Licytacja L-346-2017

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest Paliwa 2016 z ofertą o wartości 2.74PLN.
Dane zwycięzcy:
Paliwa 2016 - andrus, andrus
towarowa25
20-205, lublin


Ogłoszenie o zamówieniu L-346-2017 - Dostawa oleju grzewczego w sezonie 2017/2018

Dane zamawiającego


Nazwa: Tomasz Dyszewski, Gmina Siedliszcze
Adres pocztowy: Szpitalna15
Miejscowość: Siedliszcze, Kod pocztowy: 22-130
Tel.: (82) 56 92 284, Faks: (82) 56 92 202
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

592068-N-2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-10-05 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Dostawa oleju grzewczego w sezonie 2017/2018

Dostawy

W zakres zamówienia wchodzi sukcesywna (po ok. 8-9 tys. litrów jednorazowo) dostawa oleju grzewczego typ lekki spełniającego normę dla wartości opałowej PN-C-04062 w łącznej ilości ok. 60 tys. litrów do kotłowni Zamawiającego na terenie miasta Siedliszcze. Podana ilość oleju, jest jedynie ilością szacunkową. Ostateczna ilość zamówionego oleju zostanie określona w zależności od przebiegu sezonu grzewczego oraz panujących warunków atmosferycznych. Zmiana ilości zamówionego oleju nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Główny kod CPV: 09135100-5

www.siedliszcze.pl w zakładce PRZETARGI

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

https://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Wykonawcy w toku licytacji podają oferowaną przez siebie cenę brutto za 1 litr oleju grzewczego. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę w dniu składania ofert. Ewentualna różnica pomiędzy ceną brutto zaoferowaną przez Wykonawcę a określoną na oficjalnej stronie producenta w dniu składania ofert stanowić będzie stały upust/narzut stosowany przy aneksowaniu umowy w przypadku zmiany cen producenta w czasie trwania umowy. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto za 1 litr oleju grzewczego wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi 0,01 zł brutto (jeden grosz). 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: licytacja jednoetapowa, czas trwania: 15 minut

0.01

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2017-09-29 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2017-10-05 10:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2017-10-05 10:54:00

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Wykonawca musi posiadać stosowną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

-

Zamawiający nie wymaga spełnienia szczególnych warunków.

-

Zamawiający nie wymaga spełnienia szczególnych warunków.

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o przynależności (lub jej braku) do grupy kapitałowej. Zamawiający żąda złożenia powyższego dokumentu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

nie dotyczy

nie dotyczy

-

IX. Termin związania ofertą


30 dni od dnia składania ofert

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Zakończenie dostaw do 30 kwietnia 2018r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


nie wymagane

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Postanowienia umowy zawarte są w jej projekcie zamieszczonym na stronie www.siedliszcze.pl. Zmiany mogą: - dotyczyć zmiany numeru rachunku bankowego lub innych danych wykonawcy, - mogą być związane ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli wpływa ona na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy.

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła