Licytacja L-346-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-346-2016 - Druk miesięcznika Tarnow.pl i inne druki

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Łukasz Urbanek, Urząd Miasta Tarnowa Wydział Komunikacji Społecznej
Adres pocztowy: Mickiewicza 2
Miejscowość: Tarnów, Kod pocztowy: 33-100
Tel.: 14 688 90 94, Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

366634-2016

Termin otwarcia licytacji:

2016-12-28 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Druk miesięcznika Tarnow.pl i inne druki
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Zamówienie obejmuje druk i dostawę: 1) 12 (dwunastu) numerów 28-stronicowej gazety „Tarnow.pl” formatu A4 i 16-stronicowej wkładki insert o wymiarze 125 mm x 176 mm (B6) , luźno włożonej w środek gazety: a) pełny kolor (4+4) na papierze kredowym matowym o gramaturze: okładki min. 150 g/m2, środek: min. 130g/m2, całość pokryta lakierem dyspersyjnym mat, b) gazeta i wkładka spięte drutem na dwie zszywki, c) dostawa raz w miesiącu w transzach po 8 000 sztuk (zapakowane w paczkach po 100 sztuk) począwszy od numeru styczniowego, przez kolejne 12 miesięcy – co daje łącznie 96 000 sztuk, w ciągu roku w 12 (dwunastu) transzach, Miesięcznik „Tarnow.pl”, oraz wkładka insert posiadają nadane numery ISSN, 2) 4 (czterech) numerów 4-stronicowego czasopisma „Wiadomości Tarnowskie” w nakładzie po 1 000 sztuk każdy: a) format A3, b) jeden kolor (1+1), c) papier offsetowy ekologiczny koloru ecru o gramaturze min. 70 g/m2, d) dostawa w ciągu roku w 4 (czterech) transzach, po 1 000 sztuk w każdej transzy – co daje łącznie 4 000 sztuk, Czasopismo „Wiadomości Tarnowskie” nie posiada numeru ISSN, 3) plakatów o wymiarze 594 x 841 mm (A1) – łącznie 1 500 sztuk: a) papier kredowy biały o gramaturze min. 150 g/m2, b) nadruk pełen kolor (4+0), c) dostawa w ciągu roku w 10 (dziesięciu) transzach, po 150 sztuk w każdej transzy, 4) teczek ofertowych – łącznie 1 000 sztuk: a) grubość kartonu min. 250 g/m2, b) full color, jednostronna folia mat, lakier UV wybiórczo, składane, wg wykrojnika powierzonego przez Zamawiającego c) dostawa w ciągu roku w 1 (jednej) transzy w ilości 1 000 sztuk
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 79.82.30.00-9
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
31.12.2017

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Wykonawcy zaproszeni do udziału w licytacji zobowiązani będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 1000 zł w terminie wskazanym w zaproszeniu do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy pzp. 2) Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto: 76 1030 1250 0000 0000 88 0000 99, z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty: „Wadium – Druk i dostawa: miesięcznika Tarnow.pl, czasopisma Wiadomości Tarnowskie oraz plakatów i teczek ofertowych”. Wadium musi wpłynąć na konto Zamawiającego nie później niż w dniu i w godzinie wskazanej w zaproszeniu do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej. 3) W razie wyboru formy wniesienia wadium innej niż pieniądz oryginał dokumentu należy złożyć w Urzędzie Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4, pokój 113, do dnia i godziny wskazanej w zaproszeniu do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej. 4) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 pkt 1 i pkt 3 ustawy pzp 6) Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, Zamawiający stosując art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, wymaga złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz w przypadku: 1) zmiany obowiązujących aktów prawnych mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, 2) zmiany wynagrodzenia umownego w razie zmiany stawek podatku od towarów i usług, w takim przypadku wynagrodzenie umowne ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu lub zmniejszeniu, 3) zmiany podwykonawców, jeżeli Wykonawca w ofercie wykazał, że polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu podwykonawcy, zmiana takiego podwykonawcy jest możliwa jedynie w przypadku wykazania spełniania tego warunku przez proponowanego podwykonawcę; zmiana podwykonawcy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego, 4) zmiany danych adresowych Stron, 5) zmiany warunków i terminów płatności, 6) zmiany sposobu realizacji umowy, jeśli rozwiązania zaproponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę przyczynią się do uzyskania wyższej jakości końcowej przedmiotu umowy, a zmiana ta nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić w przypadku: 1) wystąpienia siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz, którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie; 2) gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 3. Strona wnioskujący o zmianę umowy w zakresie wskazanym w ust. 1 i 2 przedłoży drugiej Stronie wniosek o zmianę umowy wraz pisemnym uzasadnieniem konieczności wprowadzenia takiej zmian umowy. 4. Wszelkie zmiany i uzupełniania postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Termin związania ofertą

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.malopolska.pl/umtarnow

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, oraz do przesłania swojego LOGIN-u Zamawiającemu, wypełniając informację we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. 3. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie się z Samouczkiem, oraz z wersją demonstracyjną platformy, zamieszczonymi na stronie internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ew. błędów) można uzyskać pod numerem telefonu (22) 852 60 80. 4. Udział w licytacji elektronicznej wymaga dysponowania komputerem PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarką internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. 5. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, określając w zaproszeniu termin związania ofertą wykonawcy (30 dni), który zaoferuje najniższą cenę.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Po zalogowaniu się na platformie, Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. 2. W czasie trwania licytacji (od otwarcia licytacji do jej zamknięcia) Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 3. Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną, za pomocą platformy licytacyjnej UZP. 4. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 5. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. 6. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 7. W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto PLN na przedmiot zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w sekcji II pkt II. 4) niniejszego ogłoszenia. 9. Cena wywoławcza wynosi 149 000 PLN brutto, minimalna wysokość postąpienia - nie mniej niż 500 PLN brutto (kwota, o którą można pomniejszyć kolejną składaną ofertę, liczona od oferty najkorzystniejszej); sposób podawania kwoty - kwota określana jest w groszach (jeżeli występują grosze, wpisuje się je po kropce, obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po kropce). 10. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 11. Złożona oferta: - nie może być mniej korzystna niż oferta najkorzystniejsza - musi być niższa przynajmniej o kwotę minimalnego postąpienia - Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty (prosimy o uważne wpisywanie oferowanych kwot i sprawdzanie ich przed naciśnięciem przycisku złóż postąpienie). 12. W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej - system nie dokonuje odświeżania automatycznie. 13. Po zamknięciu licytacji na ekranie przedstawiającym ogłoszenie o zamówieniu zostanie ujawniony wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-12-22 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

: Urząd Miasta Tarnowa, 33-100 Tarnów, ul. Nowa 4, parter sala 1 – Kancelaria Główna w Wydziale Organizacyjnym.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-12-28 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-12-28 12:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, składając odrębne wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zobowiązani są wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, ze nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa . 3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane z tłumaczeniem na język polski. 5. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji oraz oświadczenia (o których mowa w pkt. III.3 i III.7) - według wzorów określonych w załącznikach nr 2, 3 i 5 do ogłoszenia mają być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona, w szczególności na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub odpowiednio innego dokumentu np. umowy spółki cywilnej do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać do jakich czynności upoważniona jest osoba. 6. Oświadczenia wymienione w pkt. III.3) i pkt. III.7) ogłoszenia mają być przedstawione w formie oryginału przez wykonawcę. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego („konsorcjum”, spółka cywilna): a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. b) „Konsorcjum” składa jeden wniosek o dopuszczenie do udziału, przy czym wymagane dokumenty wskazane w pkt III.3) i pkt III.7) składa każdy z członków konsorcjum. 8. Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zmawiającemu kalkulację ceny – wg załącznika nr 1 do ogłoszenia. 9. W związku z faktem, iż Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o którym mowa w pkt III.3) dotyczy wyłącznie niepodlegania wykluczeniu. 10. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia, udostępnionymi na stronie Zamawiającego są: a) kalkulacja ceny zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 b) wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji - załącznik nr 2 c) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3 d) projekt umowy – załącznik nr 4 e) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła