Licytacja L-378-2015

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-378-2015 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów - Siedliszcze

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Tomasz Dyszewski, Gmina Siedliszcze
Adres pocztowy: Szpitalna 15
Miejscowość: Siedliszcze, Kod pocztowy: 22-130
Tel.: (82) 56 92 284, Faks: (82) 56 92 202
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

173711

Termin otwarcia licytacji:

2015-12-14 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów - Siedliszcze
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje: - odbiór, transport i zagospodarowanie pełnej masy odpadów komunalnych zmieszanych i gromadzonych selektywnie, odbieranych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Siedliszcze, - organizacja i obsługa od dnia 4 stycznia 2016r., Stacjonarnego Punktu Zbiórki Odpadów (zwanym dalej „SPZO”) na terenie gminy Siedliszcze przyjmującego odpady raz w miesiącu - organizacja i obsługa Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów (zwanym dalej „MPZO”) w każdej miejscowości gminy Siedliszcze dwa razy w roku 2015 Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w załączniku do ogłoszenia zamieszczonym na stronie www.siedliszcze.pl
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 90.51.31.00-7
Dodatkowe przedmioty 90.50.00.00-2
90.51.00.00-5
90.51.40.00-3
90.53.30.00-2

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
do 31 grudnia 2017

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
nie wymagane

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Poprzez złożenie oświadczenia (warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Siedliszcze w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w odniesieniu do wpisu do rejestru działalności regulowanej. Zamawiający dysponuje wiedzą nt. przedsiębiorców posiadających niniejsze uprawnienie i zweryfikuje złożone oświadczenia).

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, ze posiada wiedzę i doświadczenie odpowiadającą przedmiotowi zamówienia tj: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę odbierania odpadów komunalnych na całkowitą kwotę co najmniej 200.000 złotych brutto wraz z podaniem wartości usługi, przedmiotu usługi, dat wykonania i podmiotu, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączy dowody potwierdzające, że usługa ta została wykonana lub są wykonywane należycie.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Poprzez złożenie wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować co najmniej: - dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych w pojemnikach SM-110, - dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w tym przystosowanym do odbierania pojemników PA-1100, - jednym pojazdem z dźwignikiem hakowym do odbioru kontenerów KP-7 z odpadami. Pojazdy winny spełniać wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013 poz. 122) (Wzór wykazu stanowi załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie www.siedliszcze.pl – w wykazie należy użyć określeń wskazujących na faktyczny stosunek prawny będący podstawą dysponowania, np.: „zasoby własne”, „umowa użyczenia”, „dzierżawa”, itp. Należy pamiętać, że jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp, to należy załączyć do oferty zobowiązanie innego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas wykonywania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Poprzez złożenie oświadczenia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Poprzez złożenie oświadczenia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni od dnia składania ofert

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.siedliszcze.pl w zakładce PRZETARGI

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi 10.00 zł brutto (dziesięć zł). 7. Zamawiający oszacował cenę 1 Mg odbioru i zagospodarowania odpadów w kalkulacji kosztów na kwotę brutto 607,37 zł (słownie: sześćset siedem zł 37/100). 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

Minimalna wysokość postąpienia

10.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-12-07 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Gminy Siedliszcze, ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze, Sekretariat

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2015-12-14 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2015-12-14 12:50:47

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie wymagane.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Inne istotne postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy zamieszczonym w ogłoszeniu o zamówieniu na stronie www.siedliszcze.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła