Licytacja L-367-2013

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-367-2013 - Nadzr inwestorski przy GCK w Polichnie

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Gmina Szastarka, Gmina Szastarka
Adres pocztowy: Szastarka 121
Miejscowość: Szastarka, Kod pocztowy: 23-225
Tel.: 158714145, Faks: 158714130
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

165481

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzr inwestorski przy GCK w Polichnie
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
pełnienie kompleksowej usługi funkcji nadzoru inwestorskiego zadania pn. REMONT KONSTRUKCJI I POKRYCIA DACHU ORAZ WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM KULTURY W POLICHNIE, branży 1.konstrukcyjnobudowlanej, 2.elektrycznej Nadzór inwestorski sprawowany będzie nad realizacją poniżej podanego zakresu robót, dla wybranego już w drodze licytacji elektronicznej wykonawcy. ETAP I zakończenie robót wraz z bezusterkowym końcowym protokołem odbioru do dnia 25.09.2013 r. A.CZĘŚĆ DOTYCZĄCA WYKONANIA ROBÓT PRZEZNACZONYCH DLA GMINNEGO CENTRUM KULTURY 1.Roboty rozbiórkowe- rozebranie rynien z blachy-47,7m,rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.-13,26m2,rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do uzytku-384,43m2, 2.Remont i uzupełnienie konstrukcji dachu-wzmocnienie krokwi prze nabicie jednostronne desek grub.32mm-48,24m,nadbitki poprzecz.drewna z tarcicy nasyconej-1,44m3,dołączenie elementów konstrukcji dachu-koniec krokwi-48,24szt. 3.Pokrycie dachu blachodachówką z izolacją z folii -izol.p.wilgoc i p.wodne z folii polietylen.461,23m2,pokrycie blachą dachówko podobną-kolor brąz-461,25 m2,pokrycie -gąsiory-25,29m,blachy okapowe 137,93m,wiatrownice boczne 21,23m,rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki śr.150mm-50,59m,rury spustowe z PCW śr.110mm-23,45m,okładziny typu siding z elem.winylowych-podsufitki-41,38m, 4.Roboty remontowo-modernizacyjne-remont kominów, przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych1,38m3,uzupełn.zbrojonych czapek kominowych z c.klinkierowej-3,51m2,ściankidzialowe z c.pełnej lub dziurawki gr.1,2 cegły-0,67m2, 5.Instalacja odgromowa-wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z płaskownika do 120 mm2 w ciągu pionowym30,01m,pierwszy pomiar insytal.odgr.-0,67 B.CZĘŚĆ DOTYCZĄCA WYKONANIA ROBÓT PRZEZNACZONYCH DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ1.Roboty rozbiórkowe- rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku-23,50m, Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.nie nadających się do użytku-6,53 m2,rozbranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku-189,34m2, 2.Remont i uzupełnienie konstrukcji dachu- wzmocnienie krokwi przez nadbicie jednostronnie desek gr.32 mm-23,76m,nadbitki przekr.poprzecz.drewna do 180m2, z tarcicy nasyconej-0,71 m3,dołączenie elementów konstrukcyjnych dachu-koniec krokwi-23,76 szt. 3.Pokrycie dachu blachodachówką z izolacją z foli - izol.p.wilgociowe i p.wodne z folii -227,17m2,pokrycie dachów blachą dachówkopodobną-kolor brąz-227,18m2,gąsiory-12,46m,blachy okapowe-67,94m,wiatrownice boczne-10,46m,rynny dachowe z PCW na uszczelki półokrągłe śr.150mm-24,92m,rury spustowe z PCW okrągłe śr.110mm-11,55m,podsufitka typu siding-20,38m2, 4. Roboty remontowo-modernizacyjne - remont kominów - przemurowanie z cegieł klinkierowych-0,68m3,ścianki działowe pełne z cegieł pelnych lub dziurawek gr.1/2 cegły-0,33m2, 5. Instalacja odgromowa- wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z płaskownika o przekr.do 120mm2-33,97m,wym.przewodów instalacji uziemiającej odgromowej z linki o przekr.do 120mm2-14,78m,pierwszy pomiar instal.odgrom. C.REMONT I WYPOSAŻENIE SWIETLICY I SCENY.CZĘŚĆ DOTYCZĄCA GMINNEGO CENTRUM KULTURY 1.Remont świetlicy - rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołow-60,42 m2,rozebranie podłog ślepych-60,42m2,rozebranie legarów-149,98m,wykucie z murów drewnianych progu-1m,podkłady z ubitych mat.sypkich pod podlogi i posadzki-3,02m3,izolacje z folii polietylenowej układane na sucho jednowarstwowe-60,42m2,izolacje poziome p.dźwiekowe z plyt styropian.gr.15 cm układane na wierzchu konstrukcji na sucho-1-warstwowo-60,42m2,izol.poziome p.dzw.z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho 1-w-wo-dylatacja obwodowa posadzki ze styropianu EPS-70 gr.2 cm szer.8 cm-2,69m2,w-wy wyrównawcze z zapr. Cement.pod posadzki zatarte na ostro gr.20mm,posadzka uzupełnienie na progu drzwi na scenę -60,85m2,w-wy wyrówn.z zaprawy cement.pod posadzki-zmiana gr.o 10 mm(pogrubienie o 60 mm-60,85m2,posadzki cement.-dopłata za zbrojenie siatka metal.zgrzewana z prętów stal-60,42m2,posadzki płytkowe z kamieni sztucznych płytki 30 cm x 30 cm układane na klej metoda zwykła-60,42m2,cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych cokolik 10 cm układane na klej z przycinaniem płytek metoda zwykła-28,15m,zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej,przycięcie ościeżnic i skrzydeł drzwiowych od dołu-szt.1,schody drewniane,prostobieznez podstopnicami o stopniuach dłg.1,1m stopni -5 szt.próg drewniany z deski o gr.45 mm-0,43 m2, lakierowanie schodów drewnianych i progu -3,03 m2, 2.Wyposażenie sceny- dostarczenie i montaz wyposażenia sceny,szczegółowy zakres wdłg.załacznika nr.1 do przedmiaru robót. 3.Zał. Nr.1 KURTYNA GŁÓWNA szerokość 840cm wysokość 400cm paldament 30cm Proponowany materiał plusz kurtynowy 370g m atest trudnopalności unijny wyznaczanie zapalności wg PN EN ISO 6940 1998 PN91 P04824 Dżwiękochłonność miejscowa okotarowania łącznie przy powierzchni 260m2 14db dla 500m - Drapowanie .Obciążenie dolne kieszeniowe 0.63kg mb Zakos łączący 20cmObciążenie pionowe części zamykającej 1.7kg strona wzniosu pionowego 9cm Torowisko prowadzące.Ugięcie odcinkowe torowiska 4mm mb przy obciążeniu max 174N m - Wózki czterołożyskowe lub rnoważne,cichobieżne, powłoka łożysk poliamidowa. Lina napędowa 5mm poliamidowa nierozciągliwa w powłoce bawełnianej, atest. Mechanizm napędowy - sterowanie radiowe 310Mhz Q zasięg 100m, sterowanie ręczne. Pobór mocy 200VA. Klasa ochrony IP53 KURTYNA HORYZONTALNA,szerokość 750cm, wysokość 530cm opis jak kurtyna główna napęd ręczny korbowy. KULISY szerokość 130cm, wysokość 530cm 6szt. mechanizm obrotowy PALDAMENTY,szerokość 840cm wysokość lOOcm, 3szt. wysokość stopniowana w tył sceny co 30cm w dół. OŚWIE TLENIE SCENICZNE,Most frontowy,TVS STUDIO 800 8szt.IC4doświetlacz dichroniczny 3szt. Most horyzontalny,PAR 56 12szt.Grona frontowe widowni,SPOT 500W 2x4szt. Dla całości stopnie mocy EDX4DMX - 7szt. sterownik główny oświetlenie LC1224. ETAP I I - zakończenie robót wraz z bezusterkowym końcowym protokołem odbioru do dnia 10.09.2014 r. A.CZĘŚĆ DOTYCZĄCA WYKONANIA ROBÓT PRZEZNACZONYCH DLA GMINNEGTO CENTRUM KULTURY 1.Docieplenie budynku- płytami styropianowymi gr.10 cm. metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki-269,39m2,docieplenie ścian zewn.w-wą siatki-parter-114,40m2,docieplenie ościeży-stryop.gr.2 cm metodą lekką-mokrą j.w.-13,44m2,montaż listew startowych do podlozy cegły-38,13m,ochrona narozników wypukłych na styropianie z dod.wzmocnieniem jedna w-wa siatki-209,28m, rusztowanie ramowe elew.-272,72m2,uzup.tunków zewn.cementowych kat.III o podłozach z cegły,pustaków gazo- i pianobet.-15,31m2,dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji -tynki gładkie-gzyms-15,31m2,obróbki blacharskie z blachy powlekanej -podokienniki-11,67m2,rozebranie obróbek blacharskich podokienników-12,37m2,dwukrotne malowanie farba olejną krat i balustrad z pretów prostych- 9,32m2,demontaż przeróbka i ponowny montaż krat średnio ozdobnych-9,32m2,dwukrotne malowanie farba olejną pow.,etal.pełnych szpachlowanie-12,78m2,okna-PCV-2,33m2,wyprawa elew.cienkowarstwowa z tynku min. Gr.2mm z Got.mieszanki wyk,ręcznie -236,95m2,cokół-tynki zewn.szlachetnecykl.wyk.ręcznie-40,50m2,opaska kapilarna-wykon.koryta na całej szerokości jezdni chodników w gruncie kat.III-IV gł.20 cm-15,44m2,profilowaniei zageszczenie podłoża pod w-wy konstrukc.6,93m2, j.w. lecz -23,11 m2, w-wa odcinająca zagęszczenie ręczne-6cm gr.po zagęszczeniu-23,11m2,j.w.lecz 3 cm-23,11m2, podsypka piaskowa z zagęszczeniem -23,11m2,nawierzchnia zkostki brukowej betonowej-6 cm na podsypce piaskowej-23,11m2,obrzeża betonowe o wy,20cmx6 cm.-46,23m, B.CZĘŚĆ DOTYCZĄCA WYKONANIA ROBÓT PRZEZNACZONYCH DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 1.Docieplenie budynku płytami styropianowymi gr.10 cm. metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki-132,68 m2,docieplenie ścian zewn.w-wą siatki-parter-56,35 m2,docieplenie ościeży-stryop.gr.2 cm metodą lekką-mokrą jw. 6,62 m2,montaż listew startowych do podlozy cegły-18,78 m,ochrona narozników wypukłych na styropianie z dod.wzmocnieniem jedna w-wa siatki-103,08 m, rusztowanie ramowe elew.- 134,32 m2,uzup.tunków zewn.cementowych kat.III o podłozach z cegły,pustaków gazo- i pianobet.- 7,54 m2,dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji -tynki gładkie-gzyms-7,54 m2,obróbki blacharskie z blachy powlekanej -podokienniki- 5,74 m2,rozebranie obróbek blacharskich podokienników- 6,09 m2,dwukrotne malowanie farba olejną krat i balustrad z pretów prostych- 4,59 m2,demontaż przeróbka i ponowny montaż krat średnio ozdobnych-4,59 m2,dwukrotne malowanie farba olejną pow.,etal.pełnych szpachlowanie-6,29 m2,okna-PCV- 1,14 m2,wyprawa elew.cienkowarstwowa z tynku min. Gr.2mm z Got.mieszanki wyk,ręcznie - 116,70 m2,cokół-tynki zewn.szlachetnecykl.wyk.ręcznie- 19,94 m2,opaska kapilarna-wykon.koryta na całej szerokości jezdni chodników w gruncie kat.III-IV gł.20 cm-3,41 m2,profilowaniei zageszczenie podłoża pod w-wy konstrukc.3,41 m2, j.w. lecz -11,38 m2, w-wa odcinająca zagęszczenie ręczne-6cm gr.po zagęszczeniu- 11,38 m2,j.w.lecz 3 cm-11,38 m2, podsypka piaskowa z zagęszczeniem - 11,38 m2,nawierzchnia zkostki brukowej betonowej-6 cm na podsypce piaskowej- 11,38 m2,obrzeża betonowe o wy,20cmx6 cm.-22,77 m, Inne wymagania, które należy wykonać - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą należy dołączyć na dzień końcowego odbioru robót -dokumentację po wykonaniu robót wraz z atestami, certyfikatami itp. wbudowanych materiałów budowlanych, protokoły robót zanikowych, badań itp. - dołączyć do I i II etapu robót, -przywrócenie placu budowy do stanu pierwotnego,po zakończeniu całości robót, - zaleca się, żeby Wykonawcy obejrzeli obiekt w terenie, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego, - z należytą starannością, - terminowo. Zgodnie z art.29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych,.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 71.00.00.00-8
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
10.09.2019 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
nie dotyczy

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę wymaganych warunków określonych art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku-Prawo zamówień publicznych zał.nr.2 wykonanie lub wykonywanie w ciągu ostatnich 3 lat,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,co najmniej 1 jednej usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego,wielobranżowego polegającego na pełnieniu nadzoru inwestorskiego dla robót związanych z remontembudową dla branzy konstrukcyjnobudowlanej, elektycznej zal nr 8 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi branży konstrukcyjnobudowlanej,pełniąca jednocześnie funkcję koordynatora nadzoru,jedna osoba z uprawnieniami branży elektrycznej, odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wykonywanych przez wykonawcę robót, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami,zal nr.4 oświadczenie, że osoby, wymienione w załączniku nr4,które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zgodne z Prawem budowlanym tzn każdy z inspektorów poszczególnych branż musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń zał.nr.5 ubezpieczenie od OC inspektorów nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż, minimum na kwotę100.000 zł. każdy .Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty wymienione wyżej złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku spełnia lub nie spełnia. Pełnomocnictwo dla lidera podmiotów występujących wspólnie, pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie została wskazana do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zał.nr.5 Wykonawca, który wylicytuje najkorzystniejszą cenę, przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu pisemną ofertę na przedmiot zamówienia, potwierdzającą wylicytowaną cenę kompleksowej usługi. Dopuszcza się rozliczenia częściowe, proporcjonalnie do rozliczeń częściowych robót budowlanych. Należy uwzględnić konieczność spotkań w trakcie przeglądów obiektu w okresie gwarancyjnym, po zakończeniu robót.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
zmiana stawki i kwoty podatku VAT, określonego w wynagrodzeniu brutto stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów wprowadzających zmiany. Zmiana osoby Wykonawcy z przyczyn losowych. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona, która występuje z propozycją zmiany, zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę (projekt umowy zał.nr.7)

Termin związania ofertą

10 (od ostatecznego terminu składania ofert

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.gminaszastarka.pl/bip/przetargi

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcydopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jakoWykonawca. Wykonawca,aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z powyższym wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. Wymagania techniczne komputer klasy PC lub równoważny z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet,zainstalowana przeglądarka MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.4.W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach, grosze należy oddzielić od złotych kropką 5.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6.Zamawiajacy przyjął minimalne postąpienie minimalna różnica między kolejnymi ofertami wartość 1200 zł brutto.7 Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 6400 zł brutto.8.W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert,z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców

Minimalna wysokość postąpienia

1200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-08-28 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Gminy Szastarka,23-225 Szastarka,w sekretariacie,pokój nr.14

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 11:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w jej projekcie, będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego zal nr 7 www.gminaszastarka.pl bip w zakładce przetargi

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413, Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy, w ramach działania Odnowa i rozwój wsi..

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła