Licytacja L-354-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-354-2014 - Dowóz dzieci do OR-E-W przy ulicy Staszica 10B.

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Urząd Miasta Rzeszowa, Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Rzeszów, Kod pocztowy: 35-064
Tel.: 017 875 46 36, Faks: 017 875 46 34
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

365952-2014

Termin otwarcia licytacji:

2014-11-25 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dowóz dzieci do OR-E-W przy ulicy Staszica 10B.
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Dowóz 12 dzieci na trasie z miejsca zamieszkania dzieci (teren Rzeszowa) do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy ulicy Staszica 10 b w Rzeszowie i z powrotem. Dzieci winny być dowożone do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego jednocześnie w tym samym pojeździe i zabierane kolejno. Szacunkowa liczba dni w których wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia wynosi 189 dni roboczych. Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za każdy dzień świadczenia usługi.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 60.10.00.00-0
Dodatkowe przedmioty 60.13.00.00-8

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
do 22/12/2015

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga posiadania licencji na wykonywanie transportu drogowego osób (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.) lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (Dz.Urz.UE.L.2009.300.51) ważna co najmniej do 31.12. 2015r. Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowiący załącznik do ogłoszenia i dostępny na stronie Zamawiającego http://bip.erzeszow.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-urzedu-miasta-rzeszowa/wydzialzamowien-publicznych-urzedu-miasta-rzeszowa/wzp-aktualne. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (wraz z dokumentami, o których mowa w rozdz. III) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Zamówień Publicznych, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. 13. oraz opisane: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na Dowóz na trasie z miejsca zamieszkania 12 dzieci (teren Rzeszowa) i z powrotem do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy ulicy Staszica 10B w Rzeszowie- Nr postępowania ZP.271.1.94.2014. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i oświadczenie w zakresie spełniania warunku braku podstaw do wykluczenia. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodnosc z oryginałem przez notariusza, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Ponadto nalezy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania wniosku , (o ile jest wymagane do uznania, iż wniosek jest podpisany przez uprawnioną do tego osobę np. prawo do podpisania wniosku wynika z reprezentacji wskaznej w KRS) . W przypadku dołączenia kopii pełnomocnictwa musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.erzeszow.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-urzedu-miasta-rzeszowa

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wraz z żądanymi w ogłoszeniu dokumentami oraz oświadczeniami musi być sporządzony pod rygorem nieważności w formie pisemnej (podpisany przez Wykonawcę lub osobę/by uprawnione do reprezentacji Wykonawcy) w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej w postaci faksu lub w formie elektronicznej. Wnioski w takiej formie zostaną zwrócone Wykonawcy i są uznane za niezłożone. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, powinien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login powinien uniemożliwiać identyfikację wykonawcy.W przypadku wpisania nieprawidłowego loginu (po wpisaniu do systemu brak Wykonawcy o podanym loginie) lub nie podania go Zamawiającemu we wniosku Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do przekazania prawidłowego loginu w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Niepoinformowanie Zamawiającego o loginie bądź jego błędne wskazanie uniemożliwi udział Wykonawcy w licytacji. UWAGA: Nie należy przesyłać Zamawiającemu hasła Wykonawcy. Od Wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na Dowóz na trasie z miejsca zamieszkania 12 dzieci (teren Rzeszowa) i z powrotem do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy ulicy Staszica 10B w Rzeszowie jest licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 10,00 PLN brutto. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej - system nie dokonuje odświeżania automatycznie. 9.Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą w niniejszym postepowaniu wartość 550,00 brutto PLN tj. wynagrodzenie za każdy dzień świadczenia usługi. 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej najniższą cenę brutto za jeden dzień świadczenia usługi. 11. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 12. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda na swojej stronie internetowej nazwę oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 13. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy przedłoży na wniosek Zamawiającego:1)pełnomocnictwo do zawarcia umowy, jeżeli nie wynika ono z treści oferty,2)umowę regulującą współpracę - w przypadku złożenie oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 3)Przekazać dane niezbędne do wpisania w umowie. 4)Przekaże kwotę netto wynikającą z jego oferty.

Minimalna wysokość postąpienia

10.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-11-17 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Wydział Zamówień Publicznych, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. 13.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-11-25 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-11-25 10:30:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym zalącznik do niniejszego ogłoszenia

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła