Licytacja L-37-2019

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest ug-b.nowak-wyk z ofertą o wartości 15PLN.
Dane zwycięzcy:
ug-b.nowak-wyk - B.Nowak, B.Nowak
Nieborowska14 m. 14
80-034, Gdańsk


Ogłoszenie o zamówieniu L-37-2019 - zda

Dane zamawiającego


Nazwa: kasia, kasia
Adres pocztowy: Spokojna18 m. 3
Miejscowość: Koszalin, Kod pocztowy: 75-900
Tel.: 261456815, Faks: 215462114
Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Numer ogłoszenia w BZP:

1234

Termin otwarcia licytacji:

2019-02-23 12:52:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


zda

Dostawy

wa

www.wp.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


wpkl

www.wp.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


wa

100

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-02-23 12:51:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2019-02-23 12:52:00.

Dokładna data

Upływa 2019-02-23 12:54:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


www

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


www

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


www

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


www

XIII. Informacje dodatkowe


www

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła