Licytacja L-34-2019

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest ug-a.ojowska-wyk. z ofertą o wartości 1500PLN.
Dane zwycięzcy:
ug-a.ojowska-wyk. - a.ojowska, as
Armii Krajowej112
80-888, Sopot


Ogłoszenie o zamówieniu L-34-2019 - Zakup torebek

Dane zamawiającego


Nazwa: Bart, Bart
Adres pocztowy: Sopot1 m. 1
Miejscowość: Sopot, Kod pocztowy: 85-852
Tel.: 147258396, Faks: 147258369
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

122344

Termin otwarcia licytacji:

2019-02-23 12:38:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Zakup torebek

Dostawy

I GAT. klasA

www.onet.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


qqwwwdd

www.onet.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


qwwwwwqwwq

1000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-02-23 12:37:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2019-02-23 12:38:00.

Dokładna data

Upływa 2019-02-23 12:40:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


fgjhdfjsf

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


dfgdfdbhda

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


xfvbzxdbz

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


fdbzdfbdb

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła