Licytacja L-355-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest tomek3214 z ofertą o wartości 6490PLN.
Dane zwycięzcy:
tomek3214 - Tomasz Brząkała, ABAKUS Tomasz Brząkała
Perłowa7
55-200, Oława


Ogłoszenie o zamówieniu L-355-2018 - Opracowanie graficzne i druk materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat ochrony zdrowia psychicznego (ulotka, kalendarz na rok 2019) zgodnie z projektem "Lublin dla zdrowia psychicznego"

Dane zamawiającego


Nazwa: Urząd Miasta Lublin BZP, Gmina Lublin
Adres pocztowy: Pl. Litewski1
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-080
Tel.: 814663000, Faks: 814663001
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

630912-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-10-30 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Opracowanie graficzne i druk materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat ochrony zdrowia psychicznego (ulotka, kalendarz na rok 2019) zgodnie z projektem "Lublin dla zdrowia psychicznego"

Usługi

1. Opracowanie graficzne i druk kalendarza ściennego na rok 2019 w ramach projektu „Lublin dla zdrowia psychicznego”, współfinansowanego z dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z uwzględnieniem następujących parametrów: 1.1. opracowanie graficzne 7 plansz kalendarza (w tym okładki) z wykorzystaniem fotografii prac plastycznych posiadanych przez Zamawiającego, 1.2. zamieszczenie na poszczególnych planszach kalendarza (nadruk dwustronny) 12 fotografii prac plastycznych posiadanych przez Zamawiającego, haseł/myśli przewodnich na każdy tydzień danego miesiąca na temat ochrony zdrowia psychicznego będących w posiadaniu Zamawiającego oraz logotypu miasta Lublina i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; 1.3. zamieszczenie na okładce kalendarza – pierwsza strona - 1 fotografii pracy plastycznej posiadanej przez Zamawiającego oraz 1-2 zdaniowego tekstu na temat ochrony zdrowia psychicznego, będącego w posiadaniu Zamawiającego, następujących danych teleadresowych: Urząd Miasta Lublin, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, 20-069 Lublin, ul. Króla Stanisława Leszczyńskiego 20, tel. (81) 466 34 00, fax (81) 466 34 01, e-mail: zdrowie@lublin.eu, logotyp Lublina, logotyp Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz informacji: „Współfinansowano z dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu „Lublin dla zdrowia psychicznego”, 1.4. zamieszczenie na odwrocie okładki kalendarza tekstu na temat ochrony zdrowia psychicznego będącego w posiadaniu Zamawiającego oraz nazwisk autorów tekstu i haseł; 1.5. zamieszczenie informacji, o których mowa w pkt 3),4) może ulec zmianie w trakcie opracowywania projektu graficznego. Ostateczna wersja projektu wymaga akceptacji Zamawiającego; 1.6. wykonanie – druk i oprawa, w tym przygotowanie do druku, naświetlenie, próbny wydruk kalendarza o następujących parametrach: 1) nakład: 500 sztuk 2) format B 3 pionowy – format po obcięciu: 320x480 mm 3) druk w pełnym kolorze 4) objętość: 7 plansz, w tym okładka 5) papier kredowy matowy o gramaturze 250 g, 6) kalendarium polskie z imionami, numeracją tygodni oraz nazwami dni związanych ze zdrowiem psychicznym, wskazanych przez Zamawiającego, 7) zaznaczenie innym kolorem dni świątecznych, 8) nadruk dwustronny na 7 planszach kalendarza, 9) kalendarz usztywniony kartą kartonową (karton z kremowym spodem) o gramaturze nie mniej niż 200 g/m2 w formacie odpowiadającym rozmiarom planszy kalendarza, 10) plansze kalendarza spięte drucianą spiralą białą z zawieszką na węższej stronie planszy, 1.7. dostarczenie całego nakładu gotowych kalendarzy w opakowaniach zbiorczych oznaczonych etykietą zawierającą opis zawartości (opis przedmiotu, ilość sztuk) do siedziby Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 w Lublinie własnym transportem Wykonawcy i na jego koszt wraz z wniesieniem. 2. Opracowanie graficzne i druk ulotki w ramach projektu „Lublin dla zdrowia psychicznego”, współfinansowanego z dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z uwzględnieniem następujących parametrów: 2.1. opracowanie graficzne ulotki z wykorzystaniem fotografii lub znaków graficznych będących w posiadaniu Wykonawcy dostosowanych do treści ulotki na temat ochrony zdrowia psychicznego; treść merytoryczna ulotki przekazana zostanie Wykonawcy przez Zamawiającego; 2.2. zamieszczenie na ulotce tekstu na temat ochrony zdrowia psychicznego będącego w posiadaniu Zamawiającego, nazwisk autorów tekstu, następujących danych teleadresowych: Urząd Miasta Lublin, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, 20-069 Lublin, ul. Króla Stanisława Leszczyńskiego 20, tel. (81) 466 34 00, fax (81) 466 34 01, e-mail: zdrowie@lublin.eu logotypu miasta Lublin, logotypu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz tekstu: „Współfinansowano z dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu „Lublin dla zdrowia psychicznego” ; 2.3. wykonanie - druk ulotek (w tym przygotowanie do druku, naświetlenie, wydruk próbny ulotki) o następujących parametrach: 1) format A5 po złożeniu A4 wzdłuż krótkiej krawędzi – 4 strony nadruku, 2) papier kreda mat - 130 g, 3) druk w pełnym kolorze, 4) nadruk dwustronny, 5)nakład: 3000 sztuk, 2.4. dostarczenie całego nakładu gotowych ulotek w opakowaniach zbiorczych oznaczonych etykietą zawierającą opis zawartości (opis przedmiotu, ilość sztuk) do siedziby Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 w Lublinie własnym transportem Wykonawcy i na jego koszt wraz z wniesieniem. 3. Kody CPV: 3.1. 79822500-7 - Usługi projektów graficznych 3.2. 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy.

https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/uslugi

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji. (zaleca się zapoznanie z samouczkiem umieszczonym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl) 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

http://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (system nie dokonuje odświeżania automatycznie, dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postąpień, niezbędne jest samodzielne odświeżanie ekranu). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cena brutto musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją umowy niezbędne do jej wykonania, a w szczególności: koszty związane z opracowaniem projektów graficznych materiałów informacyjno-edukacyjnych, tj. ulotki i kalendarza, koszty związane z wydrukiem materiałów informacyjno-edukacyjnych, tj. ulotek i kalendarzy, koszty związane z zakupem artykułów, koszty dostawy na adres wskazany przez Zamawiającego. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość w wysokości 7 749,00 PLN. 8. Wysokość minimalnego postąpienia: wynosi 100,00 PLN (słownie: sto złotych). 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

100

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-10-22 11:30:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-10-30 12:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2018-10-30 12:10:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

-

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

-

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji - w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólny wniosek. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców – w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Pełnomocnictwo: 3.1. do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) 3.2. do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 oraz 2 winny być przedstawione w formie oryginału. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 3 winny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej przed notariuszem. 5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu winno być złożone przez każdego z Wykonawców. 6. Wniosek należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. 7. Inne dokumenty składające się na wniosek sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. Wniosek winien być złożony w trwale zamkniętej kopercie. 8.1. Koperta winna być zaadresowana na adres: Urząd Miasta Lublin, Biuro Zamówień Publicznych, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin, pokój nr 8. 8.2. Oznakowana: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - Opracowanie graficzne i druk materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat ochrony zdrowia psychicznego (ulotka, kalendarz na rok 2019) zgodnie z projektem „Lublin dla zdrowia psychicznego”. Nr sprawy: ZP-P-I.271.118.2018.

IX. Termin związania ofertą


30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


40 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Umowa nr Zawarta w dniu ……….. roku w Lublinie pomiędzy: 1. Gminą Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON 431019514, reprezentowaną przez: 1) .....................................................; 2) ...............................................…… ◦ zwaną dalej Zamawiającym a 2. ....................................................., reprezentowaną przez: 1) .....................................................; 2) ..................................................… ◦ zwaną dalej Wykonawcą Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. § 1 1. Przedmiotem Umowy jest opracowanie graficzne i druk materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat ochrony zdrowia psychicznego (ulotka, kalendarz na rok 2019) zgodnie z projektem „Lublin dla zdrowia psychicznego”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 3. Realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 odbywa się zgodnie z projektem „Lublin dla zdrowia psychicznego”, który jest współfinansowany z dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” - edycja 2018. § 2 1. Wykonawca zobowiązuje się do: a) wykonania i przedstawienia Zamawiającemu projektu graficznego materiałów informacyjno-edukacyjnych, tj. ulotki i kalendarza ściennego na rok 2019, b) wydruku materiałów informacyjno-edukacyjnych, tj. ulotek w ilości 3000 szt. i kalendarzy ściennych na rok 2019 w ilości 500 szt., c) dostawy materiałów informacyjno - edukacyjnych, tj. ulotek i kalendarzy ściennych na rok 2019 na adres wskazany przez Zamawiającego wraz z usługą wniesienia. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na bezpośredniej obsłudze maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia. 3. Wykonawca w terminie 3 dni, licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy, zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 2, tj. zanimizowaną kserokopię umów o pracę oraz oświadczenia tych osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 4. W celu kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności Zamawiający może w szczególności żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień co do sposobu i stanu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 2, okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia ww. osób wyznaczając mu w tym celu stosowny termin nie dłuższy niż 7 dni. 5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). § 3 Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 40 dni roboczych od daty zawarcia Umowy, według następującego porządku: 1) 1 dzień roboczy od daty zawarcia umowy na przekazanie Wykonawcy drogą elektroniczną tekstów, zdjęć prac plastycznych oraz logotypów do zamieszczenia w materiałach informacyjno-edukacyjnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 2) 10 dni roboczych od poprzedniego etapu na przedstawienie Zamawiającemu drogą elektroniczną projektów materiałów informacyjno - edukacyjnych, tj. ulotki i kalendarza, 3) 3 dni robocze od poprzedniego etapu na akceptację lub wniesienie uwag przez Zamawiającego drogą elektroniczną do przedłożonych projektów materiałów informacyjno-edukacyjnych. Brak odpowiedzi w powyższym terminie oznacza akceptację przez Zamawiającego dostarczonego projektu, 4) 3 dni robocze od poprzedniego etapu na naniesienie poprawek przez Wykonawcę uwzględniających uwagi Zamawiającego, 5) 3 dni robocze od poprzedniego etapu na akceptację przez Zamawiającego drogą elektroniczną projektów materiałów informacyjno - edukacyjnych. Brak odpowiedzi w powyższym terminie oznacza akceptację przez Zamawiającego dostarczonego projektu. 6) 4 dni robocze od poprzedniego etapu na przedłożenie prób barwnych projektów materiałów informacyjno-edukacyjnych, 7) Zamawiający zaakceptuje próby barwne lub zgłosi Wykonawcy ewentualne uwagi do przedłożonych prób barwnych w terminie 2 dni roboczych, a Wykonawca przedstawi poprawione próby barwne do akceptacji w terminie 4 dni roboczych, 8) 10 dni roboczych od akceptacji przez Zamawiającego przedłożonych prób barwnych na wykonanie i dostawę całości przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego. § 4 Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza …... (imię i nazwisko/stanowisko) w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, tel............., e-mail:............................ § 5 1. Odbiór przedmiotu Umowy nastąpi w dniu dostawy w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Leszczyńskiego 20, 20-069 Lublin i zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, po wcześniejszym sprawdzeniu jego ilości i jakości przez przedstawiciela Zamawiającego. 2. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, co do ilości oraz jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia w trakcie odbioru, Wykonawca wraz z przedstawicielem Zamawiającego sporządza protokół, w którym opisane zostaną stwierdzone braki lub wady oraz termin ich usunięcia nie dłuższy niż 7 dni roboczych. Wykonawca odbierze od Zamawiającego wadliwie wykonany przedmiot Umowy na swój koszt. 3. Po usunięciu powyższych braków lub wad Wykonawca ponownie zgłosi do odbioru przedmiot Umowy na swój koszt. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. 4. Przedmiot Umowy po usunięciu braków i wad zostanie dostarczony Zamawiającemu na adres wskazany w ust. 1. 5. Wykonawca z dniem dostarczenia przedmiotu umowy przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowania graficznego ulotki i kalendarza, o których mowa w § 1 umowy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.), w tym w szczególności: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w każdej formie i nieograniczonym nakładzie; 2) w zakresie obrotu oryginałem lub jego egzemplarzami, na których projekt utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 3) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz zasięgu terytorialnym, przekazywanie wykonanego przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich, wykorzystanie do innego celu np. promocyjnego – eksponowanie na plakatach, ulotkach, plakietkach, dokumentach urzędowych, adaptowanie do wydawnictwa książkowego; rozpowszechnianie przez Internet, w szczególności przez pocztę elektroniczną, strony www i serwery ftp, Intranetu, Extranet i inne sieci komputerowe. § 6 1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie łączne w kwocie ….. brutto (słownie: …...............................). 2. Na wynagrodzenie łączne, o którym mowa w ust.1 składa się kwota …....... brutto (słownie:............................) za opracowanie graficzne i druk ulotki, w tym: ….............. zł netto oraz należny podatek VAT ….......................zł oraz kwota …........................zł brutto ( słownie: ….......................) za opracowanie graficzne i druk kalendarza, w tym:….............. zł netto oraz należny podatek VAT …....................... zł. 3. Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania, a w szczególności: 1) koszty związane z opracowaniem projektów graficznych materiałów informacyjno- edukacyjnych, tj. ulotki i kalendarza, 2) koszty związane z wydrukiem materiałów informacyjno-edukacyjnych, tj. ulotek i kalendarzy, 3) koszty związane z zakupem artykułów, 4) koszty dostawy na adres wskazany przez Zamawiającego. 4. Wynagrodzenie zostanie wpłacone na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT, po uprzednim odbiorze przedmiotu Umowy przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń z Działu 852. Pomoc społeczna. Rozdział 85295. Pozostała działalność, § 4300, Zadanie: realizacja zadania „Lublin dla zdrowia psychicznego”, ZSS/W/364/00/10/0001. 5. Podstawą zapłaty faktury przez Zamawiającego jest protokół zdawczo - odbiorczy, podpisany przez obie strony umowy, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca zobowiązuje się do wyszczególnienia w fakturze kwot, o których mowa w ust. 2. 7. Dane do faktury: Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, REGON 431019514. 8. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego. § 7 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy. § 8 1. W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w § 3. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 Umowy. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 Umowy, z wyłączeniem sytuacji opisanych w § 7 niniejszej umowy. 4. Niezależnie od podstaw odstąpienia wynikających z obowiązujących przepisów prawa, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub części w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, a w szczególności w przypadku zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 3 lub ust. 4, dostawy druków materiałów informacyjno - edukacyjnych niezgodnych z projektem zaakceptowanym przez Zamawiającego lub w ilości nieodpowiadającej przedmiotowi umowy określonej w § 2 ust.1 lit. b) - w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1. 5. Odstąpienie powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. 6. Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o potrąceniu i o jego wysokości. 7. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne. § 9 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy podwykonawcom. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość prac, które realizuje przy pomocy podwykonawców. 4. Wykonawca na dzień zawarcia niniejszej umowy zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć niżej wskazanym podwykonawcom następujący zakres zamówienia: 1) …....................................... 2) …....................................... § 10 Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. § 11 1. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści Umowy: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy w określonym pierwotnie terminie, 2) zmianę stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 i 2 Umowy. 2. Zmiany Umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne są w następujących warunkach: 1) ad pkt 1) - zmiana terminu realizacji zamówienia o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 2) ad pkt 2) - gdy stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę. 3. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2) - 6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmian, o których mowa w ust 1 i 2. § 12 1. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu prawach dotyczących ochrony, przetwarzania, powierzania, sprostowania, usunięcia danych osobowych, zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą w Załączniku nr 2 do umowy, stanowiącym integralną część umowy oraz, że przekazuje dane osobowe świadomie i dobrowolnie. 2. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w czasie realizacji umowy, które nie stanowią informacji podlegającej upublicznieniu, winny być traktowane jako poufne i nie powinny być udostępniane bez wyraźnej zgody strony, której te informacje dotyczą. § 13 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. § 14 Spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 15 Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

XIII. Informacje dodatkowe


1. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest w zakresie procedury: p. Paweł Patyra - Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 8, telefon 81 466 30 16. 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później, niż do końca dnia 17.10.2018 r. 2.1.Przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej nie wpływa na bieg terminu składania zapytań, o których mowa w pkt. 2. 2.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniana na stronie internetowej zamawiającego: https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia- publiczne/biezacezamowienia- publiczne/uslugi/. 3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien podać kwoty netto, podatku VAT oraz brutto oddzielnie za wykonanie ulotek oraz kalendarzy - zgodnie z wzorem umowy. 4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO: 4.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 4.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin. 4.1.2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych. 4.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4.1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”. 4.1.5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 18.1.3 tj. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 4.1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 4.1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 4.1.8. Posiada Pani/Pan: 4.1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 4.1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 4.1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 4.1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 4.1.9. nie przysługuje Pani/Panu: 4.1.9.1.w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 4.1.9.2.prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 4.1.9.3.na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła