Licytacja L-363-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-363-2012 - Zakup i dostawa kopert dla O/ZUS w Olsztynie

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Joanna Ustaszewska, ZUS O/Olsztyn
Adres pocztowy: pl.Konsulatu Polskiego 4
Miejscowość: Olsztyn, Kod pocztowy: 10-959
Tel.: 895212457, Faks: 895350228
Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezbieczenia społecznego i zdrowotnego

Numer ogłoszenia w BZP:

240427-2012

Termin otwarcia licytacji:

Termin otwarcia wypada w dzień wolny od pracy, a zatem otwarcie nastąpi pierwszego dnia roboczego po ustalonym terminie, tj.
2012-12-03 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa kopert dla O/ZUS w Olsztynie
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kopert z nadrukiem oraz kopert bez nadruku dla Oddziału ZUS w Olsztynie oraz podległych mu terenowych jednostek organizacyjnych w 2012 i 2013 roku. 2. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 EURO, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.92.30-1
Dodatkowe przedmioty 30.19.97.11-7

Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca na potwierdzenie powyższego złoży oświadczenie stanowiące załącznik do INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadają wiedzę i doświadczenie polegające na wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw kopert o wartości minimum 110 000,00 zł. brutto każda w skali roku. Wykonawca na potwierdzenie powyższego załączy wykaz należycie wykonanych lub wykonywanych co najmniej dwóch dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku ofert wspólnych w/w warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, w odniesieniu do niniejszego pkt. niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Spełnieniem powyższego będzie złożenie w/w dokumentu potwierdzającego możliwość dysponowania niezbędnymi zasobami.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca na potwierdzenie powyższego złoży oświadczenie stanowiące załącznik do INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca na potwierdzenie powyższego złoży oświadczenie stanowiące załącznik do INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca na potwierdzenie powyższego złoży oświadczenie stanowiące załącznik do INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

1. Wykonawca, którego oferta była najkorzystniejsza cenowo, w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w momencie zamknięcia licytacji elektronicznej.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zus.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Licytacja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie Licytacji Elektronicznej udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: https://licytacje.uzp.gov.pl. 2. W licytacji elektronicznej mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie platformy licytacji elektronicznej pod adresem: https://licytacje.uzp.gov.pl. 3. Aby Zamawiający miał możliwość dopuszczenia Wykonawcy do udziału w licytacji, Wykonawca musi zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie: https://licytacje.uzp.gov.pl (jeżeli nie jest jeszcze zarejestrowanym użytkownikiem) i przekazać Zamawiającemu określony tam swój LOGIN, wypełniając odpowiednie pole we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej – LOGIN należy podać posługując się dokładnie takimi samymi znakami (w tym duże i małe litery, jeżeli takie zastosowano). 4. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu lub nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania 5. Wymogi techniczne komputera Wykonawcy: a) Wykonawca powinien posiadać komputer PC z oprogramowaniem WINDOWS lub LINUX oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższa albo Firefox 2.0 lub wyższa. Urząd Zamówień Publicznych i Zamawiający zalecają wykonawcom korzystanie z ww. przeglądarek internetowych. Szczegółowe wymogi techniczne określone zostały w Samouczku w pkt 7 dostępnym na stronie internetowej UZP pod adresem: https://licytacje.uzp.gov.pl/page/selflearn; b) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji elektronicznej uprzednio dopuszczeni i zaproszeni do udziału Wykonawcy składają kolejne najkorzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia będzie możliwa od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2. W toku licytacji Wykonawcy oferują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych i ewentualnie w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 3. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 4. Cenę kolejnego korzystniejszego postąpienia należy wpisywać po uprzednim zapoznaniu się z aktualnym najkorzystniejszym postąpieniem cenowym wpisując z rozwagą „cenę przebicia oferty najkorzystniejszej”, tak aby omyłkowo nie wprowadzić niewłaściwej ceny. System jedynie „dopytuje się” o oferty, które złożone są w kwocie niższej o 50% od ceny oferty najkorzystniejszej. Inne oferty traktowane są jako wiążące i nie ma możliwości dokonywania korekty uprzednio omyłkowo wprowadzonej kwoty, ponieważ jest ona przez system traktowana jako ostateczna i wiążąca po „KLIKNIĘCIU” przycisku „POTWIERDŹ”. 5. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500,00 zł brutto. 6. W toku licytacji Zamawiający automatycznie za pośrednictwem platformy elektronicznej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej oraz o cenach złożonych ofert w ten sposób, że informacje te będą na bieżąco dostępne po „KLIKNIĘCIU” na zakładka „LISTA POSTĄPIEŃ”. 7. Do momentu zamknięcia licytacji zablokowana jest możliwość identyfikacji Wykonawców nawzajem. 8. Po dokonaniu każdego postąpienia cenowego lub na bieżąco Wykonawca powinien dokonywać odświeżenia strony (klawisz F5) celem aktualizacji listy postąpień, tak aby posiadał na bieżąco aktualną listę postąpień z aktualnymi cenami. 9. Zamawiający określa kwotę wywoławczą, którą Wykonawcy mogą licytować „w dół” – 117 700,00 zł brutto. 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 11. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-11-22 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Samodzielny Referat Zamówień Publicznych – pok. 201,ul. Mickiewicza 2, 10-548 Olsztyn.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin otwarcia wypada w dzień wolny od pracy, a zatem otwarcie nastąpi pierwszego dnia roboczego po ustalonym terminie, tj.
2012-12-03 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-12-03 09:40:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiającywymaga od Wykonawcy zawarcia z nim umowy zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do INSTRUCKJI DLA WYKONAWCÓW dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego: www.zus.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła