Licytacja L-355-2017

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest progress_kr z ofertą o wartości 269500PLN.
Dane zwycięzcy:
progress_kr - Piotr Banach, PROGRESS Systemy Komputerowe Sp. z o.o.
Al. Mickiewicza27
31-120, Kraków


Ogłoszenie o zamówieniu L-355-2017 - Dostawa komputerów i laptopów

Dane zamawiającego


Nazwa: ZIM, Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
Adres pocztowy: Reymonta20
Miejscowość: Kraków, Kod pocztowy: 30-059
Tel.: 12 341 85 09, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

595551-N-2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-10-24 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Dostawa komputerów i laptopów

Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów stacjonarnych i laptopów wraz z oprogramowaniem, a także dostawa monitorów, serwerów i projektora w ramach zadania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie – komputery stacjonarne i laptopy wraz z oprogramowaniem - znak postępowania: ZIM.ZP.271.2.7.2017. Wymagany okres gwarancji to 36 miesięcy na dostarczony Sprzęt, z wyjątkiem projektora, na który wymagany okres gwarancji to 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ). Wykaz sprzętu do zakupu został podany w zamówieniu. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy. W przypadku wystąpienia nazwy producenta w dokumentacji, OPZ lub innym załączniku do ogłoszenia produkty można zastąpić równoważnymi. Miejsce dostawy: Kraków. Dokładny adres dostawy zostanie wskazany Wykonawcy po podpisaniu umowy. W przypadku, gdy przedmiotem umowy jest sprzęt komputerowy (tj. laptopy), w odniesieniu do którego mają zastosowanie przepisy określone w art. 17 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, odnoszące się do stosowania odwrotnego obciążenia, rozliczenia odbywać się będą zgodnie z ww. artykułem ustawy o podatku od towarów i usług.

www.bip.krakow.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

https://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość 270.050,00 PLN. 8. Wysokość minimalnego postąpienia: 500,00 PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto

500

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2017-10-12 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2017-10-24 10:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2017-10-24 11:00:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali dostawę komputerów stacjonarnych lub laptopów o wartości min. 50 000,00 zł

Nie

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności tego dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, Zamawiający pobiera go samodzielnie z tej bazy danych

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych ,w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnianej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - na podstawie Załącznika

-

Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem oświadczeń lub dokumentów (wg zasady spełnia - nie spełnia), których wykaz został określony w niniejszym ogłoszeniu. Ponadto do wniosku należy załączyć: 1) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 2) jeżeli Wykonawca nie będzie występował za pośrednictwem organu, przedstawiciela lub prokurenta, tylko za pośrednictwem pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy lub notarialnie poświadczonej kopii, zawierającej w swej treści upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania go w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3) dowód wpłaty wadium; 4) charakterystyka oferowanego sprzętu wraz z wydrukami, certyfikatami wymaganymi w OPZ; 5) oświadczenie potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu muszą być przedstawione w oryginale i podpisane przez osobę(y)upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie dotyczące tych podmiotów. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Umowa będzie realizowana pomiędzy 1 a 15 grudnia 2017 r. Dokładny termin realizacji zostanie wskazany przez Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem, wraz ze wskazaniem dokładnej Lokalizacji.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Nie dotyczy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Wzór umowy dostępny na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=582&mmi=13514

XIII. Informacje dodatkowe


1. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. Wielopole 17A, Kraków, sekretariat IV piętro, czynne w godz.: pn -pt 7:30-15:30 oraz opisane - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie - komputery stacjonarne i laptopy wraz z oprogramowaniem. Znak sprawy ZIM.ZP.271.2.7.2017. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Aldona Korba-Jończyk - tel. (12) 616-84-35 (sprawy proceduralne)

Informacje o wadium


Tak

1) Przystępując do licytacji elektronicznej wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 5.000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania wniosków. 2) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku: 37 1020 2892 0000 5902 0641 4637. 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego. 5) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału razem z wnioskiem. 6) Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 Pzp


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła