Licytacja L-354-2018

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-354-2018 - „Dostawa sprzętu komputerowego dla oddziałów szpitalnych” - PAKIET NR 2

Dane zamawiającego


Nazwa: spch, Szpital Powiatowy w Chrzanowie
Adres pocztowy: Topolowa16
Miejscowość: Chrzanów, Kod pocztowy: 32-500
Tel.: 032 6247777, 62, Faks: 032 6239428, 62
Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Numer ogłoszenia w BZP:

630751-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

4 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 8:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


„Dostawa sprzętu komputerowego dla oddziałów szpitalnych” - PAKIET NR 2

Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego dla oddziałów szpitalnych. Zamówienie obejmuje: a) b) Pakiet nr 2 – Urządzenie wielofunkcyjne (8 szt.)

www.szpital-chrzanow.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Warunkiem uczestnictwa Wykonawcy w licytacji, jest dokonanie rejestracji na portalu Licytacji Elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych (www.licytacje.uzp.gov.pl). Rejestracji dokonuje Wykonawca samodzielnie. Informacje wpisane w toku rejestracji mogą być poprawione na każdym etapie, poprzez wybór zakładki: „Ustawienia konta”. 2. Rejestracji należy dokonać przed upływem terminu składania wniosków, gdyż wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu login uzyskany podczas rejestracji. Identyfikacja wykonawców podczas licytacji odbywać się będzie wyłącznie przy pomocy Loginu 3. Minimalne wymagania techniczne urządzeń informatycznych są dostępne na stronie internetowej, na której będzie prowadzona licytacja https://licytacje.uzp.gov.pl/, które na dzień przygotowania niniejszego ogłoszenia były następujące: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa.

https://licytacje.uzp.gov.pl/

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. W postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy Licytacji Elektronicznych UZP przekazywanie wniosków, oświadczeń i innych informacji odbywa się drogą elektroniczną, zgodnie z art. 77 ustawy – Prawo zamówień publicznych, za pośrednictwem w/w platformy – od otwarcia do zamknięcia licytacji. Poza w/w platformą przekazywane są wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji, zaproszenia do składania ofert oraz oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 2. Wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 3. Zaproszenia do składania ofert przesyłane będą do wykonawców w formie elektronicznej na adres e-mail podany we wniosku. 4. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 100,00zł 5. Ceny ofert podawane przez wykonawców podczas licytacji muszą być cenami brutto zawierającymi podatek VAT, podanymi z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Cena musi być podana za cały przedmiot zamówienia ujęty w danym pakiecie, o konfiguracji spełniającej w każdym zakresie (tj. w co najmniej minimalnym zakresie) wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia. 6. W celu określenia ceny oferty przed złożeniem postąpienia w trakcie licytacji Zamawiający zaleca skorzystanie z arkusza cenowego załączonego do niniejszego ogłoszenia. Pozwoli to na uniknięcie błędów przy wycenie oferty.

100

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-10-10 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


4 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 8:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 30 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Zamawiający nie stawia warunków

-

Zamawiający nie stawia warunków

-

Zamawiający nie stawia warunków

Nie

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. Zamawiający informuje, że celu zapewnienia sprawnego przebiegu postępowania, stosuje postanowienia art. 26 ust. 2f ustawy – dokument ten należy złożyć wraz z wnioskiem

-

-

Inne dokumenty Do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (zwany „wnioskiem”) należy dołączyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 1) wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej w formie formularza zgodnie z przedłożonym przez Zamawiającego wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Wykonawca może zastosować inny wzór wniosku pod warunkiem, że będzie zawierał co najmniej te same informacje jakie są wymagane we wniosku stanowiącym załącznik nr 1. 2) aktualne na dzień składania wniosków oświadczenie o którym mowa w art. 25a, ust. 1, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia oraz w zakresie art.22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 2 do ogłoszenia 3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy 4) login uzyskany podczas rejestracji na platformie licytacji elektronicznych UZP Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W/w oświadczenie Wykonawca przekazuje na wezwanie Zamawiającego, które w swej treści m.in. zawierać będzie wykaz Wykonawców, którzy złożyli wnioski. Oświadczenie musi zostać przekazane Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania. Oświadczenie musi być w formie pisemnej. W przypadku nie przekazania oświadczenia, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a zatem nie zostanie dopuszczony do udziału w licytacji elektronicznej.

IX. Termin związania ofertą


Termin związania oferty Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę wynosi 30 dni od dnia składania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Termin wykonania zamówienia do 30 dni od daty zawarcia umowy

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


nie dotyczy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.

XIII. Informacje dodatkowe


Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szpital Powiatowy w Chrzanowie ul. Topolowa 16 32-500 Chrzanów;  inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie jest Pan Dawid Bochenek tel. 32 6247025;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego dla oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn. Modernizacja oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury medycznej celem poprawy jakości i bezpieczeństwa diagnozowania i leczenia pacjentów Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. – sprawa nr 99/2018 prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Informacje o wadium


Tak

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Pakiet nr 2 200,00 (dwieście złotych), Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 2. Forma wpłaty wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. W przypadku wniesienia wadium w formie z pkt. b-e – do wniosku należy dołączyć oryginał tego dokumentu. Poręczenia, gwarancje, o których mowa wyżej muszą być ważne przez okres nie krótszy niż okres związania z ofertą tzn. 30 dni od daty składania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto: Bank Pekao S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892. Kserokopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do wniosku. W tytule przelewu zawierającego wadium należy wpisać „licytacja elektroniczna – Dostawa sprzętu komputerowego dla oddziałów szpitalnych – sprawa 99/2018 –PAKIET ………..”. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto bankowe Zamawiającego. Zamawiający podaje, iż kwota wadium wpłacona w pieniądzu zdeponowana będzie na oprocentowanym rachunku bankowym. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła