Licytacja L-37-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-37-2009 - Dostawa papieru dla EFS [OP.IV.WW.3331/36/09].

Dane zamawiającego

dr Wojciech Wnuk, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Lubomelska 1-3
20-074, Lublin

Numer ogłoszenia w BZP:

56685-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-04-15 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Jednorazowa dostawa papieru o następujących parametrach - Papier A4, xero 80g/m2, co najmniej 160CIE, bezpyłowy; 1500 ryz (500 arkuszy).

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, powinien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. Wymagania techniczne Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto, za wykonanie całego zamówienia, wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 100.00zł. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-04-08 12:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedstawia: a) oświadczenie w trybie art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy - załącznik nr 2 do Ogłoszenia (zamieszczone na stronie internetowej http://www.bip.lublin.pl/um/index.php?menu=ogloszenia&stage=przetargi&type=wszystkie) – w formie oryginału; b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (aktualny należy rozumieć jako odpis aktualny, a nie „pełny”) – (w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę). 2. Dokumenty w przypadku składania oferty przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP. a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 lit. b składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji). b) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt a) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy - w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy) z podaniem zamawiającego, jakiego zamówienia publicznego dotyczy oraz jego przedmiotu. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e. 4. W przypadku złożenia przez Wykonawców wspólnego wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, do wniosku należy dołączyć: a) wszystkie dokumenty wskazane w ust. 1 lit. a) i b) dotyczące każdego ze wspólników; b) oryginał pełnomocnictwa celem ustalenia: - wykonawcy - pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców, - wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie publiczne (wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby). Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Wniosek musi być podpisany w taki sposób, aby prawnie zobowiązywał wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Zapisy dotyczące uwag odnośnie formy składanych dokumentów oraz dokumentów wymaganych od wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą stosuje się odpowiednio. c) W imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie prawo do składania kolejnych postąpień będzie miał Wykonawca-Pełnomocnik jako podmiot poinformowany o zakwalifikowaniu się do udziału w licytacji.

VIII. Termin związania ofertą

Zamawiający w zaproszeniu do składania ofert określi termin związania ofertą wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę..

IX. Termin wykonania zamówienia

Do 10 czerwca 2009 r..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.bip.lublin.pl/um

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

WZÓR UMOWY Umowa Nr …….../09 na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek dla Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Zawarta w dniu ………………… 2009 r. w Lublinie pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20–074 Lublin, reprezentowanym przez: 1) ………………………… – …………………………………….., 2) Marka Flasińskiego – Członka Zarządu Województwa Lubelskiego, zwanym dalej Zamawiającym, a ………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej Wykonawcą. Umowa zawarta została po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie licytacji elektronicznej (art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). § 1 Przedmiotem umowy jest dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek (papier A4, xero 80g/m2, co najmniej 160CIE, bezpyłowy; w ilości 1500 ryz (1 ryza -500 arkuszy) dla Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. § 2 1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dobrej jakości oraz spełnia normy obowiązujące na tego rodzaju materiały. 2. Zamawiający informuje, że osobami upoważnionymi do dokonania odbioru przedmiotu umowy są: a) Iwona Nakielska – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego b) Rafał Sobiech – Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego 3. Dla ważności czynności, o których mowa w ust. 7 konieczny jest podpis jednej z wskazanych osób w ust. 2 niniejszego paragrafu. 4. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest Ryszard Szymański – Kierownik Oddziału Komunikacji i Promocji PO KL 5. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest ……………………………………. – ………………………………………………… 6. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 stanie się własnością Zamawiającego z chwilą odbioru. Odbiór ilościowy i jakościowy odbywa się u Zamawiającego. 7. Odbiór przedmiotu zamówienia Strony potwierdzą w protokole zdawczo-odbiorczym, stwierdzającym zgodność jakościową i ilościową przedmiotu zamówienia z umową. § 3 Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, na terenie Lublina, własnym środkiem transportu i na własny koszt w terminie do 10 czerwca 2009 r. § 4 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie łącznie w wysokości netto: ……………………………..…… PLN. W tym VAT ………………. PLN brutto w kwocie ………..…………………….…. PLN (słownie brutto złotych: ………………………………….………..…………………………….......) 2. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę załącznik nr 1 do oferty stanowi jednocześnie załączniki nr 1 do umowy. 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury, wystawionej przez Wykonawcę na wskazany przez niego rachunek bankowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT Zamawiającemu. 4. Warunkiem wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest dostarczenie przedmiotu umowy zgodnie z § 3 umowy oraz dokonanie odbioru przez Zamawiającego. 5. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. § 5 1. W przypadku nie przystąpienia do wykonania umowy, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jak również odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 30% wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy. Zamawiający może potrącić z umówionego wynagrodzenia należność z tytułu kary umownej, która staje się wymagalna chwilą naliczenia przez Zamawiającego, bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do zapłaty. 2. W przypadku nie przystąpienia do wykonania umowy, niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. 3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych. § 6 Zamawiający informuje Wykonawcę, że niniejsza dostawa jest współfinansowana w 85 % ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet X Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w 15% z budżetu JST. § 7 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. § 8 Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 9 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony z uwzględnieniem art.144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. § 10 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

1. Zamawiający informuje Wykonawcę, że niniejsza dostawa jest współfinansowana w 85 % ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet X Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w 15% z budżetu JST. 2. Wszyscy wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną zaproszenie do składania ofert. 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują drogą elektroniczną. 4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Piotr Wiśniewski – w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia; Wojciech Wnuk – email: Wojciech.Wnuk@lubelskie.pl (w sprawach procedury postępowania). 5. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia (zamieszczony na stronie internetowej http://www.bip.lublin.pl/um/index.php?menu=ogloszenia&stage=przetargi&type=wszystkie).

Informacje o wadium:

Zamawiający nie wymaga wadium.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-04-08 12:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 60 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-04-09 12:59:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła