Licytacja L-37-2015

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-37-2015 - Wykonanie operatów szacunkowych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Skarb Państwa reprezentowany pr, Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku
Adres pocztowy: Słonimska 1
Miejscowość: Białystok, Kod pocztowy: 15-950
Tel.: 85 869 6249, Faks: 85 869 6249
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

42056-2015

Termin otwarcia licytacji:

7 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 9:30.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie operatów szacunkowych
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności i wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Białymstoku: 1) przy ul. Marczukowskiej 2A, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 5 jako działki o numerach 307/3 o pow. 0,4859 ha, 307/5 o pow. 0,0024 ha, 307/1 o pow. 0,2050 ha, 371 o pow. 0,2067 ha i 372 o pow. 0,2017 ha, o łącznej powierzchni 1,1017 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta KW Nr BI1B/00110076/5 - 1 operat; 2) przy ul. Wł. Wysockiego 65, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 13 jako działki o numerach 131/11 o pow. 0,0003 ha, 131/12 o pow. 0,0084 ha, o łącznej powierzchni 0,0087 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta KW Nr BI1B/00163468/6 - 1 operat; 3) oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 18 jako działka o numerze 1662/7 o pow. 0,0049 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta KW Nr BI1B/00117894/4 - 1 operat; 4) przy ul. Towarowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 18 jako działka o numerze 1660/120 o pow. 0,1281 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta KW Nr BI1B/00191294/0 - 1 operat, 5) oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 7 jako działki o numerach 20/11 o pow. 2,1766 ha przy ul. Magazynowej, 20/12 o pow. 1,0766 ha przy ul. Transportowej oraz 20/13 o pow. 0,8253 ha przy ul. Transportowej, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta KW Nr BI1B/00219824/8 i działki o numerach 20/4 o pow. 0,4832 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku założona jest księga wieczysta KW Nr BI1B/00067335/2 - 1 operat, 6) przy ul. Baranowickiej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 20 jako działka nr 70/10 o pow. 0,9939 dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta KW Nr BI1B/00054927/5 - 1 operat dla potrzeb ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przedmiotu zamówienia przez wykonawcę
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 70.00.00.00-1
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
30 dni od daty podpisania umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
nie dotyczy

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
osoby wykonujące przedmiot zamówienia posiadają uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomościami nadane w trybie ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014.518 ze zm.) lub inne równoważne, wydane na podstawie wcześniejszych lub odrębnych przepisów prawa - na lub wg wzoru zawartego we wniosku o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej (załącznik nr 1 do ogłoszenia, dostępny na stronie www zamawiającego)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć:

inne dokumenty
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia i dostępu na stronie Zamawiającego www.bip.bialystok.pl. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (wraz z dokumentami, o których mowa w rozdz. III) oraz załącznikami (o ile są wymagane) należy złożyć na piśmie w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Miasto Białystok -Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Skarbu, 15-950 Białystok ul. Słonimska 1 pok. 709 oraz opisane: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na Wykonanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych (DSK-V.271.8.2015) Konsekwencje źle oznaczonej koperty ponosi Wykonawca. Wnioski złożone do Zamawiającego po upływie terminu określonego dla ich składania oraz złożone w formie innej niż pisemna nie będą rozpatrywane - Zamawiający uzna iż nie zostały w ogóle złożone. 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3) W przypadku składania ofert wspólnej przez kilku Wykonawców, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i oświadczenia w zakresie warunku braku podstawy do wykluczenia. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.bip.bialystok.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek, 2. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl/ Wykonawcy, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem do udziału w licytacji powinien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login powinien uniemożliwiać identyfikację Wykonawcy. W przypadku niedopełnienia loginu we wniosku, lub też błędnego podania loginu niezarejestrowanego na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, Zamawiający jednokrotnie wezwie Wykonawcę do uzupełnienia poprawnego loginu w wyznaczonym terminie. Brak uzupełnienia lub ponowne błędne podanie loginu niezarejestrowanego na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. Uwaga: nie należy przesłać swojego hasła Zamawiającemu, nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. Od Wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (równoważne) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyżej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarkę równoważną, podłączony do sieci Internet

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na Wykonanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych, będzie licytacja 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od ofert najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 10,00 PLN brutto. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informację o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. W celu zapewnienia aktualności listy postąpień konieczne będzie samodzielnie odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej - system nie dokonuje odświeżania automatycznie. 9. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za Wykonanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych 3 500,00 PLN brutto. 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej najniższą cenę brutto za realizacje całego zamówienia. 11. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 12. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda na swojej stronie internetowej nazwę oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 13. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy przedłoży na wniosek Zamawiającego: 1) pełnomocnictwo do zawarcia umowy, jeżeli nie wynika ona z treści wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, 2) umowę regulującą współpracę - w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 3) Przekazać dane niezbędne do wpisania w umowie, 4) Przekazać kwotę netto wynikającą z jego oferty

Minimalna wysokość postąpienia

10.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-03-05 09:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Skarbu ul. Słonimska 1, pok. 709

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

7 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 9:30.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 10:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy:Zawarta w Białymstoku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na usługę polegającą na wykonaniu opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych nieruchomości, znak: DSK-V.271.8.2015 w dniu, pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez: NIP 542-030-46-37, REGON 000515000zwanego dalej Zamawiającym - z jednej strony, a: REGON zwanym dalej Wykonawcą z drugiej strony, następującej treści:§1.Zamawiający powierza wykonanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych na warunkach określonych w ogłoszeniu i zgodnie z obowiązującymi przepisami§2.Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawnych, a w szczególności wynikających z:1.ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.);2.ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.);3.ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.);4.rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.);5.ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.);6.ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 j.t.).§3Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.§4.1.Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, a potrzeba ich wprowadzenia może wynikać jedynie ze zmian regulacji prawnych po dniu jej podpisania.2.Zmiana umowy nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia określonego w § 8 niniejszej umowy, za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 8 ust. 3.§5.1.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy ze szczególną starannością.2.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie lub w związku z wykonaniem umowy, powstałe z winy Wykonawcy.3.Zamawiający dokonywać będzie odbioru przedmiotu umowy według następującej procedury:a)przekazanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego, najpóźniej w terminie określonym w § 3 ust. 1. Zamawiający potwierdzi złożenie przedmiotu umowy przez Wykonawcę protokołem jego przyjęcia. Protokół powyższy nie stanowi podstawy do wystawienia i złożenia przez Wykonawcę faktury VAT, b)sprawdzenie przez Zamawiającego, przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami i ogłoszeniem o zamówieniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do uzupełnienia bądź poprawienia przedmiotu umowy, w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, w sytuacji gdy przedmiot umowy będzie niekompletny, będzie zawierał nieścisłości lub błędy formalno-prawne i rachunkowe, a także będzie budził inne, uzasadnione wątpliwości. Do ustalenia daty doręczenia wezwania stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm).4.Ostateczny odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru sporządzonego w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 8.5.Protokół odbioru opisany w ust. 4 stanowi podstawę do wystawienia i złożenia przez Wykonawcę faktury VAT.6.W przypadku nie uzupełnienia bądź nie poprawienia przedmiotu umowy, Zamawiający odstąpi od umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy oraz naliczy karę umowną w wysokości 10procent wynagrodzenia umownego brutto.7.W przypadku bezskutecznego upływu 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do uzupełnienia bądź poprawienia przedmiotu umowy, Zamawiający może:a)nie przyjąć, po upływie wskazanego terminu, uzupełnionego bądź poprawionego przedmiotu umowy i odstąpić od umowy o dzieło w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy oraz naliczyć karę umowną w wysokości 10procent wynagrodzenia umownego brutto lubb)wystąpić do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych o ocenę prawidłowości sporządzenia ww. przedmiotu umowy.8.Zamawiający nie dokona ostatecznego odbioru na podstawie protokołu odbioru w przypadku wystąpienia do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych o ocenę prawidłowości sporządzenia ww. przedmiotu umowy.9.W przypadku uzyskania negatywnej opinii organizacji zawodowej potwierdzającej wadliwe wykonanie przedmiotu umowy lub jej części, Wykonawca dokona zwrotu kosztów sporządzenia opinii w ciągu 30 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty na rachunek dochodów Skarbu Państwa.10.Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania, z tytułu poniesionej szkody, przewyższającego karę umowną.11.W przypadku uzyskania pozytywnej opinii organizacji zawodowej, potwierdzającej prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, ostateczny odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru sporządzonego w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania opinii przez Zamawiającego.§6.1.Zamawiający zastrzega sobie prawo udostępniania treści przedmiotu umowy do wglądu i sporządzania z niego notatek i odpisów:a)stronie postępowania administracyjnego, osobie której interesu prawnego dotyczy treść opisu/operatu i jest to uzasadnione ważnym interesem tej strony;b)w przypadkach innych niż określony w pkt a na zasadach i w trybie określonym w przepisach szczególnych.2.Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania na pisemny wniosek odpisu osobom wymienionym w ust 1.§7.Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w rozprawach administracyjnych, jeżeli Zamawiający uzna obecność Wykonawcy za uzasadnioną.§8.1.Wynagrodzenie za wykonane dzieło wynosi brutto:zł.(słownie:)2.Wynagrodzenie obejmuje pełny zakres określony w § 1 uwzględnia wszystkie koszty związane z jego wykonaniem.3.W przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot zawartej umowy, obie strony zobowiązują się do odpowiedniej zmiany umowy w tym zakresie.§9.1.Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru przedmiotu umowy.2.Termin zapłaty wynagrodzenia za odebrane na podstawie protokołu dzieło wynosi 21 dni od dnia doręczenia poprawnie wystawionej faktury VAT. 3.Faktura VAT musi być wystawiona na: Miasto Białystok-Urząd Miejski w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1, NIP 542-030-46-37, REGON 000 515 000. Miasto Białystok-Urząd Miejski w Białymstoku jest podatnikiem podatku VAT.4.Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze.§10.1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3 procent wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w przypadku, nie dotrzymania terminu dostarczenia przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1. 2.W przypadku zwłoki w dostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 przez Wykonawcę trwającej dłużej niż 7 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez obowiązku przyjmowania wykonanej pracy i wypłaty wynagrodzenia.3.W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 Zamawiający uprawniony będzie do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 10 procent wynagrodzenia umownego brutto, które zostanie zapłacone w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania i noty obciążeniowej.4.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z wynagrodzenia o jakim mowa w § 8 niniejszej umowy.5.W przypadku, gdy wysokość kary umownej przewyższa kwotę wynikającą z faktury Zamawiający wystawi notę obciążeniową, której wysokość Wykonawca zobowiązany jest w terminie 30 dni wpłacić na rachunek dochodów Skarbu Państwa.6.W przypadku odstąpienia od umowy zostanie wystawiona nota obciążeniowa.7.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 procent wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem sytuacji określonej w art. 145 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.8.Zamawiający w przypadku opóźnienia w opłaceniu faktur zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.§11.W przypadku wykrycia przez zamawiającego usterek w wykonanym dziele stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi.§12.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.§13.Zmiana umowy dopuszczalna jest na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.§14.W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeśli przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.§15.Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.§16.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w treści niniejszej umowy dla potrzeb udostępnienia informacji publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. o udostępnieniu do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm).§17.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła