Licytacja L-351-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest Petrojet2018 z ofertą o wartości 3.58PLN.
Dane zwycięzcy:
Petrojet2018 - Piotr Monik, Petrojet
KIESZEK52
26-670, PIONKI


Ogłoszenie o zamówieniu L-351-2018 - Dostawa oleju grzewczego w sezonie 2018/2019

Dane zamawiającego


Nazwa: Tomasz Dyszewski, Gmina Siedliszcze
Adres pocztowy: Szpitalna15
Miejscowość: Siedliszcze, Kod pocztowy: 22-130
Tel.: (82) 56 92 284, Faks: (82) 56 92 202
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

621560-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-10-10 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Dostawa oleju grzewczego w sezonie 2018/2019

Dostawy

W zakres zamówienia wchodzi sukcesywna (po ok. 8-9 tys. litrów jednorazowo) dostawa oleju grzewczego typ lekki spełniającego normę dla wartości opałowej PN-C-04062 w łącznej ilości ok. 60 tys. litrów do kotłowni Zamawiającego na terenie miasta Siedliszcze. Podana ilość oleju, jest jedynie ilością szacunkową. Ostateczna ilość zamówionego oleju zostanie określona w zależności od przebiegu sezonu grzewczego oraz panujących warunków atmosferycznych. Zmiana ilości zamówionego oleju nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Główny kod CPV: 09135100-5

www.siedliszcze.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

https://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Wykonawcy w toku licytacji podają oferowaną przez siebie cenę brutto za 1 litr oleju grzewczego. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę w dniu składania ofert. Ewentualna różnica pomiędzy ceną brutto zaoferowaną przez Wykonawcę a określoną na oficjalnej stronie producenta w dniu składania ofert stanowić będzie stały upust/narzut stosowany przy aneksowaniu umowy w przypadku zmiany cen producenta w czasie trwania umowy. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto za 1 litr oleju grzewczego wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi 0,01 zł brutto (jeden grosz). 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: licytacja jednoetapowa, czas trwania: zamknięcie 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

0.01

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-10-03 00:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-10-10 10:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2018-10-10 10:41:53

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Wykonawca musi posiadać stosowną koncesję (pozwolenie administracyjne) na obrót paliwami ciekłymi.

-

Zamawiający nie wymaga spełnienia szczególnych warunków.

-

Zamawiający nie wymaga spełnienia szczególnych warunków.

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

nie dotyczy

-

-

W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykonawca musi złożyć stosowną koncesję (pozwolenie administracyjne) na obrót paliwami ciekłymi (kopia potwierdzona za zgodność)wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji.

IX. Termin związania ofertą


30 dni od dnia składania ofert

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


wykonanie zamówienia do końca kwietnia 2019 r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


nie dotyczy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


wzór umowy zamieszczono na stronie internetowej www.siedliszcze.pl

XIII. Informacje dodatkowe


Zamawiający wymaga, aby niżej wymienione czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wykonywały osoby, które będą zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę (w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców) za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę określonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.): 1) kierowanie cysternami przez osobę/y posiadającą/e wymagane uprawnienia do transportu materiałów niebezpiecznych; 2) inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto we wzorze umowy dostępnym na stronie internetowej: www.siedliszcze.pl. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto: 1. Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa oświadczenie wstępne potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu. 2. Wzór oświadczenia wstępnego stanowi załącznik nr do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na stronie www.siedliszcze.pl 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie wstępne składa każdy wykonawca. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym. 5. Zamawiający nie żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnym. 6. Zmiana umowy: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiany mogą: - dotyczyć aneksowania umowy ze względu na zmianę cen producenta oleju, - dotyczyć zmiany numeru rachunku bankowego lub innych danych wykonawcy, - mogą być związane ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli wpływa ona na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy.

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła