Licytacja L-364-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-364-2014 - Zakup sprzętu komputerowego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ZZP, KWP Katowice
Adres pocztowy: Lompy 19
Miejscowość: Katowice, Kod pocztowy: 40-038
Tel.: 32 2002050, Faks: 32 2002060
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

371046

Termin otwarcia licytacji:

2014-11-27 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup sprzętu komputerowego
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego określonego w załączniku nr 3 do ogłoszenia - formularzu cenowym - specyfikacji sprzętu. 2. Szczegółowe informacje dotyczące minimalnych parametrów technicznych oraz ilości zakupywanego sprzętu znajdują się w załączniku nr 3 do ogłoszenia - formularzu cenowym -specyfikacji sprzętu. W załączniku nr 3 do ogłoszenia - formularzu cenowym - specyfikacji sprzętu Zamawiający powołuje się na wyniki testów procesorów opublikowanych na stronnie PassMark http://cpubenchmark.net z dnia 04.11.2014r. jaki winien spłniać zaoferowany sprzęt. 3. Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia opcję zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu. 3.1 Ilości zakupywanego asortymentu podane w załączniku nr 3 do ogłoszenia - formularzu cenowym - specyfikacji asortymentu stanowią minimum, które Zamawiający na pewno zrealizuje w ramach zamówienia. 3.2 ilości zakupywanego asortymentu w ramach opcji będzie wynikać z kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą przewidzianą przez Zamawiającego na realizację zamówienia, a ceną brutto za realizację zamówienia na którą zostanie zawarta umowa po licytacji elektronicznej. 3.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z przewidzianego prawa opcji, tj. zakupu dodatkowego asortymentu. 3.4 Cena jednostkowa asortymentu zakupywanego w ramach opcji będzie taka jak cena asortymentu wskazana przez Wykonawcę w wypełnionym załączniku nr 3 do ogłoszenia - formularzu cenowym - specyfikacji sprzętu złożonym po przeprowadzeniu licytacji elektronicznej dotyczy zwycięzcy licytacji. 3.5 Dostawa asortymentu zakupywanego w ramach opcji będzie musiała się odbyć w terminie określonym dla realizacji niniejszego zadania tj. w terminie do dnia 19.12.2014 r. Tym samym Wykonawcy nie będzie przysługiwał dodatkowy czas na realizację zamówienia w ramach opcji. 3.6 Asortyment zakupywany w ramach opcji musi być tego samego producenta tego samego modelu oraz o tych samych parametrach co sprzęt oferowany w ramach zakupu podstawowego wskazanego w wypełnionym w załączniku nr 3 do ogłoszenia - formularzu cenowym - specyfikacji sprzętu. 4. Zamawiający wymaga aby przedmiot dostawy był produkowany jako fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go ponadto zaoferowany sprzęt dla każdej pozycji asortymentowej winien być tego samego modelu. (np. wszystkie monitory w poz. Nr 2 mają być tego samego producenta i ten sam model). 5. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę producenta i modelu oferowanego sprzętu jak również dodatkowych urządzeń wchodzących w skład danej pozycji sprzętu w kolumnie nr 4 załącznika nr 3 do ogłoszenia - formularzu cenowym - specyfikacji sprzętu. Podany model będzie porównywany przez Zamawiającego na podstawie ogólnodostępnych parametrów technicznych z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego. 6. Zamawiający wymaga, aby sprzęt dostarczany w ramach realizacji umowy posiadał deklarację zgodności CE 7. Zamawiający wymaga aby w przypadku awarii dysku twardego w okresie gwarancji uszkodzony dysk pozostał u Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowego dysku w ramach udzielonej gwarancji bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. 8. Zamawiający wymaga gwarancji określonej w Załączniku nr 3 do ogłoszenia. Gwarancja będzie liczona od dnia dostawy. 9. Zamawiający wymaga, aby sprzęt określony w pozycjach 1 do 7 Załącznika nr 3 do ogłoszenia formularzu cenowym - specyfikacji sprzętu, spełniał wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov - potwierdzony wydrukiem ze strony internetowej dostarczonym przez Wykonawcę, który wygra licytację wraz z dostawą sprzętu 10. Zamawiający wymaga, aby asortyment określony w pozycjach 1 do 4 Załącznika nr 3 do ogłoszenia formularzu cenowym - specyfikacji sprzętu spełniał kryteria środowiskowe w tym zgodności z Dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w formie oświadczenia producenta jednostki dostarczone przez Wykonawcę, który wygra licytację wraz z dostawą sprzętu. 11. Zamawiający wymaga, aby producent sprzętu określonego w pozycjach 1 do 4 Załącznika nr 3 do SIWZ formularzu cenowym - specyfikacji sprzętu posiadał Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu w formie dokumentu potwierdzającego dostarczonym przez Wykonawcę, który wygra licytację wraz z dostawą sprzętu 12. Zamawiający wymaga, aby serwis sprzętu określonego w pozycjach 1 do 4 Załącznika nr 3 do ogłoszenia formularzu cenowym - specyfikacji sprzętu był realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera. Wykonawca, który wygra licytację wraz z dostawą sprzętu dostarczy odpowiednie dokumenty potwierdzające. 13. Realizacja umowy jest jednorazowa, a za zgodą zamawiającego w kilku transzach. 14. W przypadku podania przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej: norm, certyfikatów, nazw własnych - znaków towarowych np.: System operacyjny Windows 7, Windows 8, ISO9001 itp. - Zamawiający dopuszcza też inne równoważne normy, certyfikaty oraz systemy operacyjne które będą w stanie zapewnić pełną funkcjonalność i kompatybilność ze stosowanym u Zamawiającego oprogramowaniem (SWD, FREJZAP, AFIS, KCIK, SKOP (ZSILP), SWOP, ZAP, MWD. Jednocześnie zgodnie z obowiązującymi przepisami udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy 15. Wykonawca w ramach dostawy zapewnia wniesienie sprzętu do pomieszczenia wskazanego przez pracownika Zamawiającego. 16. Zamawiający wymaga aby w okresie gwarancji sprzęt podlegający naprawie był odbierany z, oraz po naprawie dostarczany (w tym wniesiony) do pomieszczeń Wydziału Teleinformatyki KWP w Katowicach przy ul. J. Lompy 19 bez dodatkowych kosztów dojazdu i kosztów wniesienia. 15. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Na wniosku o dopuszczenie do udziału oraz w formularzu ofertowym w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie wskazujące zakres dostawy, jaki będzie realizował przy udziale podwykonawcy/ów.16. Zamawiający informuje, że szacunkowa wartość zamówienia wynosi 127 050,00 zł netto.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.21.31.00-6
Dodatkowe przedmioty 30.21.31.00-6
30.21.33.00-6

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
19.12.2014 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości 3.800,00 złotych należy wnieść w terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na okres 30 dni jak niżej: 1. Wadium należy wnieść w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego tj. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Narodowy Bank Polski O/O Katowice 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000 Zaleca się umieszczenie dopisku - wadium dot. ZP-2380-620-88/2014. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. do dnia 18.11.2014 r. do godziny 12:00 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 18.11.2014 r., o godzinie 12:00 znajdzie się na koncie Zamawiającego. 3. Wadium w innej formie niż w ppkt. 2 należy złożyć (oryginał) w siedzibie Zamawiającego tj. KWP w Katowicach ul. J. Lompy 19, pokój 504 kasa - V piętro blok C najpóźniej w dniu 18.11.2014 do godziny 12:00 lub załączyć oryginał np. gwarancji zapłaty wadium do wniosku (oryginał gwarancji wadialnej załączony do wniosku zostanie przekazana do kasy Zamawiającego). Kasa jest czynna w pierwszy i ostatni dzień miesiąca kalendarzowego oraz we wtorki w godzinach 11,00-13,00. Wadium ma zabezpieczać interes Zamawiającego na okres od dnia złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. od dnia 18.11.2014 r. do dnia przeprowadzenia licytacji - z uwagi na relatywny termin przeprowadzania licytacji Zamawiający wyznacza okres ważności wadium na 30 dni tj do dnia 17.12.2014 r. i nie może zawierać ograniczeń sprzecznych z ustawą Pzp, a w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art 46 ust 4a i ust 5 ustawy Pzp. Kserokopię gwarancji należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Brak dokumentu we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie spowoduje odrzucenia wniosku. 4. Wadium zostanie zwrócone w trybie określonym a) w art. 46 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, b) w art. 46 ust. 1A ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. c) w art.46 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał wniosek przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. Zgodnie z art.46 ust 4 a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Uwaga: W przypadku składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w pozycji zobowiązanego (Wykonawcy) wskazywać wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie lub lidera konsorcjum jako działającego w imieniu wszystkich Wykonawców działających w konsorcjum

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć:

inne dokumenty
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty Oświadczenie wykonawcy, że wraz z pierwszą dostawą sprzętu przedłoży następujące dokumenty: 1. Zamawiający wymaga gwarancji określonej w Załączniku nr 3 do ogłoszenia. Gwarancja będzie liczona od dnia dostawy. Odpowiednie dokumenty gwarancyjne Wykonawca dostarczy przy dostawie sprzętu. 2. Zamawiający wymaga, aby sprzęt określony w pozycjach 1 do 7 Załącznika nr 3 do ogłoszenia formularzu cenowym - specyfikacji sprzętu, spełniał wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov - potwierdzony wydrukiem ze strony internetowej dostarczonym przez Wykonawcę, który wygra licytację przedłoży dokument wraz z dostawą sprzętu 3. Zamawiający wymaga, aby sprzęt określony w pozycjach 1 do 4 Załącznika nr 3 do ogłoszenia formularzu cenowym - specyfikacji sprzętu spełniał kryteria środowiskowe w tym zgodności z Dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w formie oświadczenia producenta jednostki dostarczone przez Wykonawcę, który wygra licytację wraz z do stawą sprzętu 4. Zamawiający wymaga, aby producent sprzętu określonego w pozycjach 1 do 4 Załącznika nr 3 do SIWZ formularzu cenowym - specyfikacji sprzętu posiadał Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu w formie dokumentu potwierdzającego dostarczonym przez Wykonawcę, który wygra licytację wraz z pierwszą dostawą sprzętu 5. Zamawiający wymaga, aby serwis sprzętu określonego w pozycjach 1 i 4 Załącznika nr 3 do ogłoszenia formularzu cenowym - specyfikacji sprzętu był realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera. Wykonawca, który wygra licytację wraz z pierwszą dostawą sprzętu dostarczy odpowiednie dokumenty potwierdzające

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Licytacja prowadzona będzie na platformie Urzędu Zamówień Publicznych znajdującej się na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl 1.2. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl 1.3. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji przekazać informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji itp. 1.4. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Zamawiający dopuszcza przekazanie loginu najpóźniej dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na: zakup sprzętu komputerowego 2. Po zalogowaniu się na platformie, Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 3. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6.Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania zamówienia obejmujący cały asortyment z kosztami dostaw oraz inne koszty z tym związane. Przed przystąpieniem do złożenia postąpienia Wykonawca winien obliczyć cenę oferty tak, aby ceny jednostkowe wymnożone przez ilości po zsumowaniu wszystkich pozycji dawały wylicytowaną wartość brutto. 7. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 8. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 200,00 PLN. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 9. W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 10. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za całość zamówienia i koszty związane i dostawami przedmiotu zamówienia w wysokości 156 271,50 PLN 11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. W przypadku podania w trakcie licytacji ceny, której nie da się przeliczyć przez ilość zamawianego asortymentu wskazaną w załączniku nr 3 do ogłoszenia Wykonawca w trakcie wypełniania formularza ofertowego zobowiązany jest do prawidłowego przeliczenia ceny, przy czym wartość zaoferowanego asortymentu nie może przekroczyć ceny, wylicytowanej w trakcie licytacji elektronicznej

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-11-18 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice ul. Lompy 19. Zespół Zamówień Publicznych KWP blok C piętro VII pokój 747

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-11-27 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-11-27 10:16:06

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Szczegółowe warunki umowy zawarte są w załączonym projekcie umowy w załączniku nr 2 do ogłoszenia dostępnym na stronie www.bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

CENA: Wykonawca, który wygra licytację, przed zawarciem umowy wypełni Formularz ofertowy - załącznik nr 5 do ogłoszenia dostępny na stronie http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl oraz załącznik nr 3 do ogłoszenia - formularz cenowy - specyfikacja sprzętu, dostępny na stronie http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl, podając w nim ceny jednostkowe brutto dla każdej pozycji poszczególnego asortymentu ( np. sztukę,opakowanie), które po wymnożeniu przez ilości i zsumowaniu wszystkich wartości pozycji dadzą wylicytowaną cenę oferty brutto. Formularz cenowy stanowić będzie załącznik do umowy PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: 1.Wniosek ma być złożony w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie (kopertach) nie jest dopuszczalne złożenie wniosku w formie elektroniczne - za sposób zabezpieczenia kopert/y odpowiada Wykonawca. 2. Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona:ZP-2380-620-88/2014 Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na Zakup sprzętu komputerowego. Adres Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19 blok C piętro VII pokój 747 Nie otwierać przed komisyjnym otwarciem wniosków 3. Ponadto koperta winna spełniać warunek uniemożliwiający odczytanie jej zawartości i oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy z uwagi na pkt. 4. 4. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie wnioski otrzymane po terminie składania zostaną zwrócone Wykonawcom po upływie ostatecznego terminu składania wniosków. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW: 1. Wykonawca składa: wypełniony wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wg. wzoru załącznika nr 1 do ogłoszenia oraz dokumenty i załączniki wskazane w Sekcji III.4 ogłoszenia 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wszystkie załączniki w tym dokumenty i oświadczenia, mają być w całości sporządzone w języku polskim, ręcznie, na maszynie do pisania lub komputerze (w sposób czytelny) oraz podpisany w sposób określony pkt. 3 przez osoby uprawnione (podpisujące wniosek). Osoba uprawniona to osoba, która jest wymieniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub działająca z jej upoważnienia. 3. Wszystkie dokumenty w złożonym wniosku muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione. Nie dotyczy załączników składanych jako oryginały wystawione i podpisane przez uprawnione organy np. ZUS. Dokumenty wielostronicowe mogą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione na pierwszej lub ostatniej jego stronie. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku składania dokumentów wydanych w języku innym niż język polski, dokumenty te są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Uwaga: Przez podpis czytelny Zamawiający rozumie podpis odręczny, zawierający imię i nazwisko pozwalający na identyfikację osoby, która go złożyła. 4. W przypadku podpisywania wniosku przez osobę nie wymienioną w aktualnym odpisie z właściwego rejestru, niezbędne jest we wniosku pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu Wykonawcy w formie oryginału lub jego poświadczonej notarialnie kopii. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba podpisująca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy PZP wynika obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w wniosku pełnomocnictwa w formie oryginału lub jego poświadczonej notarialnie kopii w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Uwaga: W przypadku spółki cywilnej, wspólnicy nie przedstawiają osobnego dokumentu zawierającego pełnomocnictwo, jednakże uprawnienia do reprezentacji spółki przysługujące każdemu ze wspólników ma wynikać z samej umowy spółki cywilnej dołączonej do wniosku. 6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą wniosek (osobę uprawnioną). 7. Wszelkie dokumenty składane na papierze światłoczułym uznane zostaną za nieważne. 8. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu są jawne od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu art. 96 ust 3. Nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawcy podczas licytacji (login) aż do momentu jej zamknięcia oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania wniosku zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 9. Jeżeli Wykonawca chce zastrzec strony ww. wniosku wówczas składa je w dodatkowej zabezpieczonej kopercie, z opisem INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA. 10. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, sam lub jako Partner Konsorcjum firm. 11. W przypadku złożenia przez jednego Wykonawcę dwóch lub więcej wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Zamawiający uzna złożenie wniosku za ważne i dopuści Wykonawcę do udziału w postępowaniu na podstawie wszystkich złożonych wniosków

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła