Licytacja L-34-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-34-2013 - Zakup i dost. kopert z nadr. dla O/ZUS w Tarnowie

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Szkarłat Iwona, Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Nowy Sącz
Adres pocztowy: Sienkiewicza 77
Miejscowość: Nowy Sącz, Kod pocztowy: 33-300
Tel.: 18 449 87 12, Faks: 18 449-83-75
Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezbieczenia społecznego i zdrowotnego

Numer ogłoszenia w BZP:

32004-2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-02-08 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dost. kopert z nadr. dla O/ZUS w Tarnowie
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kopert oraz kopert z nadrukiem dla zabezpieczenia bieżącej pracy Oddziału ZUS w Tarnowie oraz Inspektoratu ZUS w Bochni. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. Ogłoszenie o licytacji elektronicznej zostało opublikowane w BZP w dniu 23.01.2013r. pod nr 32004-2013.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.92.30-1
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
do 30.09.2013r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni od momentu zamknięcia licytacji elektronicznej.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.zus.pl/zampub/files/122473/ha4M6mSb154.zip

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne 1. Licytacja elektroniczna zostanie przeprowadzona na utworzonej przez Urząd Zamówień Publicznych platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych; 2. Warunkiem uczestniczenia w licytacji i korzystania z platformy w pełnym zakresie jest dokonanie rejestracji w systemie platformy pod adresem: https://licytacje.uzp.gov.pl (korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne); 3. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, musi zarejestrować się w systemie (jeżeli nie jest jeszcze zarejestrowanym użytkownikiem) przed przekazaniem Zamawiającemu wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim „LOGINie” (login należy podać używając dokładnie tych samych znaków, w tym małych i dużych liter, jak przy rejestracji); 4. Zamawiający, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji oraz rozpatrzeniu złożonych wniosków i ich ocenie, zaprosi dopuszczonych przez siebie Wykonawców spełniających warunki udziału w licytacji, do prowadzonej licytacji oraz przypisze ich do prowadzonej na platformie listy licytujących. Dodawanie Wykonawcy odbywa się poprzez wpisanie jego loginu; Wymagania techniczne dla Wykonawcy. 1. Sprawne korzystanie z systemu platformy wymaga od Wykonawcy dysponowania: * komputerem PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz * przeglądarką internetową Internet - Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. 2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane. W interesie Wykonawcy komputer winien być stabilnie podłączony do sieci internetowej. 3. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy Zamawiający zaleca zapoznanie się z Samouczkiem oraz Regulaminem do korzystania z platformy, dostępnymi na stronie Urzędu Zamówień Publicznych – Platforma licytacji elektronicznych, pod adresem: https://licytacje.uzp.gov.pl/page/selflearn 4. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ew. błędów) można uzyskać pod nr tel. 22 632-28-84 w godzinach 9.00 – 13.00.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy uprzednio dopuszczeni i zaproszeni do udziału w licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpień istnieje od otwarcia do zamknięcia licytacji. 2. W toku licytacji Wykonawcy oferują rzeczywistą cenę oferty brutto (tj. cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia) wyrażoną w złotych oraz w groszach z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, grosze należy oddzielić od złotych kropką. 3. Każda (kolejna) oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty aktualnie najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą. 4. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych). 5. Wskazane jest zachowanie szczególnej rozwagi podczas wpisywania ceny kolejnego postąpienia, aby omyłkowo nie wprowadzić niewłaściwej ceny. System reaguje i dopytuje się jedynie o oferty złożone w kwocie niższej o 50% od ceny oferty najkorzystniejszej. Inne oferty, po naciśnięciu przycisku „potwierdź”, traktowane są jako ostateczne i wiążące (bez możliwości dokonania korekty błędnie wprowadzonej kwoty). 6. Zamawiający przyjął za CENĘ WYWOŁAWCZĄ, którą Wykonawcy będą mogli licytować, wartość 17.266,32 zł brutto (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 32/100). 7. W toku licytacji Zamawiający automatycznie za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert w ten sposób, że te informacje będą na bieżąco dostępne po „kliknięciu” na zakładkę ”lista postąpień”. 8. Do momentu zamknięcia licytacji zablokowana jest możliwość identyfikacji Wykonawców nawzajem. 9. Po dokonaniu każdego postąpienia cenowego lub na bieżąco Wykonawca winien dokonywać odświeżenia strony celem aktualizacji listy postąpień tak, aby posiadał na bieżąco aktualną listę postąpień z aktualnymi cenami. 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2013-01-31 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu, ul. Sienkiewicza 77, 33-300 Nowy Sącz, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pok. 106

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-02-08 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-02-08 11:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do Instrukcji dla Wykonawców.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Nie dotyczy.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła