Licytacja L-356-2018

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-356-2018 - Realizacja operacji pt. Budowa deptaka oraz ciągów pieszych i elementów małej infrastruktury do obsługi turystyki wodnej w rejonie zbiornika wodnego Zalew

Dane zamawiającego


Nazwa: Stanowisko ds.Inwestycji, Gmina Krasnobród
Adres pocztowy: 3 Maja 36
Miejscowość: Krasnobród, Kod pocztowy: 22-440
Tel.: 846607691, Faks: 846607692
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

nr 632947-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 7:30.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Realizacja operacji pt. Budowa deptaka oraz ciągów pieszych i elementów małej infrastruktury do obsługi turystyki wodnej w rejonie zbiornika wodnego Zalew

Roboty budowlane

Przedmiot zamówienia stanowi - Przebudowa miejsca (węzła) obsługi turystyki wodnej w rejonie zbiornika wodnego Zalew w Krasnobrodzie. Wykonanie połączenia dwóch punktów zatrzymania i obsługi kajaków zlokalizowanych przy rzece Wieprz ze skarpą zbiornika Zalew. Wykonanie połączenia w/w dwóch punktów obsługi z centrum turystyki w Krasnobrodzie poprzez zjazd od ulicy Partyzantów. wykonanie w rejonie istniejącego tzw oczka wodnego punktu chwilowego odpoczynku wyposażonego w ławki. Połączenia części systemu"węzła" wykonane będą w postaci pomostów drewnianych (nie wchodzących w zakres niniejszego zamówienia). Wykonanie punktu postoju dla kajakarzy również nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania. Łączna długość "węzła" wyniesie 530,45m w tym 13,00m pomost objęty odrębnym opracowaniem branżowym). obejmując odcinek I o długości 296,90m, odcinek II o długości 40,05 (w tym 13,00m pomost), odcinek III o długości 158,25m i odcinek IV o długości 35,25m. Zakres robót: wykopy: 31m3, nasypy: 813m3, Roboty nawierzchniowe - kostka brukowa betonowa gr. 8cm - 313,00m2, podbudowy z kruszywa - 732,00m2, elementy ulic: krawężnik uliczny - 144,00m, obrzeza chodnikowe - 931,00m. Roboty rozbiórkowe kostka "8" - 7,0m2, krawężnik uliczny - 12,0m, obrzeza -11,00m, balustrady U-12 - 10,0m, lawki parkowe - 2 szt., przepust 1szt. fi 30 3X3,5 - 10,50 m. Rura osłonowa na gazociągu - 13,00m.

www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


Wykonawca musi posiadać następujące urządzenia informatyczne, umożliwiające sprawne korzystanie z systemu aukcji elektronicznych prowadzonych przez Urząd Zamówień Publicznych: 1) Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux. 2) Przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższą. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznych prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego LOGINu zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

https://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


W części tradycyjnej licytacji elektronicznej, przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się formą pisemną lub drogą elektroniczną. W części elektronicznej, przekazywanie wniosków, oświadczeń i innych informacji odbywa się drogą elektroniczną , zgodnie z art 77 ustawy - Prawo zamówień publicznych, za pośrednictwem niniejszej platformy - od otwarcia do zamknięcia licytacji. 1) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie służącym udzielaniu zamówień w trybie licytacji elektronicznej przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie. 2) W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia i jest to licytacja jednoetapowa. W celu złożenia postąpienia, wykonawca dopuszczony do licytacji winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk LISTA POSTĄPIEŃ (przycisk ten będzie aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk ZŁÓŻ POSTĄPIENIE. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaką proponuje wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk ZŁÓŻ. Podkreślenia wymaga, że system nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia, określonego w ogłoszeniu o zamówieniu. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. Jednocześnie system ni e przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. Podkreślenia wymaga, że system dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 90000.09 będzie oznaczało 90 tys. zł i 9 groszy). Minimalna wysokość postąpienia wynosi 10,00zł. W toku licytacji dopuszczalne jest składanie wyłącznie ofert korzystniejszych od oferty aktualnie najkorzystniejszej. W licytacji elektronicznej każdorazowo wiąże jedynie oferta najkorzystniejsza. Licytacja kończy się w określonym w ogłoszeniu o licytacji terminie jej zamknięcia.

10

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-10-16 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 7:30.

Czas od otwarcia

Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 8:30.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

-

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

-

Wykonawca spełni warunek posiadania zdolności zawodowej jeśli udokumentuje się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy lub przebudowy lub remontu chodnika lub ulicy. Wartość wykonanego zadania drogowego nie może być mniejsza niż 100.000,00zł brutto. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.

Nie

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: 1) ODPISU z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2) OŚWIADCZENIA Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź inne informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu). DOKUMENTY WYMAGANE OD PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej składa dokument potwierdzający , że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy , nie wydaje się takiego dokumentu zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy , ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby , której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed or ganem sądowym, administracyjnym albo or ganem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby . Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W PRZYPADKU WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, każdy z wykonawców składających ofertę wspólną oddzielnie musi złożyć dokumenty wyszczególnione w punktach od 1 do 2. Wykonawca, który zamierzy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest do złożenia dokumentów dotyczących podwykonawców określonych w pkt. 1-2, w celu zbadania czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 Ustawy . Zamawiający żąda od wykonawcy , który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy , przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 1.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie żądał: a) WYKAZU robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów , na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

-

Ponadto, oprócz oświadczeń lub dokumentów , które należy dostarczyć w celu spełniania warunków udziału, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty: 1)Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument (np. odpowiednią umowę) ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3) W przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy

IX. Termin związania ofertą


30 dni od daty składania ofert

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Zakończenie 31.12.2018r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w formie przewidzianej w ustawie Prawo zamówień publicznych w dniu podpisania umowy. 2. Zgodnie z Art. 148. 1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; b)przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; c)przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady stanowi 30% wysokości zabezpieczenia.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


UMOWA Nr / 2018 Zawarta w dniu ……………. w Krasnobrodzie pomiędzy Gminą Krasnobród adres: ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród posiadającą NIP 922-271-0550 oraz REGON 950 368 701 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Pana Kazimierza MISZTALA – Burmistrza Krasnobrodu a Panem ………… prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako ………………adres: ………. posiadającym NIP …………… oraz REGON ………………….. zwanym w tekście niniejszej umowy Wykonawcą o następującej treści: §1 1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej na podstawie art. 74 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (art. 74 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz.1579 z pózn. zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Realizacja operacji pt. Budowa deptaka oraz ciągów pieszych i elementów małej infrastruktury do obsługi turystyki wodnej w rejonie zbiornika wodnego Zalew. Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr …………..-2018; data zamieszczenia …………………. 2. Szczegółowy opis wykonania robót zawarty jest w projekcie budowlano-wykonawczym oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. §2 1. Na przedmiot umowy składają się wszystkie prace budowlane opisane projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą: Realizacja operacji pt. Przebudowa miejsca (węzła) obsługi turystyki wodnej w rejonie zbiornika wodnego Zalew w Krasnobrodzie oraz w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot. 2. Wykonawca wykona całość robót budowlanych wchodzących w zakres zamówienia publicznego które opisane są projektem budowlano-wykonawczym siłami własnymi bez udziału podwykonawców przy udziale podwykonawców*. 3. W ramach ceny ryczałtowej Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz wprowadzenia organizacji ruchu na czas budowy. §3 1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy 2. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 3. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 5. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust.2. 6. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10000,00zł. 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 21 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. §4 Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień ……………………. §5 Termin zakończenia całego zakresu robót objętego umową ustala się: do dnia 31.12.2018. §6 Prace objęte umową zostaną wykonane zgodnie z §1 i §2 niniejszej umowy. §7 Zamawiający oświadcza że posiada tytuł własności terenu w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy oraz dostarczy Wykonawcy zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do zamiaru wykonania robót budowlanych oraz pozwolenie na budowę. §8 Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu zamówienia, §9 1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: - Pan …………………………… posiadający uprawnienia budowlane nr ewid. …………… w specjalności …………………………….. 2. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: - Pan …. ……………………- Inspektor nadzoru robót branży ………………………………………………………posiadający uprawnienia budowlane w specjalności ………….. Nr ewid. ……………………... 3. Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( tekst jednolity z 2010 r. Dz. |U. Nr 243 poz.1623 z późn. zm). §10 Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. §11 Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed wejściem na teren budowy osób nie związanych z prowadzonymi robotami. §12 Wykonawca zobowiązuje się, do ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie powinno objąć roboty i urządzenia oraz osprzęt budowy. §13 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z udzielonym zamówieniem. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 3. Materiały, o których mowa w ust. 2, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy -Prawo budowlane oraz wymogom projektu. 4. Na materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać jeden z certyfikatów: - aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa; - aktualny certyfikat na znak budowlany „B” - oznakowane znakiem „CE” deklaracje zgodności. 5. Materiały przed wbudowaniem winny być zatwierdzone przez inspektora nadzoru. 6. Materiały z odzysku pozostają do dyspozycji Zamawiającego i zostaną przewiezione na koszt Wykonawcy w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 7. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie je przeprowadzić. Jeżeli Zamawiający uzna wyżej wymienione badania za niewiarygodne może zlecić dodatkowe badania na koszt: a) własny, jeżeli wyniki badań kontrolnych potwierdzą pozytywne wyniki badań przedłożonych przez Wykonawcę, b) Wykonawcy jeżeli otrzymane wyniki będą rozbieżne w sposób negatywny z wynikami przedłożonymi przez Wykonawcę. 8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć atesty na wbudowane materiały oraz aprobaty techniczne w odniesieniu do wyrobów budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 249, poz. 2497). 9. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z przedmiotem zamówienia i otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje jakie mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji robot budowlano-montażowych. §14 1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 i 2 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto: …………………zł (słownie: …………………….. i …………….. złotych) 2. Ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, Zamawiający będzie realizował po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 3. W przypadku braku dowodów, o którym mowa w treści § 14 ust. 2 niniejszej Umowy, Zamawiający może zwrócić się do podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy zawarli z Wykonawcą zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, o wykazanie należnego im wynagrodzenia od Wykonawcy. 4. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.3, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości składania uwag odnoszących się do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin składania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia wykonawcy tej informacji. 8. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie, o których mowa w ust. 7, zamawiający może: 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, 9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 4, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy, o którym mowa w ust.1. §15 1. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru na piśmie, robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest obowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. 2. Wykonawca jest obowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracowników organów państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych wymaganych dokumentów. §16 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w wysokości …………..,00 zł słownie: …………………….i 00/100 złotych w formie przewidzianej w ustawie Prawo zamówień publicznych tj. w formie …………… w dniu podpisania umowy. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady stanowi 30% wysokości zabezpieczenia. §17 1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne których podstawą obliczenia jest wynagrodzenie umowne brutto określone w § 14 ust.1 w następujących przypadkach: a) za nieterminowe wykonanie prac objętych niniejszą umową w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, b) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji wad i usterek w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. d) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą (dalszym podwykonawcom) za każdy dzień zwłoki, e) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5% od wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, f) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody oraz utraconych korzyści. §18 Strony ustalają, następujące zasady odbioru przedmiotu umowy: 1. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego inspektorowi nadzoru inwestorskiego i uzyska potwierdzenie przez Inspektora nadzoru a następnie zgłosi do Zamawiającego gotowość na piśmie. Przez gotowość do odbioru należy rozumieć zakończenie robót i przygotowanie kompletu dokumentów (protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, deklaracje zgodności, świadectwa pochodzenia, protokoły badań i sprawdzeń, dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu zgodnie z projektem budowlanym, warunkami zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą jeśli jej opracowanie będzie wynikało z przepisów prawa). 2. Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego w ciągu 5 dni licząc od daty wpływu zgłoszenia do Zamawiającego. a) Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia, b) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie obiektu. c) Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usuniecie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, d) O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, na piśmie żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym, e)Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeśli stwierdzone wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie obiektu - do czasu ich usunięcia) f) Zamawiający wyznacza terminy przeglądu obiektu po odbiorze w okresie gwarancji w przypadku stwierdzenia wad i usterek Wyznacza termin ich usunięcia, g) W czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez strony. §19 Wykonawca na wykonanie przedmiotu umowy udzieli pisemnej gwarancji na okres 36 miesięcy. §20 1. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na konto ………………………. według wystawionej przez niego faktury końcowej w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi. 2. Warunkiem zapłaty przez zamawiającego części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 2 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 4. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru przedmiotu umowy. §21 W przypadku zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie, §22 Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 1. Wykonawcy: a) Zamawiający nie wypełnienia obowiązków wynikających z § 7 - 9 umowy. 2. Zamawiającemu: a) Wykonawca nie rozpoczął. robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 14 dni. b)Wykonawca nie wykonał robót w terminie określonym umową. c) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku dostawca lub wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. d) upadłości wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy e) konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. §23 Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna także przedłożyć pisemne uzasadnienie swojej decyzji. §24 W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności: 1. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy. 2. Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwania robót a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie Strona, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 3. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót o ile przerwanie robót nie nastąpiło z jego winy Zamawiający jest obowiązany pokryć koszty tych materiałów i przejąć je, 4. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 14 dni po terminie przerwania robót. 5. Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi. Jeżeli Wykonawca Ponosi winę za odstąpienie od umowy, Zamawiający może zastosować wszelkie kary i potrącenia jakie wynikaj ą z niniejszej umowy. 6. Wykonawca zgłosił do odbioru przez Zamawiającego roboty wykonane do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające, 7. Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren pod swój dozór, 8. Strony wspólnie-rozliczą się pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca a nie związanych z budową, obiektów zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzględniając przyczyny odstąpienia od umowy. Rozliczenie za wykonane prace do czasu odstąpienia od umowy nastąpi według kosztorysu ofertowego. Do rozliczenia zostaną uwzględnione tylko elementy robót wykonane prawidłowo tj. zgodnie z projektem budowlanym. Elementy robót wykonane wadliwie i nie nadające się do eksploatacji zostają przekazane bez prawa zapłaty. 9. Zamawiający nie będzie wyznaczał dodatkowych terminów usunięcia usterek robót wykonanych do czasu odstąpienia od umowy. §25 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający na podstawie art. l44 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych Przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania nowych, w przypadku: a)śmierci, b)rozwiązania stosunku pracy, c)utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego zamówienia, d) choroby powyżej 14 dni potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, e) innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę, wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołanie nowych, będzie możliwe na uzasadniony obiektywnymi okolicznościami wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby. Wniosek, o którym mowa w zdaniu powyżej, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu. 2) zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłączcie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec wykonawcy i tytułu realizacji umowy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasobach Wykonawca powoływał się, na Zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień Publicznych, w celu wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż Wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3) zmiana terminów realizacji umowy w następujących sytuacjach: a) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, b) jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej, to jest niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia Publicznego. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne: o charakterze niezależnym od stron, którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, którego nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: -powódź, silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, nietypowe dla obszaru, na którym realizowany jest przedmiot umowy, szczególnie w dłuższym okresie, na podstawie prowadzonego przez wykonawcę dziennika pogody, inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru. 4) inne zmiany niż wymienione w pkt 1 - 3 w następujących sytuacjach: a) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych; b) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. §26 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. §27 Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego §28 Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem:

XIII. Informacje dodatkowe


KLAUZULE INFORMACYJNE z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; kontakt do inspektora ochrony danych osobowych pod adresem: ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, nazwa: Realizacja operacji pt. Budowa deptaka oraz ciągów pieszych i elementów małej infrastruktury do obsługi turystyki wodnej w rejonie zbiornika wodnego Zalew.. nr ref. I 271.20.2018 / prowadzonym w trybie LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. _____________________ * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła