Licytacja L-347-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-347-2016 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Powiat Krakowski, powiat Krakowski
Adres pocztowy: Al. Słowackiego 20
Miejscowość: Kraków, Kod pocztowy: 30-037
Tel.: 12 397-91-05, Faks: 12 633-52-94
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

366828-2016

Termin otwarcia licytacji:

2016-12-28 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są oryginalne materiały eksploatacyjne do drukarek, faksów oraz kserokopiarek lub równoważne zalecane do stosowania przez producentów wskazanych drukarek, faksów i kserokopiarek, z którymi będą użytkowane. 1) Materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, czyli przy ich produkcji musi być wykorzystane 100% nowych części. Żadna z części np. kaseta, bęben światłoczuły, obudowa, listwa podająca, listwa zbierająca, wałek magnetyczny, głowica drukująca, toner, atrament, tusz, śrubki, sprężynki oraz pozostałe części, nie były wykorzystywane w formie pierwotnej w całości lub części w innym produkcie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczania regenerowanych materiałów eksploatacyjnych.2) Wszystkie dostarczane materiały eksploatacyjne muszą być oryginalnie zapakowane przez producenta. 3) Okres przydatności do użycia materiałów wyszczególnionych w specyfikacji technicznej - minimum 12 miesięcy od daty dostawy częściowej.4) Wszystkie dostarczane materiały eksploatacyjne nie mogą powodować (po ich zastosowaniu) utraty gwarancji producenta drukarki, faksu lub kserokopiarki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał.nr 1.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.12.51.00-2
Dodatkowe przedmioty 30.12.51.10-5
30.19.23.40-6

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2017 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 7.500 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych ) przed upływem terminu składania ofert. 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy prowadzony w Getin Noble Bank S.A. PL 37 1560 0013 2568 2812 5880 0010 z dopiskiem „Wadium - Dostawa materiałów eksploatacyjnych”. 3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 2, przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w formach określonych w pkt 2-5 musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 uPzp, przy czym: 1)w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań każdego z nich,2)dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, 3) dokumenty te zostaną złożone w oryginale. 5.Oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 2-5, należy złożyć w kasie Starostwa Powiatowego w Krakowie, pokój 312, III piętro, a kopie dołączyć do oferty. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 46 ust. 4a uPzp Zamawiający jest obowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami, w przypadku ziszczenia się przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a uPzp.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował: co najmniej jedną dostawę obejmującą swoim zakresem dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek. Do wykazu wykonanych dostaw należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć:

inne dokumenty
specyfikacja techniczna (zał. nr 1) podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy

Inne niewymienione dokumenty

We wniosku o dopuszczenie do udziału postępowaniu należy złożyć: 1. druk wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji - zał. nr 2; 2. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków -zał. nr 3; 3. oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia- zał. nr 4; 4. oświadczenie dot. oferowanych materiałów - zał. r 5; 5. oświadczenie dot. grupy kapitałowej - zał. nr 6a lub 6b; 6. wykaz wykonanych usług wraz z dowodami należytego wykonania -zał. nr 7; 7. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 8. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 9. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w tym do podpisywania oferty i pozostałych dokumentów przetargowych, jeżeli osoba dokonująca tych czynności nie jest wykazana w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym); 11. dowód wniesienia wadium; 12.szczegółowa specyfikacja przedmiotowa zał nr 1, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy . Wnioski, oświadczenia pełnomocnictwa - należy złożyć w oryginale ub kopii poświadczonej notarialnie. Wszelki pozostałe dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej przez wykonawcę.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.malopolska.pl/spkrakow

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. Wykonawcy chcący wziąć udział w licytacji zobowiązani są do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznej UZP (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przekazania swojego LOGINU zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia, określonego w ogłoszeniu o zamówieniu.Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. Jednocześnie system nie przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej.Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej 375.000 zł brutto (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy zł). Minimalny krok postąpienia (minimalna różnica ceny składanych ofert) wynosi 500 zł (pięćset zł).

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-12-21 14:29:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Starostwo Powiatowe w Krakowie, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, pokój 203 (sekretariat główny) II piętro.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-12-28 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-12-28 10:40:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wybrany w postępowaniu wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% zaoferowanej ceny. Regulacje, dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte są w paragrafie 3 wzoru umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy zawarty jest w zał. nr 8

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła