Licytacja L-342-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-342-2012 - Sprzedaż i dost. prasy dla Centrali ARiMR w 2013

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ARiMR, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Adres pocztowy: Poleczki 33
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 02-822
Tel.: (22) 5950730, Faks: (22) 3185411
Rodzaj zamawiającego: Agencja wykonawcza

Numer ogłoszenia w BZP:

437458-2012

Termin otwarcia licytacji:

Termin otwarcia wypada w dzień wolny od pracy, a zatem otwarcie nastąpi pierwszego dnia roboczego po ustalonym terminie, tj.
2012-11-26 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzedaż i dost. prasy dla Centrali ARiMR w 2013
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie prasy na potrzeby Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2013 roku, w ilościach i asortymencie według Załącznika nr 1 do projektu umowy, dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego: www.arimr.gov.pl, pod numerem DZP-2616/2/2012
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 22.20.00.00-2
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 2. Termin wniesienia wadium to trzy dni od dnia przekazania wykonawcom zaproszenia do składania ofert (do udziału w licytacji elektronicznej). 3. Wadium może być wniesione w:(a) pieniądzu, (b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, (c) gwarancjach ubezpieczeniowych lub bankowych, (d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie numer rachunku – 45 1130 1062 8000 0000 0002 8175, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu na sprzedaż i dostarczenie prasy dla ARiMR w 2013 roku”. 5. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz, należy w oryginale złożyć w zamkniętej kopercie z nazwą i adresem wykonawcy zaadresowanej jak poniżej:Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa, Wadium na sprzedaż i dostarczenie prasy dla ARiMR, Numer Referencyjny Sprawy: DZP-2616-2/2012. w terminie trzech dni od dnia przekazania wykonawcom zaproszenia do składania ofert. Nie dostarczenie dokumentu wadium w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie wykonawcy od dalszego postępowania. 6. Dokument wadium musi wyraźnie wskazywać na wszystkie okoliczności jego utraty określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 7. Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta (Poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie niedopuszczony do udziału w licytacji elektronicznej.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
0 zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie, a więc zrealizowali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizują, usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwa) zamówienia , o wartości brutto każdego z nich nie mniejszej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100 o charakterze podobnym do zakresu prac niniejszego zamówienia, tj. polegające na sprzedaży i dostarczeniu prasy, w tym prasy codziennej

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wg Załącznika nr 2a do Formularza Wniosku dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego: www.arimr.gov.pl, pod numerem DZP-2616/2/2012); 2. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza) do podpisania wniosku, jeżeli wniosek nie został podpisany przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym. 3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wg Załącznika nr 3 do Formularza Wniosku dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego: www.arimr.gov.pl, pod numerem DZP-2616/2/2012). Jeżeli w wykazie Wykonawca wykazał doświadczenie innego podmiotu, winien złożyć w szczególności pisemne zobowiązanie tego podmiotu (oryginał) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4. Wypełniony Formularz Wniosku (wg wzoru, dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego: www.arimr.gov.pl, pod numerem DZP-2616/2/2012)

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na warunkach wskazanych poniżej w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia następujących przyczyn obiektywnych jeżeli w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia wystawienia przez Wykonawcę poszczególnych faktur VAT zmianie ulegnie wysokość obowiązującej dla danej usługi stawki podatku VAT – zmiana wynagrodzenia za wykonanie przez Wykonawcę usługi

Termin związania ofertą

Wykonawca, którego oferta była w chwili zamykania licytacji najkorzystniejsza cenowo, pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w momencie zamknięcia licytacji

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Licytacja elektroniczna zostanie zorganizowana na Platformie Licytacji Elektronicznej udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl 2. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 2.1. Wymagania formalne: 2.1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl; 2.1.2. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji (zgodnym ze wzorem dostępnym na stronie www.arimr.gov.pl) winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Niedostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie wykonawcy od dalszego postępowania. 2.2. Wymagania techniczne: 2.2.1. Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa, podłączony do sieci Internet. 2.2.2. Nie jest wymagany podpis elektroniczny

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 3. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 4. Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania dostawy będącej przedmiotem zamówienia. Wartość ta obejmuje wszystkie koszty jakie Zamawiający poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia wartość 82 080,00 (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt złotych 00/100) 7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-11-15 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa, Parter - Kancelaria Główna

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin otwarcia wypada w dzień wolny od pracy, a zatem otwarcie nastąpi pierwszego dnia roboczego po ustalonym terminie, tj.
2012-11-26 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-11-26 11:11:54

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie wymagane

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Projekt umowy wraz z załącznikiem dostępny na stronie internetowej pod adresem www.arimr.gov.pl pod numerem referencyjnym DZP-2616/2/2012

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ 1. Wniosek należy złożyć wg wzoru Formularza Wniosku, zamieszczonego na stronie Wykonawcy: www.arimr.gov.pl pod numerem DZP-2616/2/2012. 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek, zawierający jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku jak i ofert. Żadne z dokumentów wchodzących w skład wniosku, także te złożone w formie oryginału nie podlegają zwrotowi. 4. Wniosek pod rygorem nieważności musi być napisany w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej). 5. Wszystkie dokumenty wchodzące w skład wniosku sporządzone w językach obcych muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 6. Wniosek i załączniki do wniosku (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy. 7. Dokumenty wchodzące w skład wniosku muszą mieć formę oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a w przypadku pełnomocnictwa oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 8. Zamawiający zaleca, aby wszystkie zapisane strony dokumentów składających się na wniosek były kolejno ponumerowane. 9. Zamawiający zaleca, aby wniosek wraz z załącznikami był w trwały sposób (uniemożliwiający jego samoistną dekompletację) ze sobą połączony (np. zbindowany, zszyty), zawierał spis treści a strona tytułowa wniosku zawierała następujące informacje: (a) temat postępowania na jaki wniosek jest składany, (b) nazwa Wykonawcy, w przypadku, gdy wniosek jest składany przez konsorcjum powinny zostać wyszczególnione wszystkie poszczególne podmioty tworzące konsorcjum z podaniem ich nazw, danych adresowych oraz wskazaniem pełnomocnika konsorcjum, (c) adres siedziby Wykonawcy, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby) nr telefonu, nr faksu, dane osoby do kontaktu. 10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście wniosku muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e wniosek. Parafa (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafę). MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ. 1. Wniosek należy umieścić w zamkniętej kopercie z nazwą i adresem Wykonawcy zaadresowanej jak poniżej: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa, „wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej”, Numer Referencyjny Sprawy: DZP-2616-2/2012 2. Termin składania wniosków upływa w dniu 15.11.2012 r. o godzinie 12.00 Wnioski otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 3. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie lub przedwczesne otwarcie wniosku, jeżeli koperta lub inne opakowanie nie będą trwale zabezpieczone przed przypadkowym ich otwarciem lub właściwie oznakowane. 4. Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej w trakcie jej trwania podają łączną wartość brutto oferty. ZASADY WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie, w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, najniższą cenę brutto realizacji całego zamówienia. Wykonawca, który zaproponował najniższą cenę brutto realizacji przedmiotowego zamówienia, zostaje zwycięzcą licytacji elektronicznej. 2. Po zamknięciu licytacji elektronicznej, w terminie dwóch dni od jej zamknięcia, Wykonawca, który został zwycięzcą licytacji elektronicznej ma obowiązek przekazać Zamawiającemu Ofertę – „Formularz cenowy” wg wzoru przedstawionego w Załączniku nr 1 do projektu umowy, umieszczonego na stronie Zamawiającego www.arimr.gov.pl, pod numerem referencyjnym DZP-2616-2/2012, który zawiera: wartość brutto całości zamówienia wyrażoną w kwocie netto plus należny podatek od towarów i usług VAT. 3. Wszystkie ceny podane w Ofercie – „Formularzu cenowym” muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia — poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 4. Wszystkie ceny podane w Ofercie – „Formularzu cenowym” winne być wyrażone w złotych polskich. 5. Oferta – „Formularz cenowy” stanowi integralną część umowy. Wszystkie ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6. Ofertę – „Formularz cenowy” należy umieścić w zamkniętej kopercie/paczce z nazwą i adresem Wykonawcy zaadresowanej jak poniżej: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa, „Oferta – formularz cenowy”, Numer Referencyjny Sprawy: DZP-2616-2/2012 7. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda na swojej stronie internetowej, informację o jej wyniku zawierającą: nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego, zamieszczonego na stronie internetowej www.arimr.gov.pl pod numerem referencyjnym DZP-2616/2/2012 . 2. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 3. Przyjęcie niniejszych postanowień umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia wniosku/oferty

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła