Licytacja L-374-2017

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest specbau z ofertą o wartości 57900PLN.
Dane zwycięzcy:
specbau - Specbau, Specbau Roboty Ziemne i Wyburzeniowe
Osobowicka159 m. 5
51-001, Wrocław


Ogłoszenie o zamówieniu L-374-2017 - Rozbiórka obiektów WM/SZP/LE/69/2017/G

Dane zamawiającego


Nazwa: Sekcja Zamówień Publicznych, Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Reja53-55
Miejscowość: Wrocław, Kod pocztowy: 50-343
Tel.: 713235700, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Numer ogłoszenia w BZP:

600521-N-2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-11-07 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Rozbiórka obiektów WM/SZP/LE/69/2017/G

Roboty budowlane

1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana. 2. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka murowanych komórek gospodarczych oraz garażu, a także drewnianych altanek działkowych, wiaty i domku letniskowego o lekkiej konstrukcji drewnianej, oraz obiektów malej architektury wraz z likwidacją uszkodzonego zbiornika podziemnego na ścieki bytowe położonych przy ul. Księskiej 16, 18, 20, 22, 24 i 26 we Wrocławiu, nr działki 22/3, 23/2, 24/4, 25/2, 25/5, 26/6, AM-1, Obręb Księże Wielkie. 3. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót opisanych w pkt 2 rozdz. III SIWZ wraz z uporządkowaniem terenu po wykonaniu robót i wywiezieniem materiałów pochodzących z rozbiórki. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych polegających na demontażu i usunięciu z przestrzeni opisanych w pkt 2 rozdz. III SIWZ obiektów budowlanych. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają: dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia (zał. nr 8) i projekt umowy (zał. nr 7). 5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby w niniejszym postępowaniu wykonawca lub podwykonawca zatrudniał w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia na podstawie umowy o pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca1974r. Kodeks pracy, co najmniej jedną osobę na cały etat do wykonywania prac fizycznych związanych z rozbiórką i demontażem. Informacje, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp określa projekt umowy. 6. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (np. załączając oświadczenie własne). 7. Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2017 roku od dnia podpisania umowy przez strony, zgodnie z harmonogramem wykonania robót, przedstawionym przez Wykonawcę w terminie określonym w projekcie umowy. 8. CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 45111000 - 1.

www.wm.wroc.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wymagania formalne: 1) Licytacja będzie prowadzona na platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych znajdującej się na stronie https://www.uzp.gov.pl/e-uslugi/licytacje-elektroniczne2. 2) Z platformy licytacji elektronicznych w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://www.uzp.gov.pl/e-uslugi/licytacje-elektroniczne2. Omyłkowe zarejestrowanie się Wykonawcy jako Zamawiającego uniemożliwi przypisanie Wykonawcy do licytacji. 3) Od Wykonawców chcących wziąć udział w licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. 4) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://www.uzp.gov.pl/e-uslugi/licytacje-elektroniczne2, i wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 5) Wykonawca przekazuje swój LOGIN wpisując w formularzu wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. LOGIN winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni, tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, znaków specjalnych, odstępów itp. 6) Brak wskazania LOGINu bądź brak poprawnego LOGINu we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. 7) Nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu oraz nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. Podany LOGIN umożliwi Zamawiającemu przypisanie Wykonawcy do licytacji. 8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową rejestrację Wykonawcy na platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych. 2. Wymagania techniczne: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa albo Firefox 2.0 lub wyższa.

https://www.uzp.gov.pl/e-uslugi/licytacje-elektroniczne2

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Przedmiotowa licytacja będzie licytacją jednoetapową. 2. Czas trwania licytacji elektronicznej – 30 minut (wg czasu systemowego odliczanego na stronie, na której prowadzona jest licytacja). 3. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (oferty). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 1 000,00 PLN. 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacji elektronicznych UZP na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej najniższą cenę brutto. 10. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena. 11. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za cały przedmiot zamówienia kwotę 69 590,08 PLN.

1000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2017-10-23 09:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2017-11-07 10:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2017-11-07 10:30:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

-

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

-

Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, dysponuje co najmniej 1 osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w wymiarze minimum 5 lat; osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika robót rozbiórkowych. Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

Tak

1. Podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp 1) Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1 ppkt 2) lit. c) rozdz. IV OWU w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zał. nr 4), z którego wynikać będzie jednoznacznie: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3) Zgodnie z art. 22a ust. 6 ustawy Pzp, jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powołuje, nie będą potwierdzały spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1 ppkt 2) lit. c) rozdz. IV OWU. 3. Sposób spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w przypadku zaangażowania w realizację zamówienia kilku podmiotów Warunek udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 ppkt 2) lit. c) rozdz. IV OWU w przypadku zaangażowania w realizację zamówienia kilku podmiotów mogą być spełnione przez jeden z nich lub wspólnie.

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Tak

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór zał. nr 3 do OWU). W tym celu, Zamawiający poinformuje na stronie internetowej www.wm.wroc.pl o Wykonawcach, którzy złożyli w wymaganym terminie wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji. Wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od otrzymania od Zamawiającego powyższej informacji powinni przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (m.in. konsorcjum, spółka cywilna): 1) oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu składa odpowiednio ten Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku; 2) oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Stosując odpowiednio art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu tj. 1) wykazu osób, spełniających warunek określony w rozdz. IV OWU, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór zał. nr 5 do OWU).

brak

1. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunek udziału w postępowaniu wskazany w pkt 1 ppkt 2) lit c) rozdz. IV OWU i ogłoszenia o zamówieniu (wzór zał. nr 2a, b). 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (m.in. konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 powyżej, składa odrębnie i podpisuje każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej. 4.Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, niebędącymi podmiotami na których zasoby powołuje się Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej. 5. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji Wykonawca dołącza zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp (wzór zał. nr 4), lub inny stosowny dokument w tym zakresie, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, z którego wynikać będzie jednoznacznie: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6.Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji musi zawierać: 1) formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (wzór zał. nr 1), 2) oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (wzór zał. nr 2a, b), 3) pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy, 4) zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp (wzór zał. nr 4), lub inny stosowny w tym zakresie dokument, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 5) wykaz osób, o którym mowa w pkt 6 rozdz. VI OWU.

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


do 30 listopada 2017r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


I. Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do OWU. II. PRZESŁANKI ZMIANY UMOWY: 1. Każda ze stron może wnieść o zmianę umowy w trybie pisemnym, jeżeli zmiana będzie prowadzić do: 1) obniżenia kosztu wykonania robót 2) poprawy jakości robót przy braku zmiany ceny końcowej; 3) podniesienia bezpieczeństwa. 2. Strony również mogą zmienić termin realizacji umowy lub termin realizacji poszczególnych zadań wynikających z harmonogramu robót budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia niżej wymienionych przesłanek, zawierający dokładny opis podstawy do zmiany terminu, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 1) nieterminowego przekazania terenu budowy; 2) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót na warunkach określonych w § 3 ust. 1 pkt 8 umowy; 3) siły wyższej, o ile Wykonawca realizuje prawidłowo postanowienia niniejszej umowy. 3. Zamawiający odmawia zmiany terminu wykonania umowy, jeżeli uzna, że wystąpienie wskazanych wyżej okoliczności nie miało wpływu na termin realizacji zamówienia. 4. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli Zamawiający udowodni, że przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu po terminie wskazanym w § 2 ust. 1 umowy. 5. Strony dopuszczają możliwość zmiany w trakcie realizacji umowy kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego. 6. Strony dopuszczają także możliwość wprowadzenia podwykonawców, zmiany podwykonawców, zmiany zakresu realizacji umowy z udziałem podwykonawców lub rezygnacji z podwykonawców. III. 1. Wszelkie zmiany do umowy, za wyjątkiem zmian adresowych Wykonawcy i Zamawiającego oraz zmian osób wskazanych w § 9 ust. 1, 2 i 3 umowy, wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w formie aneksu.

XIII. Informacje dodatkowe


I. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU / OWU: 1. Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji – wzór (zał. nr 1). 2. Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnienia warunki udziału w postępowaniu wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu i OWU – wzór (zał. nr 2a, b). 3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wzór (zał. nr 3). 4. Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp - wzór (zał. nr 4). 5. Wykaz osób – wzór (zał. nr 5). 6. Projekt umowy (zał. nr 6). 7. Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia (zał. nr 7), w tym: Przedmiar robót (przedmiar robót jest jedynie elementem pomocniczym do wyceny i należy go traktować jako informację pomocniczą określającą zakres robót), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Opis techniczny, Mapa zasadnicza, Decyzja Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu nr 4060/2017 – pozwolenie na rozbiórkę. 8. Formularz cenowy – wzór (zał. nr 8) – do dostarczenia na wezwanie Zamawiającego przed zawarciem umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła