Licytacja L-380-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-380-2013 - Środki do dezynfekcji narzędzi i endoskopów

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Dział zamówień publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
Adres pocztowy: Niechorska 27
Miejscowość: Gryfice, Kod pocztowy: 72-300
Tel.: 91 384 21 27, Faks: 91 384 21 27
Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Numer ogłoszenia w BZP:

351824-2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-09-23 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Środki do dezynfekcji narzędzi i endoskopów
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych w ilościach zabezpieczających potrzeby SPZZOZ w Gryficach na okres 12 miesięcy 1.Preparaty opisane w załączniku nr 6 w zależności do jakiej kategorii zostały zarejestrowane przez producentów muszą odpowiadać przepisom zawartym poniżej: a. Prawo farmaceutyczne, b. Ustawa o produktach biobójczych, c. Rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, d. Rozporządzenie w sprawie kategorii i grup produktów - o produktach biobójczych i ich przeznaczenia, e. Rozporządzenie w sprawie określenia grup produktów leczniczych oraz wymagań dotyczących dokumentacji wyników badań tych produktów, f. Ustawa o wyrobach medycznych, g. Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych różnego przeznaczenia, h. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 24.45.50.00-8
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Okres w miesiącach: 12

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona w przez wykonawcę na żądanie zamawiającego

inne dokumenty
Celem potwierdzenia skuteczności działania biobójczego preparatu dezynfekcyjnego do narzędzi (wymaga się, aby był to wyrób medyczny), należy załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie badania, oznaczające iż przedmiot zamówienia został przebadany na organizmach testowych (wymienionych pod pakietem) lub odpowiada Normom Europejskim dot. obszaru medycznego (normy, co najmniej fazy II) lub Normom Polskim dotyczącym obszaru medycznego (normy, co najmniej fazy II) albo został przebadany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny Zamawiający wymaga, aby skuteczność (stężenie, spektrum, czas) działania proponowanychpreparatów oprócz ulotek informacyjnych i instrukcji użycia potwierdzone były dokumentami (w języku polskim) z wykonanych badań

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian cen podanych w ofercie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu umowy, w szczególności w przypadku: a) zmiana cen urzędowych b) zmiana stawek podatkowych lub stawek celnych

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.medicam.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na dostawę środków dezynfekcyjnych będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia - możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500.00 zł brutto 7.Wykonawca składając postapienie musi uwzględnić, że na jego wartość składają się wszystkie części pakietu nr 5. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 9. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto kwotę 98 100,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-09-09 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Sekretariat Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice Budynek administracji II piętro -pok. nr 51

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-09-23 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-09-23 11:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 5 do ogłoszenia zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła