Licytacja L-343-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-343-2010 - Remont pomieszczeń biurowych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Urząd Skarbowy , Urząd Skarbowy w Chorzowie
Adres pocztowy: ARMII KRAJOWEJ 5
Miejscowość: CHORZÓW, Kod pocztowy: 41-506
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

363793

Termin otwarcia licytacji:

2010-12-30 08:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont pomieszczeń biurowych
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiot, wielkość i zakres zamówienia został umieszczony na stronie Zamawiającego: www.sl.mofnet.gov.pl/us/Chorzow.htm..
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
31.03.2011r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Przystępując do licytacji Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2 500 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez NBP o/ Katowice nr 11 1010 1212 3073 6913 9120 0000. 7. Wniesienie wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie licytacji elektronicznej - zagospodarowanie wokół budynku Urzędu Skarbowego przy ul. Armii Krajowej 5 w Chorzowie. 8. Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. W przypadku złożenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć oryginał dokumentu gwarancyjnego do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez zamawiającego na zasadzie spełnia / nie spełnia. W przypadku niespełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez zamawiającego na zasadzie spełnia / nie spełnia. W przypadku niespełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez zamawiającego na zasadzie spełnia / nie spełnia. W przypadku niespełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez zamawiającego na zasadzie spełnia / nie spełnia. W przypadku niespełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez zamawiającego na zasadzie spełnia / nie spełnia. W przypadku niespełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Inne dokumenty

Sporządzony przez wykonawcę wykaz wykonanych robót budowlanych - wg załącznika nr 3 do niniejszego ogłoszenia; - Dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane przedstawione w wyżej wskazanym wykazie wykonanych robót budowlanych zostały wykonane należycie, na przykład referencje. Treść przedstawionych przez Wykonawcę referencji lub innych dokumentów, powinna być spójna z wykazem robót budowlanych oraz umożliwić Zamawiającemu w sposób jednoznaczny zidentyfikowanie robót budowlanych wpisanych w wykazie wykonanych robót budowlanych. - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zawierający imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca - wg załącznika nr 4 do niniejszego ogłoszenia, i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, tj.: kierownika budowy wraz z jego uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń określonymi przepisami Prawa budowlanego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej; - Zaświadczenia z właściwej Izby Samorządu Zawodowego dla osób, które będą pełnić funkcję kierownika budowy, potwierdzając ich przynależność do Izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, aktualnego na dzień składania ofert. Zamawiający dopuszcza, jako dokument równoważny, złożenie nieaktualnego zaświadczenia z wyżej wskazanej Izby oraz dowodu dokonania wpłaty należnych składek, z którego wynika, że są one opłacone na dzień składania ofert.Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, muszą być: - Oświadczenie, iż przypadku uznania oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą, przez cały okres trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę w wysokości co najmniej 150 000,00 zł. Harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy, zawierający wszystkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia z ich podziałem na poszczególne rodzaje robót. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest w terminie 1 dnia po podpisaniu umowy sporządzić szczegółowy harmonogram zawierający etapy (elementy), które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, z uwzględnieniem realizacji każdego z tych elementów; Wykonawca zamierzający zlecić usługi objęte przedmiotem zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wypełnić załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.isnet.katowice.pl/us/Chorzow.htm

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: a. z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem: http://licytacje.uzp.gov.pl b. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 2. Wymagania techniczne: a. Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa...

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 3. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 4. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 5. Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi 1 000 zł brutto. 6. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 120 000 zł brutto. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców...

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-12-24 08:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

URZĄD SKARBOWY W CHORZOWIE ul. Armii Krajowej 5 41-506 Chorzów..

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-12-30 08:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-12-30 11:15:27

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 6 do ogłoszenia

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Projekt nie jest finansowany ze środków Unii Europejskiej..

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła