Licytacja L-348-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-348-2010 - Dostawa opon do pojazdów służbowych KWP w Opolu

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ZZP, Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Adres pocztowy: Korfantego 2
Miejscowość: Opole, Kod pocztowy: 45-077
Tel.: 77 422 26 70, 2, Faks: 77 422 21 14
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

414294-2010

Termin otwarcia licytacji:

2011-01-12 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa opon do pojazdów służbowych KWP w Opolu
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wymienionych poniżej opon do pojazdów służbowych KWP w Opolu : 1.Opona letnia -numer katalogowy 205/65R16C - indeks prędkości S - sztuk 18, 2.Opona letnia -numer katalogowy 195/70R15C indeks prędkości S - sztuk 10, 3.Opona letnia -numer katalogowy 175/70R14 indeks prędkości S - sztuk 4, 4.Opona letnia -numer katalogowy 215/55 R16 indeks prędkości V - sztuk 30, 5.Opona letnia -numer katalogowy 165/70R14 indeks prędkości S - sztuk 12, 6.Opona letnia -numer katalogowy 195/60R15 indeks prędkości S - sztuk 40, 7.Opona letnia -numer katalogowy 195/65R15 indeks prędkości T - sztuk 120, 8.Opona letnia -numer katalogowy 185/65R15 indeks prędkości S - sztuk 20, 9.Opona letnia -numer katalogowy 205/55R16 indeks prędkości V - sztuk 12, 10.Opona letnia -numer katalogowy 215/70R15C indeks prędkości R - sztuk 40, 11. Opona letnia -numer katalogowy 215/75R16C indeks prędkości R - sztuk 20, 12. Opona letnia -numer katalogowy 165/60R14 indeks prędkości S - sztuk 4, 13.Opona letnia ( motocykl ) przód -numer katalogowy 120/70ZR17 indeks prędkości Z - sztuk 8, 14.Opona letnia ( motocykl ) tył - numer katalogowy 180/55ZR17 indeks prędkości V - sztuk 8, 15.Opona letnia ( motocykl ) tył - numer katalogowy 150/70ZR17 indeks prędkości Z - sztuk 4, 16.Opona zimowa -numer katalogowy 205/65R16C indeks prędkości S- sztuk 20, 17.Opona zimowa -numer katalogowy 215/70R15C indeks prędkości R- sztuk 40, 18.Opona zimowa -numer katalogowy 215/55R16 indeks prędkości V- sztuk 20, 19.Opona zimowa -numer katalogowy 215/75R16C indeks prędkości R- sztuk 20, 20.Opona zimowa -numer katalogowy 165/70R14 indeks prędkości R- sztuk 12, 21.Opona zimowa -numer katalogowy 155/65R14 indeks prędkości S- sztuk 4, 22.Opona zimowa -numer katalogowy 195/65R15 indeks prędkości T- sztuk 40, 23.Opona zimowa -numer katalogowy 185/65R15 indeks prędkości S- sztuk 30, 24.Opona zimowa -numer katalogowy 205/55R16 indeks prędkości V- sztuk 4. Warunek przedmiotowy: Wymieniony asortyment, w czasie obowiązywania umowy, będzie zamawiany partiami nazywanymi -jednorazowe zamówienie. Odbiór partii w ramach jednorazowego zamówienia będzie następował transportem własnym zamawiającego, ze wskazanego przez Wykonawcę punktu znajdującego się w granicach administracyjnych miasta Opola lub Wykonawca dostarczy zamówione opony, na adres Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, ul. Oleska 95, 45-232 Opole, w terminie do trzech dni od zgłoszenia, przesłanego telefaksem na numer Wykonawcy przez Zamawiającego. Opony w dniu odbioru nie mogą być starsze niż 6 miesięcy licząc od dnia ich produkcji
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 34.35.11.00-3
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Zakończenie: 31.12.2011

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 2500,00zł. Wadium można wnieść w formie określonej w art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP). Termin wniesienia wadium: do dnia, na który wyznaczono licytację do godziny 10.00

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający, przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, zgodnie z art.144 ust.1 ustawy PZP, w stosunku do treści oferty. Warunki zmiany wg §9 ust 2 wzoru umowy dotyczą: - zmiany podwykonawcy oraz zakresu realizacji zamóweinia przez podwykonawcę, - zmiany cen jednostkowych przedmiotu zamówienia w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, - zmiany cen jednostkowych przedmiotu zamówienia w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku akcyzowego, - mozliwości przesunięcia w formie aneksu do umowy ostatecznego terminu realizacji przedmiotu umowy lub rezygnacji z części dostaw w przypadku braku srodków na realizacje zadania lub wystąpienie innych nieprzewidzianych przyczyn. Wszelkie zmiany wymagają zgody obu stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Wzór umowy dostępny jest na stronie Zamawiającego http://www.zamowienia.opolska.policja.gov.pl

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.zamowienia.opolska.policja.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

A)Wymagania formalne: Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl - nie jest wymagany podpis elektroniczny. Aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie do udziału w licytacji, Wykonawca winien zarejestrować się w tym systemie, a następnie wraz z wnioskiem o dopuszczenie do licytacji zobowiązany jest do przekazania zarejestrowanego w systemie loginu (z dokładnym podaniem znaków - małe/duże litery - które zastosował wykonawca podczas rejestracji). Nieprzekazanie loginu bądź przekazanie loginu niepoprawnego będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji, chyba że prawidłowy login zostanie przekazany w terminie najpóźniej 2 dni przed otwarciem licytacji. B) Wymagania techniczne: Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższa albo Firefox w wersji 2.0 lub wyższa

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.W toku jednoetapowej licytacji elektronicznej Wykonawcy składają oferty w postaci elektronicznej. 2.Wykonawca ma możliwość złożenia postąpienia od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 3.W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto w PLN za wykonanie całości zamówienia. 4.Cena wywoławcza: 151 000.00 PLN brutto( słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy 00/100 zł). 5.W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 6.Minimalne postąpienie 200.00 PLN brutto (słownie: dwieście 00/100 zł). Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7.W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8.Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda, pod ustalonym w ogłoszeniu o zamówieniu adresem internetowym, nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 9.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za całość zamówienia. 10.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy wypełni załącznik nr 1 do umowy zawierający ceny jednostkowe oferowanego asortymentu i wartość całego przedmiotu umowy w złotych polskich, przy czym ww. wartość przedmiotu umowy brutto musi być równa cenie oferty tego Wykonawcy. 11.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian powyższych parametrów licytacji. O zmianach zostaną niezwłocznie poinformowani wszyscy zaproszeni Wykonawcy

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-01-05 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu ul. Korfantego 2, 45-077 Opole; pok. nr 204 Sekretariat Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Komunikacji Społecznej

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-01-12 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-01-12 10:10:00

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony oraz na warunkach określonych we wzorze umowy zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego tj. http://www.zamowienia.opolska.policja.gov.pl. Asortyment będący przedmiotem zamówienia, w czasie obowiązywania umowy, będzie zamawiany partiami nazywanymi -jednorazowe zamówienie. Odbiór partii w ramach jednorazowego zamówienia będzie następował transportem własnym zamawiającego, ze wskazanego przez Wykonawcę punktu znajdującego się w granicach administracyjnych miasta Opola lub Wykonawca dostarczy zamówione opony, na adres Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, ul. Oleska 95, 45-232 Opole, w terminie do trzech dni od zgłoszenia, przesłanego telefaksem na numer Wykonawcy przez Zamawiającego. Opony w dniu odbioru nie mogą być starsze niż 6 miesięcy licząc od dnia ich produkcji

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem /Zespół ds. Zamówień publicznych - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę opon dla KWP w Opolu/. Wnioski złożone po upływie terminu określonego dla składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji nie będą rozpatrywane. 2. Zaproszenie o dopuszczeniu do udziału w licytacji elektronicznej przekazane zostanie Wykonawcom przez Zamawiającego faksem na numer faksu podany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. 3. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania, do momentu upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji, będą zamieszczanie na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem http://www.zamowienia.opolska.policja.gov.pl. 4. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: - w sprawach proceduralnych: Eugenia Poniży, Iwona Kupiec - 077/4222673 lub 077/4222670, faks 077/4222114, - w sprawach dot. przedmiotu zamówienia - Tomasz Szafrański- 077/ 4222436. W niniejszej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła