Licytacja L-382-2017

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest lukaszbak z ofertą o wartości 422645PLN.
Dane zwycięzcy:
lukaszbak - Łukasz Bąk, ARCUS SA
Metalowa3
60-118, Poznań


Ogłoszenie o zamówieniu L-382-2017 - Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych

Dane zamawiającego


Nazwa: Sekcja ZP, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Adres pocztowy: Kochanowskiego2A
Miejscowość: Poznań, Kod pocztowy: 60-844
Tel.: 61/ 84 127 43, Faks: 61/ 84 127 44
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

605601-N-2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-11-09 11:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych

Dostawy

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych w ilości 55 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Ogłoszenia

http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-wszczeciu/1366,Tabela.html

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


Wykonawca, aby wziąć udział oraz umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji,winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji i wraz z przedmiotowym wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informacje o swoim loginie (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery, jeżeli takie zastosowano przy rejestracji). 2. Wymagania techniczne dotyczące urządzeń informatycznych: komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa.

https://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. W toku licytacji Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia podając cenę brutto. 2. Cena wywoławcza wynosi 541 200,00 złotych brutto 3.Minimalna wartość postąpienia wynosi 1 000,00 zł. brutto. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 1000.09 będzie oznaczało 1000 zł i 9 groszy). 4. Oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. 5. System nie przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą 6. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 7. W celu złożenia postąpienia, Wykonawca dopuszczony do procedury winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk /lista postąpień/ (przycisk aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk /złóż postąpienie/. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaką proponuje Wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk /złóż/.8. W prawej części ekranu znajduje się aktualny czas. Jest on o tyle istotny, iż ten czas jest decydujący dla oceny momentu dokonywania poszczególnych czynności, w tym również i dla oceny, czy dane postąpienie zostało złożone przed zamknięciem licytacji / zakończeniem etapu. Powyższe rozwiązanie pozwoli uniknąć problemów związanych z niejednolitością czasów ustawionych na komputerach poszczególnych uczestników licytacji

1000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2017-10-31 11:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2017-11-09 11:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2017-11-09 12:00:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Nie

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Tak

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz ze wskazaniem oferowanego przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do Ogłoszenia 2. Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3. 3. W/w dokumenty należy złożyć w oryginale, w wyznaczonym terminie tj. do dnia 31.10.2017 r., do godziny 11:00. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji należy złożyć w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu/kopercie i powinna być zaadresowana:Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Sekcja ds. Zamówień Publicznych ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań oraz znakowana następująco: ZZP-2380-59/2017 „Wniosek – Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych" Nie otwierać przed dniem 31.10.2017 r., do godz. 11:00,a także opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 3.1 W przypadku osobistego składania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji lub za pośrednictwem kuriera, wniosek należy złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, w Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A - sekretariat. W przypadku przesłania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego, wniosek należy przesłać na adres Zamawiającego wskazany w pkt. 3 do 31.10.2017 roku, do godz. 11:00. W przypadku składania wniosku za pośrednictwem firmy kurierskiej zaleca się aby koperta „kurierska” zawierała informację dot. miejsca składania wniosku tj. ul. Dąbrowskiego 17 A, nr sprawy i terminu otwarcia wniosku i złożona przez kuriera bezpośrednio w Sekcji ds. Zamówień Publicznych KWP w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 17A, Poznań. 3.2 Otwarcie wniosków nastąpi w dniu 31.10.2017 r., o godzi. 11:15

IX. Termin związania ofertą


30 dni, licząc od dnia składania ofert

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Maksymalnie do 20.12.2017 r. licząc od dnia zawarcia umowy o zamówienie publiczne

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do Ogłoszenia, który jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła