Licytacja L-38-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-38-2010 - Dostawa mat zapaśniczych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Artur Pianka, Centralny Ośrodek Sportu
Adres pocztowy: Łazienkowska 6A
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-449
Tel.: 22 529-87-42, Faks: 22 529-89-16
Rodzaj zamawiającego: Instytucja Gospodarki Budżetowej

Numer ogłoszenia w BZP:

50934-2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-03-17 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa mat zapaśniczych
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Ośrodka COS w Giżycku (11-500), ul. Moniuszki 22 dwóch kompletów mat zapaśniczych o wymiarach 12 m x 12 m x 6 cm posiadających ważny atest FILA. Każda z mat składa się z 72 sztuk materacy (2m x 1m x 6cm) wykonanych w technice klejonej oraz pokrowca zapaśniczego w kolorystyce zgodnej z wymogami FILA. Materace ułożone obok siebie tworzą kwadrat 12m x 12m, który pokrywa pokrowiec o wymiarach 12m x 12m. Materace powinny być wykonane z materiału PCV typu kostka o właściwościach antypoślizgowych. Górną cześć każdego materaca stanowi wykładzina umożliwiająca montaż pokrowca zapaśniczego. Waga jednego materaca nie może przekraczać 19,0 kg. Pokrowiec maty z szatą graficzną zgodną z wymogami FILA w kolorach: - żółty - pole walki koło o średnicy 7,0 m, - czerwony - strefa pasywności koło o szerokości 1 m, - niebieski - strefa ochronna o szerokości 1,5 m, - na środku pokrowca koło o średnicy 1m oznaczone białą obwódką szerokości 5 cm. Ponadto, przeciwległe narożniki maty oznakowane powinny być kolorami czerwonym i niebieskim. Pokrowiec zapaśniczy wykonany powinien być w technice zgrzewanej. 1. Wszystkie materiały i kleje użyte do wykonania pokrowca i materacy muszą mieć atesty higieniczne wydane przez upoważnione do tego instytucje. 2. Pokrowiec zapaśniczy: tkanina plandekowa powlekana, antypoślizgowa, szata graficzna trwała nie podlegająca ścieraniu w trakcie używania. Wszystkie pasy materiału muszą być łączone ze sobą termicznie. Od spodu pokrowca na całej długości należy umieścić rzepy montażowe szerokie min. 10 cm. Tkanina pokrowca musi być odporna na załamania. 3. Pokrowiec materaca - tkanina powleczona PCV umożliwiająca utrzymanie warunków higienicznych oraz trwałość. Tkanina ta musi być trwale przyklejona do wkładu materaca na całej powierzchni. Narożniki materaca -zamknięte- termicznie. Tkanina stanowiąca pokrowiec materaca oraz narożniki mogą być również szyte. 4. Powierzchnia materaca musi być przystosowana do mocowania rzepów montażowych i wykonana być z wykładziny. 5. Wkład materaca - pianka polietylenowa spieniona lub poliuretanowa wtórnie spieniona o odpowiedniej twardości. 6. Zaproponowane maty muszą zabezpieczać zawodników przed urazami poprzez zachowanie odpowiednich parametrów twardości, amortyzacji i odporności na poślizg. 7. Dostawca mat zakupionych w ramach niniejszego zamówienia musi zrealizować umowę zgodnie z wymogami dot. bezpieczeństwa i higieny użytkowania, zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. nr 229 poz. 2275) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1997 r. w sprawie zasad i trybu opiniowania projektów urządzeń sportowych i sprzętu sportowego pod względem ich zgodności z wymogami bezpieczeństwa i higieny użytkowania oraz korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne (Dz. U. nr 63 poz. 395) oraz posiadać ważny certyfikat Instytutu Sportu potwierdzający zgodność sprzętu z obowiązującą normą PN-EN 12503-1/7:2004 lub zgodność sprzętu z wymogami FILA i uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa lub ważny atest (certyfikat) FILA..
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 37.40.00.00-2
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Dostawa do 14 dni od daty zawarcia umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Nie jest wymagane

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W okresie 3 lat przed wszęciem postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonawca wykonał minimum dwie dostawy sprzętu sportowego (mat zapaśniczych lub do judo lub innych dyscyplin sportów walki) o wartości co najmniej 35 tysięcy brutto każda. Wykonawca do składanego wniosku zobowiązany jest do załączenia wykazu zrealizowanych dostaw z podaniem ich zakresu, terminów zrealizowania oraz ich wartości. Do sporządzonego wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające że dostawy wykazane zostały wykonane należycie. Rozpatrywane będą wyłącznie dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom opisanym w treści opublikowanego ogłoszenia, w odniesieniu do których przedstawiono wymagane dokumenty referencyjne, wystawione przez odbiorców wykazanych dostaw (uwaga: jakiekolwiek dokumenty finansowe typu faktury, polecenia przelewów lub bankowe wydruki operacyjne nie będą w tym zakresie uznawane).

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni od daty złożenia oferty

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.cos.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z w/w wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Licytacja elektroniczna na dostawę dwóch kompletów mat zapaśniczych, będzie licytacją jednoetapową. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za wykonanie zamawianych dostaw wartość 60 000,00 PLN Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 200,00 PLN. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-03-10 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Centralny Ośrodek Sportu, 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A, Kancelaria pok.119

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-03-17 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-03-17 12:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie jest wymagane

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę wraz z transportem 2 kompletów mat zapaśniczych dla Centralnego Ośrodka Sportu w Giżycku, zgodnie z umową i załączoną ofertą Wykonawcy (załącznik nr 1 do Umowy). 2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony jest w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do Umowy). 3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do Centralnego Ośrodka Sportu, Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Giżycku. 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dotrzymanie przedstawionych w ofercie parametrów techniczno-eksploatacyjnych dostarczonych mat zapaśniczych. § 2 TERMIN DOSTAWY I ODBIÓR 1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi do 14 dni od dnia zawarcia umowy. 2. Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec przesunięciu z powodu: a) okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy; b) siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy. Niesprzyjające warunki atmosferyczne nie są siłą wyższą. c) na pisemny wniosek Zamawiającego. 3. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, pkt. a) i b), nie przedłoży szczegółowego wniosku o przedłużenie terminu wykonania umowy 4. Uzasadnione przerwy w realizacji przedmiotu umowy muszą być odnotowane na piśmie i potwierdzone przez Zamawiającego. 5. W przypadku wystąpienia przerw w realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego, termin realizacji umowy zostaje zawieszony na czas przerwy, bez skutków finansowych dla Wykonawcy. Ulega wówczas przesunięciu termin (data) zakończenia wykonania przedmiotu umowy bez naliczenia kar umownych, o których mowa w § 5 ust. 2, pkt. a) umowy. 6. Planowany termin dostawy Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić Zamawiającemu telefonicznie z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. 7. W dniu dostawy dostarczone maty zostaną poddane odbiorowi jakościowemu w siedzibie COS OPO Giżycko przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Po dokonaniu czynności odbioru oraz przekazaniu dokumentów gwarancyjnych mat, zostanie podpisany protokół odbioru z adnotacją -bez zastrzeżeń- przez osoby ze strony Zamawiającego. 8. W przypadku, gdy zrealizowany przedmiot umowy będzie niekompletny lub będzie zawierał wady, zostanie to odnotowane w protokole odbioru. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany będzie w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Zamawiającego dostarczyć (wymienić) na własny koszt, przedmiot umowy brakujący i/lub wolny od wad. 9. Do czasu podpisania protokołu odbioru ryzyko utraty lub uszkodzenia mat spoczywa na Wykonawcy. § 3 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Strony ustaliły wartość ryczałtową przedmiotu umowy na podstawie oferty na kwotę brutto ............................ tj. netto ........... + podatek VAT% .............. (słownie cena brutto: ..........................................................................). 2. Wartość ryczałtowa przedmiotu niniejszej umowy zawiera całość kosztów związanych realizacją przedmiotu umowy. 3. Zapłata należności wymienionej w ust. 1 nastąpi po zrealizowaniu całego przedmiotu umowy na podstawie oryginału faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury, po uprzednim podpisaniu protokółu odbioru z adnotacją -bez zastrzeżeń- przez osoby ze strony Zamawiającego odpowiedzialne za realizację umowy. 4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP ............ 5. Wykonawca oświadcza, że jest (nie jest) płatnikiem podatku VAT i posiada NIP................... 6. Zapłata następuje w dniu uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 7. Wartość umowy nie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. § 4 GWARANCJA, RĘKOJMIA, SERWIS 1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone maty do zapasów stanowiące przedmiot umowy na okres ......................... miesięcy. 2. Dokumenty gwarancyjne (karty) zostaną przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru i z tą chwilą staną się załącznikiem nr .. do Umowy. 3. Termin okresu udzielonej gwarancji biegnie od daty podpisania bez zastrzeżeń protokółu odbioru. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym. § 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY 1. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych. 2. Zamawiający uprawniony jest do obciążenia Wykonawcy karami umownymi: a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia. W przypadku opóźnienia trwającego ponad 21 dni Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i obciążenia Wykonawcy karami umownymi. b) za opóźnienie w usunięci awarii - uszkodzeń mat w okresie gwarancyjnym: w wysokości 0,5% całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w osobnym protokole. c) za rozwiązanie przez Zamawiającego umowy z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy - w wysokości 30% całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego netto. 3. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej straty.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła