Licytacja L-360-2015

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-360-2015 - Modernizacja Pawilonu IVa - DZ/11/2015

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Dział Prawny i Zamówień Publi, SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
Adres pocztowy: M. Konopnickiej 65
Miejscowość: Łomianki, Kod pocztowy: 05-092
Tel.: (22) 765 71 21, Faks: (22) 765 72 56
Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Numer ogłoszenia w BZP:

302174-2015

Termin otwarcia licytacji:

2015-12-02 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja Pawilonu IVa - DZ/11/2015
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Modernizacja Pawilonu IVa - Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w systemie zaprojektuj i wybuduj.1.Na przedmiot niniejszego postępowania, składają się w szczególności: a) wykonanie niezbędnych badań, opracowań,dokumentacji projektowej (tj. projekt budowlany, projekty wykonawcze dla poszczególnych branż, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129) dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy (w tym m. in. map do celów projektowych,pozwolenie na budowę),b)uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich zatwierdzeń, operatów, badań, pozwoleń (w tym na użytkowanie), jeśli są wymagane, c)wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i modernizacją poziomu 0, +1 i +2 Pawilonu IVa oraz elementów terenowych w zakresie rozbiórki istniejących ścian i zabudów instalacji, naprawa, wyrównanie i wykonanie nowych gipsowych tynków wewnętrznych, malowanie istniejących ścian oraz wykonanie nowych okładzin ściennych, budowa nowoprojektowanych ścian, wymiana podłóg i wykonanie nowych wylewek, wykonanie nowych instalacji wewnętrznych zgodnie z aktualnymi przepisami, normami i wytycznymi zawartymi w PUF, wymiana urządzeń sanitarnych, drzwi wewnętrznych oraz parapetów wewnętrznych, wykonanie sufitów podwieszanych, montaż urządzeń zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU, przebudowy istniejącej pochylni, modernizacji wskazanych schodów zewnętrznych, wykonania chodników do elementów wejściowy, rekultywacji terenu zielonego wskazanego na rysunku koncepcyjnym, wokół pawilonu objętego opracowaniem . d) uruchomienie i przekazanie do eksploatacji utworzonego Centrum Leczenia Mukowiscydozy e) pełnienie nadzoru autorskiego f) wykonanie ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy 2.Szczegółowy zakres prac projektowych określa Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu, a opracowana dokumentacja projektowa musi być z nim zgodna.3.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z zachowaniem należytej staranności oraz profesjonalizmu, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi wykonawstwa.4.Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1, należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:Dz.U.z 2013r. poz.1409 z późn.zm.) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, postępowania z odpadami
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty 45.30.00.00-0
45.40.00.00-1
71.24.20.00-6
71.24.80.00-8

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Zakończenie: 31.05.2016

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 100.000,00zł.2.Wadium należy wnieść nie później niż przed upływem terminu otwarcia licytacji elektronicznej. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, oryginał dokumentu należy złożyć nie później niż przed upływem terminu otwarcia licytacji w kasie (II piętro, budynek główny szpitala).3.Wadium w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu otwarcia licytacji elektronicznej nastąpi uzna¬nie rachunku zamawiającego (decyduje data i godzina). 4.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu - na konto Zamawiającego w MBS w Łomiankach, nr rachunku: 08 8009 0007 0000 0475 2001 0105 z określeniem tytułu wpłaty: Wadium - DZ/11/2015 Modernizacja Pawilonu IVa - Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000r., Nr 109, poz.1158 ze zm.). 5. W przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN, na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.6.W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: a) w art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) w art. 46 ust. 5 prawa zamówień publicznych, tj.: jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrano: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Ponadto z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 7.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.9.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał się z udziału w licytacji elektronicznej przed upływem terminu wyznaczonego na jej otwarcie.10.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.11.Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie lub złożenie wadliwego wadium spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, zgodnie z art. 24 ust 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku; Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku, ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, wg zasady spełnia-nie spełnia

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 1) w zakresie opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej: a) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej, której przedmiotem była budowa lub rozbudowa lub przebudowa lub remont budynków szpitalnych wielokondygnacyjnych o powierzchni min. 1.400m2 o wartości nie mniejszej niż 100.000,00zł. (brutto). W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez wykonawcę jako spełniające warunek, rozliczenie za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, wykonawca dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp oraz analizy wykazu głównych usług potwierdzającego spełnienie określonych powyżej wymagań, wg zasady spełnia-nie spełnia; 2) w zakresie wykonania robót budowlanych: a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie budynków wielokondygnacyjnych o wartości: 2.000.000zł. (brutto) każda z nich; Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp oraz analizy wykazu robót budowlanych potwierdzającego spełnienie określonych powyżej wymagań, wg zasady spełnia-nie spełnia

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku, ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, wg zasady spełnia-nie spełnia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. co najmniej: 1 (jednym) projektantem w branży budowlanej, posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 1 (jednym) projektantem w branży sanitarnej, posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 1 (jednym) projektantem w branży elektrycznej, posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 1 (jedną) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.). Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, powinien posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza odstąpienie od tego wymogu wyłącznie w przypadku gdy: wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia tłumacz ten winien być biegłym bezbłędnym i jednoznacznym w tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp oraz analizy wykazu osób potwierdzającego spełnienie określonych powyżej wymagań, wg zasady spełnia-nie spełnia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 zł. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp oraz informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wymaganej wysokości, wg zasady spełnia-nie spełnia

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonante w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć:

inne dokumenty
a) wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie (załącznik nr 6 do ogłoszenia) jedną usługę polegającą na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej, której przedmiotem była budowa lub rozbudowa lub przebudowa lub remontu budynków szpitalnych wielokondygnacyjnych o powierzchni min. 1.400m2 o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł. (brutto). b) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 7 do ogłoszenia) dwie roboty budowlane (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie budynków wielokondygnacyjnych o wartości: : 2.000.000zł. (brutto) każda z nich; Dowodami, o których mowa w pkt 1a) i 1b) niniejszego punktu są: 1) poświadczenie, 2) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt III.4.1; Jeżeli podmiotem, na rzecz którego zostały wykonane lub są wykonywane roboty budowlane/usługi wskazane w wykazie jest SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, wykonawca nie ma obowiązku przedłożenia dowodów. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwość Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, sporządzony na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 8 do niniejszego ogłoszenia, d) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z wymaganiami, określonymi w punkcie III.3.5) niniejszego ogłoszenia Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

Inne niewymienione dokumenty

Wypełniony formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Jeżeli wniosek, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty zostały podpisane przez osobę/-by działające na podstawie pełnomocnictwa, do wniosku należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia). Zasady wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia 1) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia mogą łącznie spełniać warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Pzp. 2) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego (np. spółki cywilne, konsorcja) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do wniosku. 3) W przypadku złożenia wspólnego wniosku, w formularzu pełnomocnik zaznacza w czyim imieniu występuje. 4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 5) żaden z Wykonawców składających ofertę wspólnie, nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp. (oświadczenia i dokumenty składają wszyscy wykonawcy składający wspólny wniosek). 6) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (każdy z nich) - składają listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331, z późn. zm.) albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Wykonawca zagraniczny Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa oświadczenia i dokumenty wymienione w sekcji III.4, III.6. niniejszego ogłoszenia, z tym że zamiast dokumentów o których mowa w sekcji III.4.3.1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuję się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci aneksu do Umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się Strony. 2.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy za wyjątkiem niżej opisanych: 1)zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy z przyczyn losowych z uzasadnieniem przyczyny tej zmiany z zastrzeżeniem, że osoba ta musi spełniać wymagania zawarte w ogłoszeniu, 2)zmiana podmiotu uczestniczącego w realizacji zamówienia (w tym podwykonawcy), na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 jest możliwa, pod warunkiem, iż proponowany inny podmiot (podwykonawca) lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przy czym zmiany te nie powodują zmiany terminu realizacji umowy, 3)zmiana wartości rozliczeń określonych w §6 ust. 8 w danym roku realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1. 3.Zmiany, o których mowa w ust. 2 nie powodują zmiany terminu realizacji Umowy. 4.Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 1)wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji publicznej, nie będące następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 2)gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, a opóźnienia nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 3)jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazanie ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 4)wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 5.Formy Aneksu nie wymagają zmiany danych adresowych Wykonawcy. Zmiany te nastąpią na podstawie jednostronnego, pisemnego powiadomienia. 6.W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych zawartych w Umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi przez niego danymi strony uznaje się za doręczoną

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

szpitaldziekanow.pl (zakładka przetargi i konkursy ofert - postępowanie nr DZ/11/2015)

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, zamieszczonej na stronie http//www.licytacje.uzp.gov.pl, o ile nie są jeszcze zarejestrowani (nie jest wymagany podpis elektroniczny). Powyższej rejestracji Wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem przesłać zamawiającemu informację o swoim loginie. Login Wykonawca otrzyma po zarejestrowaniu się na ww. platformie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu, bądź nieprzekazanie go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie z Samouczkiem oraz wersją demonstracyjną znajdującą się na ww. platformie. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ewentualnych błędów) można uzyskać pod numerem telefonu (022) 632 28 84 (w godzinach: 9:00 - 13:00). 2. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Mozilla Firefox lub wyższa. 3. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. Zaproszenie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Po zalogowaniu się Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert; 2. Zamawiający określił minimalną wysokość postąpienia na 30.000,00 zł brutto. Cena wywoławcza 5.745.500,00 zł brutto. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza (grosze należy oddzielić kropką); 3. Od momentu otwarcia licytacji do jej zamknięcia Wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze postąpienia w postaci elektronicznej, które podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie; 4. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za informacje wprowadzone do systemu i konsekwencje z tego wynikające; 5. W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców; 6. W toku licytacji Wykonawcy proponują cenę oferty brutto wyrażoną w złotych. Cena oferty stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite i kompletne zrealizowanie przedmiotu umowy wynikające z programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentacji projektowej, umowy. W cenie oferty muszą być uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, nadzór autorski oraz gwarancję. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca przy tak przyjętym Wynagrodzeniu nie może żądać jego podwyższenia nawet gdyby okazało się podczas realizacji, że dla wykonania Przedmiotu zamówienia i osiągnięcia celów w niej określonych są konieczne do wykonania roboty podstawowe, tymczasowe, i prace towarzyszące, które nie wynikają wyraźnie z opisu robót i innych postanowień umownych Zaproponowana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z prawidłowym i całkowitym wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego (opisanymi w PFU oraz projekcie umowy), w tym należny podatek VAT. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, cen transportu, czynności, usług, świadczeń, opłat, ceł, podatków itp., których nie przewidziano w ogłoszeniu. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut, ceł itp., obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie; 7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę

Minimalna wysokość postąpienia

30000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-11-17 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki, Sekretariat (II piętro budynek główny), w godzinach pracy 7.55 do 15:30

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2015-12-02 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2015-12-02 10:12:45

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1.Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 5% ceny brutto podanej w ofercie, w jednej lub formach określonych w art. 148 ust. 1 Pzp. 2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.3. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy składanego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, dokument musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 4. Beneficjent: SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki. 5.Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na zasadach określonych w art. 151 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy zostały zawarte w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła