Licytacja L-390-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-390-2014 - Dokumentacja projektowa ZP.271.1.98.2014

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Urząd Miasta Rzeszowa, Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Rzeszów, Kod pocztowy: 35-064
Tel.: 017 875 46 36, Faks: 017 875 46 34
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

397180-2014

Termin otwarcia licytacji:

2014-12-18 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dokumentacja projektowa ZP.271.1.98.2014
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
W związku z brakiem możliwości technicznych wpisania pełniej nazwy zamówienia w niniejszym formularz Zamawiający używa skrótu nazwy dokumentacja projektowa ZP.271.1.98.2014. Pełna nazwa zamówienia ma nastepujace brzmienie; Wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej odprowadzenia ścieków sanitarnych z rejonu ulicy Św. Marcina na osiedlu Słocina w Rzeszowie, w ramach zadania budżetowego pn. Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka w Rzeszowie - projekt. Określnenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 1. Wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej odprowadzenia ścieków sanitarnych z rejonu ulicy Św. Marcina na osiedlu Słocina w Rzeszowie, w ramach zadania budżetowego pn. Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka w Rzeszowie - projekt. Zakres obszaru do skanalizowania określa załącznik graficzny stanowiący załącznik do SIWZ. Zakres dokumentacji obejmuje: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Zgody właścicieli na wejście na teren nieruchomości, w obszarze projektowanej inwestycji oraz na dojście do miejsca wykonywania robót - w formie umowy użyczenia zgodnej z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy. 2) Materiały niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach + wniosek z załącznikami, 3) Materiały niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego + wniosek z załącznikami, 4) Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego, 5) Inwentaryzacja drzew i krzewów, 6) Projekt budowlany + wniosek z załącznikami, 7) Projekty wykonawcze, 8) Kosztorys inwestorski, 9) Przedmiar robót, 10) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Wyjściowe parametry techniczne do projektowania: 1) Warunki techniczne MPWiK znak: TT-401/1257/2013 z dnia 22.10.2013 r., 2) Mapa zasadnicza określająca zakres obszaru do skanalizowania, 3) Mapa ewidencyjna z zaznaczoną projektowaną trasą kanalizacji sanitarnej (odrębne opracowanie przygotowane przez firmę JAMROTECH Sp. z o. o.), do której należy włączyć projektowaną sieć. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: umowa (wzór) oraz załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 71.32.00.00-7
Dodatkowe przedmioty 71.32.22.00-3

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
termin wykonania do 30 września 2015 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień. Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia dostępny jest na stronie Zamawiającego http://bip.erzeszow.pl . Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (wraz z dokumentami, o których mowa w rozdz. III) oraz załącznikami (o ile są wymagane) należy złożyć na piśmie w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy zaadresowane na : Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Zamówień Publicznych, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. 13. oraz opisane: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na Wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej odprowadzenia ścieków sanitarnych z rejonu ulicy Św. Marcina na osiedlu Słocina w Rzeszowie, w ramach zadania budżetowego pn. Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka w Rzeszowie - projekt. Nr postępowania ZP.271.1.98.2014. Konsekwencje źle oznaczonej koperty ponosi wykonawca. Wnioski złożone do Zamawiającego po upływie terminu określonego dla ich składania oraz złożone w formie innej niż pisemna nie będą rozpatrywane - Zamawiający uzna iż nie zostały w ogóle złożone. 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3) W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i oświadczenie w zakresie spełniania warunku braku podstaw do wykluczenia. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, dotyczące zmiany terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia oraz zakresu przedmiotowego zamówienia, w przypadkach określonych w umowie oraz ust. 2 i 3. 2. Strony dopuszczają wydłużenie terminu realizacji umowy: 1) wynikające z opóźnień w uzyskaniu decyzji administracyjnych, których pozyskanie następuje w terminie niezależnym od Wykonawcy, 2) przedłużające się , nie z winy Wykonawcy, uzyskiwanie niezbędnych do projektowania opinii, uzgodnień, warunków i technicznych i innych materiałów. 3) w przypadku, gdy zaistnieją okoliczności określone w §4 ust. 3 zdanie drugie, 4) w przypadku zmian zapisów w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Rzeszowa. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu przedmiotu umowy przy jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia, jeżeli okaże się, że niektóre elementy składowe dokumentacji projektowej będą zbędne z punktu widzenia postępowania administracyjnego lub procesu inwestycyjnego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności na podstawie aneksów do umowy sporządzonych w formie pisemnej. 5.W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług w trakcie realizacji umowy - w zakresie dotyczącym nie zrealizowanej części przedmiotu umowy - wynagrodzenie ryczałtowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.

Termin związania ofertą

30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.erzeszow.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-urzedu-miasta-rzeszowa

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek, 2. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, powinien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login powinien uniemożliwiać identyfikację wykonawcy W przypadku niepodania loginu we wniosku, lub też błędnego podania loginu niezarejestrowanego na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, Zamawiający jednokrotnie wezwie Wykonawcę do uzupełnienia poprawnego loginu w wyznaczonym terminie. Brak uzupełnienia lub ponowne błędne podanie loginu niezarejestrowanego na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. Uwaga: nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu, nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. Od Wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na Wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej odprowadzenia ścieków sanitarnych z rejonu ulicy Św. Marcina na osiedlu Słocina w Rzeszowie, w ramach zadania budżetowego pn. Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka w Rzeszowie - projekt, będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 100,00 PLN brutto. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej - system nie dokonuje odświeżania automatycznie. 9.Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za Wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej odprowadzenia ścieków sanitarnych z rejonu ulicy Św. Marcina na osiedlu Słocina w Rzeszowie, w ramach zadania budżetowego pn. Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka w Rzeszowie - projekt, 37 883,97 PLN brutto . 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej najniższą cenę brutto za realizacje całego zamówienia. 11. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 12. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda na swojej stronie internetowej nazwę oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 13. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy przedłoży na wniosek Zamawiającego:1)pełnomocnictwo do zawarcia umowy, jeżeli nie wynika ono z treści oferty,2)umowę regulującą współpracę - w przypadku złożenie oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 3)Przekazać dane niezbędne do wpisania w preambule umowy. 4)Przekazać kwotę netto wynikającą z jego oferty. 5) złozyc wypełniona tabelę opracowan projektowych stanowiaca zał. nr 1 do umowy.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-12-11 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miasta Rzeszowa - Wydział Zamówień Publicznych, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. 13.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-12-18 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-12-18 10:30:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1.Informacje o dofinansowaniu Podmiot dofinansowujący: WFOŚiGW Projekt program (nazwa) Projekt pn. Porządkowanie i rozbudowa systemu kanalizacji wodno - ściekowej na terenie Miasta Rzeszowa - opracowanie dokumentacji, finansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet: I oś - Gospodarka wodno - ściekowa, działanie: 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 10 tys. RLM Etap dofinansowania: planowane do dofinansowania. 2.Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami i forma dokumentów: 1)Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, 2)Wniosek, wycofanie wniosku lub zmianę wniosku wykonawca/y składają w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Zamówień Publicznych, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4. Pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem że: a)zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, pełnomocnictwo, informacja że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zawarte we wniosku o dopuszczeniu do udziału w licytacji elektronicznej), lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej i oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. b)pozostałe dokumenty i oświadczenia, o które Zamawiający wzywa na podstawie art. 26 ust 3 Pzp muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. c)Kopia wymaganego dokumentu (z wyłączeniem pełnomocnictwa, zobowiązania innego podmiotu, inforacji że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp ) musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy - podpisującego wniosek tj. na kopii winien znaleźć się podpis wykonawcy lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy wraz ze stwierdzeniem za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z pieczątką osoby podpisującej kopie dokumentów za zgodność z oryginałem lub czytelny podpis bez pieczątki). d)W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 3)Od momentu otwarcia licytacji do momentu zamknięcia licytacji, zgodnie z art. 77 ustawy, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy licytacyjnej http://licytacje.uzp.gov.pl, 4)Zaproszenie o dopuszczeniu do udziału w licytacji elektronicznej przekazane zostanie Wykonawcom przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail podany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. 5)Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania, do momentu upływu terminu otwarcia licytacji, będą zamieszczanie na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem http://bip.erzeszow.pl (zakładka zamówienia publiczne UM Rzeszowa) 6)Wszelka korespondencja winna być oznaczona numerem i nazwą postępowania oraz kierowana: a)w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Zamówień Publicznych, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4 ; b)faksem na numer: 17 875 46 34; c)w formie elektronicznej na adres e-mail: zampub@erzeszow.pl ; 7)Osoba upoważniona do kontaktowania się w wykonawcami: Aleksandra Kuczałek - Wydział Zamówień Publicznych, Urząd Miasta Rzeszowa, ul. B. Joselewicza 4, pok. 17, tel. (0-17) 875 46 29 - sprawy proceduralne,

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła