Licytacja L-38-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-38-2016 - Zakup środków czystości i materiałów...

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ZZP, KWP Katowice
Adres pocztowy: Lompy 19
Miejscowość: Katowice, Kod pocztowy: 40-038
Tel.: 32 2002050, Faks: 32 2002060
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

55838-2016

Termin otwarcia licytacji:

2016-03-30 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup środków czystości i materiałów...
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
ZP-2380-44-39/2016 Zakup środków czystości i materiałów do utrzymania czystości dla KWP w Katowicach i jednostek terenowych garnizonu śląskiego Policji oraz CBŚP i BSW 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa środków czystości i materiałów do utrzymania czystości na potrzeby KWP w Katowicach i jednostek terenowych oraz CBŚP i BSW 2. Przedmiot zamówienia i jego zakres został szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do ogłoszenia – formularz cenowy oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilości podanych w załączniku nr 3 do ogłoszenia – formularz cenowy z przyczyn, których nie mógł wcześniej przewidzieć. 4. Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia opcję zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu wymienionego w załączniku nr 3 do ogłoszenia tj. formularz cenowy. a) Ilości asortymentu zakupywanego w ramach opcji będą wynikać z kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą brutto przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia a ceną ofertową brutto wynikającą z zakończonej licytacji elektronicznej oraz potrzeb Zamawiającego. b) Dostawy asortymentu zakupywanego w ramach opcji będą musiały się odbyć w terminie określonym dla realizacji niniejszego zamówienia tj. nie później niż do dnia 15.12.2016 r. Tym samym Wykonawcy nie będzie przysługiwał dodatkowy czas na realizację zamówienia. c) Zamawiający wymaga, aby asortyment dostarczony w ramach opcji posiadał te same właściwości co asortyment oferowany w ramach zakupu podstawowego wskazanego w załączniku nr 3 do ogłoszenia. d) Zamawiający wymaga, aby ceny jednostkowe asortymentu zakupywanego w ramach opcji były takie same jak ceny asortymentu wskazane w załączniku nr 3 do ogłoszenia - formularzu cenowym po przeprowadzonej licytacji elektronicznej. 5. Zamawiający wymaga, aby dostarczany przez Wykonawcę asortyment był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, gatunku I i posiadał co najmniej 12 miesięczny termin przydatności od dnia dostawy. 6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączał z każdą dostawą obowiązujące karty charakterystyki dla każdego dostarczonego asortymentu. 7. Zamawiający wymaga, aby dostawy przedmiotu zamówienia odbywały się sukcesywnie w okresie trwania umowy od daty podpisania umowy nie później niż do dnia 15.12.2016 r. 8. Zamawiający wymaga, aby termin realizacji każdej dostawy następował do 5 dni roboczych po wysłaniu przez Zamawiającego zamówienia w którym określi rodzaj i ilość asortymentu. Ilość zamawianego asortymentu będzie wynikać z potrzeb Zamawiającego. 9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczał asortyment na własny koszt do magazynu Wydziału Zaopatrzenia KWP w Katowicach ul. Kochłowicka 5, 40-817 Katowice. 10. Zamawiający wymaga, aby dostawy były realizowane w godzinach od 800 do 1400 w dniach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku. 11. Zamawiający wymaga, aby o terminie dostawy Wykonawca powiadamiał Zamawiającego na co najmniej 1 dzień roboczy przed dostawą telefonicznie na numer lub pod adres e-mail wskazany w zamówieniu. 12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił we własnym zakresie rozładunek realizowanej dostawy do pomieszczenia wskazanego przez magazyniera. 13. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca po przeprowadzonej licytacji złożył Zamawiającemu wypełniony formularz ofertowy wraz z wypełnionym formularzem cenowym stanowiące załączniki nr 4 i nr 3 do ogłoszenia. 14. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Na wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia Wykonawca składa oświadczenie wskazując zakres, jaki będzie realizował przy udziale podwykonawcy/ów. 15. Zamawiający informuje, że szacunkowa wartość zamówienia wynosi 470 941,46 zł netto
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 39.83.00.00-9
Dodatkowe przedmioty 39.22.43.00-1

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
sukcesywnie nie później niż do 15.12.2016 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 14 000,00 złotych Wadium należy wnieść w terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na okres 30 dni jak niżej: 1. Wadium należy wnieść w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego tj. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Narodowy Bank Polski O/O Katowice 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000 Zaleca się umieszczenie dopisku wadium dot. ZP-2380-44-39/2016 Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. do dnia 21.03.2016 r. do godziny 12.00 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 21.03.2016 r. o godzinie 12.00 znajdzie się na koncie Zamawiającego. Uwaga: Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego (art. 45 ust. 7 ustawy PZP). Z przepisu tego wynika jednoznacznie obowiązek bezgotówkowego rozliczenia wadium w drodze przelewu bankowego. Przepis ten wyraźnie wyklucza dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego i to niezależnie od tego, czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, czy też zupełnie innego banku. Przepis mówi o przelewie, a więc operacji bezgotówkowej, a nie gotówkowej. Wniesienie wadium w formie gotówkowej na rachunek Zamawiającego jest niedopuszczalną formą zabezpieczenia oferty, co w konsekwencji skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 3. Wadium w innej formie niż w ppkt. 2 należy złożyć (oryginał) razem z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w oddzielnej kopercie, a jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć jako integralną część wniosku. 4. Wadium ma zabezpieczać interes Zamawiającego na okres od złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. od dnia 21.03.2016 r. do dnia przeprowadzenia licytacji - z uwagi na relatywny termin przeprowadzania licytacji Zamawiający wyznacza okres ważności wadium na 30 dni tj do dnia 19.04.2016 r. - i nie może zawierać ograniczeń sprzecznych z ustawą PZP, a w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy PZP, ponadto z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. 5. Wykonawca, który nie zabezpieczy uczestnictwa w postępowaniu akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP.. 6. Warunki zwrotu i zatrzymania wadium są określone w art. 46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7. W przypadku składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w szczególności posiadają wiedzę i doświadczenie 1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się wiedzą i doświadczeniem dotyczącym wykonania lub wykonywania należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jednej dostawy na środki lub materiały do utrzymania czystości na kwotę, co najmniej 300 000,00 zł netto. a) Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną jednorazowo lub sukcesywnie w ramach jednej umowy lub realizowaną obecnie z tym, że wartość zrealizowanej już części musi wynosić 300 000,00 zł netto. b) W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje c) W przypadku podania wartości dostaw brutto lub wątpliwości czy wartość dostawy podana została netto lub brutto Zamawiający w celu porównania wniosków odejmie podatek VAT wg stawki 23% d) W przypadku dostawy już zrealizowanej jednorazowej Wykonawca w wykazie poda datę wykonania dostawy, a w przypadku dostaw zrealizowanych sukcesywnych lub realizowanych sukcesywnych, okresowych lub ciągłych termin jej obowiązywania od - do 2 Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda dołączenia do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykazu dostaw zawierającego jedną dostawę na środki lub materiały do utrzymania czystości wykonaną lub wykonywaną w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu na rzecz którego dostawa została wykonana wg wzoru - załącznik nr 5 do ogłoszenia oraz załączenia dowodów określających czy dostawa została wykonana lub jest wykonywana (w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych) należycie. 3. Dowodami, że dostawa została wykonana należycie (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie winno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w pkt a. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, powinien podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. c) w przypadku gdy Zamawiający, jest podmiotem na rzecz, którego dostawa wskazana w wykazie została wykonana, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów wskazanych w pkt a lub b 4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia na podstawie załączonego do oferty wykazu dostaw oraz dołączonych dowodów w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP. 5. Zamawiający może w celu weryfikacji przedstawionego wykazu lub dowodów (szczególnie gdy wykaz dostaw lub dowody potwierdzające czy dostawy zostały wykonane należycie budzą wątpliwości), zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz którego dostawy były wykonane o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (np. konsorcjum) warunek wiedzy i doświadczenia mogą spełniać wspólnie. 7. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia (w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów), w tym celu przedstawiając: a) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące: zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki łączy lub będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia b) jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia to również dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu w zakresie art. 24 ust.1 i 2 ustawy PZP

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
• wykaz dostaw zawierający jedną dostawę na środki lub materiały do utrzymania czystości wykonaną lub (w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych) wykonywaną na kwotę, co najmniej 300 000,00 zł netto w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu na rzecz którego dostawa została wykonana wg wzoru - załącznik nr 5 do ogłoszenia oraz załączenia dowodów określających czy dostawa została wykonana lub jest wykonywana (w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych) należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca przewiduje powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcy zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie na wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia wskazując zakres robót, jaki będzie realizował przy udziale podwykonawcy/ów. 2. Oświadczenia i dokumenty wskazane w sekcji III pkt 3.2 ppkt.7 ogłoszenia. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy dostarczy Zamawiającemu a) formularz ofertowy wypełniony wg załącznika nr 4 do ogłoszenia b) formularz cenowy wypełniony wg załącznika nr 3 do ogłoszenia 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum), każdy z Wykonawców występujących wspólnie winien przedłożyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokumenty określone w Sekcji III. 4.2), III.4.3), III.4.4) ogłoszenia. Dokumenty określone w Sekcji III.4.1) Wykonawcy mogą przedstawić łącznie 5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawione odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W myśl art.144 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w następujących przypadkach: 1. W przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zaoferowany asortyment został wycofany ze sprzedaży lub zaprzestano jego produkcji lub brak jest dostępu do niego na rynku polskim (potwierdzone przez producenta lub przedstawiciela handlowego na rynku polskim) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania i dostarczenia innego asortymentu pod warunkiem, iż jego właściwości nie są gorsze (identyczne lub lepsze) od pierwotnie oferowanych, a ceny wskazane w formularzu ofertowym pozostaną bez zmian. 2. zmiany w umowie w zakresie wynikającym ze zmian przepisów prawa

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Licytacja prowadzona będzie na platformie Urzędu Zamówień Publicznych znajdującej się na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl 1.2. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl 1.3. Wykonawca powinien dokonać rejestracji przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Przy rejestracji na platformie Wykonawca otrzyma login - identyfikator użytkownika. 1.4.Od Wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. 1.5. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji przekazać informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji itp. Uwaga: Nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu, nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. 1.6. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. 2. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: 2.1. Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. 2.2. Zamawiający informuje wg danych Urzędu Zamówień Publicznych, platforma została przetestowana w zakresie współpracy z przeglądarkami Mozilla Firefox 2.0 i 3.0 oraz Internet Explorer w wersji 6.0 oraz 7.0; w związku z powyższym Urząd Zamówień Publicznych zaleca użytkownikom korzystanie z ww. przeglądarek internetowych. 2.3. Zarówno Zamawiający jak i Urząd Zamówień Publicznych nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na: Zakup środków czystości i materiałów do utrzymania czystości dla KWP w Katowicach i jednostek terenowych garnizonu śląskiego Policji oraz CBŚP i BSW będzie licytacją jednoetapową. 2. Po zalogowaniu się na platformie, Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. 3. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 4. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 5. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 6. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 7. Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania zamówienia obejmujący cały asortyment przewidziany w załączniku nr 3 do ogłoszenia oraz wszystkie inne koszty z tym związane w tym koszty sukcesywnych dostaw i rozładunku. Przed przystąpieniem do złożenia postąpienia Wykonawca winien obliczyć cenę oferty tak, aby ceny jednostkowe wymnożone przez ilości po zsumowaniu wszystkich pozycji dawały wylicytowaną wartość brutto. 8. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 9. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za całość zamówienia i koszty związane i dostawami przedmiotu zamówienia w wysokości 579258.00 PLN 10. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 1000,00 PLN (kwota, o którą można pomniejszyć kolejną składaną ofertę, liczona od oferty najkorzystniejszej). System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 11. Sposób podawania ceny oferty - kwota określana jest w złotych oraz w groszach (jeżeli występują grosze, wpisujemy je po kropce, np.: 578257.99 obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po kropce) Uwaga: Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty (prosimy o uważne wpisywanie oferowanych kwot i sprawdzanie ich przed naciśnięciem przycisku złóż postąpienie). 12. W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej - system nie dokonuje odświeżania automatycznie. 13. W toku licytacji system platformy licytacyjnej UZP na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 14. Po zamknięciu licytacji na ekranie przedstawiającym ogłoszenie o zamówieniu zostanie ujawniony Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 15. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 16. W przypadku podania w trakcie licytacji ceny, której nie da się przeliczyć przez ilość zamawianego asortymentu wskazaną w załączniku nr 3 do ogłoszenia Wykonawca w trakcie wypełniania formularza ofertowego zobowiązany jest do prawidłowego przeliczenia ceny, przy czym wartość ceny ofertowej wpisanej w formularzu ofertowym wyliczonej na podstawie formularza cenowego nie może przekroczyć ceny wylicytowanej w trakcie licytacji elektronicznej. 17. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza nie dostarczy wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia i formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia, będzie to traktowane jako odmowa podpisania umowy przez Wykonawcę i uznane, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-03-21 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice ul. Lompy 19. Zespół Zamówień Publicznych KWP

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-03-30 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-03-30 14:47:40

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Szczegółowe warunki umowy zawarte są w załączonym projekcie umowy w załączniku nr 2 do ogłoszenia

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

I. CENA: 1. Wykonawca, który wygra licytację, przed zawarciem umowy wypełni i dostarczy Zamawiającemu formularz ofertowy - załącznik nr 4 do ogłoszenia i formularz cenowy - załącznik nr 3 do ogłoszenia (załączniki są dostępne na stronie http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl) 2. Wypełniony formularz cenowy winien zawierać ceny jednostkowe brutto dla każdej pozycji asortymentu, które po wymnożeniu ilości i zsumowaniu wszystkich wartości pozycji będą odpowiadały wylicytowanej cenie oferty brutto. 3. Formularz ofertowy i formularz cenowy będą stanowiły załączniki do umowy. II. PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: 1. Wniosek ma być złożony w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie (kopertach) nie jest dopuszczalne złożenie wniosku w formie elektronicznej - za sposób zabezpieczenia kopert/y odpowiada Wykonawca. 2. Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na: ZP-2380-44-39/2016 Zakup środków czystości i materiałów do utrzymania czystości dla KWP w Katowicach i jednostek terenowych garnizonu śląskiego Policji oraz CBŚP i BSW Adres Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19 Nie otwierać przed komisyjnym otwarciem wniosków. 3. Ponadto koperta winna spełniać warunek uniemożliwiający odczytanie jej zawartości i oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy z uwagi na pkt. 4 4. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie wnioski otrzymane po terminie składania zostaną zwrócone Wykonawcom po upływie ostatecznego terminu składania wniosków. III OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW: 1. Wykonawca składa: wypełniony wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wg. wzoru załącznika nr 1 do ogłoszenia oraz dokumenty i załączniki wskazane w Sekcji III. 4 ogłoszenia 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wszystkie załączniki w tym dokumenty i oświadczenia, mają być w całości sporządzone w języku polskim, ręcznie, na maszynie do pisania lub komputerze (w sposób czytelny) oraz podpisany w sposób określony pkt. 3 przez osoby uprawnione Nie dotyczy załączników składanych, jako oryginały wystawione i podpisane przez uprawnione organy np. KRS, KRK, ZUS, US. 3. Wszystkie dokumenty w złożonej ofercie muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione. Osoba uprawniona to osoba, która jest wymieniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub działająca z jej upoważnienia Dokumenty wielostronicowe mogą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione na pierwszej lub ostatniej jego stronie. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. W przypadku składania dokumentów wydanych w języku innym niż język polski, dokumenty te są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Uwaga: Przez podpis czytelny Zamawiający rozumie podpis odręczny, zawierający imię i nazwisko pozwalający na identyfikację osoby, która go złożyła. 4. W przypadku spółek prawa handlowego zmiany w składzie zarządu są skuteczne z chwilą podjęcia uchwały przez odpowiedni organ. Skuteczność takiej uchwały nie jest uzależniona od dokonania odpowiedniego wpisu w KRS. Wystarczającym będzie, że Wykonawca dołączy do oferty dotychczas obowiązujący KRS i uchwałę o zmianie zarządu. 5. W przypadku podpisywania wniosku przez osobę nie wymienioną w aktualnym odpisie z właściwego rejestru, niezbędne jest we wniosku pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu Wykonawcy w formie oryginału lub jego poświadczonej notarialnie kopii. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba podpisująca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 6. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie (np. konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy PZP wynika obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie we wniosku pełnomocnictwa w formie oryginału lub jego poświadczonej notarialnie kopii w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Uwaga: W przypadku spółki cywilnej, wspólnicy nie przedstawiają osobnego dokumentu zawierającego pełnomocnictwo, jednakże uprawnienia do reprezentacji spółki przysługujące każdemu ze wspólników ma wynikać z samej umowy spółki cywilnej dołączonej do wniosku. 7. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą wniosek (osobę uprawnioną). 8. Wszelkie dokumenty składane na papierze światłoczułym uznane zostaną za nieważne. 9. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu są jawne od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 96 ust 3 ustawy PZP). Nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawcy podczas licytacji (login) aż do momentu jej zamknięcia oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania wniosku zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 10. Jeżeli Wykonawca będzie dołączał do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokumenty zawierające tajemnice przedsiębiorstwa winien to zrobić dodatkowej zabezpieczonej kopercie, z opisem INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA oraz załączyć dokumenty wskazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 11. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, sam lub jako Partner Konsorcjum firm. 12. W przypadku złożenia przez jednego Wykonawcę dwóch lub więcej wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Zamawiający uzna złożenie wniosku za ważne i dopuści Wykonawcę do udziału w postępowaniu na podstawie wszystkich złożonych wniosków. IV INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO PRZEPROWADZENIU LICYTACJI W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 4 do ogłoszenia wraz formularzem cenowym - załącznik nr 3 do ogłoszenia 2. Niedostarczenie lub błędne wypełnienie formularza ofertowego lub formularza cenowego w tym niezgodność asortymentu z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia, będzie skutkowało wezwaniem Wykonawcy do przedłożenia prawidłowego formularza ofertowego lub formularza cenowego lub wyjaśnienia niezgodności, a w przypadku odmowy dostarczenia lub poprawienia, będzie to traktowane jako odmowa podpisania umowy przez Wykonawcę i uznane, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie i będzie miał zastosowanie art. 94 ust. 3 ustawy PZP. 3. Wykonawca, który zwycięzcy w licytacji i którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego tj. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19. Umowa za zgodą Zamawiającego może zostać zawarta w inny sposób. Termin zawarcia umowy, zgodny z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 4. Umowa zawarta z Wykonawcą będzie realizowana w oparciu o ceny podane w formularzu cenowym. 5. W przypadku zwycięstwa w licytacji Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą przed zawarciem umowy Wykonawca poda Zamawiającemu adres zamieszkania przedsiębiorcy. 6. W przypadku zwycięstwa w licytacji Wykonawcy będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, którego wartość oferty przewyższa dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy do przedłożenia uchwały wspólników lub odpisu umowy spółki wyrażającej zgodę na zaciągnięcie zobowiązania (art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych). Powyższe dotyczy również Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. 7. W przypadku zwycięstwa w licytacji Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed zawarciem umowy konieczne jest przedłożenie umowy która będzie regulować wzajemną współpracę Wykonawców (np. umowę konsorcjum). Umowa winna zawierać postanowienia dotyczące m.in. realizacji poszczególnych części zamówienia, sposobu dokonywania rozliczeń. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy PZP Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcjum) ma m.in.: - upoważniać jednego z członków konsorcjum – Głównego Partnera – jako osobę prawną i reprezentującą go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych Partnerów we wszystkich sprawach związanych z umową, - stwierdzać, że Partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji zamówienia, - być zawarta na czas trwania umowy, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw wobec Zamawiającego, - być zawarta w formie pisemnej. 8. Szczegółowe wymogi dot. podwykonawstwa w trakcie realizacji zamówienia zostały uregulowane w projekcie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. 9. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do wniosku. V INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie do momentu otwarcia licytacji. 2. Oświadczenia, pisma, wnioski (za wyjątkiem wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone przez Wykonawcę w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie - doręczone osobiście lub pocztą pod adres: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19 (art. 27 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). UWAGA: Zamawiający nie uzna za skuteczne przekazanie w wyznaczonym terminie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przekazanego drogą elektroniczną lub za pomocą faksu, uzupełnienia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o brakujące dokumenty w przypadku przekazania tych dokumentów wyłącznie drogą elektroniczną lub za pomocą faksu. Uzupełniane dokumenty muszą zostać przekazane w formie papierowej (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze wskazaniem na wezwaniu do uzupełnienia). 3. Zamawiający przekazuje wszelkie pisma za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną zgodnie z pkt 4 oraz niezwłocznie potwierdza pocztą. Terminy wyznaczone przez Zamawiającego na dokonanie poszczególnych czynności przez Wykonawcę liczone są od dnia przekazania pisma za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną zgodnie z pkt. 4. 4. Wykonawcy zobowiązani są do wskazania we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, załącznik nr 1 do ogłoszenia numeru telefonu oraz numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej, na który Zamawiający będzie przesyłał Wykonawcy wszelkie pisma przekazywane w ramach postępowania. Wykonawca wybiera faks albo pocztę elektroniczną według własnego uznania. W przypadku wpisania przez Wykonawcę zarówno numeru faksu jak i adresu poczty elektronicznej Zamawiający będzie przesyłał zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną. 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za odbieranie przesyłanej poczty elektronicznej. W przypadku zaniechania odebrania przesłanej poczty Wykonawca ponosi wszelkie wynikające z tego skutki. Zamawiający nie wymaga potwierdzenia otrzymania przesyłanego pisma drogą elektroniczną. 6. W przypadku wyboru przez Wykonawcę jako drogi otrzymywania pism nadawanych przez Zamawiającego za pomocą faksu Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie kompletności i czytelności otrzymania przesłanego pisma. Brak kompletności lub czytelności Wykonawca niezwłocznie zgłasza Zamawiającemu telefonicznie na nr 32 200 20 50. Za dowód skutecznego przesłania pisma do Wykonawcy za pomocą faksu Zamawiający uznaje potwierdzenie przesłania faksowego OK na numer podany przez Wykonawcę na wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i wykazany na potwierdzeniu faksowym. Zamawiający nie wymaga potwierdzenia otrzymania przekazywanego pisma za pomocą faksu. 7. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w przypadku zmiany numeru telefonu, faksu lub adresu poczty elektronicznej, pod który Zamawiający ma przesyłać pisma. W przypadku nie dokonania powiadomienia Zamawiającego, przesłanie pisma na numer faksu lub pod adres poczty elektronicznej wskazany na wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej uważa się za skutecznie dokonane. 8. Zaproszenia do udziału w licytacji zostaną przekazane Wykonawcom zgodnie z wybraną drogą porozumiewania się (faksem lub pocztą elektroniczną) i potwierdzone pocztą. 9. Przesyłanie wszelkich oświadczeń, pism, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu lub drogą elektroniczną do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych może odbywać się tylko w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.30-15.30 na numer faksu 32 200 20 60 lub na adres e-mail: zamowienia@ka.policja.gov.pl UWAGA: W przypadku przesłania dokumentu po godzinie 15.30 w dniu roboczym spowoduje, iż zostanie on zarejestrowany u Zamawiającego jako złożony w następnym dniu roboczym. W przypadku przesłania dokumentu w dniu wolnym od pracy zostanie on zarejestrowany u Zamawiającego jako złożony w pierwszym następującym po nim dniu roboczym. 10. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazywane Wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. 11. Wyjaśnienia nie będą udzielane telefonicznie. VI POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3. Odwołanie przysługuje wobec czynności: opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia, zamieszcza ją również na stronie internetowej Zamawiającego, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 12. Na czynności, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. VII INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ Podstawowe pojęcia dotyczące grupy kapitałowej zgodnie z ustawą z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów: Grupa Kapitałowa zgodnie z art. 4 pkt 14 – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. Przedsiębiorca zgodnie z art. 4 pkt. 1 - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność gospodarczą w ramach wykonywania takiego zawodu, c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji. d) związek przedsiębiorców (rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, jak również związki tych organizacji) na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Przejęcie kontroli zgodnie z art. 4 pkt. 4 – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła