Licytacja L-371-2018

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-371-2018 - Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych

Dane zamawiającego


Nazwa: Urząd Miasta Lublin BZP, Gmina Lublin
Adres pocztowy: Pl. Litewski1
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-080
Tel.: 814663000, Faks: 814663001
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

637333-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 12:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych

Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących materiałów promocyjnych: 1) Kubek z podwójnego lekkiego szkła– 100 szt 2) Wodoodporne etui na telefon – 100 szt 3) Długopis z końcówką do ekranów dotykowych – 200 szt 4) Notatnik– 100 szt 5) Składana butelka na wodę – 100 szt 6) Podróżny koc piknikowy - 25 szt 7) Torba/teczka na dokumenty – 50 szt 8) Kosz piknikowy na plażę składany – 225 szt 9) Zawieszka na walizkę podróżną – 150 szt 10) Maskotka z koszulką – 100 szt 11) Parasol duży 16 panelowy – 100 szt 12) Torba na zakupy laminowana – 160 szt 13) Długopis z końcówką do ekranów dotykowych – 300 szt 14) Torba na zakupy z pokrowcem i uchwytem do paska – 45 szt 15) Torba na zakupy z pokrowcem i uchwytem do paska – 45 szt 16) Torba na zakupy z pokrowcem – 30 szt 17) Torba na zakupy z pokrowcem – 30 szt 18) Bawełniana czapka szefa kuchni – 60 szt 19) Zestaw dziecięcy kuchenny – 50 szt 20) Zestaw pierwszej pomocy EVA – 30 szt 21) Notes A4 z nadrukiem – 280 szt 22) Długopis ze wskaźnikiem laserowym w pudełku – 30 szt 23) Torba składana na zakupy – 300 szt 24) Zestaw do pisania – 500 szt 25) Torba sportowa – 200 szt 26) Worek ze sznurkiem – 300 szt 27) Parasol automatyczny z drewnianym trzonem i rączką – 200 szt 28) T-shirt – 600 szt 29) Plecak z główną przegrodą i kieszenią – 200 szt 30) Brelok zawieszka, latarka kieszonkowa z 3 lampkami LED – 200 szt 31) Zwijająca się opaska odblaskowa – 500 szt 32) Karteczki samoprzylepne małe w etui z ekoskóry – 150 szt Głowny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/dostawy/

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji. (zaleca się zapoznanie z samouczkiem umieszczonym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl) 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

http://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1.Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (system nie dokonuje odświeżania automatycznie, dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postąpień, niezbędne jest samodzielne odświeżanie ekranu). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym należny podatek VAT (dla podmiotów będących czynnymi płatnikami podatku). w wysokości 23 %, a w szczególności - koszty związane z zakupem artykułów; - koszty związane z przygotowaniem materiałów promocyjnych, przygotowaniem projektów, wykonaniem projektów, wykonaniem materiałów promocyjnych; - koszt dostawy na adres wskazany przez Zamawiającego wraz z wniesieniem. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7 Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość w wysokości 77 490,00 PLN . Wysokość minimalnego postąpienia: wynosi 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych). 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

500

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-10-31 11:30:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 12:00.

Czas od otwarcia

Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 12:10.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

-

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

-

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólny wniosek. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Pełnomocnictwo: 3.1. do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) 3.2. do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 oraz 2 winny być przedstawione w formie oryginału. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 3 winny być przedstawione formie oryginału lub kopii poświadczonej przed notariuszem. 5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu winno być złożone w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. 6. W przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu winno być złożone przez każdego z Wykonawców. 7. Wniosek należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. 8.Wniosek winien być złożony w trwale zamkniętej kopercie. 8.1. Koperta winna być zaadresowana na adres: Urząd Miasta Lublin, Biuro Zamówień Publicznych, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin, pokój nr 7. Oznakowana: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ- Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych nr sprawy: ZP-P-I.271.123.2018

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


1. Termin wykonania zamówienia 20 dni robocze od daty zawarcia umowy. 2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy drogą elektroniczną logotypu wraz z kolorystyką podstawową w terminie 1 dnia roboczego od daty zawarcia umowy.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Umowa nr ______________ Zawarta w Lublinie w dniu………………………………..pomiędzy: Gminą Lublin z siedzibą: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 946-25-75-811, REGON 431019514, reprezentowaną przez: ……………………………………………… zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a …………………………………….. z siedzibą w: ………….……….………………….... (NIP, REGON, zarejestrowanym) reprezentowanym przez Pana/Panią ………………………………… zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. § 1 Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. § 2 1. Przedmiotem umowy jest dostawa następujących materiałów promocyjnych: 1) Kubek z podwójnego lekkiego szkła– 100 szt 2) Wodoodporne etui na telefon – 100 szt 3) Długopis z końcówką do ekranów dotykowych – 200 szt 4) Notatnik– 100 szt 5) Składana butelka na wodę – 100 szt 6) Podróżny koc piknikowy - 25 szt 7) Torba/teczka na dokumenty – 50 szt 8) Kosz piknikowy na plażę składany – 225 szt 9) Zawieszka na walizkę podróżną – 150 szt 10) Maskotka z koszulką – 100 szt 11) Parasol duży 16 panelowy – 100 szt 12) Torba na zakupy laminowana – 160 szt 13) Długopis z końcówką do ekranów dotykowych – 300 szt 14) Torba na zakupy z pokrowcem i uchwytem do paska – 45 szt 15) Torba na zakupy z pokrowcem i uchwytem do paska – 45 szt 16) Torba na zakupy z pokrowcem – 30 szt 17) Torba na zakupy z pokrowcem – 30 szt 18) Bawełniana czapka szefa kuchni – 60 szt 19) Zestaw dziecięcy kuchenny – 50 szt 20) Zestaw pierwszej pomocy EVA – 30 szt 21) Notes A4 z nadrukiem – 280 szt 22) Długopis ze wskaźnikiem laserowym w pudełku – 30 szt 23) Torba składana na zakupy – 300 szt 24) Zestaw do pisania – 500 szt 25) Torba sportowa – 200 szt 26) Worek ze sznurkiem – 300 szt 27) Parasol automatyczny z drewnianym trzonem i rączką – 200 szt 28) T-shirt – 600 szt 29) Plecak z główną przegrodą i kieszenią – 200 szt 30) Brelok zawieszka, latarka kieszonkowa z 3 lampkami LED – 200 szt 31) Zwijająca się opaska odblaskowa – 500 szt 32) Karteczki samoprzylepne małe w etui z ekoskóry – 150 szt 2. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) przedstawienia Zamawiającemu projektów materiałów promocyjnych. 2) wykonania materiałów promocyjnych po akceptacji przez Zamawiającego przedłożonych projektów, 3) dostawę materiałów promocyjnych na adres wskazany przez Zamawiającego wraz z usługą wniesienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. § 3 1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 20 dni roboczych od daty zawarcia umowy. 2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy drogą elektroniczną logotypu wraz z kolorystyką podstawową w terminie 1 dnia roboczego od daty zawarcia umowy. § 4 Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza: 1. Magdalenę Bochniarz-Gałkę - inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych – w zakresie realizacji zadań z punktów 1-12 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik 1). 2. Piotra Majchera – podinspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych - w zakresie realizacji zadań z punktów 13-25 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik 1). 3. Monikę Rękas – pomoc administracyjna w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych – w zakresie realizacji zadań z punktów 26-36 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik 1). § 5 1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin, 20-069 Lublin, ul. Leszczyńskiego 20, i zostanie potwierdzony Protokołem zdawczo–odbiorczym podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę po wcześniejszym sprawdzeniu jego ilości i jakości przez Zamawiającego. 2. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do ilości oraz jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia w trakcie odbioru, Wykonawca wraz z przedstawicielem Zamawiającego sporządzą protokół, w którym opisane zostaną stwierdzone braki lub wady oraz termin ich usunięcia nie dłuższy niż 7 dni roboczych. Wykonawca odbierze wadliwie wykonany przedmiot umowy na swój koszt z magazynu Zamawiającego. 3. Po usunięciu powyższych braków lub wad Wykonawca ponownie zgłosi do odbioru przedmiot umowy na swój koszt. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona, w tym wypadku będą miały zastosowanie postanowienia umowy, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1 lit. c). § 6 Przedmiot umowy zostanie dostarczony do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Leszczyńskiego 20, 20-069 Lublin, transportem zapewnionym przez Wykonawcę. § 7 1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie.................................brutto (słownie: ........................................), 2. Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do jego wykonania oraz należny podatek VAT 23 % (dla podmiotów będących płatnikami podatku , w szczególności: 1) Koszty związane z zakupem artykułów, 2) Koszty związane z przygotowaniem materiałów promocyjnych, przygotowaniem projektów, wykonaniem projektów, wykonaniem materiałów promocyjnych, 3) Koszt dostawy na adres wskazany przez Zamawiającego wraz z wniesieniem. 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty złożenia przez wykonawcę poprawnej faktury w siedzibie zamawiającego, po uprzednim odbiorze bez uwag i zastrzeżeń. 4. Podstawą zapłaty faktury przez Zamawiającego jest protokół zdawczo–odbiorczy podpisany przez obie strony umowy zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. 5. Środki finansowe na realizację zamówienia zaplanowane są: 1) w dziale 851 rozdziale 85149 § 4300 budżetu Miasta Lublin na 2018 r., 2) w dziale 855 rozdziale 85503 § 4300 budżetu Miasta Lublin na 2018 r., 3) w dziale 851 rozdziale 85154 § 4300 budżetu Miasta Lublin na 2018 r.. § 8 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy Podwykonawcom. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pracę, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość prac, które realizuje przy pomocy Podwykonawców. 4. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć niżej wskazanym Podwykonawcom następujący zakres zamówienia: 1) ........................................................................... 2) ........................................................................... § 9 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy. § 10 1. Strony ustalają następujące zasady odpowiedzialności za nieterminowe lub nienależyte wykonanie umowy: 1) Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w §3 ust 1, b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 c) za dostawę przedmiotu umowy niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia umowy określonego w § 2 ust. 1 w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1. 2) Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub części w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy. W takim przypadku Zamawiający może również dochodzić od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 7 ust 1. 3. Odstąpienie powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. 4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. § 11 Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. § 12 1. Strony przewidują następujący rodzaj i warunek zmiany treści umowy: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie, 2. Zmiana umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalna jest na następujących warunkach: - ad pkt 1) – zmiana terminu realizacji zamówienia o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, § 13 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo zamówień publicznych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. § 14 Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 15 1. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu prawach dotyczących ochrony, przetwarzania, powierzania, sprostowania, usunięcia danych osobowych, zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą w Załączniku nr 2 do umowy, stanowiącym integralną część umowy oraz, że przekazuje dane osobowe świadomie i dobrowolnie. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania niniejszego załącznika w dniu zawarcia umowy. 2. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w czasie realizacji umowy, które nie stanowią informacji podlegającej upublicznieniu, winny być traktowane jako poufne i nie powinny być udostępniane bez wyraźnej zgody strony, której te informacje dotyczą. § 16 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. Wykonawca Zamawiający ..…………………………… ..…………………………… Kontrasygnata Skarbnika Miasta Lublin ……………………………… KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1) (zwanego dalej „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin, dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin. Jeżeli w ramach umowy przekazała nam Pani/Pan dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników informujemy, iż niniejsza klauzula ma zastosowanie także do nich i powinna zostać przez Panią/Pana im udostępniona. 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych. 3. Pani/Pana dane osobowe uzyskane przy zawarciu i realizacji umowy Nr ….. z dnia ……………….. wykorzystujemy w następujących celach: a) zawarcie i wykonanie umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), b) wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych takich jak: wystawianie, rozliczanie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, c) dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami - przez czas trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń/obrony przed roszczeniami lub zawiadamiania właściwych organów - przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), d) dokonywanie analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług lub sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych - przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 4. Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać: a) przez czas niezbędny do ich realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), np. w przypadku wystawienia faktury, b) przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), np. ze względów podatkowych, c) przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, b) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Lublin przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Lublin. 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 7. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: a) prawo dostępu do danych osobowych, b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, c) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie, w zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody, g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Potwierdzenie otrzymania klauzuli informacyjnej Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1) oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach dotyczących ochrony, przetwarzania, powierzenia, sprostowania, usunięcia danych osobowych - w prostej i zrozumiałej formie. Wszystkie moje wątpliwości zostały mi wyjaśnione. Oświadczam, że przekazuję dane osobowe świadomie i dobrowolnie. ………………………………………… ………………………..………………………………………….. (data) (podpis)

XIII. Informacje dodatkowe


1. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).2. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w zakresie procedury jest: p. Monika Wnuk- Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 7, telefon 81 466 30 20. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia jest p. Piotr Majcher - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin, ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 502, telefon 81 466 34 17. 3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później, niż do końca dnia 26.10.2018r. 3.1.Przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej nie wpływa na bieg terminu składania zapytań, o których mowa w pkt. 3. 3.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniana na stronie internetowej zamawiającego:https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezacezamowienia-publiczne/dostawy. 4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 4.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin. 4.2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych. 4.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”. 4.5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 4.3 tj. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 4.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 4.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 4.8. Posiada Pani/Pan: 4.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 4.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 4.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 4.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 4.9. nie przysługuje Pani/Panu: 4.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 4.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 4.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Informacje o wadium


Tak

1.Wadium należy wnieść przed upływem terminu wskazanego przez Zamawiającego w zaproszeniu do licytacji elektronicznej, w wysokości: 1500,00 PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych); 2.Wadium może być wnoszone w następujących formach: -pieniądzu; -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; -gwarancjach bankowych; -gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. nr konta 77 1240 1503 1111 0010 0125 3875, tytułem „Wadium: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych ”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument wadium należy złożyć w Biurze Zamówień Publicznych, Plac Litewski 1, pokój nr 7 przed terminem wskazanym przez Zamawiającego w zaproszeniu do licytacji elektronicznej. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 5.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych 5.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą 6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 6.1.poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych 6.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w terminie, o którym mowa w pkt. 1 pomimo zaproszenia go do licytacji elektronicznej, nie zostanie do niej dopuszczony.


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła