow.pl (postępowanie OR-10.271.120.2014). Wiedzę i doświadczenie, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, muszą posiadać łącznie. 5) dokumenty, o których mowa w sekcji III 6) pkt 2 i 3 ogłoszenia w BZP (UZP) - jeżeli dotyczy. III) Sposób przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 1) Wniosek powinien zawierać w szczególności: oświadczenie woli Wykonawcy dotyczący udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, zarejestrowaną nazwę Wykonawcy, zarejestrowany adres Wykonawcy z numerem kodu pocztowego, telefon, fax, adres strony internetowej i poczty elektronicznej oraz LOGIN Wykonawcy (wzór dokumentu jest dostępny na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl - post. nr OR-10.271.120.2014). W przypadku złożenia wniosku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podane powyżej informacje winny być wskazane dla każdego z tych Wykonawców. 2) Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek, sporządzony na piśmie w języku polskim w sposób czytelny i trwały, podpisany przez osobę/y upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 3) Część wniosku, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem: Zastrzeżona część wniosku. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Uwaga! Zamawiający zwraca uwagę Wykonawców, że zgodnie z art. 139 ust. 3 ustawy, umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 4) Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez ustanowionego pełnomocnika). 5) Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Podpisy na wniosku należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego. 6) Wniosek należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje: Nazwa i adres wykonawcy /ewentualnie pieczęć/, Wydział Organizacji i Nadzoru Oddział Zamówień Publicznych, Znak sprawy: OR-10.271.120.2014, Tytuł zamówienia: Dostawa monitorów o przekątnej 24 cali. IV) W razie pytań należy je składać na numer faxu 12 616 12 36 lub drogą elektroniczną na adres info@um.krakow.pl, a w przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących treści niniejszego ogłoszenia, Zamawiający niezwłocznie udzieli tych wyjaśnień na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w zakładce dotyczącej niniejszego ogłoszenia. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Marcin Żak - tel. 12 616-12-89 lub Dorota Pietrzykowska - tel. 12 616-17-57. V). Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła