Licytacja L-343-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest systemgraf z ofertą o wartości 19900PLN.
Dane zwycięzcy:
systemgraf - System-Graf, System_Graf Drukarnia Agencja Reklamowo-Wydawnicza Janusz Laskowski
Zemborzyce Tereszyński73B
20-515, Lublin


Ogłoszenie o zamówieniu L-343-2018 - Druk materiałów dla Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów: „Monografia Lublin 2030”, Folder „Kreatywność w służbie rewitalizacji”, „Bajki o Lublinie”.

Dane zamawiającego


Nazwa: Urząd Miasta Lublin BZP, Gmina Lublin
Adres pocztowy: Pl. Litewski1
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-080
Tel.: 814663000, Faks: 814663001
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

613839-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-10-09 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Druk materiałów dla Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów: „Monografia Lublin 2030”, Folder „Kreatywność w służbie rewitalizacji”, „Bajki o Lublinie”.

Usługi

1. Wykonawca zobowiązany będzie na podstawie przekazanych przez Zamawiającego plików elektronicznych do wykonania usługi polegającej na: 1) zmianie formatu na 168x235 mm (+/- 5 mm), składzie, łamaniu oraz druku i dostarczeniu do siedziby Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin przy placu Litewskim 1 Monografii pt. „Lublin 2030 – europejska metropolia?” poświęconej problematyce rozwoju gospodarczego Lublina. Wymieniona publikacja jest jednym z efektów konferencji „Lublin w gospodarce Polski i Europy – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, która odbyła się w dn. 22–23.09.2017 r. Publikacja pozwoli skuteczniej promować Gminę Lublin jako miejsce do lokowania inwestycji i rozwijania przemysłu, co w konsekwencji przełoży się na tworzenie nowych miejsc pracy. 2) druku i dostarczeniu do siedziby Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin przy placu Litewskim 1 Bajek dla dzieci autorstwa Weroniki Czerniak – książka ma na celu edukację najmłodszych mieszkańców Miasta Lublin z jego historią i tradycjami gospodarczymi i kupieckimi. 3) druku i dostarczeniu do siedziby Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin przy placu Litewskim 1 publikacji pt. „Kreatywność w służbie rewitalizacji” wydawanej przez Urząd Miasta Lublin w związku z realizowanym projektem rewitalizacji terenu mieszczącego się w obrysie wyznaczonym przez ulice: Lubartowską, Ruską, Podzamcze, Zamkową i Kowalską. Projekt „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie poprzez ożywienie gospodarcze obszaru za pomocą zintegrowanej poprawy zarządzania zasobem komunalnym, działań społecznych i poprawy stanu zabudowy zabytkowej – uzupełnienie Programu Rewitalizacji Lublina dla wskazanego obszaru” współfinasowany jest z Funduszu Spójności i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020. Pliki elektroniczne opisujące przedmiot zamówienia stanowią załącznik nr 1a-1f do ogłoszenia o zamówieniu. 2. Parametry druku poszczególnych pozycji wydawniczych wymienionych w pkt. 1 1) Monografia pt. „Lublin 2030 – europejska metropolia?”: Format: 168x235 mm (+/- 5 mm); Środek: 350 str. (+/- 15 str. – na podstawie pliku „Monografia Lublin 2030.docx”), 1+1 CMYK, wydruk czarno-biały lub w odcieniach szarości (grafiki), papier offset 80 g; Oprawa: 4+0 CMYK, miękka, klejona, kreda 350 g + folia mat; Nakład: 500 szt.; Dostosowanie publikacji do druku offsetowego wg powyższych parametrów (skład dokumentu). 2) Bajki dla dzieci, Weronika Czerniak: Format: 210x210 mm; Środek: 96 str., 4+4 CMYK, papier kreda silk 130 g; Okładka: tektura 2–2,5 mm, oklejka kreda silk 130 g, 4+0 CMYK, folia soft touch, wyklejka papier offset 130 g; Oprawa: twarda, klejona; Nakład: 200 szt. 3) Publikacja pt. „Kreatywność w służbie rewitalizacji”: Format: A4; Środek: 24 str., 4+4 CMYK, papier kreda mat 130 g; Okładka: papier kreda 350 g, folia matowa, 4+4 CMYK, druga strona pliku podglądowego drukowana jest na wewnętrznej stronie okładki; Oprawa: miękka, szyta w grzbiecie dwiema zszywkami; Nakład: 200 szt.

https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/ uslugi/

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji. (zaleca się zapoznanie z samouczkiem umieszczonym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl) 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

https://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Przedmiotowa licytacja będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (system nie dokonuje odświeżania automatycznie, dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postąpień, niezbędne jest samodzielne odświeżanie ekranu). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cena winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia niezbędne do jej wykonania w tym podatek VAT w wysokości 5 %, a w szczególności 1) koszty związane z zakupem materiałów,2) koszty związane z wykonaniem prób barwnych, 3) koszty związane z drukiem przedmiotu Umowy,4) koszty związane z transportem i wniesieniem przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego.. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość w wysokości 23 000 PLN 8.Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 100,00 PLN (słownie: sto złotych). 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

100

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-10-02 11:30:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-10-09 12:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2018-10-09 12:10:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

-

Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

-

Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólny wniosek. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Pełnomocnictwo: 3.1. do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) 3.2. do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 oraz 2 winny być przedstawione w formie oryginału. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 3 winny być przedstawione formie oryginału lub kopii poświadczonej przed notariuszem. 5.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu winno być złożone w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. 6. W przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu winno być złożone przez każdego z Wykonawców. 7. Wniosek należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. 8.Wniosek winien być złożony w trwale zamkniętej kopercie. 8.1. Koperta winna być zaadresowana na adres: Urząd Miasta Lublin, Biuro Zamówień Publicznych, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin, pokój nr 7. Oznakowana: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ- Druk materiałów dla Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów: Monografia Lublin 2030, Folder „Kreatywność w służbie rewitalizacji”, Bajki o Lublinie nr sprawy: ZP-P-I.271.110.2018

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Termin wykonania zamówienia 24 dni robocze od zawarcia umowy przez Zamawiającego według następującego porządku: 1) Zamawiający przekaże Wykonawcy pliki niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy w terminie 3 dni roboczych od zawarcia Umowy, 2) W terminie 7 dni roboczych od zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi projekt Monografii Lublin 2030 przygotowany do druku 3) Zamawiający przekaże swoje uwagi do projektu Monografii Lublin 2030 w ciągu kolejnych 2 dni roboczych następujących po czynności określonej w pkt. 2 4) Wykonawca wprowadzi poprawki do projektu Monografii Lublin 2030 w ciągu kolejnych 2 dni roboczych następujących po czynności określonej w pkt. 3. 5) W ciągu kolejnych 2 dni roboczych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu próby barwne przedmiotu zamówienia. 6) Zamawiający zaakceptuje próby barwne lub zgłosi zwoje uwagi do przedłożonych prób barwnych w terminie nieprzekraczającym 2 dni robocze po czynności określonej w pkt 5. Brak odpowiedzi w powyższym terminie oznacza akceptację przez Zamawiającego dostarczonych prób. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do prób barwnych Wykonawca przedstawi poprawione próby barwne do akceptacji w ciągu kolejnych 2 dni roboczych. Głowny kod CPV: 79823000-9 -Usługi drukowania i dostawy

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


UMOWA nr …../SOI/18 zawarta dnia w Lublinie pomiędzy: Gminą Lublin, z siedzibą w Lublinie, 20–109 Lublin, plac Władysława Łokietka 1, NIP: 9462575811, reprezentowaną przez: Pana dr Mariusza Sagana – Dyrektora Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów, …………………….. - Zastępcę Dyrektora Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów, zwaną dalej „Zamawiającym”, a: …………………….. firmą: …………………….. zwaną dalej „Wykonawcą”, o następującej treści: § 1 [Informacja] 1. Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w wyniku której oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. § 2 [Przedmiot Umowy] 1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca na podstawie przekazanych przez Zamawiającego plików elektronicznych zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na: 1) zmianie formatu na 168x235 mm (+/- 5 mm), składzie, łamaniu oraz druku i dostarczeniu do siedziby Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin przy placu Litewskim 1 Monografii pt. „Lublin 2030 – europejska metropolia?” poświęconej problematyce rozwoju gospodarczego Lublina. Wymieniona publikacja jest jednym z efektów konferencji „Lublin w gospodarce Polski i Europy – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, która odbyła się w dn. 22–23.09.2017 r. Publikacja pozwoli skuteczniej promować Gminę Lublin jako miejsce do lokowania inwestycji i rozwijania przemysłu, co w konsekwencji przełoży się na tworzenie nowych miejsc pracy. 2) druku i dostarczeniu do siedziby Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin przy placu Litewskim 1 Bajek dla dzieci autorstwa Weroniki Czerniak – książka ma na celu edukację najmłodszych mieszkańców Miasta Lublin z jego historią i tradycjami gospodarczymi i kupieckimi. 3) druku i dostarczeniu do siedziby Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin przy placu Litewskim 1 publikacji pt. „Kreatywność w służbie rewitalizacji” wydawanej przez Urząd Miasta Lublin w związku z realizowanym projektem rewitalizacji terenu mieszczącego się w obrysie wyznaczonym przez ulice: Lubartowską, Ruską, Podzamcze, Zamkową i Kowalską. Projekt „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie poprzez ożywienie gospodarcze obszaru za pomocą zintegrowanej poprawy zarządzania zasobem komunalnym, działań społecznych i poprawy stanu zabudowy zabytkowej – uzupełnienie Programu Rewitalizacji Lublina dla wskazanego obszaru” współfinasowany jest z Funduszu Spójności i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020. 2. Parametry druku poszczególnych pozycji wydawniczych wymienionych w ust. 1.: 1) Monografia pt. „Lublin 2030 – europejska metropolia?”: Format: 168x235 mm (+/- 5 mm); Środek: 350 str. (+/- 15 str. – na podstawie pliku „Monografia Lublin 2030.docx”), 1+1 CMYK, wydruk czarno-biały lub w odcieniach szarości (grafiki), papier offset 80 g; Oprawa: 4+0 CMYK, miękka, klejona, kreda 350 g + folia mat; Nakład: 500 szt.; Dostosowanie publikacji do druku offsetowego wg powyższych parametrów (skład dokumentu). 2) Bajki dla dzieci, Weronika Czerniak: Format: 210x210 mm; Środek: 96 str., 4+4 CMYK, papier kreda silk 130 g; Okładka: tektura 2–2,5 mm, oklejka kreda silk 130 g, 4+0 CMYK, folia soft touch, wyklejka papier offset 130 g; Oprawa: twarda, klejona; Nakład: 200 szt. 3) Publikacja pt. „Kreatywność w służbie rewitalizacji”: Format: A4; Środek: 24 str., 4+4 CMYK, papier kreda mat 130 g; Okładka: papier kreda 350 g, folia matowa, 4+4 CMYK, druga strona pliku podglądowego drukowana jest na wewnętrznej stronie okładki; Oprawa: miękka, szyta w grzbiecie dwiema zszywkami; Nakład: 200 szt. 3. Po akceptacji składu monografii, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu pliki publikacji w formacie PDF oraz graficznym edytowalnym na warunkach określonych w § 7. 4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu próby barwne wszystkich publikacji celem uzyskania akceptacji. Przekazanie prób barwnych przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 1 nastąpi w terminie określonym w harmonogramie w § 3 ust. 2. 5. Przedmiot Umowy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, plac Litewski 1, I piętro) we wskazane miejsce w pudłach kartonowych o wadze do 10 kg. Materiały muszą być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami w trakcie transportu. 6. Wszystkie publikacje posiadają numer ISBN. § 3 [Realizacja Umowy] 1. Umowa obowiązuje z chwilą jej podpisania. 2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w ciągu 24 dni roboczych od zawarcia Umowy wraz z dostarczeniem przedmiotu Umowy i wniesieniem do siedziby Zamawiającego określonej w § 2 ust. 5. Realizacja Umowy przebiegać będzie wg następującego porządku: 1) Zamawiający przekaże Wykonawcy pliki niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy w terminie 3 dni roboczych od zawarcia Umowy, 2) W terminie 7 dni roboczych od zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi projekt Monografii Lublin 2030 przygotowany do druku wg parametrów określonych w § 2 ust.2. 3) Zamawiający przekaże swoje uwagi do projektu Monografii Lublin 2030 w ciągu kolejnych 2 dni roboczych następujących po czynności określonej w § 3 ust. 2 pkt. 2. 4) Wykonawca wprowadzi poprawki do projektu Monografii Lublin 2030 w ciągu kolejnych 2 dni roboczych następujących po czynności określonej w § 3 ust. 2 pkt. 3. 5) W ciągu kolejnych 2 dni roboczych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu próby barwne przedmiotu zamówienia określonego w § 2 ust. 1. 6) Zamawiający zaakceptuje próby barwne lub zgłosi zwoje uwagi do przedłożonych prób barwnych w terminie nieprzekraczającym 2 dni robocze po czynności określonej w § 3 ust. 2 pkt. 5. Brak odpowiedzi w powyższym terminie oznacza akceptację przez Zamawiającego dostarczonych prób. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do prób barwnych Wykonawca przedstawi poprawione próby barwne do akceptacji w ciągu kolejnych 2 dni roboczych. 3. Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów w Urzędzie Miasta Lublin. 4. Strony powołują do kontaktów związanych z wykonaniem Umowy: 1) Osobą kontaktową po stronie Zamawiającego jest Paweł Cienkiera: e-mail: pawel.cienkiera@lublin.eu, tel.: +48 81 466 25 03, 2) Osobą kontaktową po stronie Wykonawcy jest ………..: e-mail: tel.: +48 5. Wykonawca oświadcza, że w zakresie objętym Umową dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz zasobami pozwalającym na należyte wykonanie przedmiotu Umowy. 6. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, będącego przedmiotem Umowy. 7. W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawców: 1) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców, 2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość prac, które realizuje przy pomocy Podwykonawców. 8. Wykonawca na dzień zawarcia Umowy, zgodnie z oświadczeniem w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć niżej wskazanym Podwykonawcom następujący zakres zamówienia: 1) ……………………………………………., 2) …………………………………………….. 9. Zamawiający zgodnie z art 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. Z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na bezpośredniej obsłudze maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia. 10. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 9 powinno trwać przez okres niezbędny do wykonania przedmiotu Umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu. Wykonawca lub Podwykonawca niezwłocznie zatrudni osobę z zastrzeżeniem ust. 16. 11. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w ust. 9 (Załącznik nr 2) ze wskazaniem ilu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wykonuje czynności określone w ust. 9. 12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust. 9 przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności. W tym celu Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, zobowiązuje się przedłożyć kopie zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami. 13. Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień co do sposobu i stanu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 9. 14. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 11 i 12 w terminie tam wskazanym, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w § 6 ust. 7. 15. W przypadku dwukrotnego niewywiazania się Wykonawcy z obowiązku wskazanego w ust. 10 lub 11, Zamawiajacy może odstąpić od Umowy z powodu, za które odpowiada Wykonawca. 16. W przypadku konieczności zmiany pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wykonujących czynności określone w ust. 9, Wykonawca każdorazowo przekazuje Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych, nowe oświadczenie, o którym mowa w ust. 11. § 4 [Odbiór Usługi] 1. Przedmiot Umowy, o którym mowa § 2 ust. 1, odbierany będzie na podstawie Protokołu Odbioru stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy, zgodnie z procedurą odbioru opisaną w niniejszym paragrafie. 2. Odbiór Umowy odbywa się poprzez podpisanie Protokołu Odbioru bez uwag przez obydwie strony Umowy w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia go przez Zamawiającego. 3. W przypadku zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do Protokołu Odbioru, za których wystąpienie odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca przystąpi do usunięcia przedmiotu zastrzeżeń i przekaże Zamawiającemu poprawiony przedmiot Umowy w terminie 5 dni roboczych. 4. Ponowny odbiór Usług i przedstawienie Protokołu Odbioru do akceptacji nastąpi w trybie przewidzianym dla odbioru pierwotnego, z zastrzeżeniem, że uwagi do ponownego odbioru mogą dotyczyć wyłącznie zastrzeżeń zgłoszonych w trakcie odbioru poprzedzającego dany odbiór i uwag do poprawek wykonanych przez Wykonawcę, w trybie określonym w niniejszym ustępie. § 5 [Wynagrodzenie oraz zasady płatności] 1. Wykonawca, za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, otrzyma wynagrodzenie w wysokości ….. zł brutto (słownie: ………………………. złotych 00/100) tj. …….. zł netto (słownie: ……………………… złotych 00/100) i podatek VAT w wysokości …… zł (słownie: …………….złotych 00/100). 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy niezbędne do jego wykonania oraz należny podatek VAT 5% (dla podmiotów będących płatnikami podatku), w szczególności: 1) koszty związane z zakupem materiałów, 2) koszty związane z wykonaniem prób barwnych, 3) koszty związane z drukiem przedmiotu Umowy, 4) koszty związane z transportem i wniesieniem przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego. 3. Należność zostanie wypłacona na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Należność płatna dział 750 rozdział 75075 § 4300 (nazwa zadania budżetowego: Wydatki bieżące w ramach promocji miasta SOI/W/025/00/10/0369) oraz w dziale 921 rozdziale 92120 § 4300 (nazwa zadania budżetowego: Wydatki bieżące w ramach projektu Lubelscy Kupcy SOI/W/388/00/10/0001). 4. Podstawą wystawienia faktury za realizację Umowy będzie wykonanie przedmiotu Umowy potwierdzone Protokołem Odbioru, zgodnie z procedurą odbioru przewidzianą w § 4 Umowy. 5. Faktura zostanie wystawiona na następujące dane: Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin, NIP: 946257811, REGON: 431019514. § 6 [Kary umowne i odpowiedzialność] 1. W razie zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy wg harmonogramu określonego w § 3 ust 2, Zamawiający może naliczyć karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. W przypadku gdy Zamawiający nie przekaże Wykonawcy plików niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy w terminie 3 dni roboczych od zawarcia Umowy, kara dla Wykonawcy nie będzie naliczana. 2. Potrącenia kar umownych za zwłokę Zamawiający dokona z wynagrodzenia Wykonawcy, a następnie na konto bankowe Wykonawcy, dokona przelewu należności pomniejszonej o karę umowną. 3. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy przekraczającego 10 dni kalendarzowych, w stosunku do terminu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, a ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1. 4. W przypadku nie usunięcia wad, o których mowa w § 4 ust. 3, Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, a ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia podstawowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. 5. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. 6. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę z winy leżącej po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. 7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 3 ust 11 i 12 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 8. Odstąpienie od Umowy będzie wywierało skutek pomiędzy stronami Umowy z chwilą doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed data złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z rękojmi, gwarancji, kar umownych i odszkodowania. § 7 [Prawa autorskie] 1. Strony niniejszej umowy, zgodnie oświadczają, że producentem przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy będącego utworem wyrażonym słowem i znakami graficznymi w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest Zamawiający. 2. Wykonawca oświadcza, że przenosi autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do przedmiotu Umowy bez prawa do odrębnego wynagrodzenia. 3. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe, o których mowa w niniejszym paragrafie z chwilą przyjęcia przedmiotu Umowy, co uprawnia go do wyłącznego korzystania i rozporządzania przedmiotem Umowy bez ograniczeń na następujących polach eksploatacji: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania (reprodukcji): a. utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub we fragmentach, za pomocą wykorzystania techniki cyfrowej, tradycyjnego druku oraz w postaci elektronicznej, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, 2) w zakresie obrotu oryginałem przedmiotu Umowy lub jego egzemplarzami w każdej ilości: a. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału przedmiotu Umowy albo jego egzemplarzy, w kraju i za granicą, 3) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt. 2): a. wprowadzanie przedmiotu Umowy w całości lub we fragmentach do pamięci komputera oraz publiczne jego udostępnianie w formie elektronicznej oraz w formie drukowanej, w całości lub we fragmentach, w celach informacyjnych i promocyjnych, w kraju lub za granicą, b. publiczne odtwarzanie i wyświetlanie, w tym z nośników dźwięku i obrazu w całości lub we fragmentach, 4) w zakresie korzystania i rozporządzania przedmiotem Umowy lub jego elementami w ramach reklamy i promocji na nośnikach danych i mediach, a także w formie drukowanej, multimedialnej oraz w Internecie. 4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na włączenie przedmiotu Umowy, do innego dokumentu, utworu, w tym audiowizualnego, multimedialnego, literackiego, naukowego lub też do połączenia z takim utworem. 5. Zamawiającemu przysługuje prawo do przenoszenia nabytych na mocy niniejszej Umowy praw, w całości lub w części, na osoby trzecie oraz udzielania licencji. Zamawiający samodzielnie ustala sposób, formę, miejsce i termin eksploatacji przedmiotu Umowy. Zamawiający nabywa z chwilą wydania przedmiotu Umowy własność dostarczonych przez Wykonawcę plików elektronicznych, na których przekazuje on Zamawiającemu przedmiot Umowy lub jego fragmenty. § 8 [Postanowienia końcowe] 1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie. 2) Zmiany stawki zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1. 3. Zmiany Umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 1) ad pkt. 1 – zmiana terminu realizacji zamówienia o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 2) ad pkt 2 – stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę. 4. Wykonawca został poinformowany o przysługujących mu prawach dotyczących ochrony, przetwarzania, powierzania, sprostowania, usunięcia danych osobowych, zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą w Załączniku nr 3 do Umowy, stanowiącym integralną część Umowy oraz, że przekazuje dane osobowe świadomie i dobrowolnie. 5. Klauzula informacyjna, o której mowa w § 8 ust. 4 zostanie podpisana przez Wykonawcę wraz z zawarciem umowy. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 7. Spory wynikające z niniejszej Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. Strony jednak zastrzegają, że będą, w miarę możliwości, dążyć do polubownego załatwiania ewentualnych sporów mogących wyniknąć z wykonania niniejszej Umowy. 8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. Zamawiający Wykonawca Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów /-/ dr Mariusz Sagan Zastępca Dyrektora Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów /-/ Skarbnik Miasta Lublin /-/ Irena Szumlak Kontrasygnata Skarbnika Miasta Załączniki: 1) protokół odbioru, 2) oświadczenie Wykonawcy o etatach, 3) klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. Załącznik nr 1 do Umowy: wzór Protokołu Odbioru PROTOKÓŁ ODBIORU nr …. z dnia …………………… 2018 r. wykonania zamówienia udzielonego na podstawie Umowy nr …… /SOI/18 z dnia ……. 2018 r. Pomiędzy: Gminą Lublin, z siedzibą w Lublinie, 20–109 Lublin, plac Władysława Łokietka 1, NIP: 9462575811, reprezentowaną przez: Pana dr Mariusza Sagana – Dyrektora Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin, ……………………………… – Zastępcę Dyrektora Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin, zwaną dalej „Zamawiającym”, a: …………………….. firmą: …………………….. zwaną dalej „Wykonawcą”, o następującej treści: Dnia ………………….. Wykonawca zgodnie z Umową nr ……/SOI/18 przekazał Zamawiającemu przedmiot Umowy określony w Umowie. Zamawiający dokonał sprawdzenia przedmiotu Umowy i w dniu ………….... strony Umowy zgodnie stwierdzają, że: 1. Usługa została wykonane zgodnie/niezgodnie z Umową.* 2. Uwagi/zastrzeżenia dotyczące przedmiotu Umowy:** a. ……………………………………. b. ……………………………………. c. ……………………………………. Przedstawiciel Zamawiającego Przedstawiciel Wykonawcy *niepotrzebne skreślić ** wypełnia Zamawiajacy Załącznik nr 2 do Umowy: oświadczenie Wykonawcy o etatach Gmina Lublin Pl. Wł. Łokietka 1, 20-109 Lublin OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ OSÓB WYKONUJĄCYCH WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO CZYNNOŚCI składane w związku z wymaganiami, o których mowa w art. 29 ust. 3A ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych, dotyczące realizacji Umowy nr ……/SOI/18 W związku z wymaganiami, określonymi przez Zamawiającego w § 7 ust. 1 wyżej wymienionej Umowy, o których mowa w art. 29 ust. 3A ustawy Pzp, dotyczącymi zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujacych wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, oświadczam, że: spełniam wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w Umowie czynności. Liczba osób Rodzaj umowy o pracę (np. umowa na czas określony, nieokreślony, itd.) Wymiar etatu Wykonuja oni czynności polegajace na bezpośredniej obsłudze maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 wyżej wymienionej Umowy. WYKONAWCA ………………… Załącznik nr 3 do Umowy: klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin. 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie ………………….; 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”. 5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 3 tj. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 8. Posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 9. nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Potwierdzenie otrzymania klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych: Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………. oświadczam, ze zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach dotyczących ochrony, przetwarzania powierzania, sprostowania, usunięcia danych osobowych – w prostej i zrozumiałem formie. Wszystkie moje wątpliwości zostały mi wyjaśnione. Oświadczam, że przekazuję dane osobowe świadomie i dobrowolnie. …………………………. (data i czytelny podpis)

XIII. Informacje dodatkowe


1. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest w zakresie procedury: p. Monika Wnuk Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 7, telefon 81 466 30 20. 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później, niż do końca dnia 27. 09.2018r. 2.1.Przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej nie wpływa na bieg terminu składania zapytań, o których mowa w pkt. 2. 2.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniana na stronie internetowej zamawiającego:https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace- zamowienia-publiczne/uslugi. 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenieo ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 3.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin. 3.2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych. 3.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 3.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”. 3.5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 4.3 tj. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 3.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 3.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 3.8. Posiada Pani/Pan: 3.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 3.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 3.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 3.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 3.9. nie przysługuje Pani/Panu: 3.9.1. w związku zart. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 3.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 3.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła