Licytacja L-350-2010

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-350-2010 - Zakup Systemu archiwizacji danych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Karol Orłowski, Województwo Warmińsko-Mazurskie
Adres pocztowy: Emilii Plater 1
Miejscowość: Olsztyn, Kod pocztowy: 10-562
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

377037-2010

Termin otwarcia licytacji:

6 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 12:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup Systemu archiwizacji danych
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup Systemu archiwizacji danych wraz z jego wdrożeniem. Wymagane jest dostarczenie kompletnego systemu (oprogramowanie, sprzęt, usługi) do centralnego tworzenia, przechowywania i zarządzania kopiami bezpieczeństwa (backupami). System, ze względu na bezpieczeństwo zabezpieczanych danych oraz ze względu na oczekiwany wzrost zabezpieczanego środowiska musi bazować na relacyjnej bazie danych oraz posiadać funkcję zautomatyzowanego odtwarzania samego siebie w przypadku wystąpienia awarii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.21.10.00-1
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Okres w dniach: 21.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy treści żądanych oświadczeń, wykazów i dokumentów, których złożenia wymaga Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków i braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez wykonawcę do niniejszego postępowania.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy treści żądanych oświadczeń, wykazów i dokumentów, których złożenia wymaga Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków i braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez wykonawcę do niniejszego postępowania.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy treści żądanych oświadczeń, wykazów i dokumentów, których złożenia wymaga Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków i braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez wykonawcę do niniejszego postępowania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy treści żądanych oświadczeń, wykazów i dokumentów, których złożenia wymaga Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków i braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez wykonawcę do niniejszego postępowania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy treści żądanych oświadczeń, wykazów i dokumentów, których złożenia wymaga Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków i braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez wykonawcę do niniejszego postępowania.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Inne dokumenty

Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu - załącznik nr 2 do wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmian terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może mieć miejsce jedynie w przypadku uniemożliwienia terminowej realizacji przedmiotu umowy z powodu siły wyższej. Zmiana terminu zostanie wprowadzona do umowy w drodze aneksu.

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http:/licytacje.uzp.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http:licytacje.uzp.gov.pl - nie jest wymagany podpis elektroniczny. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie do udziału w licytacji, zobowiązany jest do przekazania zarejestrowanego w systemie loginu najpóźniej godzinę przed terminem otwarcia licytacji. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w.w. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet..

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. 2. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto za całość zamówienia wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 1000 zł. brutto (słownie: tysiąc złotych). System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto kwotę 128.900 zł. (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset złotych). 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za całość zamówienia. 10. Zamawiający zamyka licytację, gdy w ciągu 10 minut od otwarcia licytacji nie zostanie złożona żadna oferta lub, gdy w ciągu 10 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta.

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-01-10 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament Zamówień Publicznych i Udzielenia Zezwoleń ul. Emilii Plater 1 pok. 438, 10-562 Olsztyn.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

6 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 12:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 10 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła