Licytacja L-339-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-339-2016 - Poprawa bezpieczeńs

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Artur Giza, Powiat Chełmski
Adres pocztowy: Plac Niepodległości 1
Miejscowość: Chełm, Kod pocztowy: 22-100
Tel.: 082 562 75 01, Faks: 082 562 75 10
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

363800-2016

Termin otwarcia licytacji:

2016-12-28 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Poprawa bezpieczeńs
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa nawierzchni dróg powiatowych Nr 1858L – dwa odcinki, 1834L, 1835L, 1818L, 3152L oraz skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi nr 1815L, 1814L, 1811L, 1823L. Zakres rzeczowy obejmuje: Zadanie nr 1 – Przebudowa nawierzchni droga powiatowa nr 3152L – ul. Fabryczna, gmina Rejowiec na odcinku roboczym od km 0+000 do km 0+200 Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym km 0,20 2 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 20,00 3 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm,na podsypce piaskowej m 20,00 4 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej m2 76,00 2. Chodnik 5 Krawężniki betonowe bez ław,wystające o wymiarach 15x30 cm,na podsypce cementowo-piaskowej m 20,00 6 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem m 20,00 7 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem m2 76,00 3. Nawierzchnia 8 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu m2 500,00 9 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 10 Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-smołową,standard II, t 40,00 11 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 12 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa wiążąca gr.po zagęszczeniu 4cm. m2 500,00 13 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 14 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna gr.po zagęszczeniu 3 cm m2 500,00 4. Elementy BRD 15 Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm szt 3,00 16 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 szt 3,00 Zadanie nr 2 - Przebudowa nawierzchni droga powiatowa nr 1858L – Buśno, gmina Białopole na odcinku roboczym od km 0+000 do km 0+200 Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym km 0,20 2 Koryta o głębokości 30 cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, w gruntach kategorii II-IV (30mx0,6m) m2 36,00 3 Podbudowy betonowe o Rm=5.0 MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2 36,00 4 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2 300,00 2. Nawierzchnia 5 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu m2 500,00 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 7 Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-smołową,standard II t 40,00 8 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa wiążąca gr.po zagęszczeniu 4cm m2 500,00 10 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 11 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna gr.po zagęszczeniu 3cm. m2 500,00 12 Skropienie krawędzi nawierzchni drogowych asfaltem m2 10,00 3. Elementy BRD 13 Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm szt 3,00 14 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 szt 3,00 4. Roboty wykończeniowe 15 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.15-20 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV m3 10,00 16 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych,grunt rodzimy piaszczysty,grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm m2 90,00 Zadanie nr 3 - Przebudowa nawierzchni droga powiatowa nr 1834L – Depułtycze Nowe, gmina Chełm na odcinku roboczym od km 0+000 do km 0+300 Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych kolei w terenie równinnym km 0,30 2. Nawierzchnia 2 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu m2 1 710,00 3 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 1 710,00 4 Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową,standard II, wraz ze wzmocnieniem krawędzi na poszerzeniach t 170,00 5 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 1 710,00 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa wiążąca gr.po zagęszczeniu 4cm. m2 1 710,00 7 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 1 650,00 8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna gr.po zagęszczeniu 3cm. m2 1 650,00 9 Skropienie krawędzi nawierzchni drogowych asfaltem m2 48,00 3. Roboty wykończeniowe 10 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.15-20 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV m3 100,00 11 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych,grunt rodzimy piaszczysty,grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm m2 600,00 12 Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm szt 4,00 13 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 szt 3,00 Zadanie nr 4 - Przebudowa skrzyżowania droga powiatowa nr 1815L – Józefin, gmina Rejowiec Fabryczny na odcinku roboczym od km 0+000 do km 0+200 Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym km 0,20 2 Koryta o głębokości 30 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników,w gruntach kategorii II-IV (30mx0,6m) m2 36,00 3 Podbudowy betonowe o Rm=5.0 MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2 36,00 4 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2 300,00 2. Nawierzchnia 5 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu m2 500,00 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 7 Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-smołową,standard II, t 40,00 8 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa wiążąca gr.po zagęszczeniu 4cm. m2 500,00 10 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 11 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna gr.po zagęszczeniu 3cm. m2 500,00 12 Skropienie krawędzi nawierzchni drogowych asfaltem m2 10,00 3. Elementy BRD 13 Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm szt 3,00 14 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 szt 3,00 4. Roboty wykończeniowe 15 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.15-20 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV m3 10,00 16 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych,grunt rodzimy piaszczysty,grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm m2 90,00 Zadanie nr 5 - Przebudowa skrzyżowania droga powiatowa nr 1814L – Krasne, gmina Rejowiec Fabryczny na odcinku roboczym od km 0+000 do km 0+200 Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym km 0,20 2 Koryta o głębokości 30 cm ,wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, w gruntach kategorii II-IV (30mx0,6m) m2 36,00 3 Podbudowy betonowe o Rm=5.0 MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2 36,00 4 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2 300,00 2. Nawierzchnia 5 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu m2 500,00 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 7 Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-smołową,standard II, t 40,00 8 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa wiążąca gr.po zagęszczeniu 4cm. m2 500,00 10 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 11 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna gr.po zagęszczeniu 3cm. m2 500,00 12 Skropienie krawędzi nawierzchni drogowych asfaltem m2 10,00 3. Elementy BRD 13 Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm szt 3,00 14 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 szt 3,00 4. Roboty wykończeniowe 15 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.15-20 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV m3 10,00 16 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych, grunt rodzimy piaszczysty,grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm m2 90,00 Zadanie nr 6 - Przebudowa nawierzchni droga powiatowa nr 1858L – Kurmanów, gmina Białopole na odcinku roboczym od km 0+000 do km 0+200 Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym km 0,20 2 Koryta o głębokości 30 cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, w gruntach kategorii II-IV (30mx0,6m) m2 36,00 3 Podbudowy betonowe o Rm=5.0 MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2 36,00 4 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2 300,00 2. Nawierzchnia 5 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu m2 500,00 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 7 Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-smołową,standard II, t 40,00 8 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa wiążąca gr.po zagęszczeniu 4cm. m2 500,00 10 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 11 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna gr.po zagęszczeniu 3cm. m2 500,00 12 Skropienie krawędzi nawierzchni drogowych asfaltem m2 10,00 3. Elementy BRD 13 Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm szt 3,00 14 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 szt 3,00 4. Zjazd z kruszywa łamanego 15 Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm m2 30,00 5. Roboty wykończeniowe 16 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.15-20 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV m3 10,00 17 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych,grunt rodzimy piaszczysty,grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm m2 90,00 Zadanie nr 7 - Przebudowa skrzyżowania droga powiatowa nr 1811L – Liszno, gmina Rejowiec Fabryczny na odcinku roboczym od km 0+000 do km 0+200 Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym km 0,20 2 Koryta o głębokości 30 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników,w gruntach kategorii II-IV (30mx0,6m) m2 36,00 3 Podbudowy betonowe o Rm=5.0 MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2 36,00 4 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2 300,00 2. Nawierzchnia 5 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu m2 500,00 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 7 Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-smołową,standard II, t 40,00 8 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa wiążąca gr.po zagęszczeniu 4cm. m2 500,00 10 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 11 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna gr.po zagęszczeniu 3cm. m2 500,00 12 Skropienie krawędzi nawierzchni drogowych asfaltem m2 10,00 3. Elementy BRD 13 Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm szt 3,00 14 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 szt 3,00 4. Roboty wykończeniowe 15 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.15-20 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV m3 10,00 16 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych,grunt rodzimy piaszczysty,grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm m2 90,00 Zadanie nr 8 - Przebudowa nawierzchni droga powiatowa nr 1835L – Rożdżałów, gmina Chełm na odcinku roboczym od km 0+000 do km 0+300 Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych kolei w terenie równinnym km 0,30 2. Nawierzchnia 2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane ręcznie,w gruntach kategorii II-IV m2 1 950,00 3 Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym,grubość warstwy do 10 cm m3 195,00 4 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2 1 950,00 5 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 1 860,00 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca grub.po zagęszczeniu 4cm m2 1 950,00 7 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 1 800,00 8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna gr.po zagęszczeniu 4cm. m2 1 800,00 3. Roboty wykończeniowe 9 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.15-20 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV m3 100,00 10 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych,grunt rodzimy piaszczysty,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm m2 600,00 11 Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm szt 1,00 12 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 szt 1,00 Zadanie nr 9 - Przebudowa skrzyżowania droga powiatowa nr 1823L – Ruda, gmina Ruda-Huta na odcinku roboczym od km 0+000 do km 0+200 Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym km 0,20 2 Koryta o głębokości 30 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników,w gruntach kategorii II-IV (30mx0,6m) m2 36,00 3 Podbudowy betonowe o Rm=5.0 MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2 36,00 4 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2 300,00 2. Nawierzchnia 5 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu m2 500,00 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 7 Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-smołową,standard II, t 40,00 8 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa wiążąca gr.po zagęszczeniu 4cm. m2 500,00 10 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 11 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna gr.po zagęszczeniu 3cm. m2 500,00 12 Skropienie krawędzi nawierzchni drogowych asfaltem m2 10,00 3. Elementy BRD 13 Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm szt 3,00 14 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 szt 3,00 4. Roboty wykończeniowe 15 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.15-20 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV m3 10,00 16 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych,grunt rodzimy piaszczysty,grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm m2 90,00 Zadanie nr 10 - Przebudowa nawierzchni droga powiatowa nr 1818L – Staw, gmina Chełm na odcinku roboczym od km 0+000 do km 0+300 Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych kolei w terenie równinnym km 0,30 2 Koryta o głębokości 30 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników,w gruntach kategorii II-IV m2 300,00 3 Podbudowy betonowe o Rm=5.0 MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2 300,00 4 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2 300,00 2. Nawierzchnia 5 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu m2 1 710,00 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 1 710,00 7 Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową,standard II, t 90,00 8 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 1 710,00 9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa wiążąca gr.po zagęszczeniu 4cm m2 1 710,00 10 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 1 650,00 11 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna gr.po zagęszczeniu 3cm. m2 1 650,00 12 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 48,00 3. Roboty wykończeniowe 13 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.15-20 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV m3 400,00 14 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych,grunt rodzimy piaszczysty,grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm m2 600,00 Szczegółowy zakres robót i warunki realizacji określa dokumentacja techniczna, tj. w szczególności: 1. Przedmiar robót. 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Roboty budowlane zostaną wykonane z materiałów Wykonawcy Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia pisemnej gwarancji na okres nie krótszy niż 48 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązany jest w szczególności do: 1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót; 2) zapewnienia stałej obecności kierownika budowy na jej terenie i nadzorowania wykonywanych robót, 3) do utrzymania w czasie prowadzenia robót czystości i porządku; 4) przejęcia placu /terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 5) umożliwiania wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę, 6) opracowania projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzyskaniem zatwierdzenia organu zarządzającego ruchem na terenie powiatu chełmskiego, 7) ubezpieczenia robót, przy czym ubezpieczeniu winna podlegać w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych, 8) systematycznego prowadzenia oraz pokrycie kosztów wszelkich badań, pomiarów, prób, sprawdzeń kontrolnych i ekspertyz, niezbędnych do realizacji zadania oraz udokumentowania i zachowania wysokiej jakości robót budowlanych i wbudowanych materiałów, w sposób zgodny z częstotliwością wykonywania wskazaną w SSTWiORB, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wszystkie opinie i wyniki badań muszą być wykonane przez specjalistyczne laboratorium branżowe. Wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów, prób, sprawdzeń kontrolnych i ekspertyz będą udostępnianie na każde żądanie przedstawicielowi Zamawiającego do wglądu, 9) zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie badań: próbki odbiorcze nawierzchni z betonu asfaltowego, przydatność kruszywa do podbudowy, zaopiniowanie receptur bitumicznych, które zostaną wykonane przez specjalistyczne laboratorium wskazane przez Zamawiającego. Termin wykonania danego badania zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, w przypadku negatywnego wyniku, badania zostaną powtórzone. Wykonawca ureguluje należności za badania w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury VAT, wystawionej przez laboratorium, w której zostanie wskazany jako płatnik. W przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty za wykonane badania i potrąci kwotę zapłaconych należności z wynagrodzenia Wykonawcy, 10) pokrycia kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z wykonywaniem robót, 11) bieżącego utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów w związku wykonywaniem robót, 12) usunięcia wszelkich usterek i wad powstałych w trakcie prac, jak i tych, które mogą wystąpić w trakcie okresu gwarancji, a które ujawnione zostaną w trakcie odbioru pogwarancyjnego, z należną starannością i pilnością oraz zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w tym zakresie, w terminach ustalonych przez Zamawiającego, 13) zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót i sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez upoważnioną jednostkę geodezyjną, 14) zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy i ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej, 15) skompletowania i dostarczenia Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych pełnej dokumentacji potwierdzającej ich wykonanie, a w szczególności uzupełniony dziennik budowy, sprawozdanie techniczne atesty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów z zatwierdzonymi recepturami. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy Dz. U. z 2014 r. , poz. 1502 z późn. zm.): praca operatorów sprzętów drogowych niezbędnych do wykonania zamówienia, inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Obowiązek ten dotyczy także Podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zawarto we wzorze umowy. Zgodnie z art 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełnią wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy Pzp). Za rozwiązania równoważne uznane będzie wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w STWiORB pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w STWiORB. Ilekroć w dokumentacji projektowej podane są typy urządzeń lub wyrobów oraz ich producenci, należy traktować je, jako przykładowe. Do realizacji robót mogą być stosowane urządzenia lub wyroby równoważne o minimalnych parametrach technicznych jak wskazane w dokumentacji. Gdy zaoferowane rozwiązania równoważne będą powodowały konieczność zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do dokonania – przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu zamówienia – zmiany tej dokumentacji w uzgodnieniu z projektantem oraz zostanie obciążony kosztami tych zmian. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie aspektów gospodarczych, środowiskowych, społecznych, związanych z innowacyjnością lub zatrudnieniem osób bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych lub innych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.23.31.20-6
Dodatkowe przedmioty 45.23.31.61-5
45.23.32.20-7
34.95.33.00-5

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
zakończenie: 31/07/2017

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) do dnia i godziny otwarcia licytacji. 2. Termin otwarcia licytacji zostanie dokładnie określony w zaproszeniu do składania ofert przesłanym każdemu Wykonawcy dopuszczonemu do udziału w licytacji, z tym, że otwarcie licytacji nastąpi nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia. 3. Wykonawca wnosi wadium w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Banku BGŻ BNP Paribas nr 34 1600 1101 1841 1343 500 0005 z dopiskiem „wadium - „Poprawa bezpieczeństwa poprzez odcinkową przebudowę nawierzchni na drogach powiatowych na terenie powiatu chełmskiego”. 4. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed otwarciem licytacji. 5. Dowód wniesienia wadium powinien zostać dostarczony do Zamawiającego do dnia i godziny otwarcia licytacji. 6. Zamawiający dokona zatrzymania bądź zwrotu wadium zgodnie z treścią art. 46 ustawy

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Inne niewymienione dokumenty

Chełm: „Poprawa bezpieczeństwa poprzez odcinkową przebudowę nawierzchni na drogach powiatowych na terenie powiatu chełmskiego’ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Chełmski, krajowy numer identyfikacyjny 11019822100000, ul. Plac Niepodległości 1, 22100 Chełm, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 825 627 501, e-mail starostwo@powiat.chelm.pl, faks 825 627 510. Adres strony internetowej (URL): bip.powiat.chelm.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak bip.powiat.chelm.pl Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak Inny sposób: w formie pisemnej, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w siedzibie Zamawiającego osobiście, za pośrednictwem pocztowego operatora publicznego lub posłańca. Adres: Starostwo Powiatowe w Chełmie, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Poprawa bezpieczeństwa poprzez odcinkową przebudowę nawierzchni na drogach powiatowych na terenie powiatu chełmskiego’ Numer referencyjny: OG.272.1.60.2016 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny nie II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Nie II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa nawierzchni dróg powiatowych Nr 1858L – dwa odcinki, 1834L, 1835L, 1818L, 3152L oraz skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi nr 1815L, 1814L, 1811L, 1823L. Zakres rzeczowy obejmuje: Zadanie nr 1 – Przebudowa nawierzchni droga powiatowa nr 3152L – ul. Fabryczna, gmina Rejowiec na odcinku roboczym od km 0+000 do km 0+200 Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym km 0,20 2 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 20,00 3 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm,na podsypce piaskowej m 20,00 4 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej m2 76,00 2. Chodnik 5 Krawężniki betonowe bez ław,wystające o wymiarach 15x30 cm,na podsypce cementowo-piaskowej m 20,00 6 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem m 20,00 7 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem m2 76,00 3. Nawierzchnia 8 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu m2 500,00 9 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 10 Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-smołową,standard II, t 40,00 11 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 12 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa wiążąca gr.po zagęszczeniu 4cm. m2 500,00 13 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 14 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna gr.po zagęszczeniu 3 cm m2 500,00 4. Elementy BRD 15 Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm szt 3,00 16 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 szt 3,00 Zadanie nr 2 - Przebudowa nawierzchni droga powiatowa nr 1858L – Buśno, gmina Białopole na odcinku roboczym od km 0+000 do km 0+200 Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym km 0,20 2 Koryta o głębokości 30 cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, w gruntach kategorii II-IV (30mx0,6m) m2 36,00 3 Podbudowy betonowe o Rm=5.0 MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2 36,00 4 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2 300,00 2. Nawierzchnia 5 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu m2 500,00 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 7 Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-smołową,standard II t 40,00 8 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa wiążąca gr.po zagęszczeniu 4cm m2 500,00 10 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 11 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna gr.po zagęszczeniu 3cm. m2 500,00 12 Skropienie krawędzi nawierzchni drogowych asfaltem m2 10,00 3. Elementy BRD 13 Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm szt 3,00 14 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 szt 3,00 4. Roboty wykończeniowe 15 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.15-20 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV m3 10,00 16 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych,grunt rodzimy piaszczysty,grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm m2 90,00 Zadanie nr 3 - Przebudowa nawierzchni droga powiatowa nr 1834L – Depułtycze Nowe, gmina Chełm na odcinku roboczym od km 0+000 do km 0+300 Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych kolei w terenie równinnym km 0,30 2. Nawierzchnia 2 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu m2 1 710,00 3 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 1 710,00 4 Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową,standard II, wraz ze wzmocnieniem krawędzi na poszerzeniach t 170,00 5 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 1 710,00 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa wiążąca gr.po zagęszczeniu 4cm. m2 1 710,00 7 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 1 650,00 8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna gr.po zagęszczeniu 3cm. m2 1 650,00 9 Skropienie krawędzi nawierzchni drogowych asfaltem m2 48,00 3. Roboty wykończeniowe 10 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.15-20 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV m3 100,00 11 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych,grunt rodzimy piaszczysty,grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm m2 600,00 12 Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm szt 4,00 13 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 szt 3,00 Zadanie nr 4 - Przebudowa skrzyżowania droga powiatowa nr 1815L – Józefin, gmina Rejowiec Fabryczny na odcinku roboczym od km 0+000 do km 0+200 Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym km 0,20 2 Koryta o głębokości 30 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników,w gruntach kategorii II-IV (30mx0,6m) m2 36,00 3 Podbudowy betonowe o Rm=5.0 MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2 36,00 4 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2 300,00 2. Nawierzchnia 5 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu m2 500,00 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 7 Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-smołową,standard II, t 40,00 8 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa wiążąca gr.po zagęszczeniu 4cm. m2 500,00 10 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 11 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna gr.po zagęszczeniu 3cm. m2 500,00 12 Skropienie krawędzi nawierzchni drogowych asfaltem m2 10,00 3. Elementy BRD 13 Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm szt 3,00 14 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 szt 3,00 4. Roboty wykończeniowe 15 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.15-20 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV m3 10,00 16 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych,grunt rodzimy piaszczysty,grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm m2 90,00 Zadanie nr 5 - Przebudowa skrzyżowania droga powiatowa nr 1814L – Krasne, gmina Rejowiec Fabryczny na odcinku roboczym od km 0+000 do km 0+200 Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym km 0,20 2 Koryta o głębokości 30 cm ,wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, w gruntach kategorii II-IV (30mx0,6m) m2 36,00 3 Podbudowy betonowe o Rm=5.0 MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2 36,00 4 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2 300,00 2. Nawierzchnia 5 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu m2 500,00 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 7 Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-smołową,standard II, t 40,00 8 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa wiążąca gr.po zagęszczeniu 4cm. m2 500,00 10 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 11 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna gr.po zagęszczeniu 3cm. m2 500,00 12 Skropienie krawędzi nawierzchni drogowych asfaltem m2 10,00 3. Elementy BRD 13 Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm szt 3,00 14 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 szt 3,00 4. Roboty wykończeniowe 15 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.15-20 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV m3 10,00 16 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych, grunt rodzimy piaszczysty,grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm m2 90,00 Zadanie nr 6 - Przebudowa nawierzchni droga powiatowa nr 1858L – Kurmanów, gmina Białopole na odcinku roboczym od km 0+000 do km 0+200 Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym km 0,20 2 Koryta o głębokości 30 cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, w gruntach kategorii II-IV (30mx0,6m) m2 36,00 3 Podbudowy betonowe o Rm=5.0 MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2 36,00 4 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2 300,00 2. Nawierzchnia 5 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu m2 500,00 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 7 Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-smołową,standard II, t 40,00 8 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa wiążąca gr.po zagęszczeniu 4cm. m2 500,00 10 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 11 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna gr.po zagęszczeniu 3cm. m2 500,00 12 Skropienie krawędzi nawierzchni drogowych asfaltem m2 10,00 3. Elementy BRD 13 Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm szt 3,00 14 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 szt 3,00 4. Zjazd z kruszywa łamanego 15 Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm m2 30,00 5. Roboty wykończeniowe 16 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.15-20 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV m3 10,00 17 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych,grunt rodzimy piaszczysty,grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm m2 90,00 Zadanie nr 7 - Przebudowa skrzyżowania droga powiatowa nr 1811L – Liszno, gmina Rejowiec Fabryczny na odcinku roboczym od km 0+000 do km 0+200 Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym km 0,20 2 Koryta o głębokości 30 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników,w gruntach kategorii II-IV (30mx0,6m) m2 36,00 3 Podbudowy betonowe o Rm=5.0 MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2 36,00 4 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2 300,00 2. Nawierzchnia 5 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu m2 500,00 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 7 Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-smołową,standard II, t 40,00 8 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa wiążąca gr.po zagęszczeniu 4cm. m2 500,00 10 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 11 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna gr.po zagęszczeniu 3cm. m2 500,00 12 Skropienie krawędzi nawierzchni drogowych asfaltem m2 10,00 3. Elementy BRD 13 Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm szt 3,00 14 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 szt 3,00 4. Roboty wykończeniowe 15 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.15-20 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV m3 10,00 16 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych,grunt rodzimy piaszczysty,grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm m2 90,00 Zadanie nr 8 - Przebudowa nawierzchni droga powiatowa nr 1835L – Rożdżałów, gmina Chełm na odcinku roboczym od km 0+000 do km 0+300 Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych kolei w terenie równinnym km 0,30 2. Nawierzchnia 2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane ręcznie,w gruntach kategorii II-IV m2 1 950,00 3 Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym,grubość warstwy do 10 cm m3 195,00 4 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2 1 950,00 5 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 1 860,00 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca grub.po zagęszczeniu 4cm m2 1 950,00 7 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 1 800,00 8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna gr.po zagęszczeniu 4cm. m2 1 800,00 3. Roboty wykończeniowe 9 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.15-20 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV m3 100,00 10 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych,grunt rodzimy piaszczysty,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm m2 600,00 11 Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm szt 1,00 12 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 szt 1,00 Zadanie nr 9 - Przebudowa skrzyżowania droga powiatowa nr 1823L – Ruda, gmina Ruda-Huta na odcinku roboczym od km 0+000 do km 0+200 Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym km 0,20 2 Koryta o głębokości 30 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników,w gruntach kategorii II-IV (30mx0,6m) m2 36,00 3 Podbudowy betonowe o Rm=5.0 MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2 36,00 4 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2 300,00 2. Nawierzchnia 5 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu m2 500,00 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 7 Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-smołową,standard II, t 40,00 8 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa wiążąca gr.po zagęszczeniu 4cm. m2 500,00 10 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 500,00 11 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna gr.po zagęszczeniu 3cm. m2 500,00 12 Skropienie krawędzi nawierzchni drogowych asfaltem m2 10,00 3. Elementy BRD 13 Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm szt 3,00 14 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 szt 3,00 4. Roboty wykończeniowe 15 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.15-20 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV m3 10,00 16 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych,grunt rodzimy piaszczysty,grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm m2 90,00 Zadanie nr 10 - Przebudowa nawierzchni droga powiatowa nr 1818L – Staw, gmina Chełm na odcinku roboczym od km 0+000 do km 0+300 Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych kolei w terenie równinnym km 0,30 2 Koryta o głębokości 30 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników,w gruntach kategorii II-IV m2 300,00 3 Podbudowy betonowe o Rm=5.0 MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2 300,00 4 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2 300,00 2. Nawierzchnia 5 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu m2 1 710,00 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 1 710,00 7 Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową,standard II, t 90,00 8 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 1 710,00 9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa wiążąca gr.po zagęszczeniu 4cm m2 1 710,00 10 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 1 650,00 11 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna gr.po zagęszczeniu 3cm. m2 1 650,00 12 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 48,00 3. Roboty wykończeniowe 13 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.15-20 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV m3 400,00 14 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych,grunt rodzimy piaszczysty,grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm m2 600,00 Szczegółowy zakres robót i warunki realizacji określa dokumentacja techniczna, tj. w szczególności: 1. Przedmiar robót. 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Roboty budowlane zostaną wykonane z materiałów Wykonawcy Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia pisemnej gwarancji na okres nie krótszy niż 48 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązany jest w szczególności do: 1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót; 2) zapewnienia stałej obecności kierownika budowy na jej terenie i nadzorowania wykonywanych robót, 3) do utrzymania w czasie prowadzenia robót czystości i porządku; 4) przejęcia placu /terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 5) umożliwiania wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę, 6) opracowania projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzyskaniem zatwierdzenia organu zarządzającego ruchem na terenie powiatu chełmskiego, 7) ubezpieczenia robót, przy czym ubezpieczeniu winna podlegać w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych, 8) systematycznego prowadzenia oraz pokrycie kosztów wszelkich badań, pomiarów, prób, sprawdzeń kontrolnych i ekspertyz, niezbędnych do realizacji zadania oraz udokumentowania i zachowania wysokiej jakości robót budowlanych i wbudowanych materiałów, w sposób zgodny z częstotliwością wykonywania wskazaną w SSTWiORB, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wszystkie opinie i wyniki badań muszą być wykonane przez specjalistyczne laboratorium branżowe. Wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów, prób, sprawdzeń kontrolnych i ekspertyz będą udostępnianie na każde żądanie przedstawicielowi Zamawiającego do wglądu, 9) zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie badań: próbki odbiorcze nawierzchni z betonu asfaltowego, przydatność kruszywa do podbudowy, zaopiniowanie receptur bitumicznych, które zostaną wykonane przez specjalistyczne laboratorium wskazane przez Zamawiającego. Termin wykonania danego badania zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, w przypadku negatywnego wyniku, badania zostaną powtórzone. Wykonawca ureguluje należności za badania w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury VAT, wystawionej przez laboratorium, w której zostanie wskazany jako płatnik. W przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty za wykonane badania i potrąci kwotę zapłaconych należności z wynagrodzenia Wykonawcy, 10) pokrycia kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z wykonywaniem robót, 11) bieżącego utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów w związku wykonywaniem robót, 12) usunięcia wszelkich usterek i wad powstałych w trakcie prac, jak i tych, które mogą wystąpić w trakcie okresu gwarancji, a które ujawnione zostaną w trakcie odbioru pogwarancyjnego, z należną starannością i pilnością oraz zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w tym zakresie, w terminach ustalonych przez Zamawiającego, 13) zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót i sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez upoważnioną jednostkę geodezyjną, 14) zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy i ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej, 15) skompletowania i dostarczenia Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych pełnej dokumentacji potwierdzającej ich wykonanie, a w szczególności uzupełniony dziennik budowy, sprawozdanie techniczne atesty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów z zatwierdzonymi recepturami. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy Dz. U. z 2014 r. , poz. 1502 z późn. zm.): praca operatorów sprzętów drogowych niezbędnych do wykonania zamówienia, inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Obowiązek ten dotyczy także Podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zawarto we wzorze umowy. Zgodnie z art 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełnią wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy Pzp). Za rozwiązania równoważne uznane będzie wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w STWiORB pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w STWiORB. Ilekroć w dokumentacji projektowej podane są typy urządzeń lub wyrobów oraz ich producenci, należy traktować je, jako przykładowe. Do realizacji robót mogą być stosowane urządzenia lub wyroby równoważne o minimalnych parametrach technicznych jak wskazane w dokumentacji. Gdy zaoferowane rozwiązania równoważne będą powodowały konieczność zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do dokonania – przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu zamówienia – zmiany tej dokumentacji w uzgodnieniu z projektantem oraz zostanie obciążony kosztami tych zmian. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie aspektów gospodarczych, środowiskowych, społecznych, związanych z innowacyjnością lub zatrudnieniem osób bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych lub innych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. II.5) Główny kod CPV: 45233120-6 Dodatkowe kody CPV:45233161-5, 45233220-7, 34953300-5 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 31/07/2017 II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający żąda złożenia wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Należy wykazać dysponowanie: - 1 osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy branży drogowej posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej oraz min. 24 miesięczny staż pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji robót branży drogowej. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży drogowej powinny być wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W przypadku nabycia uprawnień budowlanych w innym kraju niż Polska będą także uznawane kwalifikacje zawodowe nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Economic Area- EEA) i Konfederacji Szwajcarskiej (załącznik nr 3 - wykaz osób). Zamawiający żąda złożenia powyższego dokumentu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: a) dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 4). Zamawiający żąda złożenia powyższego dokumentu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia. Zamawiający żąda złożenia powyższego dokumentu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. c) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Zamawiający żąda złożenia powyższego dokumentu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Zamawiający żąda złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji: 1) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Należy wykazać dysponowanie 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika budowy branży drogowej posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej oraz min. 24 miesięczny staż pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji robót branży drogowej. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży drogowej powinny być wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W przypadku nabycia uprawnień budowlanych w innym kraju niż Polska będą także uznawane kwalifikacje zawodowe nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Economic Area- EEA) i Konfederacji Szwajcarskiej (załącznik nr 5). III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z wnioskiem Wykonawcy. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa oświadczenia wstępne potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia wstępne składa każdy Wykonawca. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami (załącznik nr 4) wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak, Informacja na temat wadium 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) do dnia i godziny otwarcia licytacji. 2. Termin otwarcia licytacji zostanie dokładnie określony w zaproszeniu do składania ofert przesłanym każdemu Wykonawcy dopuszczonemu do udziału w licytacji, z tym, że otwarcie licytacji nastąpi nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia. 3. Wykonawca wnosi wadium w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Banku BGŻ BNP Paribas nr 34 1600 1101 1841 1343 500 0005 z dopiskiem „wadium - „Poprawa bezpieczeństwa poprzez odcinkową przebudowę nawierzchni na drogach powiatowych na terenie powiatu chełmskiego”. 4. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed otwarciem licytacji. 5. Dowód wniesienia wadium powinien zostać dostarczony do Zamawiającego do dnia i godziny otwarcia licytacji. 6. Zamawiający dokona zatrzymania bądź zwrotu wadium zgodnie z treścią art. 46 ustawy IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie Informacje dodatkowe: IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców: IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie cena 100 IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) nie IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: www.licytacje.uzp.gov.pl Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: bip.powiat.chelm.pl Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 1. Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert, a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem www.licytacje.uzp.gov.pl. 2. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). 3. Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce „Samouczek”. 4. Wymagania techniczne: Komputer PC (lub równoważny) z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach (grosze należy oddzielić od złotych kropką). 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Jedno postąpienie (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100) 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja jednoetapowa Czas trwania: po upływie 10 minut od czasu ostatniego postąpienia w przypadku braku kolejnych ofert Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: 19/12/2016 godzina: 10:00 Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Otwarcie licytacji elektronicznej nastąpi po upływie 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do udziału w licytacji. Dokładna data i godzina zostaną podane w zaproszeniu. Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Zamknięcie licytacji elektronicznej nastąpi po upływie 10 minut od czasu ostatniego postąpienia w przypadku braku kolejnych ofert Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest stosownie do postanowień art. 150 ust. 1 i 2 ustawy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% zaoferowanej ceny (z VAT). 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Wykonawca w złożonej ofercie określa formę, w jakiej wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 4. Forma zabezpieczenia musi być zgodna z przepisami ustawy, tj. art. 148 ust.1 ustawy. 5. Zabezpieczenia wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank BGŻ BNP Paribas Nr 34 1600 1101 1841 1342 5000 0005 z dopiskiem „zabezpieczenie należytego wykonania umowy - „Poprawa bezpieczeństwa poprzez odcinkową przebudowę nawierzchni na drogach powiatowych na terenie powiatu chełmskiego”. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwrócone będzie zgodnie z postanowieniami art. 151 ustawy. 7. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy) Informacje dodatkowe: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1) terminu realizacji umowy gdy jest ona spowodowana: a) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonywanie robót (przez warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie robót należy rozumieć warunki atmosferyczne w znaczny sposób odbiegające od warunków zwykle panujących o tej samej porze roku na terenie realizowania robót, b) epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy, c) siłą wyższą, d) wadami dokumentacji projektowej uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i skutkującymi przerwą w realizacji robót budowlanych. 2) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez strony w przypadku zdarzeń takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków pod warunkiem, że zaproponowane osoby będą miały kwalifikacje nie niższe od osób wskazanych w umowie. Zmiany umowy wymagają zgody Zamawiającego i Wykonawcy w formie sporządzonego na piśmie i podpisanego przez strony aneksu. Poza przypadkami wymienionymi wyżej Zamawiający nie przewiduje zmiany innych istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 19/12/2016, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie IV.6.6) Informacje dodatkowe: 1. Wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 2. Wniosek składa się w formie pisemnej. 3. Wniosek i jego załączniki muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 4. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, informacje i zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie – drogą pocztową bądź faksem.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1) terminu realizacji umowy gdy jest ona spowodowana: a) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonywanie robót (przez warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie robót należy rozumieć warunki atmosferyczne w znaczny sposób odbiegające od warunków zwykle panujących o tej samej porze roku na terenie realizowania robót, b) epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy, c) siłą wyższą, d) wadami dokumentacji projektowej uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i skutkującymi przerwą w realizacji robót budowlanych. 2) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez strony w przypadku zdarzeń takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków pod warunkiem, że zaproponowane osoby będą miały kwalifikacje nie niższe od osób wskazanych w umowie. Zmiany umowy wymagają zgody Zamawiającego i Wykonawcy w formie sporządzonego na piśmie i podpisanego przez strony aneksu. Poza przypadkami wymienionymi wyżej Zamawiający nie przewiduje zmiany innych istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Termin związania ofertą

30

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

bip.powiat.chelm.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert, a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem www.licytacje.uzp.gov.pl. 2. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). 3. Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce „Samouczek”. 4. Wymagania techniczne: Komputer PC (lub równoważny) z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach (grosze należy oddzielić od złotych kropką). 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Jedno postąpienie (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100) 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców

Minimalna wysokość postąpienia

10000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-12-19 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, pokój Nr 127 (Punkt Kancelaryjny), I piętro

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-12-28 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-12-28 11:40:42

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest stosownie do postanowień art. 150 ust. 1 i 2 ustawy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% zaoferowanej ceny (z VAT). 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Wykonawca w złożonej ofercie określa formę, w jakiej wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 4. Forma zabezpieczenia musi być zgodna z przepisami ustawy, tj. art. 148 ust.1 ustawy. 5. Zabezpieczenia wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank BGŻ BNP Paribas Nr 34 1600 1101 1841 1342 5000 0005 z dopiskiem „zabezpieczenie należytego wykonania umowy - „Poprawa bezpieczeństwa poprzez odcinkową przebudowę nawierzchni na drogach powiatowych na terenie powiatu chełmskiego”. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwrócone będzie zgodnie z postanowieniami art. 151 ustawy. 7. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy)

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 2. Wniosek składa się w formie pisemnej. 3. Wniosek i jego załączniki muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 4. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, informacje i zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie – drogą pocztową bądź faksem.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła