Licytacja L-385-2015

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-385-2015 - Dostawa artykułów higienicznych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Dawid Stachura, Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Pole
Adres pocztowy: Benedyktynów 4
Miejscowość: Legnickie Pole, Kod pocztowy: 59-241
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

327524-2015

Termin otwarcia licytacji:

2015-12-24 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa artykułów higienicznych
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa artykułów higienicznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu: Pieluchomajtki 1. Pieluchomajtki tzw. nocne rozmiar S obwód pas/biodra od 55 cm do 80 cm (+/- 5cm.) o podwyższonej chłonności (minimum 2000g wg. ISO 11948-1), do stosowania u pacjentów z wysoką diurezą przy długiej przerwie między zmianami np. w nocy. Przeznaczone do inkontynecji moczu i kału. Elastyczna i nieprzepuszczająca wilgoci folia zewnętrzna PE na całej powierzchni, optymalnie dopasowująca pieluchomajtki do kształtu ciała. Podwójny wkład chłonny zapewniający optymalne zabezpieczenie, z warstwą kierującą wilgoć do wnętrza wkładu, chroniąc skórę przed wilgocią. Superabsorbent neutralizujący zapach moczu i wiążący wilgoć wewnątrz wkładu chłonnego, utrzymując ją z daleka od skóry. Mocowanie na cztery przylepce, które dają się wielokrotnie przyklejać i odklejać nie niszcząc pieluchomajtki. Pakowane a 30 sztuk. 2. Pieluchomajtki tzw. nocne rozmiar M obwód pas/biodra od 75 cm do 110 cm (+/- 5cm.) o podwyższonej chłonności (minimum 2750g wg. ISO 11948-1), do stosowania u pacjentów z wysoką diurezą przy długiej przerwie między zmianami np. w nocy. Przeznaczone do inkontynecji moczu i kału. Elastyczna i nieprzepuszczająca wilgoci folia zewnętrzna PE na całej powierzchni, optymalnie dopasowująca pieluchomajtki do kształtu ciała. Podwójny wkład zapewniający optymalne zabezpieczenie, z warstwą kierującą wilgoć do wnętrza wkładu, chroniąc skórę przed wilgocią. Superabsorbent neutralizujący zapach moczu i wiążący wilgoć wewnątrz wkładu chłonnego, utrzymując ją z daleka od skóry. Mocowanie na cztery przylepce, które dają się wielokrotnie przyklejać i odklejać nie niszcząc pieluchomajtki. Pakowane a 30 sztuk. 3. Pieluchomajtki tzw. nocne rozmiar L obwód pas/biodra od 105 cm do 150 cm (+/- 5cm.) o podwyższonej chłonności, (minimum 3050g wg. ISO 11948-1), do stosowania u pacjentów z wysoką diurezą przy długiej przerwie między zmianami np. w nocy. Przeznaczone do inkontynecji moczu i kału. Elastyczna i nieprzepuszczająca wilgoci folia zewnętrzna PE na całej powierzchni, optymalnie dopasowująca pieluchomajtki do kształtu ciała. Podwójny wkład zapewniający optymalne zabezpieczenie, z warstwą kierującą wilgoć do wnętrza wkładu, chroniąc skórę przed wilgocią. Superabsorbent neutralizujący zapach moczu i wiążący wilgoć wewnątrz wkładu chłonnego, utrzymując ją z daleka od skóry. Mocowanie na cztery przylepce, które dają się wielokrotnie przyklejać i odklejać nie niszcząc pieluchomajtki. Pakowane a 30 sztuk. 4. Pieluchomajtki tzw.nocne rozmiar XL obwód pas/biodra od 130 cm do 170 cm (+/- 5cm.) o podwyższonej chłonności, (minimum 3200g wg. ISO 11948-1), do stosowania u pacjentów z wysoką diurezą przy długiej przerwie między zmianami np. w nocy. Przeznaczone do inkontynecji moczu i kału. Elastyczna i nieprzepuszczająca wilgoci folia zewnętrzna PE na całej powierzchni, optymalnie dopasowująca pieluchomajtki do kształtu ciała. Podwójny wkład zapewniający optymalne zabezpieczenie, z warstwą kierującą wilgoć do wnętrza wkładu, chroniąc skórę przed wilgocią. Superabsorbent neutralizujący zapach moczu i wiążący wilgoć wewnątrz wkładu chłonnego, utrzymując ją z daleka od skóry. Mocowanie na cztery przylepce, które dają się wielokrotnie przyklejać i odklejać nie niszcząc pieluchomajtki. Pakowane a 30 sztuk. Wkładki urologiczne 5. Wkładki urologiczne (anatomiczne), chłonność minimum 400g wg. ISO 11948-1, przeznaczone dla kobiet z lekką i średnią inkontynencją. Anatomiczny kształt, warstwa zewnętrzna paroprzepuszczalna nieprzepuszczająca wilgoci, superabsorbent neutralizujący nieprzyjemny zapach, jeden lub dwa paskami z klejem do mocowania na bieliźnie. Rozmiar extra - długość wkładki 30 cm. (+/- 3cm.), Opakowania a 10 lub a 15 sztuk. 6. Wkładki urologiczne (anatomiczne), chłonność minimum 700g wg. ISO 11948-1, przeznaczone dla kobiet z lekką i średnią inkontynencją. Anatomiczny kształt, warstwa zewnętrzna paroprzepuszczalna nieprzepuszczająca wilgoci, hydrofobowe falbanki boczne zapobiegające wyciekom, superabsorbent neutralizujący nieprzyjemny zapach, jeden lub dwa paskami z klejem do mocowania na bieliźnie. Rozmiar super - długość wkładki 39 cm. (+/- 3cm.), Opakowanie a 10 lub a 15 szt. Podpaski 7. Podpaski - podpaski tradycyjne bez osłonek bocznych, pokryte miękką włókniną o grubości 6,5-8 mm, warstwa spodnia podpaski wykonana z folii zapewniającej skuteczną ochronę bielizny, jednocześnie umożliwia swobodny przepływ powietrza i nie podrażnia skóry. Produkt o wysokiej chłonność, z bocznymi wytłoczeniami zapewniającymi równomierne rozprowadzanie wilgoć. Stabilny pasek klejący uniemożliwiający przesuwanie podpaski. Rozmiar normal, Opakowanie a 20 szt. Rękawice 8. Rękawice niejałowe diagnostyczne, wykonane z latexu, pudrowane z rolowanym brzegiem mankietu. Nie zróżnicowane na prawą i lewą rękę. Zapakowane w kartonik - dyspenser po 100 szt. do pojedynczego wyciągania rękawic. Rozmiar S 9. Rękawice niejałowe diagnostyczne, wykonane z latexu, pudrowane z rolowanym brzegiem mankietu. Nie zróżnicowane na prawą i lewą rękę. Zapakowane w kartonik - dyspenser po 100 szt. do pojedynczego wyciągania rękawic. Rozmiar M 10. Rękawice niejałowe diagnostyczne, wykonane z latexu, pudrowane z rolowanym brzegiem mankietu. Nie zróżnicowane na prawą i lewą rękę. Zapakowane w kartonik - dyspenser po 100 szt. do pojedynczego wyciągania rękawic. Rozmiar L 11. Rękawice niejałowe diagnostyczne, wykonane z winylu, nie pudrowane z rolowanym brzegiem mankietu. Nie zróżnicowane na prawą i lewą rękę. Zapakowane w kartonik - dyspenser po 100 szt. do pojedynczego wyciągania rękawic. Rozmiar M 12. Rękawice niejałowe diagnostyczne, wykonane z winylu, nie pudrowane z rolowanym brzegiem mankietu. Nie zróżnicowane na prawą i lewą rękę. Zapakowane w kartonik - dyspenser po 100 szt. do pojedynczego wyciągania rękawic. Rozmiar L Rękawice lateksowe zapotrzebowanie 2016 r.: S - 1.012 pudełek a 100 M -536 pudełek a 100 L - 48 pudełek a 100 razem 1596 opakowań a 100 Rękawice winylowe zapotrzebowanie M - 76 pudełek a 100 L - 12 pudełko a 100 razem 88 opakowań a 100 Pieluchomajtki S - 720 szt. M - 39.600 szt. L- 53.280 szt. XL - 29.520 szt. Wkładki anatomiczne super - 12.240 szt. extra - 4.320 szt. Podpaski 7.200 szt
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 33.14.11.11-1
Dodatkowe przedmioty 33.14.14.20-0

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
zakończenie 31.12.2016

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy, w tym w szczególności posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - zrealizowali co najmniej jedną dostawę środków higienicznych o łącznej wartości minimum 200 000,00 zł brutto

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona w przez wykonawcę na żądanie zamawiającego

zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

inne dokumenty
1.Dokumenty wymagane dla pieluchomajtek (poz. 6-9 formularza asortymentowo-cenowego): Deklaracja zgodności, Zgłoszenie do rejestracji jako wyrób medyczny (do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), Karty Techniczne Wyrobu - aktualne, potwierdzające parametry techniczne wyrobu i minimalną chłonność wg. ISO 11948-1, wystawione przez producenta wyrobu - potwierdzone za zgodność z oryginałem. 2.Dokumenty wymagane dla wkładek anatomicznych (poz. 10-11 formularza asortymentowo-cenowego): Deklaracja zgodności, Karty Techniczne Wyrobu - aktualne, potwierdzające parametry techniczne wyrobu i minimalną chłonność wg. ISO 11948-1, wystawione przez producenta wyrobu - potwierdzone za zgodność z oryginałem. 3.Dokumenty wymagane dla rękawic latexowych (poz. 1-3 formularza asortymentowo-cenowego):Deklaracja zgodności - dla kategorii III (zgodnie z Dyrektywą dot. Środków Ochrony Indywidualnej 89/686/EEC). 4.Dokumenty wymagane dla rękawic winylowych ( poz. 4-5 formularza asortymentowo-cenowego): Deklaracja zgodności - dla kategorii I (zgodnie z wymaganiami zasadniczymi zał.1 i wymaganiami dotyczącymi deklaracji zgodności załącznik VII Dyrektywy 993/42/EEC wraz z późniejszymi zmianami

Inne niewymienione dokumenty

Wniosek o dopuszczenie Wykonawcy do udziału w licytacji elektronicznej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.dpslp.org.pl/pl/przetargi

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.Z platformy licytacji elektron. w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy, którzy zarejestrują się na platformie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl/ 2.Rejestracji Wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. 3.Przy rejestracji na platformie Wykonawca otrzyma login - identyfikator użytkownika. Wykonawca informuje Zamawiającego o swoim loginie we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. W przypadku wpisania nieprawidłowego loginu lub nie podania go Zamawiającemu we wniosku, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania prawidłowego loginu. Niepoinformowanie Zamawiającego o loginie bądź jego błędne wskazanie uniemożliwi udział Wykonawcy w licytacji. UWAGA: Nie należy przesyłać Zamawiającemu hasła Wykonawcy. 4.Wymagania tech.: Komputer PC z sys. operac. Windows/Linux z zainstalowaną przeglądarką internetową: Mozilla Firefox 2.0(lub wyższa) lub Internet Explorer w wersji 6.0 (lub wyższa) oraz aktywne połączenie z siecią Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.W toku jednoetapowej licytacji elektronicznej Wykonawcy składają oferty w postaci elektronicznej. 2.Wykonawca ma możliwość złożenia postąpienia od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 5. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda, pod ustalonym w ogłoszeniu o zamówieniu adresem internetowym, nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę netto za całość zamówienia. 7. W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę netto (bez VAT) za wykonanie całości zamówienia określonego w pkt II. Cena wywoławcza: 189 389,00 zł (netto). Minimalne postąpienie 100.00 PLN netto (słownie: sto złotych). System nie przyjmie postąpienia, którego wartość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian powyższych parametrów licytacji. O zmianach zostaną poinformowani wszyscy zaproszeni Wykonawcy. W celu ustalenia zaoferowanej ceny brutto za przedmiot licytacji - wynagrodzenie netto zaproponowane w ofercie zwycięskiej zostanie zwiększone o 8 % stawkę podatku VAT. UWAGA!Zamawiający wymaga od Wykonawcy sprzedaży asortymentu (pieluchomajtek i wkładek anatomicznych) według zasad refundacji środków pomocniczych wg Narodowego Funduszu Zdrowia. Kwota wywoławcza 189 389,00 zł zł netto oznacza kwotę netto całego zamówienia obejmującego: kwotę do zapłaty przez Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu i kwotę do zapłaty przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Rozliczenie Zamawiającego z Wykonawca następować będzie po wystawieniu faktury przez Wykonawcę zawierającej: kwotę całościową za złożone zamówienie (ceny zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy), na którą składa się: a)wyszczególniona kwota do zapłaty przez Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu , b) wyszczególniona kwota do zapłaty przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Suma kwot o których mowa w pkt.a) i b) będzie równa kwocie całościowej faktury. Rozliczenie z Narodowym Funduszem Zdrowia leży po stronie Wykonawcy. 8. Termin otwarcia licytacji: 5 dni od dnia przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00. Dokładny termin Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej. 9. Zamawiający zamyka licytację ,gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 10 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-12-10 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu,ul. Benedyktynów 4,59-241 Legnickie Pole, Sekretariat Domu (I piętro, bud.administracyjny),Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od 7:00 - 15:00

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2015-12-24 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2015-12-24 10:14:26

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa nr ……… Zawarta w dniu ……………..roku w Legnickim Polu pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej w Legnickim Polu ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole NIP 691-17-21-730, REGON 000291990 reprezentowanym przez: 1. Dariusza Wojtkowiaka – Dyrektora DPS w Legnickim Polu Przy kontrasygnacie finansowej Danuty Czyszczoń zwanym dalej Zamawiającym, a ……………………….. ……………………….. ………………………. reprezentowany przez: ………………………… NIP: REGON: zwanego dalej Wykonawcą. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie licytacji elektronicznej o numerze 230-2-8/15. § 1 PRZEDMIOT UMOWY, CENY 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania sukcesywne dostawy materiałów higienicznych dla Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu (dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 2 do umowy) w opisie zgodnych z ofertą z dnia …………..stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy i zawierającą szczegółową specyfikację dostawy. 2. Całkowita wartość umowy wynosi: a. kwota netto: ……………………PLN b. VAT ………..% (od poz. a): …………………….PLN c. kwota brutto (suma poz. a i b): ……………………...PLN (słownie:……………………………………………..) 3. Umowa została zawarta na okres: od momentu podpisania do 31.12.2016 r. § 2 TERMIN I WARUNKI DOSTAWY 1. Wykonawca jest zobowiązany do sukcesywnego dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 72 godz., w ilości określonej w zamówieniu składanym przez Zamawiającego telefonicznie lub faxem. § 3 WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy sprzedaży asortymentu (pieluchomajtek i wkładek anatomicznych) według zasad refundacji środków pomocniczych wg Narodowego Funduszu Zdrowia. 2. Rozliczenie Zamawiającego z Wykonawca następować będzie po wystawieniu faktury przez Wykonawcę zawierającej: kwotę całościową za złożone zamówienie (ceny zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy), na którą składa się: a) Wyszczególniona kwota do zapłaty przez Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu b) Wyszczególniona kwota do zapłaty przez Narodowy Fundusz Zdrowia 3. Suma kwot o których mowa w pkt. 2a) i b) będzie równa kwocie całościowej faktury. 4. Rozliczenie z Narodowym Funduszem Zdrowia leży po stronie Wykonawcy. 5. Rozliczenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt. 2 a) dokonane będzie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w formie przelewu na niżej wskazany nr rachunku Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………….. 6. Ustala się umowny termin zapłaty przez Zamawiającego w terminie 21 dni od dnia otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury. 7. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku dłużnika nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym po terminie płatności. 8. Faktury VAT wystawione niezgodnie z obowiązującymi przepisami nie będą realizowane. Spowoduje to opóźnienie w zapłacie faktury z winy Wykonawcy do czasu nadesłania faktury korygującej, prostującej popełnione błędy. § 4 KARY UMOWNE 1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu : 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 1 ust. 2, za każdy dzień zwłoki dla dostarczanej części. 2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % całości wynagrodzenia umownego za dostawę określonego w § 1 ust. 2. 2. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % całości wynagrodzenia umownego (określonego w § 1 ust. 2) za tę część dostawy, od której realizacji odstąpił. 3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należności z tytułu kar umownych z bieżących płatności za dostawę lub usługę. § 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 4. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 6 Strony postanawiają, że uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za realizację postanowień umowy są: z ramienia Wykonawcy: z ramienia Zamawiającego: § 7 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla każdej Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. § 8 Integralną część niniejszej umowy stanowią: 1. Formularz asortymentowo-cenowy 2.Opis przedmiotu zamówienia

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła