Licytacja L-370-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-370-2012 - Zakup energii elektrycznej na 2013r.

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Jerzy Bonikowski, Powiat Mrągowski
Adres pocztowy: Królewiecka 60A
Miejscowość: Mrągowo, Kod pocztowy: 11-700
Tel.: 89 741 01 50, Faks: 89 741 72 75
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

470408-2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-12-04 13:30:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup energii elektrycznej na 2013r.
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego będących zarówno w jego bezpośrednim zarządzie jak i również zarządzanych przez jego jednostki organizacyjne. 2.Całkowite, SZACUNKOWE zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów wymienionych w załączniku nr 1 w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wynosi 1 257 182 kWh. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 ( łącznie 13 odbiorców i 20 punkty odbioru ) 4.Proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny. 5.Dla większości punktów odbioru Zamawiający ma rozdzielne umowy na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. Część obiektów ( oznaczonych gwiazdką ) posiada umowy kompleksowe wymagana jest również zmiana taryf we wskazanych punktach odbioru. Obowiązujące umowy kompleksowe zostaną wypowiedziane i zawarta zostanie nowa odrębna umowa sprzedaży oraz nowe umowy dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego. Zamawiający oraz jego jednostki organizacyjne zawierać będą dla zarządzanych przez siebie punktów odbioru oddzielne umowy dystrybucji energii elektrycznej. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowe) oraz reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem nowych umów dystrybucyjnych. Do wykonania ww. wymienionych czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (załącznik nr 6b). 6.Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego ENERGA-OPERATOR S.A. 7.Sprzedawcą energii do dnia 31.12.2012r. jest PKP Energetyka
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 09.00.00.00-3
Dodatkowe przedmioty 09.00.00.00-2

Termin wykonania zamówienia:
od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.12.2013 r.( dotyczy rozwiązania Umów kompleksowych ).

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wpłacenia wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do licytacji oświadczeń i dokumentów wg formuły „spełnia - nie spełnia”.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do licytacji oświadczeń i dokumentów wg formuły „spełnia - nie spełnia”.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do licytacji oświadczeń i dokumentów wg formuły „spełnia - nie spełnia”.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do licytacji oświadczeń i dokumentów wg formuły „spełnia - nie spełnia”.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do licytacji oświadczeń i dokumentów wg formuły „spełnia - nie spełnia”.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Inne dokumenty

Inne wymagane oświadczenia i dokumenty: 1. wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego. 2. pełnomocnictwo - w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 3. pełnomocnictwo - w przypadku, gdy Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia - określające zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy PZP. 4. oświadczenie o niepowierzaniu wykonania zamówienia Podwykonawcom wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ogłoszenia zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach: 1. Cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) podana w formularzu cenowym będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym 2. Cena jednostkowa brutto będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. 3. Możliwa będzie , na wniosek zamawiającego ,maksimum o 20% zmiana ilości punktów odbioru wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia – Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (obecna ilość punktów odbioru wynosi 20 ) 4. Dopuszczalne są w trakcie obowiązywania umowy zmiany nazw i adresów, taryf dystrybucyjnych jak i mocy zamówionej w poszczególnych punktach odbioru. 5. Dopuszczalne są zmiany osób reprezentujących strony. 6. O wszystkich w/w zmianach strony niezwłocznie informują się pisemnie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_mragowski/zamowienia_publiczne/137/status/rodzaj/wzp/

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Licytacja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie Licytacji Elektronicznej udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: https://licytacje.uzp.gov.pl 2. Wymagania formalne: 2.1. w licytacji elektronicznej mogą brać udział wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie platformy licytacji elektronicznej pod adresem: https://licytacje.uzp.gov.pl 2.2. aby zamawiający miał możliwość dopuszczenia wykonawcy do udziału w licytacji, wykonawca musi zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie: https://licytacje.uzp.gov.pl (jeżeli nie jest jeszcze zarejestrowanym użytkownikiem) i przekazać zamawiającemu określony tam swój LOGIN, wypełniając odpowiednie pole we Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - LOGIN należy podać posługując się dokładnie takimi samymi znakami (w tym duże i małe litery, jeżeli takie zastosowano); 2.3. w przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu lub nie przekazania go zamawiającemu wraz z wnioskiem, wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie wykonawcy od dalszego postępowania. 3. Wymogi techniczne komputera Wykonawcy: 3.1. Wykonawca powinien posiadać komputer PC z oprogramowaniem WINDOWS lub LINUX oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższa albo Firefox 2.0 lub wyższa. Urząd Zamówień Publicznych i zamawiający zalecają wykonawcom korzystanie z ww. przeglądarek internetowych. Szczegółowe wymogi techniczne określone zostały w Samouczku w pkt 7 dostępnym na stronie internetowej UZP pod adresem: https://licytacje.uzp.gov.pl/page/selflearn; 3.2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji elektronicznej uprzednio dopuszczeni i zaproszeni do udziału wykonawcy składają kolejne najkorzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia będzie możliwa od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2. W toku licytacji wykonawcy oferują rzeczywistą cenę oferty netto wyrażoną w złotych i ewentualnie w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 3. Oferta złożona przez wykonawcę powinna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 4. Cenę kolejnego korzystniejszego postąpienia należy wpisywać po uprzednim zapoznaniu się z aktualnym najkorzystniejszym postąpieniem cenowym wpisując z rozwagą cenę przebicia oferty najkorzystniejszej, tak aby omyłkowo nie wprowadzić niewłaściwej ceny. System jedynie dopytuje się o oferty, które złożone są w kwocie niższej o 50% od ceny oferty najkorzystniejszej. Inne oferty traktowane są jako wiążące i nie ma możliwości dokonywania korekty uprzednio omyłkowo wprowadzonej kwoty, ponieważ jest ona przez system traktowana jako ostateczna i wiążąca po KLIKNIĘCIU przycisku POTWIERDŹ. 5. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 0.50 zł netto. 6. W toku licytacji zamawiający automatycznie za pośrednictwem platformy elektronicznej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej oraz o cenach złożonych ofert w ten sposób, że informacje te będą na bieżąco dostępne po KLIKNIĘCIU na zakładkę LISTA POSTĄPIEŃ. 7. Do momentu zamknięcia licytacji zablokowana jest możliwość identyfikacji wykonawców nawzajem. 8. Po dokonaniu każdego postąpienia cenowego lub na bieżąco wykonawca powinien dokonywać odświeżenia strony (klawisz F5) celem aktualizacji listy postąpień, tak aby posiadał na bieżąco aktualną listę postąpień z aktualnymi cenami. 9. Zamawiający określa kwotę wywoławczą, którą wykonawcy mogą licytować w dół - 265,00 zł netto za MWh. 10. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje w trakcie licytacji elektronicznej najniższą cenę netto. 11. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena netto. 12. Wykonawca, który złoży najkorzystniejsze postąpienie elektroniczne przed podpisaniem umowy ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA OFERTOWY (stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej ogłoszenia) poprzez wpisanie do niego ceny jednostkowej w zł/kWh, określeniu wartości netto, podaniu wielkości podatku VAT w % i określeniu wartości brutto całego przedmiotu zamówienia w PLN. Wypełniony i podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji formularz ofertowy stanowić będzie załącznik do umowy. UWAGA: Cena netto oferty zaoferowana w licytacji elektronicznej musi być bezwzględnie tożsama (identyczna) z faktyczną ceną potwierdzoną pisemnie w formularzu ofertowym za realizację przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym ogłoszeniu i opisie przedmiotu zamówienia

Minimalna wysokość postąpienia

0.50 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-11-27 09:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

sekretariat Starostwa Powiatowego w MRągowie 11-700 Mrągowo ul.Królewiecka 60A

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-12-04 13:30:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-12-04 14:15:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa zostanie zawarta na warunkach zawartych w Projekcie umowy zamieszczonym na stronie internetowej http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_mragowski/zamowienia_publiczne/137/status/rodzaj/wzp/

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła