Licytacja L-38-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-38-2013 - Dostawa monitorów

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Wydział Zamówień Publicznych, Komenda Stołeczna Policji
Adres pocztowy: Nowolipie 2
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-150
Tel.: (22) 6038608, Faks: (22) 6037642
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

16221 - 2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-02-13 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa monitorów
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są dostawy (sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego) monitorów 19 calowych w ilości szacunkowej 30 szt., o parametrach:a) monitor do pracy ciągłej; b) wielkość ekranu - 19"; c) rozdzielczość - min. 1280 x 1024; d) gniazda podłączeniowe - 1 wejście VGA, 2x video composite (BNC), 1x HDMI; e) ekran - ochrona ekranu z wbudowanym szkłem ochronnym; f) kontrast - min. 800:1; g) jasność - min. 250 cd/m²; h) funkcje wyświetlania - (PIP, PBP, VOV) oraz wejście zewnętrznego wyzwalania; i) czas reakcji plamki - max. 5ms; j) mocowanie uchwytu – VESA.Zamawiający wymaga, aby oferowane monitory były trwale oznaczone znakiem CE.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 33.19.51.00-4
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
12 miesięcy od dnia podpisania umowy przez Strony.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza, na pisemny wniosek Wykonawcy zmianę w zakresie Producenta/parametrów monitorów wskazanych w załączniku do umowy,pod warunkiem, że monitory zamienne będą posiadały parametry nie gorsze niż wskazane w załączniku do umowy oraz przy zachowaniu pozostałych warunków umowy, w tym ceny jednostkowej nie wyższej niż wskazana w umowie.

Termin związania ofertą

30

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://przetargi.policja.waw.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, zamieszczonej na stronie http//www.licytacje.uzp.gov.pl, o ile nie są jeszcze zarejestrowani (nie jest wymagany podpis elektroniczny). Powyższej rejestracji wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji , a wraz z ww. wnioskiem przesłać zamawiającemu informację o swoim loginie. Login Wykonawca otrzyma po zarejestrowaniu się na ww. platformie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu, bądź nieprzekazanie go zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie z Samouczkiem oraz wersją demonstracyjną znajdującą się na ww. platformie. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ewentualnych błędów) można uzyskać pod numerem telefonu (022) 632 28 84 (w godzinach: 9:00 – 13:00). Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Mozilla Firefox 2.0 lub wyższa. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. Zaproszenie zostanie wysłane fax-em lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (Wzór stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia zamieszczony na stronie http://przetargi.policja.waw.pl).

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1) po zalogowaniu się Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert; 2) Zamawiający ustalił cenę wywoławczą na kwotę 47.138,40zł brutto; 3) Zamawiający określił minimalną wysokość postąpienia na 50,00 zł brutto. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza (grosze należy oddzielić kropką!); 4) od momentu otwarcia licytacji do jej zamknięcia Wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze postąpienia w postaci elektronicznej, które podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie; 5) oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty! Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za informacje wprowadzone do systemu i konsekwencje z tego wynikające. Z dniem 15 października 2009 r. do systemu licytacji elektronicznych UZP została wprowadzona zmiana polegająca na żądaniu potwierdzenia składanej oferty w sytuacji, gdy stanowi ona mniej niż 50% ceny oferty najkorzystniejszej. Wprowadzenie ww. zmiany powoduje, iż w przypadku składania oferty stanowiącej mniej niż 50% ceny oferty najkorzystniejszej, momentem złożenia postąpienia będzie naciśnięcie przycisku potwierdzającego chęć złożenia oferty o wskazanej wartości; 6) w trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców; 7) w toku licytacji Wykonawcy proponują cenę oferty brutto wyrażoną w złotych. Zaproponowana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym koszty dostawy monitorów do wskazanych pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego oraz należny podatek VAT. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, cen transportu, czynności, usług, świadczeń, opłat, ceł, podatków itp., których nie przewidziano w ogłoszeniu. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut, ceł itp., obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie; 8) Zamawiający bezpośrednio po zamknięciu licytacji poda pod wskazanym w ogłoszeniu adresem internetowym nazwę Wykonawcy, którego ofertę wybrano; 9) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy wypełni formularz cenowy poprzez wpisanie do niego ceny jednostkowej i wartości całego przedmiotu umowy w PLN brutto. Wypełniony i podpisany formularz cenowy (Wzór stanowi Załącznik nr 3 do ogłoszenia zamieszczony na stronie http://przetargi.policja.waw.pl) stanowić będzie załącznik do umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wartość przedmiotu umowy wykazana w formularzu musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty tego Wykonawcy. Zaproponowana przez niego cena będzie stała w czasie objętym umową. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy - Załącznik nr 4 do ogłoszenia.

Minimalna wysokość postąpienia

50.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2013-02-07 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Wnioski należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Punkt Obsługi Interesanta KSP, Warszawa, ul. Nowolipie 2, który czynny jest w godz. 7.00. – 17.00. (od poniedziałku do piątku) lub przesłać pocztą (pocztą kurierską)

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-02-13 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-02-13 10:30:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy, stanowiącej cenę oferty wybranego Wykonawcy. Zabezpieczenie powinno być wniesione do dnia podpisania umowy, na pełny okres realizacji umowy z uwzględnieniem okresu ustawowego rękojmi (12 miesięcy). 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1)pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego: 64 1010 1010 0056 5613 9120 0000 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu w stosunku do Zamawiającego) do wysokości sumy gwarancyjnej. Za niedopuszczalne Zamawiający uznaje się zapisy: a) skutkujące obciążeniem Zamawiającego jakimikolwiek kosztami, np. wynikającymi z dostarczenia Gwarantowi dokumentu poświadczającego umocowanie osób podpisujących wezwanie do zapłaty, potwierdzonego przez Bank prowadzący rachunek Zamawiającego lub notariusza, b) uzależniające wypłatę Zamawiającego należności od wcześniejszego wezwania Wykonawcy do usunięcia wady wynikającej z nienależytego wykonania umowy oraz przesłania kopii tego wezwania Gwarantowi. Jedynym dopuszczalnym warunkiem, który może znaleźć się w treści gwarancji jest poniższy zapis: „W celu identyfikacji osób uprawnionych do reprezentacji Beneficjenta żądanie musi być podpisane przez osobę wskazaną w statucie zamieszczonym na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji lub przez inną upoważnioną osobę wraz z kopią upoważnienia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę, do której należy upoważnienie.”. 4. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy odpowiednio: 1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni po podpisaniu bez uwag protokołu odbioru ostatniej dostawy i po uznaniu przez Zamawiającego, że umowa została należycie wykonana, 2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi,o którym mowa w pkt 1.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w Załączniku nr 4 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie http://przetargi.policja.waw.pl)

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Zaleca się, aby Wniosek o dopuszczenie do licytacji Wykonawcy wraz z wszystkimi załącznikami, były podpisane w sposób pozwalający na zidentyfikowanie składającego podpis)przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy lub przez inną upoważnioną osobę przez Wykonawcę. W przypadku, gdy z dokumentów załączonych do oferty nie będzie wynikać, iż osoba podpisująca dokumenty jest upoważniona do występowania w imieniu Wykonawcy, Wykonawca dołączy do oferty dokument potwierdzający uprawnienie do jego reprezentowania (np. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP). W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączony oryginał lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza. Gdy pełnomocnictwo sporządzone jest w języku obcym, jego tłumaczenie na język polski musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Z pełnomocnictwa powinien wynikać zakres czynności, do których umocowany jest pełnomocnik. Wyżej wymienione zapisy stosuje się również do upoważnienia.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła