Licytacja L-381-2017

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest Wykonawca.17 z ofertą o wartości 204842.63PLN.
Dane zwycięzcy:
Wykonawca.17 - PGE Obrót S.A. , PGE Obrót S.A.
Wólczańska 128/134
90-527, Łódź


Ogłoszenie o zamówieniu L-381-2017 - Zakup energii elektrycznej

Dane zamawiającego


Nazwa: Bogdan Kaczmarek, Gmina Żelechlinek
Adres pocztowy: Plac Tysiąclecia1
Miejscowość: Żelechlinek, Kod pocztowy: 97-226
Tel.: 447122712, Faks: 447122770
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

602639-N-2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-11-13 10:30:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Zakup energii elektrycznej

Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest Zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Zamawiającym jest Gmina Żelechlinek. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów należących do Zamawiającego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. wynosi 753,910 MWh. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny (Zamawiający posiada rozdzielone umowy kompleksowe). Obecnym sprzedawcą jest PGE Obrót S.A.

http://bip.zelechlinek.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl 1.2. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z w/w wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

http://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Licytacja elektroniczna na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ, będzie licytacją jednoetapową, zakończy się po upływie 30 minut od momentu jej otwarcia. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę netto za 1 MWh wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 0,50 zł. 7. W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 8. Zamawiający określił kwotę wywoławczą : 240,00 zł netto. 9. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 10. Cenę brutto oferty oblicza się z zastosowaniem iloczynu cen jednostkowych netto uzyskanych w toku licytacji, oraz szacowanego zużycia energii, tj. - 753,910 MWh powiększony o wartość VAT

0.5

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2017-10-26 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2017-11-13 10:30:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2017-11-13 11:00:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Wykonawca musi posiadać aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

-

-

-

-

Nie

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

1) potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje

-

1) wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 5; 2) oświadczenie posiadania aktualnej umowy z PGE Dystrybucja S.A. załącznik nr 6; 3) oświadczenie- grupa kapitałowa z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 4

IX. Termin związania ofertą


30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


01.01.2018 r. - 31.12.2019 r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


nie jest wymagane

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie Umowy, który został zamieszczony wraz z załącznikami do projektu Umowy na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.zelechlinek.pl

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła