Licytacja L-388-2014

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-388-2014 - Dostawa biuwarów DZP.381.103.2014.DW

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Śląski
Adres pocztowy: Bankowa 12
Miejscowość: Katowice, Kod pocztowy: 40-007
Tel.: 0323591334, Faks: 0323592048
Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Numer ogłoszenia w BZP:

246713-2014

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa biuwarów DZP.381.103.2014.DW
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 sztuk biuwarów (podkładek na biurko). 2. Zakres zamówienia obejmuje: dostawę 8 sztuk biuwarów (podkładek na biurko) wraz z ich rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń Zamawiającego, tj. Uniwersytet Śląski, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12, Dział Logistyki, Sekcja Dostaw, pok. 420 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 50 kartkowy Biuwar (podkładka na biurko) A2- 8 sztuk, listwa ochronna kalendarz na rok 2015, plan tygodnia oraz notes na każdej stronie. 4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy, powinien określić ją we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.00.00-7
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
14 dni od daty zawarcia umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia powyższy warunek w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 1 opisu przedmiotu zamówienia.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia powyższy warunek w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 1 opisu przedmiotu zamówienia.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia powyższy warunek w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 1 opisu przedmiotu zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia powyższy warunek w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 1 opisu przedmiotu zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia powyższy warunek w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 1 opisu przedmiotu zamówienia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

Pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. W przypadku, kiedy osoba składająca w imieniu Wykonawcy wniosek, nie jest osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru (np. prowadzonego przez sąd rejestru handlowego, rejestru spółdzielni lub rejestru przedsiębiorstw państwowych albo odpisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wraz z wnioskiem powinno zostać złożone stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby/ób wystawione przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do wniosku pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
2. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wyłącznie w przypadku:
1)zmiany terminu dostawy, w sytuacji uzasadnionej, gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, np. siła wyższa; Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu wynikającego z oferty;
2)zmiany terminu dostawy, w sytuacji, gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;
3)zmiany miejsca dostawy, w sytuacji gdy brak możliwości dostarczenia przedmiotu zamówienia w miejsce pierwotnie wskazane przez Zamawiającego wynika z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn przez niego niezawinionych np. siła wyższa;
4)zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu czynności powierzonych podwykonawcom.
5)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
6)zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą - na pisemny wniosek jednej ze Stron.

Termin związania ofertą

14 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://dzp.us.edu.pl/dostawy

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.Licytacja elektroniczna będzie prowadzona na platformie licytacyjnej Urzędu Zamówień Publicznych, znajdującej się na stronie internetowej licytacje.uzp.gov.pl. 2.Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 1)wymagania formalne: a)z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl/index.php; b)Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, powinien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl/index.php, a wraz z wnioskiem o dpuszczenie go do udziału w licytacji, przekazać informację o swoim loginie, c)login powinien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni, tzn. z zachowaniem pisowni wielkich i małych liter, numerów, spacji itp. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nieprzekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem Zamawiający dopuszcza przekazanie loginu najpóźniej na dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. Niedostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania, d)nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu, nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym, 2)wymagania techniczne: a)komputer klasy PC (lub równoważnej), spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet. Urząd Zamówień Publicznych nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez użytkowników z oprogramowania innego niż zalecane. b)szczegółowy regulamin dotyczący platformy licytacyjnej UZP znajduje się pod adresem: https://licytacje.uzp.gov.pl/page/rules. c)podpis elektroniczny nie jest wymagany.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej: 1)przedmiotowa licytacja elektroniczna jest licytacją jednoetapową, 2)po zalogowaniu się na platformie licytacyjnej Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej, 3)w toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia, 4)oferta w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą, 5)Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty (Zamawiający prosi o uważne wpisywanie oferowanych kwot i sprawdzanie ich przed naciśnięciem przycisku złóż postąpienie), 6)w celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej - system nie dokonuje odświeżania automatycznie, 7)w toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz w groszach, grosze należy oddzielić od złotych kropką, 8)cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania zamówienia będącego przedmiotem zamówienia. Wartość ta obejmuje wszystkie koszty, jakie Zamawiający poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Przed przystąpieniem do złożenia postąpienia Wykonawca powinien obliczyć cenę oferty tak, aby ceny jednostkowe przemnożone przez ilości po zsumowaniu wszystkich pozycji dawały wylicytowaną wartość brutto, 9)oferta złożona przez Wykonawcę powinna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia, 10)Zamawiający przyjmuje wartość 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych) za cenę wywoławczą brutto za wykonanie zamówienia. 11)Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto, 12) minimalna wysokość postąpienia wynosi 2,00 zł (słownie: dwa złote), 13)W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 2.Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 1)licytacja elektroniczna odbędzie się o godz. 10:00 w pierwszym dniu po upływie terminu, określonego w art. 76 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (5 dni od dnia przekazania Wykonawcom zaproszenia do składania ofert), 2)ostateczny termin otwarcia licytacji łącznie z godziną otwarcia Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej. 3. Licytacja zostanie zamknięta, jeżeli w ciągu 15 min. od złożenia najkorzystniejszego postąpienia żaden z Wykonawców nie złoży korzystniejszego postąpienia. 4.Aktualny czas w trakcie licytacji elektronicznej jest wyświetlany w prawej części ekranu i jest decydujący dla oceny momentu dokonywania poszczególnych czynności, w tym również dla oceny, czy dane postąpienie zostało złożone przed zamknięciem licytacji. 5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian powyższych parametrów licytacji. O zmianach zostaną niezwłocznie poinformowani wszyscy zaproszeni Wykonawcy. 6.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej najniższą cenę brutto realizacji zamówienia.

Minimalna wysokość postąpienia

2.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-12-05 09:30:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. 69

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. Zaproponowana przez Wykonawcę cena będzie stała w trakcie trwania umowy

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła