Licytacja L-36-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-36-2009 - dostawa naturalnej wody źródlanej z tytułu BHP

Dane zamawiającego

Dział Zamówień Publicznych, Telewizja Polska S.A. Ośrodek Administracji
J.P.Woronicza 17 m. -
00-999, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

79264

Termin otwarcia licytacji:

2009-04-16 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy wody, WODA GAZOWANA I NIEGAZOWANA w butelkach 0,5l: 220 000 szt. łącznie, WODA GAZOWANA i NIEGAZOWANA w butelkach 1,5l 13 000 szt. łącznie, Okres trwania umowy 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Woda dostarczana na podstawie umowy powinna spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych (DZ. U. Nr 120 poz. 1256 ze zmianami ). Oferowana woda powinna być średniozmineralizowana, niskosodowa zgodnie z kryteriami załącznika Nr 6 do Rozporządzenia j/w. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie www.tvp.pl/zamowienia_publiczne.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Zamawiający dopuszcza przekazanie loginu najpóźniej dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Licytacja elektroniczna na dostawy naturalnej wody źródlanej z tytułu BHP będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania zamówienia obejmujący cały asortyment z kosztami dostaw oraz inne koszty z tym związane 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 1000 PLN. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za całość zamówienia i koszty związane i dostawami naturalnej wody źródlanej z tytułu bhp w wysokości 222 833,00 PLN 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. Wykonawca, który zaproponował najniższą cenę brutto realizacji przedmiotowego zamówienia, zostaje zwycięzcą licytacji elektronicznej..

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-04-07 12:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwanych dalej ustawą, oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 3 ustawy PZP, 2.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe. 3. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków: a) Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy oraz o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 3 ustawy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Opisu Warunków Uczestnictwa w Licytacji, b) Dokument potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. 2. W przypadku złożenia przez Wykonawców wspólnego wniosku, do wniosku należy dołączyć, zgodnie z art. 23 ustawy, wszystkie dokumenty wskazane w pkt 1 lit. a, b, dotyczące każdego ze wspólników. 3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. W imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie prawo do składania kolejnych postąpień będzie miał Wykonawca-Pełnomocnik jako podmiot poinformowany o zakwalifikowaniu się do udziału w licytacji. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 lit. b, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosków. 6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosków.

VIII. Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)..

IX. Termin wykonania zamówienia

Okres w miesiącach: 18.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.tvp.pl/zamowiena_publiczne

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne postanowienia umowy: Umowa niniejsza zostaje zwarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na dostawę naturalnej wody źródlanej z tytułu bhp dla TVP S.A. w Warszawie. §1 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę naturalnej wody źródlanej spełniającej wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. Nr 120 poz. 1256 z dnia 28 maja 2004 r.). § 2 Formularz cenowy stanowiący załącznik do niniejszej umowy szczegółowo określa rodzaj, ilość oraz cenę wody będącej przedmiotem umowy. § 3 Woda o której mowa w § 1 niniejszej umowy, będzie dostarczana przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego przy ul. J. P. Woronicza 17 i ul. Jasnej 14/16 w Warszawie, na podstawie wcześniej złożonych przez Zamawiającego zleceń dostawy. Realizacja nastąpi najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia, przy czym za dni robocze należy przyjąć dni pracy Działu Zaopatrzenia Ośrodka Administracji TVP S.A., tj. od poniedziałku do piątku. § 4 Zlecenia na dostawę będą składane zgodnie z potrzebami Zamawiającego za pośrednictwem faksu. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca potwierdzi otrzymanie zamówienia w tej samej formie. § 5 1. Każda dostawa będzie odrębnie fakturowana. 2. Podstawą do uregulowania zobowiązania wobec Wykonawcy będzie potwierdzenie przez osobę uprawnioną, na dokumencie dowodu dostawy, ilości i asortymentu dostarczonego towaru. § 6 1. Zapłata następować będzie w terminie 30 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wypełnionej faktury VAT, do Kancelarii Centralnej Obsługi Księgowej, na adres: Telewizja Polska S.A., Kancelaria Centralnej Obsługi Księgowej, Biuro Finansów i Restrukturyzacji, Blok D, ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, na rachunek Wykonawcy posiadającego konto w banku:, Nr konta 2. Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego. § 7 1. Strony określają wartość umowy na kwotę brutto: ....................zł. 2. Ostateczna wartość przedmiotu umowy zostanie określona wynikowo iloczynem cen jednostkowych oraz faktycznych ilości dostaw z tym zastrzeżeniem, że: 1) ostateczna wartość umowy nie może przekroczyć kwoty określonej w ust. 1, 2) faktyczna liczba zrealizowanych dostaw będzie zależna od potrzeb Zamawiającego, a określona w zaproszeniu ilość nie może w razie mniejszych potrzeb być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy, których zrzeka się wobec Zamawiającego. § 8 Wykonawca udziela rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. § 9 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania całości lub części umowy, Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w wysokości 5 % wartości netto zlecenia dostawy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia, 2) w wysokości 5 % wartości netto reklamowanego towaru, za każdy dzień opóźnienia trwającego dłużej niż 3 dni robocze, w wymianie na towar wolny od wad, 2) w wysokości 10 % wartości netto umowy określonej w § 7 ust. 1, w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekroczy wysokości kar umownych. § 10 1. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zastrzega sobie prawo do jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym z powodu złej jakości dostarczonego towaru. 2. Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę w przypadku zwłoki w zapłacie za dostarczony towar, trwającej dłużej niż 30 dni ponad ustalony termin zapłaty. 3. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. § 11 1. Umowa obowiązuje przez okres 18 miesięcy od dnia jej podpisania. 2. Umowa ulegnie rozwiązaniu przed upływem 18 miesięcy od jej zawarcia z chwilą, gdy osiągnie wartość określoną w § 7 ust. 1, bez składania dodatkowych oświadczeń w tym względzie. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu. § 12 Ceny jednostkowe wody, wymienione w formularzu stanowiącym załącznik do umowy, będą obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. § 13 W przypadku ewentualnych sporów strony zobowiązują się dążyć do ich polubownego rozstrzygania. Przy braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. § 14 1. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu raz na kwartał aktualne sprawozdanie z badań bakteriologicznych dostarczanej wody. Koszt badania pokrywa Wykonawca lub producent wody. 2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić, że u producenta są prawidłowo stosowane zasady systemu HACCP zgodnie ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia - (Dz. U. z dnia 27 września 2006 r. nr 171 poz. 1225). § 15 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego. 2. Wszystkie zmiany warunków umowy wymagają sporządzenia aneksu do niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności. 3. W uzasadnionych przypadkach strony zawrą aneks do umowy, w szczególności: a) w przypadku zmiany daniny o charakterze publicznoprawnym, w tym podatku VAT, strony zawrą aneks do niniejszej umowy uwzględniający powstałe zmiany, b) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów prawa, c) jeśli konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia, d) w przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych lub zależnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zamawiającego, e) w przypadku zmian strukturalnych w TVP S.A., powodujących potrzebę wprowadzenia do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zamawiającego, 4. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. § 16 Wykonawca zobowiązany jest do: 1. wystawiania faktur w formie wydruku z systemów informatycznych, 2. przekazywania faktur do TVP S.A. Kancelaria Centralnej Obsługi Księgowej w Biurze Finansów i Restrukturyzacji, na adres: blok D, ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, 3. umieszczania na fakturach nazwy jednostki organizacyjnej TVP S.A. na rzecz której wystawiana będzie faktura oraz numeru umowy nadanego przez TVP S.A. Na stronie www.tvp.pl/zamowienia_publiczne znajdują się wzory dokumentów których wykonawca może skorzystać 1)wzór formularza cenowego zał. nr.1 do umowy 2)wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji 3)wzór oświadczenia z art. 22 ustawy PZP 4)wzór umowy.

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-04-07 12:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-04-16 10:45:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-04-09 13:28:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła