Licytacja L-388-2015

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-388-2015 - Przygotowanie i dostawa posiłków

I. Dane zamawiającego

Nazwa: GOPS, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym
Adres pocztowy: Rynek 18
Miejscowość: Brzeg Dolny, Kod pocztowy: 56-120
Tel.: 71 3195662, Faks: 71 3195662
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

334392 - 2015

Termin otwarcia licytacji:

2016-01-19 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie i dostawa posiłków
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków (obiadów) o gramaturze nie mniej niż 500g, smacznych i urozmaiconych, o wysokiej wartości odżywczej, dla ok. 120 osób dziennie. Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym w szczególności z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz z zachowaniem zasad systemu HACCP, czyli Zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej. Produkcja posiłków powinna odbywać się z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, z zachowaniem reżimów dietetycznych i sanitarnych. Urozmaicenie posiłków powinno dotyczyć doboru posiłków, barwy, smaku i zapachu, konsystencji oraz sposobu przyrządzenia potraw. Nie dopuszcza się produktów typu instant, gotowych sosów i ziemniaków w proszku (typu puree). Niedopuszczalne jest dostarczanie pieczywa czerstwego lub wykazującego objawy pleśnienia, psucia, zawilgocenia. Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Wykonawca musi mieć świadomość, że dostarczane przez niego posiłki wydawane będą osobom, dla których często będzie to jedyny posiłek w ciągu dnia. Zamawiający szacuje ilość posiłków do dostarczenia w ramach zamówienia na 40 000 (słownie: czterdzieści tysięcy). Zamawiający jednocześnie zastrzega prawo do przerwania dostaw w każdym momencie i na każdy okres, w zależności od ilości osób objętych dożywianiem, a także z innych przyczyn, które uniemożliwią prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Spadki liczby osób objętych dożywianiem mogą wnikać z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. zmiana sytuacji materialnej podopiecznych, itp.). Mimo wszystko Zamawiający szacuje, że zamówiona zostanie pełna ilość posiłków, a ewentualne niewykonania oscylować będą w granicach kilku procent. Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu 10 dniowego jadłospisu na 4 dni przed pierwszym dniem dostawy w celu jego akceptacji przez Zamawiającego. W tym celu wykonawca wybierze posiłki z listy przygotowanej przez Zamawiającego poniżej, która stanowić będzie również załącznik nr 1 do umowy. Wykonawca powinien dołożyć starań, aby poszczególne posiłki nie powtarzały się zbyt często w kolejnych dekadówkach. W przypadku braku akceptacji jadłospisu przez Zamawiającego (np. w przypadku powtarzania się rodzajów posiłków, niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia itp.), Wykonawca zobowiązany będzie do wprowadzenia poprawek. Każdorazowo dziesięciodniowy jadłospis powinien zostać sporządzony przy zachowaniu następujących zasad: - w „dekadówce” musi być ujętych minimum 6 posiłków mięsnych (z listy „posiłki mięsne” poniżej), - za posiłek mięsny zostanie uznane takie danie, w którym gramatura mięsa wynosić będzie nie mniej niż 150 g, - danie z mięsa mielonego nie więcej niż 2 razy w miesiącu; - zupa (z wkładką czy bez) nie będzie traktowana jako posiłek mięsny, - dopuszcza się maksymalnie 2 zupy na „dekadówkę” z zastrzeżeniem, że w soboty i niedziele każdego miesiąca zupa może wystąpić tylko jeden raz , - sosy/tłuszcz/okrasa dodawane do posiłków nie mogą przekraczać 10% wagi całego posiłku, W szczególnych przypadkach Zamawiający zastrzega, za zgodą Wykonawcy lub na jego wniosek, możliwość dokonania zmian w przygotowanym wykazie posiłków, w szczególności w przypadku, gdy proponowany nowy posiłek będzie bardziej urozmaicony i uwzględniać będzie zastrzeżenia powyżej. Zamawiający przygotował wykaz posiłków, z których należy przygotować 10 dniowe jadłospisy. Gramatura podana w nawiasach oznacza wartości minimalne, z wyłączeniem sosów/tłuszczu/okrasy, gdzie gramaturę należy rozumieć jako maksymalną dopuszczalną przez Zamawiającego. Tam gdzie mowa o tłuszczu/sosie należy rozumieć dodatek w postaci sosów/tłuszczu/okrasy w zależności od rodzaju przygotowanej potrawy. POSIŁKI MIĘSNE 1. Kotlet schabowy (150g), ziemniaki (240g) z tłuszczem (10g), surówka (100g). 2. Wątróbka wieprzowa (150g), ziemniaki (240g) z tłuszczem (10g), surówka (100g). 3. Kotlet mielony (200g), ziemniaki (190g) z tłuszczem (10g), surówka (100g). 4. Gulasz wieprzowy (200g), ziemniaki (190g) z tłuszczem (10g), surówka (100g). 5. Kurczak pieczony (200g), ziemniaki (190g) z tłuszczem (10g), surówka (100g). 6. Kiełbasa smażona (200g) z cebulą (50g), ziemniaki (140g) z tłuszczem (10g), surówka (100g). 7. Pulpety z mięsa mielonego (150g) w sosie (50g), ziemniaki (200g), surówka (100g). 8. Karkówka duszona (150g) w sosie (50g), ziemniaki (200g), surówka (100g). 9. Filet z kurczaka (200g), ziemniaki (190g) z tłuszczem (10g), surówka (100g). 10. Rolada schabowa (200g), ziemniaki (190g) z tłuszczem (10g), surówka (100g). 11. Stek wieprzowy (200g) z cebulą (50g), ziemniaki (140g) z tłuszczem (10g), surówka (100g). 12. Pieczeń rzymska (150g) w sosie (50g), ziemniaki (200g), surówka (100g). 13. Gulasz po węgiersku (200g) kasza jęczmienna (200g), surówka (100g). 14. Skrzydełka pieczone (200g), ziemniaki (190g) z tłuszczem (10g), surówka (100g). 15. Żeberka pieczone (200g), ziemniaki (190g) z tłuszczem (10g), surówka (100g). 16. Świeżonka wieprzowa (200g), ziemniaki (190g) z tłuszczem (10g), surówka (100g). 17. Kiełbasa biała (150g) w sosie chrzanowym (50g), ziemniaki (200g), surówka (100g). 18. Kotlet pożarski (200g), ziemniaki (190g) z tłuszczem (10g), surówka (100g). 19. Kurczak w warzywach (200g), ziemniaki (190g) z tłuszczem (10g), surówka (100g). 20. Udko pieczone (200g), ziemniaki (190g) z tłuszczem (10g), surówka (100g). DANIA INNE 1. Gołąbki (250g) w sosie pomidorowym (50g), ziemniaki (200g). 2. Pierogi ruskie (400g), surówka (100g). 3. Łazanki z kapustą i mięsem (500g). 4. Fasolka po bretońsku (400g), pieczywo (100g). 5. Pierogi z mięsem (400g), surówka (100g). 6. Kotlet rybny/filet rybny (200g), ziemniaki (190g) z tłuszczem (10g), surówka (100g). 7. Bigos (400g), pieczywo (100g). 8. Naleśniki z serem (500g). 9. Zapiekanka makaronowa z warzywami (500g). 10. Placek po cygańsku (500g). ZUPY 1. Żurek z jajkiem (400g), pieczywo (100g). 2. Krupnik z wkładką (400g), pieczywo (100g). 3. Kapuśniak z wkładką (400g), pieczywo (100g). 4. Barszcz ukraiński z żeberkiem (400g), pieczywo (100g). 5. Zupa grochowa z wkładką (400g), pieczywo (100g). 6. Barszcz biały z wkładką (400g), pieczywo (100g). Dostawa gorących posiłków będzie następować w każdym dniu, również w soboty, niedziele i święta, z wyłączeniem Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia, w dwa miejsca: 1) Około 60 posiłków powinno zostać dostarczonych na godz. 12.00 pod adres Urazka 47, 56-120 Brzeg Dolny; 2) Około 60 posiłków powinno zostać dostarczonych na godz. 12.20 do siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy (ul. Kolejowa 27a, 56-120 Brzeg Dolny), z tym, że w soboty, niedziele pod adres Zamawiającego (Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny). W sytuacjach losowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wskazanego miejsca (w obrębie miasta Brzeg Dolny) i terminu dostawy. Każdy z posiłków powinien być dostarczony w pojemniku jednorazowego użytku (spełniającym wymogi sanitarne i przystosowanym do kontaktu z żywnością) zapewniającym odpowiednią temperaturę w momencie dostarczenia (tj. minimalna temperatura zupy powinna wynosić 75 stopni Celsjusza , drugiego dania 65 stopni Celsjusza, a maksymalna temperatura produktów zimnych (surówki) 15 stopni Celsjusza) oraz gotowość wydania niezwłocznie po dostawie. Wraz z posiłkiem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezbędne sztućce jednorazowego użytku (spełniające wymogi sanitarne i przystosowane do kontaktu z żywnością). Posiłki powinny być przewożone transportem posiadającym zaświadczenie/decyzję SANEPID na przewóz posiłków. Sprawy związane z rozładunkiem, przenoszeniem i lokowaniem w miejscu wskazanym przez pracownika Zamawiającego są każdorazowo obowiązkiem Wykonawcy. Pracownicy Zamawiającego zajmować się będą wyłącznie wydawaniem posiłków podopiecznym. Dostawa (ilość dostarczonych posiłków) będzie każdorazowo potwierdzana przez przedstawiciela Zamawiającego.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 55.32.20.00-3
Dodatkowe przedmioty 55.52.00.00-1

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Sukcesywnie, do 31 grudnia 2016 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. Przed otwarciem licytacji każdy Wykonawca zobowiązany będzie wnieść wadium w wysokości 5000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). Zgodnie z treścią ogłoszenia licytacja rozpocznie się w terminie 5 dni od przesłania zaproszenia. Wykonawcy zobowiązani będą do wniesienia wadium najpóźniej do godziny 15:00 dnia poprzedzającego dzień wyznaczony jako termin licytacji – pod rygorem wykluczenia z prowadzonego postępowania. O dokładnym terminie wniesienia wadium każdy wykonawca zostanie powiadomiony wraz z przekazanym zaproszeniem do składania ofert. 2. Nie należy składać wadium wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Byłoby to niemożliwe, gdyż w tym dniu nieznany będzie jeszcze termin otwarcia licytacji. 3. Wadium można wnosić w formie: 1) pieniężnej; 2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowej; 4) gwarancji ubezpieczeniowej; 5) poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 42, poz 275). 4. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie Oddział Brzeg Dolny nr 67 9583 1022 0100 1195 2001 0003. 5. W przypadku zamiaru wniesienia wadium w formach, o których mowa w ust. 3 pkt 2-5, oryginał dokumentu należy przekazać zamawiającemu przed upływem terminu o którym mowa w ust. 1. Wadium wniesione w tych formach musi spełniać następujące wymogi: 1) musi być wystawione na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym, Rynek 18, 56-10 Brzeg Dolny, 2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wadium musi być wniesione na okres związania ofertą (15 dni), bieg tego okresu rozpoczyna się w dniu otwarcia licytacji. 7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2 do ogłoszenia).

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie doświadczenia w postaci należytego wykonania (wykonywania) zamówień polegających na przygotowaniu i wydaniu zamawiającym minimum 20 000 (słownie: dwudziestu tysięcy) gorących posiłków (obiadów) w okresie sześciu miesięcy. Przez należyte wykonanie należy rozumieć poziom co najmniej 95 % wszystkich zamówień polegających na przygotowaniu i wydaniu zamawiającym gorących posiłków, wykonanych (wykonywanych) przez Wykonawcę. Wykonawca powinien wykazać się zrealizowaniem (bądź realizowaniem) takich zamówień w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W celu spełnienia warunku, zamówienia można sumować, istotne jest aby łączna ilość przygotowanych i wydanych posiłków w okresie sześciu miesięcy wyniosła minimum dwadzieścia tysięcy. Dodatkowo, w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia wykonawcy, winien on wykazać zamówienia niewykonane oraz nienależycie wykonane w ww. okresie. Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca w wykazie zamówień (wg. wzoru z zał. Nr 5 do ogłoszenia) wykaże zrealizowanie wymaganych głównych usług, załączy dowody na potwierdzenie ich należytego wykonania lub wykonywania, a liczba niewykonanych lub wykonanych nienależycie głównych usług nie będzie większa niż 5 % wszystkich wykazywanych głównych usług. Przez główne usługi Zamawiający rozumie usługi przygotowania i wydania zamawiającym gorących posiłków (obiadów), czyli takie, które odpowiadają przedmiotowi zamówienia i tylko takie będą brane pod uwagę przy liczeniu procentowego udziału, o którym mowa wyżej.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2 do ogłoszenia).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2 do ogłoszenia).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2 do ogłoszenia).

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Przez główne usługi Zamawiający rozumie usługi przygotowania i wydania zamawiającym gorących posiłków (obiadów), czyli takie, które odpowiadają przedmiotowi zamówienia. Wykonawca powinien wykazać się zrealizowaniem (bądź realizowaniem) takich zamówień w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Dodatkowo, w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia wykonawcy, winien on wykazać główne usługi niewykonane oraz nienależycie wykonane w ww. okresie.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający informuje, iż dopuszczalna będzie zmiana terminu wykonania umowy, w przypadku gdy zmiana taka będzie korzystna dla Zamawiającego. Zamawiający przewiduje także możliwość dokonania istotnych zmian do umowy w sytuacji zmiany stawki podatku od towarów i usług na elementy objęte zamówieniem. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego strony dokonają zmiany umowy w sposób odpowiednio uwzględniający zmianę stawki podatku od towarów i usług. Do czasu dokonania zmiany umowy w tym zakresie ryzyko wzrostu stawki podatku od towarów i usług oraz związane z tym ewentualne koszty obciążają Wykonawcę. Liczba 120 posiłków dziennie jest wielkością szacunkową. Faktyczna ilość posiłków do dostarczenia będzie wynikać z potwierdzonych partii. Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia za ewentualnie niedostarczoną ilość posiłków. Zamawiający jednocześnie zastrzega prawo do ograniczenia i przerwania dostaw w każdym momencie i na każdy okres, w zależności od ilości osób objętych dożywianiem, a także z innych przyczyn, które uniemożliwią prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia Zmiany postanowień umowy bez stosunku do treści oferty wybranego Wykonawcy będą dokonywane sukcesywnie, tak aby jak najlepiej oddać istotę przedmiotu zamówienia oraz w celu wyeliminowania nieskutecznych zapisów umownych. Strona dążąca do zmiany umowy każdorazowo obowiązana jest przedstawić na piśmie argumenty przemawiające za dokonaniem zmian do umowy.

Termin związania ofertą

15 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://gops.brzegdolny.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Licytacja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie Licytacji Elektronicznej udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: https://licytacje.uzp.gov.pl 2. Wymagania formalne: 2.1.Wykonawca chcący wziąć udział w licytacji elektronicznej jest zobowiązany do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych, zwanej dalej platformą, zamieszczonej na stronie: https://licytacje.uzp.gov.pl (o ile nie jest jeszcze zarejestrowany). Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie (nie jest wymagany podpis elektroniczny). 2.2. aby Zamawiający miał możliwość dopuszczenia Wykonawcy do udziału w licytacji, Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej musi przekazać Zamawiającemu swój LOGIN, który otrzyma po zarejestrowaniu się na platformie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego LOGINU (LOGIN należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, spacje - jeżeli takie zastosowano przy rejestracji) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania Zamawiającemu najpóźniej do godz. 15:00 na dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie prawidłowego LOGINU w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. 3. Wymagania techniczne: Wykonawca powinien posiadać urządzenia informatyczne, umożliwiające sprawne korzystanie z systemu, tj. komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/Linux z zainstalowaną przeglądarką internetową MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, podłączony do sieci Internet

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Wykonawcy, którzy otrzymali zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej, po zalogowaniu się na platformie, uzyskają możliwość składania ofert. 2. Nie jest wymagany podpis elektroniczny. 3. Ofertę składa się w postaci elektronicznej. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 4. Licytacji podlega zryczałtowana cena brutto za 1 (słownie: jeden) posiłek. Od momentu otwarcia licytacji do jej zamknięcia Wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze oferty (postąpienia) za 1 posiłek brutto, które podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. 5. Wykonawcy w zryczałtowanej cenie posiłku powinni uwzględnić wymogi zamawiającego oraz wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty. Należy pamiętać, że z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT, zaoferowana cena nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy. 6. Zamawiający określił minimalną wysokość postąpienia na 0.05 zł (słownie: pięć groszy) brutto. 7. Oferta złożona w toku licytacji elektronicznej przestaje wiązać, w sytuacji złożenia oferty korzystniejszej. Tym samym Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej przez siebie oferty, może za to składać kolejne oferty w przypadku przelicytowania dotychczasowej. 8. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za informacje wprowadzone do systemu i konsekwencje z tego wynikające. 9. W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom na platformie informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 10. Jedynym kryterium wyboru będzie cena. 11. Licytacja elektroniczna jest licytacją jednoetapową, zakończy się po upływie pięciu minut od momentu złożenia ostatniego postąpienia.

Minimalna wysokość postąpienia

0.05 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-12-16 15:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny (pok. 11)

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-01-19 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-01-19 12:37:04

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie (przez którą należy rozumieć iloczyn ceny jednostkowej posiłku zaoferowanej przez Wykonawcę oraz szacunkowej ilości 40 000 posiłków). 3. Zabezpieczenie może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie Oddział Brzeg Dolny nr 67 9583 1022 0100 1195 2001 0003. 6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia. 7. Dokument wniesiony w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. 8. Wykonawca wniesie zabezpieczenie najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 9. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 10. Wykonawca poprzez wniesienie zabezpieczenia zapewnia Zamawiającemu możliwość szybkiego zrekompensowania ewentualnych strat, dlatego też zapisy gwarancji ubezpieczeniowych/bankowych nie mogą poprzez nadmierny formalizm i obostrzenia odbierać Zamawiającemu należnych mu praw. Dlatego też w gwarancjach niedopuszczalne będą zapisy warunkujące wypłatę kwoty, która z niej wynika, np. od udowodnienia przez zamawiającego nienależytego wykonania lub niewykonania zamówienia lub takie, wg. których gwarant ma prawo do stwierdzenia, czy zamówienie zostało zrealizowane nie należycie albo nie zostało wykonane. Zamawiający zażąda wykreślenia takich zapisów (i podobnych) z dokumentu, pod rygorem odmowy jego przyjęcia

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku nr 7 do niniejszego ogłoszenia (do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego http://gops.brzegdolny.pl)

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są: Załącznik nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej; Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków - z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia; Załącznik nr 5 - wzór wykazu zamówień; Załącznik nr 6 - informacja nt. grupy kapitałowej; Załącznik nr 7 - Wzór umowy; Załącznik nr 8 – wzór zobowiązania podmiotu trzeciego. Załączniki te opublikowane są na stronie internetowej Zamawiającego http://gops.brzegdolny.pl 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (w tym wykonawcy działający jako spółka cywilna): 1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; 2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem; 4) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców 3. W przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa - pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do wniosku i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania wniosku obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów; 4. Pozostałe dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą -za zgodność z oryginałem- i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (osobę podpisującą wniosek). 6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. III.3.1-4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 7. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. 8. W przypadku wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składanego przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 9. W przypadku wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składanego przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. 10. W sytuacji, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne (tj. w oryginale) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Treść zobowiązania powinna wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać: 1) Jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) W jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) Jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, 4) Jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. 11. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego zawiera załącznik nr 8 do SIWZ. 12. W przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej, będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający dodatkowo żąda, aby ten podmiot(y) przedłożył oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik Nr 3 do SIWZ). 13. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 14. Nawiązując do postanowień art. 24 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Do wykonawcy należy udowodnienie, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 15. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 16. PRAWIDŁOWO SPORZĄDZONY WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI POWINIEN ZAWIERAĆ CO NAJMNIEJ: 1) Formularz wniosku (załącznik nr 1 do ogłoszenia); 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do ogłoszenia); 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik Nr 3 do ogłoszenia); 4) Wykaz zamówień – sporządzony wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do ogłoszenia; 5) Dowody na potwierdzenie należytego wykonania zamówień wykazywanych w wykazie, o którym mowa wyżej; 6) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr 6 do ogłoszenia); 7) Pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa). 17. Do kontaktów Zamawiającym upoważniona jest p. Beata Sokolska, tel./fax 071 319 56 62, email: gops@brzegdolny.pl

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła